Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru - cymorth i weithwyr llawrydd


Ar gau i geisiadau newydd.

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19. 

Diben y grant yw cefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i ymateb i COVID yn rhan o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol. 

Dyma'r meini prawf ar gyfer y grant: 

 • yn wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021;
 • gweithwyr llawrydd proffesiynol y mae gan eu gwaith ganlyniadau creadigol/diwylliannol uniongyrchol, sy'n gweithio yn y pedwar is-sector allweddol:
  • y celfyddydau
  • diwydiannau creadigol
  • digwyddiadau celfyddydol a threftadaeth
  • diwylliant a threftadaeth
  • rhaid eich bod yn gweithredu yng Nghymru
  • rhaid i chi fod wedi'ch lleoli o fewn yr awdurdod lleol yr ydych yn gwneud cais iddo 

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn os yw un o’r canlynol yn wir: 

 • rydych, yn ddiweddar, wedi cael arian gan y Grant Cychwyn Busnes a lansiwyd ym mis Mehefin 2020 i helpu busnesau newydd i oroesi canlyniadau economaidd y coronafeirws (Covid-19)
 • rydych chi'n weithiwr llawrydd sy'n gweithio yn y sector chwaraeon 

Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a swyddi creadigol/diwylliannol sydd wedi cael eu gorfodi i roi'r gorau i weithio a/neu ei chael hi’n anodd ail-ddechrau oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19.  Ni ddylai'r rhai hynny sydd mewn swyddi sydd wedi gallu parhau ar lefelau blaenorol neu’n agos at weithgarwch blaenorol gyda neu heb gymorth (e.e. penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati) wneud cais. 

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch ganllawiau'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd.

Os ydych wedi darllen y canllawiau, yn gymwys i gael y grant ac yn dymuno gwneud cais llenwch yr holl feysydd y gofynnwyd amdanynt ar y ffurflen gais ar-lein isod.

Ar gau i geisiadau newydd

Er mwyn rhoi digon o amser i weithwyr llawrydd wneud cais byddwn yn rhannu'r gronfa'n ddau gam, gyda Cham 1 yn gweithredu am gyfnod byr, ac yna'n cael ei ddilyn yn fuan wedyn gan ail gam.

Mae grant o £2,500 ar gael fesul unigolyn a bydd ceisiadau'n cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Cwestiynau cyffedin

Manylion

Diben y Gronfa yw cynorthwyo Gweithwyr Llawrydd sy'n gweithio yn y sectorau diwylliannol sy'n wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021 o ganlyniad i COVID-19.

Weithiau gelwir gweithwyr llawrydd yn gontractwyr, efallai eu bod yn rhedeg eu busnesau eu hunain ac yn aml cânt eu diffinio fel gweithwyr hunangyflogedig er eu bod ychydig yn wahanol i'r hunangyflogedig.

Gall gweithwyr llawrydd wneud nifer o swyddi ar ran gwahanol gwmnïau, ac yn aml maent yn gweithio ar eu pen eu hunain. Mae gweithwyr llawrydd yn tueddu i weithio ar nifer o gontractau tymor byr, gan gynnig gwasanaethau ac amser i wahanol sefydliadau yn gyfnewid am ffi y cytunwyd arni.

Mae gweithwyr llawrydd yn gyffredin yn y diwydiannau cerddoriaeth, ysgrifennu, newyddiaduraeth a dylunio gwe.

Mae cyfanswm o £7 miliwn ar gael i gefnogi gweithwyr llawrydd ledled Cymru.

Bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu gan awdurdodau lleol yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru.

Cymhwysedd

Mae cymorth ar gael i gynorthwyo gweithwyr proffesiynol llawrydd y mae gan eu gwaith ganlyniadau creadigol/diwylliannol uniongyrchol, sy'n gweithio yn y pedwar is-sector allweddol a dargedir gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol:

 • y celfyddydau
 • diwydiannau creadigol
 • digwyddiadau celfyddydol a threftadaeth
 • diwylliant a threftadaeth

Mae'r rhain yn sectorau eang, sy'n cwmpasu nifer o alwedigaethau (mae ffeithlun Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol yn rhoi darlun defnyddiol) ac, mewn egwyddor, gellir derbyn ceisiadau gan weithwyr llawrydd yn y sectorau hyn.

Fodd bynnag, sylwer bod y cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a swyddi diwylliannol a chreadigol sydd wedi gorfod rhoi'r gorau i weithio a/neu sy’n wynebu anhawster wrth ailgychwyn oherwydd effaith2cyfyngiadau Covid-19.

Ni ddylai y rhai hynny sydd mewn swyddi sydd wedi gallu parhau ar lefelau gweithgarwch blaenorol neu’n agos at hynny gyda chymorth neu hebddo (e.e. penseiri, dylunwyr graffig a gwe, dylunwyr gemau ac ati) wneud cais

Ni fwriedir i'r Gronfa hon gefnogi gweithwyr llawrydd yn y sector chwaraeon, ychwaith. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chwaraeon Cymru i drafod cefnogaeth i'r sector chwaraeon yng Nghymru.

Na, rydych yn gymwys i wneud cais. Fodd bynnag, byddem ni eisiau gweld rhywfaint o dystiolaeth o'ch gwaith fel gweithiwr llawrydd.

Er enghraifft, gallech chi ddarparu tystiolaeth y tu allan i’r cyfnodau gwaith / colli gwaith cymwys y cytunwyd arnynt ac a nodir yn y canllawiau.

Croesewir ceisiadau gan weithwyr llawrydd amser llawn a rhan-amser. Mae'r un grant o £2,500 yn cael ei ddyfarnu yn y ddau achos, yn amodol ar fodloni meini prawf cymhwysedd ehangach.

Fodd bynnag, sylwer bod y grant hwn wedi'i dargedu at weithwyr llawrydd y mae angen cymorth arnynt fwyaf oherwydd colli enillion o ganlyniad i'r pandemig COVID-19.

Ni fyddem yn disgwyl gweld gweithwyr llawrydd yn gwneud cais os oes ganddynt hefyd swydd â chyflog da sydd wedi eu diogelu rhag y gwaethaf o effaith ariannol COVID-19.

Na, os gallwch chi ddangos mai chi yw'r unig un sy'n gweithredu yn rhan o'r cwmni cyfyngedig hwnnw ac y gallwch ddarparu manylion drwy eich cyfrifon blynyddol, rydych chi’n dal i fod yn gymwys i wneud cais.

Ydy, os wnaethoch chi dderbyn cymorth yn gynharach eleni gan y Grant Busnesau Newydd a lansiwyd ym mis Mehefin 2020 o ganlyniad i COVID-19 i helpu busnesau newydd i oroesi canlyniadau economaidd y coronafeirws.

Fodd bynnag, os mai dim ond cymorth dechrau busnes cyffredinol yr ydych wedi ei gael yn y gorffennol, rydych yn dal i fod yn gymwys i wneud cais.

Byddem yn cynghori eich bod yn gwneud cais drwy'r ddau gynllun os ydych yn gymwys i wneud hynny, o ystyried yr amserlenni tebyg ar gyfer prosesu ceisiadau.

Fodd bynnag, byddwn ni’n gweithio gyda'r Elusen Ffilm a Theledu i nodi ymgeiswyr sydd wedi gwneud cais drwy'r ddau gynllun, er mwyn osgoi dyblygu a sicrhau bod y Cronfeydd yn cyrraedd cynifer o weithwyr llawrydd mewn angen â phosibl yng Nghymru.

Os cewch grant drwy Gronfa’r3Elusen Ffilm a Theledu, mae'n debygol na fyddwch yn cael cymorth ychwanegol gan Gronfa Gweithwyr Llawrydd Adferiad Diwylliannol Cymru.

Cewch. Os ydych chi wedi cael cymorth blaenorol naill ai gan Gynllun Cadw Swyddi'r Llywodraeth neu'r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth a’ ch bod yn dal i wynebu heriau ariannol, rydych yn gymwys i wneud cais am y grant hwn.

Ydy. Bydd yn rhaid ichi ei ddatgan fel incwm gan fod y gronfa yn cefnogi llif arian ac yn incwm yn lle hwnnw a gollwyd oherwydd Covid19.

Y broses ymgeisio

Gall unigolion wneud cais am y grant drwy fynd i Wiriwr Cymhwysedd Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar wefan Busnes Cymru:https://fundchecker.businesswales.gov.wales/culture/cy

Os byddwch yn gymwys i wneud cais, cewch eich cyfeirio at wefan eich awdurdod lleol lle byddwch yn gallu defnyddio'r ffurflen gais ar-lein neu byddwch yn gallu gofyn am y ffurflen gais.

