Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Lwfans Tai Lleol - cyflwyniad i denantiaid

Mae’r Lwfans Tai Lleol yn ffordd o benderfynnu ceisiadau newydd ar gyfer Budd-dal Tai i denantiaid sy’n rhentu llety gan landlord preifat.

Os ydych yn byw mewn llety cyngor neu dai cymdeithasol eraill, ni fydd y Lwfans Tai Lleol yn effeithio arnoch.

Gyda’r Lwfans Tai Lleol, fel arfer ni fydd eich budd-dal yn seiliedig ar yr eiddo rydych yn byw ynddo. Fel arfer bydd yn seiliedig ar:

  • pwy sy’n byw gyda chi
  • ym mha ardal rydych yn byw
  • faint o arian sy’n dod i mewn
  • pa gynilion sydd gennych.

Mewn rhai achosion caiff swm y budd-dal y mae gennych hawl iddo ei effeithio gan bethau eraill. Gall y rhain gynnwys:

  • faint yw eich rhent
  • a oes disgwyl i unrhyw un sy’n byw gyda chi gyfrannu at eich rhent

Lle i gael rhagor o wybodaeth

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y materion a sonir amdanynt yn y tudalennau gwe neu’r cwestiynau, yna cysylltwch â’r adain Budd-dal Tai.

Cofiwch mai arweiniad yn unig yw’r tudalennau gwe a’r cwestiynnau isod. Ni fwriedir i ddweud yn union beth yw eich hawliau cyfreithiol. Er ein bod wedi ceisio sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ar y dyddiad a ddangosir, mae’n bosibl bod rhywfaint o wybodaeth yn anghywir neu efallai bod rhai syniadau wedi’u gorsymleiddio. Hefyd, dylech gofio ei bod yn debygol y bydd y wybodaeth a’r cwestiynau yn dod yn llai cywir dros amser oherwydd newidiadau yn y gyfraith.

Cysylltu â Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Tai
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Gwasanaethau Cwsmer Tai: (01248) 752200
tai@ynysmon.gov.uk
Cynnal a chadw: 08081 68 56 52 (24 awr)
trwsio@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Cysylltwch a'r Gwasanaeth Cyllid

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: (01248) 752653/4/5/6
Email:Budd daliadau treth cyngor

Ebost:Twyll Budd-dal
We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 21 Ebr 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?