Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Ceisiadau am lety yn ystod y cyfnod cloi (gan gynnwys gweithwyr allweddol)


Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 19 Rhagfyr, 2020 y bydd cyfnod clo yn dod i rym ar 20 Rhagfyr, 2020.

O ganlyniad, bydd yn ofynnol i'r holl sefydliadau lletygarwch a darparwyr llety gau nes clywir yn wahanol.

Deallwn y bydd angen i rai darparwyr llety ddarparu llety ar gyfer gweithwyr (allweddol) a’r sawl sy'n disgyn o fewn categorïau eithrio Llywodraeth Cymru.

Fel yn y cyfnod clo blaenorol, pe baech yn dymuno darparu llety ar gyfer y sawl sydd wedi ei heithrio, bydd raid i chi wneud cais am dystysgrif eithrio ar gyfer y sawl sy'n dymuno aros yn ystod y cyfnod clo.

I wneud cais am dystysgrif eithrio, rhaid cwblhau cais ynghyd â gwybodaeth/tystiolaeth ategol berthnasol. Gweler disgrifiad o'r lefel isaf o wybodaeth/tystiolaeth ategol y bydd ei hangen arnom i gyd-fynd â cheisiadau penodol.

Dylid gwneud ceisiadau o leiaf dau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw a dylid cyflenwi'r holl ddogfennau ategol gyda’r cais, fel y llythyr a chopi o’r ddogfen adnabod (ID)  – fel arall bydd y cais yn cael ei wrthod.

Gallwn ymateb i'ch ymholiad yn ystod oriau agor y swyddfa, 8.45yb i 5yh o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus). 

Bydd unrhyw gais sydd yn cael ei dderbyn ar ôl 5yh ddim yn cael ei brosesu tan y diwrnod gweithio nesaf.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'r dogfennau hyn gael eu huwchlwytho gyda'r ffurflen gais ar adeg eu harchebu, nid ar ôl iddynt gyrraedd. 

Pe bai angen i chi gadarnhau pa fath o weithiwr allweddol sydd gennych yn aros, a sut maent yn gymwys, gellir dod o hyd i restr o weithwyr allweddol yma:

https://llyw.cymru/gweithwyr-hanfodol-allweddol-y-coronafeirws-cymhwysedd-prawf

Sylwch fod Swyddogion Gorfodi yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod yr holl lety a ddarperir i weithwyr allweddol wedi'u cofrestru ar gyfer tystysgrif eithrio.

Caiff unrhyw achosion o dorri'r ddeddfwriaeth uchod eu cymryd o ddifrif gan yr Awdurdod a chaiff camau gorfodi eu hystyried yng ngoleuni unrhyw achosion o dorri amodau.

Gwneud cais