Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Grant Clo Byr yr Hydref/Tachwedd


Ar gau i geisiadau newydd.

Mae hon yn gronfa sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi ar waith.

Mae’r gronfa’n cynnwys dau grant ar wahân:

  • Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud - ar gau i geisiadau
  • Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud - ar gau i geisiadau

Atebion i gwestiynau cyffredin

Mae'r ffurflen gais am grant NDR yn cwmpasu'r grantiau £ 1k a £ 2k ac nid oes angen cais ar wahân.

Bydd eich cymhwysedd ar gyfer un neu'r ddau yn cael ei ystyried yn erbyn meini prawf Llywodraeth Cymru a’r Cyngor Sir ar y mater. Os ydych chi'n gymwys ar gyfer dwy elfen Grant 2 NDR efallai y byddwch chi'n derbyn £ 3k.

Os ydych chi'n gymwys i gael Grant 2 NDR ond nad ydych chi'n gymwys i gael y grant atodol o £ 2k, efallai y byddwch chi'n derbyn £ 1k.

Mae'n ofynnol i ni ystyried ceisiadau yn nhrefn dyddiad fel y'u cyflwynwyd. Os yw gwybodaeth hanfodol yn anghywir neu ar goll, mae yn bosib y bydd eich cais yn anghymwys.

Os ydych yn dymuno ychwanegu neu gywiro gwybodaeth gallwch ailymgeisio gan ddefnyddio’r porth a nodi 'cais diwygiedig' ar eich ffurflen os gwelwch yn dda.

Os cyflwynwch wybodaeth newydd/ychwanegol nad ydym wedi gofyn amdani trwy'r dull hwn neu arall, mae yn bosib y bydd raid diwewddaru eich dyddiad ymgeisio, a gallai hyn effeithio ar ganlyniad eich cais.

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gwneud cais yn gywir a llawn. Ni allwn dderbyn ychwanegiadau na chywiriadau nad ydym wedi gofyn amdanynt trwy e-bost, ffôn, neu ddulliau eraill.

Os ydych chi'n gwneud cais am y grant Treth Busnes/NDR ac eisoes wedi'ch cofrestru'n llawn ac yn gywir ar gyfer hyn gyda Refeniw'r Cyngor nid oes angen i chi ailgyflwyno'r manylion hyn a bydd unrhyw grant yn cael ei dalu i'r cyfrif banc sydd wedi'i gofrestru i'r rhif cyfrif treth eiddo busnes hwn.

Mae angen manylion banc ar gyfer y Grant Dewisol neu os yw'r manylion wedi newid.

Llenwch ffurflen ymholiadau ar-lein y Cyngor gan nodi naill ai ‘Grant NDR’ neu ‘Grant Dewisol’ yn y teitl (cyfeirir ymholiadau Grant NDR at y tîm Refeniw a bydd ymholiadau Grant Dewisol yn mynd at Ddatblygu Economaidd).

Sicrhewch eich bod wedi nodi'ch cod post yn gywir, gan gynnwys y gofod yn y canol.

Os bydd y broblem yn parhau nodwch y cyfeiriad agosaf at eich eiddo a nodwch eich cyfeiriad cywir mewn lle eraill.

Canolfan Busnes Môn

Sylwch fod y swyddfa ar gau ar hyn o bryd a bod staff yn gweithio gartref hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, defnyddiwch y ffurflen ymholiadau ar-lein, gan ddarparu digon o fanylion i ni ddeall eich ymholiad a'i gyfeirio i'r lle iawn, gan ddarparu'ch cyfeiriad e-bost i dderbyn ymateb.

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gyffredinol yn gallu trefnu dychwelyd galwadau ffôn.

Am gyngor neu gymorth busnes, cysylltwch â Busnes Cymru ffôn 03000 6 03000 

https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni