Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU (CAC) - gwahoddiad i gyflwyno cynigion prosiect


UK Government logoIsle of Anglesey County Council logo

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn am geisiadau gan sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Darllenwch Brosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU a Nodyn Technegol Cronfa Gymunedol y DU ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect cyn dechrau gweithio ar gynnig. Mae'r gwybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae'r Prosbectws yn darparu gwybodaeth fanwl am amcanion y Gronfa, y mathau o brosiectau y mae'n bwriadu eu cefnogi a sut mae'n gweithredu, gan gynnwys y meini prawf proses a dethol a ddefnyddir i asesu cynigion.

Bydd cynigion llwyddiannus Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gyfer 2021 i 2022 yn unig a rhaid i'r gweithgaredd ddod i ben ym mis Mawrth 2022.

Cefndir

Er mwyn helpu ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU yn darparu cyllid yn 2021 i 2022 trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Mae gennym ddiddordeb mewn cynigion sy'n adeiladu ar fewnwelediad a gwybodaeth leol, a chynigion prosiect sy'n cyd-fynd â chynlluniau strategol hirdymor ar gyfer twf lleol, yn targedu'r bobl fwyaf anghenus ac yn cefnogi adfywio cymunedol.

Yn ogystal, dylai prosiectau ddangos sut y maent yn ategu darpariaeth genedlaethol a lleol arall. Ffocws y Gronfa hon yw cefnogi arloesedd a syniadau newydd yn y meysydd hyn, gan fuddsoddi mewn peilotiaid sy'n tynnu ar fewnwelediadau lleol ac a fydd yn helpu lleoedd i baratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn 2022.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi'i ddynodi'n awdurdod arweiniol gan Lywodraeth y DU. Fel awdurdod arweiniol, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am:

 • cyhoeddi'r gwahoddiad hwn
 • derbyn cynigion
 • dewis y cynigion a anfonir at Lywodraeth y DU i'w hystyried
 • talu grantiau i brosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad 

Gellir gweld manylion llawn rôl awdurdodau arweiniol ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.                 

Pa fath o gynigion rydym yn chwilio amdanynt?

Rhaid i brosiectau cyflenwi gweithgaredd sy'n unol â Phrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ac alinio ag o leiaf un o'r blaenoriaethau buddsoddi hyn:

 • buddsoddi mewn sgiliau
 • buddsoddiad ar gyfer busnes lleol
 • buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
 • cefnogi pobl i gyflogaeth 

Nid oes unrhyw ddyraniadau ariannol i'r blaenoriaethau hyn. 

Mae Llywodraeth y DU yn rhagweld cefnogi ystod o brosiectau yn ôl thema a maint, ond anogir ymgeiswyr i sicrhau'r effaith a'r cyflawniad mwyaf posibl trwy brosiectau mwy (£500,000 neu mwy) lle mae hyn yn bosibl. 

Gan fod 90% o'r cyllid sydd ar gael trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU yn gyllid refeniw a dim ond ar gael yn 2021 i 2022, dylai prosiectau fod yn seiliedig ar refeniw yn bennaf, neu'n gyfan gwbl. Ni chefnogir prosiectau sy'n canolbwyntio'n bennaf ar adeiladu neu adnewyddu mawr o adeiladau, prynu tir neu brynu darnau mawr o offer.

Blaenoriaethau lleol

Wrth ddewis y cynigion a fydd yn cael eu hanfon at Lywodraeth y DU i'w hystyried, bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn blaenoriaethu'r cynigion sydd â'r potensial mwyaf i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau twf lleol allweddol fel y rhai a nodir yng Nghynllun 2017 i 2022 Cyngor Sir Ynys Môn.

Cwmpas daearyddol

Dylai prosiectau fod o fudd i Ynys Môn. 

Sut y bydd cynigion yn cael eu hasesu

Fel yr awdurdod arweiniol, bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn asesu'r holl gynigion a gyflwynwyd. Asesir cynigion yn erbyn:

 • y meini prawf porth a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - mae ceisiadau sy'n methu â chwrdd â'r meini prawf hyn yn gymorth anghymwys i gymorth a byddant yn cael eu gwrthod
 • i ba raddau y maent yn cwrdd ag amcanion Cronfa Adfywio Cymunedol y DU
 • i ba raddau y byddai cynigion yn cefnogi cyflawni blaenoriaethau twf a chymorth cyflogaeth lleol 

Yn dilyn asesiad, bydd Môn Cyngor Sir Ynys Môn yn cyflwyno'r cynigion cymwys hynny sy'n cwrdd yn gryf â Chronfa Adfywio Cymunedol y DU a blaenoriaethau lleol i Lywodraeth y DU i'w hystyried, hyd at uchafswm o £3m y lle. 

Bydd Llywodraeth y DU yn asesu pob cais a gyflwynir gan awdurdodau arweiniol yn erbyn y meini prawf a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU. 

Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi canlyniad y broses asesu o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen. 

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ymrwymo i gytundeb cyllido gyda chynigwyr llwyddiannus.

Cyflwyno cynnig

Rhaid cyflwyno cynigion drwy ddefnyddio Ffurflen Gais Cronfa Adfywio Cymunedol y DU (ar gael yn Saesneg y unig).

Ni dderbynnir cynigion a gyflwynir mewn unrhyw fformat arall. 

Rhaid i gynigion a gyflwynir i Cyngor Sir Ynys Môn  ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn: CACCRF@ynysmon.gov.uk

Dyddiad cau

Rhaid cyflwyno cynigion erbyn 4pm ar ddydd Gwener, 28 Mai 2021. 

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn broses gystadleuol a ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn na Llywodraeth y DU yn dechrau trafodaethau gyda chynigwyr. 

Gwybodaeth atodol i ymgeiswyr

Anogir ymgeiswyr, cyn cwblhau'r cais llawn, i

 • unwaith eto adolygu’r ‘Prosbectws’ cyhoeddedig (yn enwedig Adrannau 3.2 i 3.5 ohono), a cheisio dangos, yn eu ceisiadau, yr aliniad gorau posibl â’r dyheadau a’r amcanion a nodwyd gan Lywodraeth y DU yn y rhain
 • adolygu dogfen ‘Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU: meini prawf asesu’ yn ofalus (sy’n nodi sut y bydd Llywodraeth y DU ei hun yn asesu ac yn sgorio ceisiadau ar ôl derbyn prosiectau ar rhestr fer), er mwyn sicrhau eto sicrhau’r aliniad gorau posibl â’r rhain

UK Government logoIsle of Anglesey County Council logo


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na