Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru - COVID-19


Bydd cynllun grantiau Covid-19 i fusnesau sydd wedi cofrestru i dalu ardrethi busnes yng Nghymru yn cau ar gyfer unrhyw geisiadau newydd am 5yh ar 30ain Mehefin 2020.

Os ydych yn gymwys a heb gyflwyno cais eisoes, gwnewch yn siwr eich bod wedi cyflwyno cais drwy cwblhau'r ffurflen isod cyn y dyddiad yma.

Bydd unrhyw geisiadau a dderbyniwyd ar ôl 5yp ar 30ain Mehefin 2020 yn cael eu diystyru.

Cadarnhau Cymorth Gwladwriaethol a dderbynnir dan fesur Fframwaith Dros Dro Covid-19 ar gyfer Awdurdodau’r DU a Statws Cwmni mewn Trafferthion.

Cyfrifir gwerth y cymorth mewn Ewro cyfwerth i’r Sterling drwy ddefnyddio cyfradd gyfnewid y Comisiwn sy’n gymwys ar ddyddiad cynnig y cymorth. Bydd unrhyw gymorth a ddarperir dan y mesur hwn yn berthnasol os ydych chi am wneud cais, neu wedi gwneud cais, am unrhyw gymorth arall a roddir ar sail Fframwaith Dros Dro y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd angen i chi ddatgan y swm hwn i unrhyw gorff dyfarnu cymorth arall sy’n gofyn am wybodaeth gennych chi am faint o gymorth rydych chi wedi’i dderbyn. Mae’n rhaid i chi gadw’r wybodaeth hon am bedair blynedd ar ôl i’r DU gwblhau’r broses bontio o’r UE a’i chyflwyno ar gais gan awdurdodau cyhoeddus y DU neu’r Comisiwn Ewropeaidd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant nad oes raid eu talu’n ôl, sy’n gysylltiedig i’r eiddo sy’n talu trethi busnes. Gweinyddir y grantiau yma gan Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer busnesau ar yr Ynys a byddwn yn eu prosesu cyn gynted â phosib.

Bydd y ddau grant yma’n berthnasol i fusnesau oedd ar y rhestr ardrethu ar 20 Mawrth, 2020.

Canllawiau ar roi grantiau busnes i lety hunanarlwyo wedi’u diweddaru

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau mewn perthynas â thalu grantiau busnes i lety hunanarlwyo.

Grant 1

Grant o £25,000 ar gyfer busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo gyda gwerth trethiannol o rhwng £12,001 a £51,000.  Amcangyfrifir y Cyngor fod yna 240 eiddo cymwys ar yr Ynys, gan olygu taliad grant o £6m.

Mae’r eiddo sy’n gymwys am y rhyddhad yma yn cael eu defnyddio’n gyfan gwbl neu’n bennaf:

  • Siopau, bwytai, caffis, sefydliadau yfed, sinemâu a lleoliadau cerddoriaeth fyw;
  • Ar gyfer ymgynulliad a hamdden;
  • Gwestai ac eiddo preswyl a llety hunanarlwyo.

Bydd yr holl eiddo sy’n cyflawni’r meini prawf cymhwysedd yn gallu cael mynediad i’r cyllid grant.

Grant 2

Telir grant o £10,000 i’r holl fusnesau ar yr Ynys sy’n gymwys i dderbyn rhyddhad trethi busnesau bach gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai. Amcangyfrifir fod hyd at 2,300 eiddo cymwys ar yr Ynys, gan olygu taliad grant o £23m.

Bydd yr un trethdalwr ond yn derbyn grant tuag at uchafswm o ddau eiddo.

Sut telir y grantiau?

Fe’i telir i’r busnes derbynnydd cymwys, o ddewis drwy drosglwyddiad uniongyrchol i gyfrif banc y busnes. Ar gyfer y rhan fwyaf o fusnesau, unai nid oes gennym y manylion banc perthnasol neu nid yw’r wybodaeth sydd gennym yn gyfredol i wneud y taliad. Felly, mae angen i ni gasglu gwybodaeth ychwanegol i’n galluogi i brosesu a thalu’r grant. Bydd rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod yn talu’r busnesau cywir.

