Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cronfa Gwydnwch Economaidd


Bydd y gronfa'n darparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod y pandemig coronafirws. Bydd yn helpu i fynd i’r afael â bylchau na chyflawnwyd gan gynlluniau a gyhoeddwyd eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Bydd yr arian yn cael ei dargedu at ficrofusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau mawr o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd hanfodol i Gymru.

Bydd y broses ymgeisio ar gyfer busnesau sy'n gymwys i gael cymorth ariannol o'r Gronfa yn agor ddydd Gwener 17 Ebrill trwy wefan Busnes Cymru.

Dylai busnesau sy'n ystyried gwneud cais am y gronfa ddefnyddio'r ddolen ganlynol i sefydlu a ydynt yn debygol o fod yn gymwys.

Gwiriwr cymhwysedd - Busnes Cymru

I fod yn gymwys i gael cyllid, rhaid i fusnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol fodloni meini prawf gan gynnwys.

Gallai microfusnesau, gan gynnwys busnesau newydd, sy'n cyflogi hyd at naw o weithwyr fod yn gymwys i gael cymorth hyd at £10,000. Mae hyn yn cynnwys unig fasnachwyr sy'n cyflogi staff. Gallai busnesau yn y braced hwn fod yn gymwys i gael cefnogaeth gan y gronfa os ydynt:

  • Wedi profi mwy na gostyngiad o 40% yn y trosiant ers 1 Mawrth 2020
  • Yn gallu dangos bod ymdrechion wedi'u gwneud i gynnal gweithgaredd busnes
  • Ddim yn dilyn mathau eraill o gymorth cyllid grant na ellir ei ad-dalu gan Lywodraeth Cymru
  • Heb hawl i gael grantiau rhyddhad ardrethi busnes

Gallai cwmnïau bach a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o weithwyr fod yn gymwys i gael grantiau o hyd at £ 100,000 os ydynt:

  • Wedi profi gostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant ers diwrnod cyntaf mis Mawrth
  • Ddim yn gymwys i gael grantiau rhyddhad ardrethi busnes, neu os ydyn nhw, byddai'r swm hwnnw'n cael ei ddidynnu o'u dyraniad o'r gronfa hon
  • Bod â chynllun busnes cynaliadwy i fasnachu y tu hwnt i bandemig Covid-19
  • Cadarnhau na fydd diswyddiadau gorfodol yn y dyfodol yn cael eu gwneud cyn belled â bod y Cynllun Cadw Swyddi Coronafirws ar waith
  • Ddim yn mynd ar ol  unrhyw fath arall o gymorth cyllid grant (sydd ddim i’w ad-dalu) gan Lywodraeth Cymru

Bydd cyllid hefyd ar gael i gefnogi busnesau mawr gyda mwy na 249 o weithwyr. Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos i ystyried lle y gellir defnyddio cyllid yn fwyaf effeithiol i ategu ffynonellau cymorth eraill.

Dylai busnesau sydd am drafod neu ofyn am gymorth efo gwneud cais gysylltu yn uniongyrchol â Busnes Cymru.

Ffôn: 03000 6 03000