Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Grant Busnes Cyfyngiadau Nadolig


Ar gau i geisiadau newydd.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 29 Ionawr ynghylch y cyfyngiadau parhaus, mae'r Gronfa Busnes Cyfyngiadau wedi'i hymestyn i gwmpasu'r cyfnod o Chwefror a Mawrth.

Bydd busnesau ar y rhestr Cyfraddau Annomestig a dderbyniodd Grant Cyfyngiadau NDR ar gyfer mis Rhagfyr a mis Ionawr yn cael y grant ychwanegol yn awtomatig dros yr wythnos i ddod.

Ni ellir talu busnesau a wnaeth gais am y Grant Cyfyngiadau Dewisol yn awtomatig yn amherthnasol i'w sector busnes a bydd angen iddynt gwblhau cais newydd.

Rydym yn rhagweld y bydd y ceisiadau hyn yn agor ar ddiwedd yr wythnos gan ddechrau ar 8fed Chwefror 2021. Bydd ffurflen gais newydd i'w chwblhau.

Bydd porth newydd yn cael ei sefydlu ar gyfer y rhai sydd angen ymgeisio ac rydym yn rhagweld y bydd hwn yn fyw erbyn diwedd yr wythnos.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gymorth busnes yn gysylltiedig a’r cyfyngiadau cyfnod y Nadolig i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith.

Pwrpas y grant yw i gefnogi busnesau gyda cymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd.

Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru. Mae’r cynllun grant busnes Cyfyngiadau Nadolig a reolir gan y Cyngor yn cynnwys mis Rhagfyr a mis Ionawr.

Mae’r gronfa a reolir gan Cyngor Sir Ynys Mon ar ran llywodraeth Cymru yn cynnwys dau grant ar wahan:

Ni all busnesau wneud cais am y grant Cyfyngiadau i Fusnesau Treth Busnes a’r grant Deiwsol, edrychwch ar y meini prawf cymhwysedd a chanllawiau i’r ddau i weld pa un gallech wneud cais amdano.

Ar gyfer y Grant Cyfyngiadau i Fusnesau Treth Busnes, disgwylir bod rhan fwyaf o’r busnesau cymwys sydd wedi cofrestru ar gyfer treth busnes ac wedi gwneud cais llwyddiannus ar gyfer y grant cyfnod clo byr yr Hydref wedi derbyn taliad ‘awtomatig’ erbyn hyn, heb fod angen gwneud cais ac felly ddim angen gwneud dim pellach.

Mae meini prawf y cynllun a’r canllawiau ymgeisio ar gyfer unrhyw fusnesau NDR nad ydynt yn disgyn yn y ‘taliad awtomatig’ ar gael isod.

Gall unrhyw fusnes sy'n meddiannu eiddo NDR na chyflwynodd gais am Grant yr Hydref ond sydd bellach wedi'i orfodi i gau wneud cais am grant, yn ogystal â busnesau na orfodwyd i gau ond sydd wedi dioddef gostyngiad o 40% neu fwy.

Ni ddylai busnesau sydd eisoes wedi derbyn Grant Busnes Cyfyngiadau Nadolig NDR (tafarndai, bwytai, gwestai a llety hunanarlwyo yn bennaf) ddisgwyl derbyn unrhyw gymorth grant pellach gan y Cyngor ar gyfer cyfyngiadau Rhagfyr / Ionawr.

Os bydd y cyfyngiadau yn parhau ar ôl hyn, gall Llywodraeth Cymru gyhoeddi cymorth pellach, os felly, bydd y manylion ar y wefan hon.

Efallai y bydd rhai busnesau yn gymwys ar gyfer y cynllun grant Sector Penodol ERF diweddaraf a reolir yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru ac sydd ar gael o wefan Busnes Cymru o 13 Ionawr. 

Gall y cynlluniau hyn newid os oes polisi ymateb Covid Llywodraeth Cymru wedi'i ddiweddaru.

Sylwer y gallai y grantiau gyfri fel incwm trethadwy. Efallai y bydd y Cyngor yn rhannu data gyda C&ThEM (HMRC) neu gyrff statudol eraill ar gyfer pwrpas osgoi twyll, ac efallai y bydd proses gwirio ychwanegol yn digwydd yn y dyfodol.

Canolfan Busnes Môn

Sylwch fod y swyddfa ar gau ar hyn o bryd a bod staff yn gweithio gartref hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Gofynwn i chi beidio cysylltu efo’n tim bach onibai bod mater brys / allweddol na ellir ei ateb trwy chwilio arlein.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, defnyddiwch y ffurflen ymholiadau ar-lein, gan ddarparu digon o fanylion i ni ddeall eich ymholiad a'i gyfeirio i'r lle iawn, gan ddarparu'ch cyfeiriad e-bost i dderbyn ymateb.

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gyffredinol yn gallu trefnu dychwelyd galwadau ffôn.

Am gyngor neu gymorth busnes, cysylltwch â Busnes Cymru ffôn 03000 6 03000

https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni