Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cronfa Adfywio Cymunedol y DU (CAC)


Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU yn darparu £220 miliwn o fuddsoddiad cyllid refeniw yn bennaf yn ystod blwyddyn ariannol 2021/2022 i gefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol, ar lefel leol ar gyfer:

  • buddsoddi mewn sgiliau
  • buddsoddi ar gyfer busnes lleol
  • buddsoddi mewn cymunedau a lle
  • cefnogi pobl i gyflogaeth 

Mae gwybodaeth am y gronfa ar gael ar wefan GOV.UK (yn Saesneg gyda dogfennau perthnasol yn Gymraeg).

Mae Ynys Môn yn un o 100 ardal yn y DU a fydd yn gymwys i wneud cais am y gronfa hon. Dynodwyd Cyngor Sir Ynys Môn yn ‘Awdurdod Arweiniol’ er mwyn

  • gwahodd cynigion prosiect gan ystod o ymgeiswyr lleol, gan gynnwys y sector gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau a darparwyr addysg leol gan gynnwys prifysgolion
  • gwerthuso'r prosiectau hyn a chynhyrchu rhestr fer o brosiectau, hyd at uchafswm gwerth o £ 3 miliwn y lle, i'w cyflwyno i Lywodraeth y DU

Ymgynghorir ag AS ac AC Ynys Môn fel rhan o'r broses asesu. 

Rhaid i Cyngor Sir Ynys Môn gyflwyno crynodeb o gynigion mewn ffurf rhestr fer, ynghyd â'u ffurflenni cais cysylltiedig, i Lywodraeth y DU a fydd, o 18 Mehefin 2021 trwy gydol Gorffennaf 2021, yn cynnal ei asesiadau ei hun ac yn cyhoeddi prosiectau llwyddiannus o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen.

Pwyntiau allweddol o’r canllawiau

Rhoddir pwyslais ar brosiectau a all sicrhau canlyniadau ac effeithiau sylweddol ar unwaith.

Mae prosiectau mwy yn cael eu hannog (gwerth ariannol o £ 500,000 +) i sicrhau'r effaith a'r cyflawniad mwyaf posibl.

Ni ellir cyflwyno cynigion ar gyfer prosiectau sydd o fudd i endid sengl (er enghraifft busnes sengl) - rhaid bod tystiolaeth o effaith ehangach i unigolion, busnesau neu sefydliadau eraill lluosog.

Os yw'n llwyddiannus, rhaid i'r prosiect fod yn barod i symud a chyflawni dros gyfnod byr (rhwng Awst 2021 ac Ionawr 2022).

Rhaid i'r gweithgaredd fod yn gyflawn gyda'r arian a hawlir a thaliadau wedi'u gwneud erbyn 31 Mawrth, 2022.

Mynegiadau o ddiddordeb (MoDd)

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb cychwynnol (MoDd), gan sefydliadau cymwys sy'n dymuno cael eu hystyried yn ymgeiswyr neu'n fuddiolwyr y gronfa.

Mae'r ffurflen MoDd ar gael isod. 

Cyn cwblhau'r MoDd, mae'n hanfodol bod ymgeiswyr yn adolygu'r meini prawf cymhwysedd a'r canllawiau, gan gynnwys

  • prosbectws y gronfa
  • ffurflen gais lawn
  • meini prawf asesu
  • nodiadau technegol ar gyfer ymgeiswyr 
Llawrlwythwch y ffurflen mynediad o ddiddordeb

Unwaith rydych wedi cwblhau y ffurflen hon, e-bostiwch i CACCRF@ynysmon.gov.uk

Os ydych chi'n cyflwyno fel copi caled, postiwch i'r cyfeiriad canlynol, gan farcio’r amlen yn glir gyda

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU MoDd
Canolfan Busnes Môn
Cyngor Sir Ynys Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA

Os yw'n llwyddiannus yn y cam MoDd, rhaid bod gan ymgeiswyr y wybodaeth angenrheidiol i gwblhau'r cais llawn a manwl yn gyflym ac yn effeithlon.

Dyddiadau pwysig

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r MoDd i Gyngor Sir Ynys Môn yw 4pm dydd Gwener, 30 Ebrill 2021. Rhaid cyflwyno MoDd cyn y dyddiad cau hwn er mwyn cael ei ystyried ar gyfer y cais llawn. 

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn hysbysu ymgeiswyr ac yn gwahodd ceisiadau manwl llawn yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 10 Mai 2021. 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r ceisiadau llawn i Gyngor Sir Ynys Môn fydd 4pm dydd Gwener 28 Mai 2021. 

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Ynys Môn asesu a hysbysu Llywodraeth y DU o brosiectau ar y rhestr fer erbyn 18 Mehefin 2021. 

Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i hysbysu ymgeiswyr llwyddiannus yn ystod Gorffennaf 2021.