Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trethi Busnes - cwestiynau cyffredin


Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth 2020 cynllun gwell o gefnogaeth i fusnesau sydd wedi eu heffeithio can yr argyfwng coronafeirws parhaus. Bydd busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo efo gwerth trethiannol o £500,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020, yn derbyn rhyddhad trethi busnes o 100%. Roedd hyn wedi'i gymhwyso ar gyfer y flwyddyn 2020/21. Mae rhyddhad tebyg bellach wedi'i ymestyn i 2021/22, yn amodol ar feini prawf cymhwysedd perthnasol.

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn dyfarnu’r rhyddhad yn awtomatig. Ar gyfer y busnesau sy’n cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd, ni fyddwn yn galw taliadau debyd uniongyrchol.

Am ragor o gyngor, cysylltwch â’r Tîm Refeniw ar 01248 750057 (Opsiwn 3 ac wedyn Opsiwn 4) neu drwy e-bost refeniw@ynysmon.gov.uk

Creu cyfrif gyda'r cyngor.

Bydd hyn yn eich galluogi i gwblhau ffurflenni ar-lein ynglŷn â’r Trethi Busnes.

Drwy gofrestru am gyfrif, byddwch hefyd yn gallu cysylltu ag adrannau arall o fewn y Cyngor a chael mynediad i’w ffurflenni ar-lein.  

Mae’r wybodaeth yma hefyd ar gael ar gefn eich bil.

Debyd Uniongyrchol - hwn yw’r math o dalu a ffafrir gan y Cyngor, tra mae’n helpu i ostwng costau gweinyddu. I dalu eich bil drwy Ddebyd Uniongyrchol, os gwelwch yn dda a wnewch gwblhau’r ffurflen amgaeëdig gyda’ch bil a’i anfon yn ôl i’r Cyngor, gan ddyfynnu eich rhif cyfrif.

Taliadau ar lein - gallwch dalu eich Treth Busnes ar lein drwy ymweld â www.ynysmon.gov.uk gan ddefnyddio ein serfwr wedi’i warchod. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth yma i dalu nifer o filiau eraill y Cyngor yn ychwanegol i’r Dreth Busnes, drwy ddefnyddio Visa (cardyn debyd/credyd) neu Mastercard.

Gwasanaeth taliadau ffôn – gallwch ddefnyddio ein system taliadau awtomatig, gan wneud taliadau gyda cardiau debyd neu gredyd. Mae’r gwasanaeth yma ar gael 24 awr y dydd ar 0300 1230800.

Siec drwy’r post – gallwch wneud sieciau yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ynys Môn’ a’i bostio i Adain Refeniw, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW. Wnewch chi sicrhau, os gwelwch yn dda, fod rhif eich cyfrif Trethi Busnes wedi’i  ddyfynnu ar gefn y siec.

Banc – gallwch dalu drwy BACS i gyfrif banc cyffredinol y Cyngor rhif 79118615 yn Natwest, Cangen Llangefni rhif côd 53-81-02. Wnewch chi sicrhau, os gwelwch yn dda, eich bod yn dyfynnu rhif eich cyfrif Dreth Busnes wrth wneud taliad. Fe all y banc godi tâl arnoch am y gwasanaeth yma.

Gallwch wneud hyn drwy cysylltu atom yn yr Adain Refeniw. 

Gweler y manylion cyswllt ar y tudalen hwn 

Bydd angen i chi gadarnhau'r dyddiad y digwyddodd y newid yn ysgrifenedig a'r rheswm dros y newid.

Os yw’n dweud ar waelod eich bil “Rhandaliadau i’w dalu drwy: Debyd Uniongyrchol yn Fisol.”, yna bydd y taliadau’n cael eu gwneud yn awtomataidd ar y dyddiadau hynny ac am y symiau a nodir a chymerir eich rhandaliadau o’r un rhif cyfrif â’r flwyddyn flaenorol.

Gallwch wneud hyn drwy cwblhewch y ffurflen daeth hefo’ch bil a’i ddychwelyd i ni neu 

Gweler y manylion cyswllt ar y tudalen hwn 

Mae’r Prisiwr Dosbarth yn adolygu gwerth trethiannol eiddo busnes bob pum mlynedd.

Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â’ch gwerth trethiannol i’r Asiantaeth Swyddfa Brisio.

Mae yna falans ar waelod y bil gan mai dyna’r sefyllfa ar 1 Mawrth, 2020.

Os ydych wedi gwneud unrhyw daliadau ar ôl y dyddiad yma, ni ddangosir hwy ar y bil.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na