Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Arfor ar waith


Logo-Arfor-Tefynol.jpg_800Mae rhaglen ARFOR yn gweithio ar draws Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr. 

Cronfa arbrofol yw'r rhaglen, sy'n bwriadu creu mwy a gwell swyddi yng nghadarnleoedd y Gymraeg a chefnogi twf yr iaith.

Mae ARFOR yn cynnwys cyfuniad o gynlluniau lleol a gweithgareddau ar draws y pedair ardal. 

Bwriad y rhaglen yw gwireddu pedwar cynllun lleol:

  • hybu mentrau a chefnogi twf busnes mewn ardaloedd lle mae canran uchel o’r bobl yn siarad Cymraeg
  • sicrhau swyddi gwell sy’n talu’n well i gadw pobl leol yn yr ardaloedd hyn ac annog pobl sydd wedi gadael i ddod yn ôl i Wynedd
  • hyrwyddo gwerth dwyieithrwydd a’r Gymraeg mewn busnesau
  • annog busnesau a phobl sy’n symud i ardaloedd gwledig i werthfawrogi a defnyddio’r Gymraeg 

Mwy o wybodaeth...

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru 

Gwefan Arfor

Cynlluniau Arfor Ynys Mon

Grantiau Busnes Arfor Ynys Mon - pecyn o gyngor a chymorth ariannol i fusnesau bach neu fentrau cymunedol sydd efo prosiectau sydd yn cyfuno :-

a)      Cynyddu a/neu gefnogi defnydd o’r Gymraeg gan fusnesau/ unigolion/ cymunedau

b)      Creu neu gefnogi twf busnes a swyddi. 

c)      Hyrwyddo buddsoddi busnes preifat

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed am gynlluniau sy’n cynnwys elfennau newydd unigryw, elfennau arloesol, a marchnadoedd ehangach.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: datecon@ynysmon.gov.uk

Llwyddo’n Lleol ar Ynys Mon a Gwynedd - ymgyrch ar draws Gwynedd a Môn i hyrwyddo cyfleoedd gwaith i bobl ifanc y sir. 

Prosiectau rhanbarthol

Bydd y siroedd yn cydweithio ar rhai gweithgareddau. Mae cytundeb wedi ei osod ar ran pedwar Cyngor i werthuso’r gweithgareddau a llunio strategaeth newydd i’r dyfodol.

Bydd cynllun Bwrlwm Busnes, yn cynnwys pecyn croeso i’r Gymraeg i hybu'r Gymraeg ar draws y rhanbarth a chodi ymwybyddiaeth busnesau o'r cyfleoedd busnes a phwysigrwydd yr iaith i’n cymunedau. 

 Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru

Am fwy o wybodaeth am y Siroedd eraill, ymwelwch â www.rhaglenarfor.cymru

arfor_partner_logos.jpg-800

WG_positive_40mm jpg - logo