Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru - COVID-19


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant nad oes raid eu talu’n ôl, sy’n gysylltiedig i’r eiddo sy’n talu trethi busnes. Gweinyddir y grantiau yma gan Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer busnesau ar yr Ynys a byddwn yn eu prosesu cyn gynted â phosib.

Bydd y ddau grant yma’n berthnasol i fusnesau oedd ar y rhestr ardrethu ar 20 Mawrth, 2020.

Grant 1

Grant o £25,000 ar gyfer busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo gyda gwerth trethiannol o rhwng £12,001 a £51,000.  Amcangyfrifir y Cyngor fod yna 240 eiddo cymwys ar yr Ynys, gan olygu taliad grant o £6m.

Mae’r eiddo sy’n gymwys am y rhyddhad yma yn cael eu defnyddio’n gyfan gwbl neu’n bennaf:

  • Siopau, bwytai, caffis, sefydliadau yfed, sinemâu a lleoliadau cerddoriaeth fyw;
  • Ar gyfer ymgynulliad a hamdden;
  • Gwestai ac eiddo preswyl a llety hunanarlwyo.

Bydd yr holl eiddo sy’n cyflawni’r meini prawf cymhwysedd yn gallu cael mynediad i’r cyllid grant.

Grant 2

Telir grant o £10,000 i’r holl fusnesau ar yr Ynys sy’n gymwys i dderbyn rhyddhad trethi busnesau bach gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai. Amcangyfrifir fod hyd at 2,300 eiddo cymwys ar yr Ynys, gan olygu taliad grant o £23m.

Bydd yr un trethdalwr ond yn derbyn grant tuag at uchafswm o ddau eiddo.

Sut telir y grantiau?

Fe’i telir i’r busnes derbynnydd cymwys, o ddewis drwy drosglwyddiad uniongyrchol i gyfrif banc y busnes. Ar gyfer y rhan fwyaf o fusnesau, unai nid oes gennym y manylion banc perthnasol neu nid yw’r wybodaeth sydd gennym yn gyfredol i wneud y taliad. Felly, mae angen i ni gasglu gwybodaeth ychwanegol i’n galluogi i brosesu a thalu’r grant. Bydd rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod yn talu’r busnesau cywir.

Am gyngor pellach, cysylltwch â'r Tîm Datblygu Economaidd:

Ffôn: 01248 750057 (Opsiwn 1)

E-bost: DATECONDEV@ynysmon.gov.uk

I sicrhau fod gennym y wybodaeth gyfredol ynglŷn â’ch busnes, os gwelwch yn dda, cwblhewch y ffurflen isod.

Gwneud cais