Mae grant o £2,500 ar gael i bob unigolyn, i gefnogi llif arian uniongyrchol i helpu drwy gyfnod yr amhariad.

Mae'r Grant Gweithwyr Llawrydd yn agored i geisiadau o ddydd Llun 5 Hydref ymlaen.

Bydd.

Os oes gennych chi unrhyw broblemau hygyrchedd a allai eich atal rhag llenwi ffurflen gais ar-lein ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Nid oes dyddiad cau ffurfiol ar gyfer ceisiadau. Bydd y Gronfa'n weithredol dros ddau gyfnod byr. Bydd Cam 1 yn agor o 5 Hydref am gyfnod byr, tua wythnos i bythefnos, ac yna caiff ei gau gan awdurdodau lleol tra bydd y ceisiadau cychwynnol yn cael eu hasesu. Dilynir hyn yn fuan wedyn gan ail gam.

Bydd yr amser y mae pob cam ar agor a’r bwlch rhwng y camau yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a dderbynnir. Mae'r dull gweithredu fesul cam hwn yn cael ei4ddefnyddio i'n galluogi i asesu'r galw o gymharu â’r cyllid sydd ar gael a'r nod hefyd yw rhoi digon o amser i weithwyr llawrydd baratoi ceisiadau.

Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn llwyr o ran hyd y gronfa.

Dim ond i'r awdurdod lleol lle’r ydych chi’n byw ar hyn o bryd y cewch wneud cais, nid lle’r ydych chi’n gweithio.

Byddant.

Bydd ceisiadau'n cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. Er mwyn rhoi digon o amser i weithwyr llawrydd wneud cais, a sicrhau bod ymgeiswyr sy'n cael unrhyw broblemau gyda'r broses yn cael cyfle i fynd i'r afael â'r rhain, byddwn yn rhannu'r broses ymgeisio yn ddau gam byr. Bydd Cam 1 yn agor o 5 Hydref.

Byddwn yn cydnabod derbyn eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith, ac rydym yn bwriadu prosesu ceisiadau am grant o fewn 30 diwrnod i'w derbyn.

Gwneir penderfyniadau ar geisiadau yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais, tystiolaeth gysylltiedig a gwiriadau gwybodaeth a gynhelir o ffynonellau eraill. Rhaid cyflwyno'r holl wybodaeth sydd ei hangen.

Os bydd unrhyw ddata yn anghyflawn neu'n anghywir neu os yw'r dystiolaeth a ddarparwyd yn annigonol byddwn yn cysylltu â chi, ond os na chawn ymateb boddhaol i’n hymholiadau, bydd y cais yn cael ei wrthod.

Os caiff ceisiadau eu cymeradwyo byddwch yn derbyn cynnig grant drwy e-bost yn rhoi gwybod i chi bod y grant wedi’i ddyfarnu. Bydd cynigion grant ar agor am 14 diwrnod – os na dderbynnir y cynnig o fewn y cyfnod hwn, caiff y cynnig ei dynnu'n ôl. Telir grantiau ar y sail bod 100% o'r grant yn cael ei dalu ymlaen llaw.

Rhaid i ymgeiswyr dderbyn y cynnig grant drwy e-bost cyn y gellir talu.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu'r rheswm/rhesymau dros wrthod.

Nid oes proses apelio. Mae gan yr Awdurdod Lleol ddisgresiwn llwyr ar delerau'r gronfa.

Tystiolaeth/dogfennau ategol

Defnyddir cyfriflenni banc i ategu'r manylion banc yr ydych wedi'u cyflwyno. Ni chaiff cyfriflenni banc eu hasesu na'u defnyddio yn rhan o'r broses arfarnu.

Bydd angen darparu un gyfriflen banc ddiweddar. Y diffiniad o ddiweddar yw cyfriflen banc o un o'r tri mis cyn dyddiad y cais.

Cewch ddarparu cyfriflenni cyfrif personol neu fusnes, yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

Pan fo'n bosibl, dylid darparu copïau o gyfriflenni llawn. Fodd bynnag, derbynnir sgrinliniau o apiau bancio.

Bydd, ond bydd angen i chi ddarparu rhywfaint o dystiolaeth ategol sy'n cysylltu eich enw cyfreithiol â'ch enw perfformio.

Oes. Rhaid darparu'r holl wybodaeth a restrir o dan 'gwybodaeth arall'.

Ni fyddwn yn gallu prosesu eich cais os yw'n anghyflawn neu os ydych chi wedi methu â chyflwyno'r dogfennau angenrheidiol.

Os na allwch ddarparu CV, derbynnir cyfrif LinkedIn manwl.

Byddem yn disgwyl i'r ymgeisydd ddarparu CV safonol gan gynnwys eich enw, cyfeiriad, manylion sgiliau a chymwysterau, cyflogaeth / gwaith blaenorol.

Os na allwch ddarparu CV, derbynnir cyfrif LinkedIn manwl.

Mae rhestr benodol o fathau 'eraill' o brawf adnabod sy’n dderbyniol, sef trwydded yrru bapur neu dystysgrif mabwysiadu.

Ar ôl dyfarnu

Cynhelir ymarfer monitro ar ôl cwblhau’r broses ac mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i gael eich adborth ar weithrediad y Gronfa, i gael gwybodaeth am sut mae'r grant wedi eich cefnogi chi ac i ofyn a ydych chi’n dal i weithio fel gweithiwr llawrydd yng Nghymru.

Byddwn yn cysylltu â chi os ydych wedi ymrwymo i'r Adduned Gweithiwr Llawrydd.

Adduned gweithiwr llawrydd

Un o'r ymrwymiadau allweddol sy'n cyd-fynd â'r cyllid hwn yw ein huchelgais i ddatblygu a chyflawni addewid gweithiwr llawrydd. Mae gweithwyr proffesiynol llawrydd yn aml yn cymryd rhan weithredol yn eu cymuned, gan wneud cyfraniad cadarnhaol i'n lles economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru alluogi diwylliant bywiog ac iaith Gymraeg sy’n ffynnu yn ogystal â meddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio'n well gyda phobl, cymunedau a'i gilydd.

Bydd yr Adduned Gweithiwr Llawrydd yn helpu i greu partneriaeth rhwng gweithwyr llawrydd creadigol a chyrff cyhoeddus i gyflawni hyn, ac yn helpu'r sector cyhoeddus i ddefnyddio eich sgiliau allweddol fel gweithiwr llawrydd yn y sectorau diwylliant i'n helpu i ddod â chreadigrwydd a dychymyg i bob agwedd ar fywyd cyhoeddus.

Gallai hyn gynnwys cyd-greu atebion gyda'r gymuned, cyfrannu at gynlluniau datblygu lleol a datblygu neu gyflwyno dulliau newydd o ymdrin â phrosiectau cyfalaf. Gallai hyn fod mewn meysydd o ddiwylliant i iechyd neu ddatblygu cynaliadwy a'r amgylchedd adeiledig.

Efallai y bydd gennych brofiad eisoes o weithio ar dir cyhoeddus gyda phartneriaid, bod yn artist sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol, yn aelod o'r Cymdeithas Rhieni ac Athrawon neu'n ymddiriedolwr neu dim ond yn rhywun sy’n mynd ati i weithredu yn eich cymuned sy'n defnyddio eich profiad byw i wneud newid cadarnhaol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu gweithgor o randdeiliaid allweddol i ddatblygu syniadau ar gyfer yr addewid gweithiwr llawrydd. Mae'r gweithgor yn cynnwys cynrychiolwyr o'r gymuned lawrydd, undebau a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o hyn, dylech ymrwymo i’r Adduned Gweithiwr Llawrydd. Byddwn yn defnyddio eich manylion i'ch hysbysu a'ch cynnwys yn y datblygiadau.

Rydym yn gwerthfawrogi sgiliau a phrofiad gweithwyr llawrydd. Byddem yn disgwyl i weithwyr llawrydd gael eu talu am unrhyw waith a wneir o ganlyniad i'r Adduned Gweithiwr Llawrydd.

Na, nid oes rhaid i chi gofrestru ar gyfer yr Adduned Gweithiwr Llawrydd er mwyn cael yr arian hwn. Fodd bynnag, mae manteision i chi fel gweithiwr llawrydd wrth ymrwymo i’r addewid hwn, fel cyfleoedd i gael gwaith cyflogedig.

Na, caiff eich cais ei asesu o’i gymharu â meini prawf cymhwysedd yn unig. Nid yw'r Adduned Gweithiwr Llawrydd yn rhan o hyn.