Am gyngor pellach, cysylltwch â'r Tîm Datblygu Economaidd:

Ffôn: 01248 750057 (Opsiwn 1)

E-bost: DATECONDEV@ynysmon.gov.uk

I sicrhau fod gennym y wybodaeth gyfredol ynglŷn â’ch busnes, os gwelwch yn dda, cwblhewch y ffurflen isod.

Gwneud cais

Mae tua 2,500 o fusnesau yn gymwys am y grantiau yma a rydym yn gweithio'n galed i edrych ar yr holl geisiadau a thalu y rhai cymwys cyn gynted ag y gallwn o dan amgylchiadau anodd.

Ar hyn o bryd rydym yn anelu at wneud 100 o daliadau grant y dydd.

Os ydych wedi gwneud cais ond heb gael taliad neu ymateb eto gofynwn i chi fod yn amyneddgar gyda ni tra ein bod yn delio â'r niferoedd uchel o geisiadau cyfredol.

Holi ac Ateb

Pam mae rhai busnesau eisoes wedi cael grantiau ond eraill heb?     

Yn gyffredinol, mae grantiau ar gyfer busnesau sydd wedi bod yn talu ardrethi busnes yn ddiweddar yn llawer symlach i'w prosesu gan fod gennym eisoes eu manylion llawn a dilysedig. I'r rhai nad ydynt wedi bod yn talu ardrethi busnes yn ddiweddar, lle mae manylion wedi newid neu ddim yn gyfredol, lle nad yw'r holl wybodaeth yn amlwg yn ei le, neu ble mae mwy nag un eiddo, mae yna broses gwirio a dilysu sydd angen digwydd, ond rydym yn gweithio i wneud hyn mor gyflym â phosib. Rydym hefyd angen cadarnhad ynghylch cymhwysedd rhai mathau o adeiladau a cyn y gallwn brosesu ceisiadau am y rhain.

Pam nad yw rhai busnesau yn gymwys?                                                

Mae'r meini prawf wedi'u penderfynu gan y llywodraeth. Os nad oedd eich busnes ar y rhestr ardrethu busnes erbyn 20 Mawrth 2020 ar hyn o bryd nid ydym mewn sefyllfa i ystyried eich cais, ond byddwn yn adolygu hyn yng ngoleuni unrhyw ganllawiau pellach gan y llywodraeth. Mae'r grant £ 10,000 ar gyfer busnesau cymwys sydd â Gwerth Trethi (RV) o hyd at £ 12,000 ac ar hyn o bryd yn derbyn y Rhyddhad Cyfraddau Busnesau Bach. Mae'r grant o £ 25,000 ar gyfer busnesau sydd â RV yn yr ystod £ 12,000- £ 51,000 ond dim ond yn berthnasol i'r rheini sydd 'yn bennaf neu'n gyfan gwbl yn y sectorau manwerthu / hamdden / lletygarwch' - os yw'ch RV yn yr ystod hon ond eich busnes mewn sector arall nid ydych yn debygol o fod yn gymwys ar gyfer y grant penodol hwn. Mae rhai eithriadau a cyfyngiadau eraill yn berthnasol hefyd.

Sut allwn ni wirio statws ein cais?

Os o fewn pedair wythnos i ddyddiad cyflwyno'ch ffurflen gais nid ydych unai wedi derbyn taliad neu nid ydych wedi derbyn esboniad, ymateb neu ymholiad gennym, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01248 750057 Opsiwn 1, neu drwy E-bost i DATECONDEV@ynysmon.gov.uk a darparu'r wybodaeth ganlynol, a byddwn yn ymchwilio ac yn ymateb: 

  • Dyddiad y cais
  • Cyfeirnod ardrethi busnes
  • Gwerth ardrethol
  • Enw'r busnes
  • Cyfeiriad yr adeilad