Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi


Holy Island Landscape Partnership logo

Mae Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi yn gweithio gyda cymunedau lleol i gyflawni rhaglen o weithredau a fydd yn cyfeirio at flaenoriaethau a nodwyd yn lleol.

Mae'r rhain yn cynnwys rheoli treftadaeth naturiol a chymeriad hanesyddol yr ynys yn gynaliadwy, a chreu 'ymdeimlad o le' drwy gynyddu ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad lleol o dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol Ynys Cybi.

A hefyd, sicrhau bod treftadaeth tirwedd wrth wraidd yr ymgyrch bresennol i ddatblygu Ynys Cybi fel porth ymwelwyr rhyngwladol i Gymru.

Bydd y cynllun yn annog ac yn galluogi cymunedau lleol i ddeall, rheoli a dathlu tirwedd treftadaeth Ynys Cybi.

Grantiau ar gael

Mae Partneriaeth Tirlun Ynys Cybi yn cynnig arian grant i fusnesau bach a sefydliadau er mwyn hyrwyddo treftadaeth leol a’r iaith Gymraeg.

Mae grantiau o rhwng £500 a £2,000 ar gael ar gyfer prosiectau cynaliadwy a hirdymor ar gyfer pethau megis (ond nid yn gyfyngedig i) dehongli, arwyddion, cyfieithu, arwyddion dwyieithog neu waith celf - sy’n cynnig gwir groeso Cymreig i’r rhai hynny sy’n ymweld ag Ynys Cybi.

Mae’r broses grantiau yn gysylltiedig â gweledigaeth Partneriaeth Tirlun Ynys Cybi sydd â’r nod o weld Pobl leol yn cydweithio er mwyn amddiffyn a rheoli treftadaeth gyfoethog ein hynys, cefnogi cymuned sy’n ffynnu a rhoi croeso cynnes i ymwelwyr am genedlaethau i ddod.’

Bydd angen i’r holl grantiau

  • hyrwyddo gweithgareddau ehangach y Cynllun Partneriaeth Tirlun
  • hyrwyddo a chyfeirio at nodweddion/canolfannau treftadaeth allweddol
  • cynnal y deunyddiau/adnoddau a ddatblygwyd am 10 mlynedd
  • dod yn rhan o Fforwm Busnes Partneriaeth Tirlun Ynys Cybi

Bydd angen i bawb sy’n derbyn grant hyrwyddo gwerth dwyieithrwydd, y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig o fewn eu busnesau. Bydd cefnogaeth ar gael.

Mae’r gronfa hon yn cael ei gweinyddu gan Dîm Partneriaeth Tirlun Ynys Cybi a Menter Iaith Môn.

Sut i wneud cais 

Am ffurflen gais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y grant, cysylltwch â thîm Partneriaeth Tirlun Ynys Cybi drwy anfon neges at: PartneriaethTirlunYnysCybi@ynysmon.gov.uk

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi eu llenwi drwy e-bost at: PartneriaethTirlunYnysCybi@ynysmon.gov.uk

Dyddiad cau 26 Tachwedd 2021.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na