Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Mawrth 2021


Grantiau yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Ar gau i geisiadau newydd.

Diben y cynlluniau grant yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig yw cefnogi busnesau gyda’u llif arian parod ar hyn o bryd a’u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol sy’n angenrheidiol i reoli lledaeniad Covid-19.

Daeth y cyfyngiadau hyn i rym ddydd Gwener, 4 Rhagfyr a chawsant eu hymestyn gan y Prif Weinidog yn ei gyhoeddiad ar 12 Mawrth 2021.

Bydd y cynllun sy’n cael ei gyflwyno ar 15 Mawrth 2021 yn helpu busnesau y mae cyfyngiadau coronafeirws yn effeithio arnynt i gwrdd â chostau gweithredu yn ystod y flwyddyn ariannol 2020/21, hyd at 31 Mawrth 2021.

Yn yr un modd â’r grantiau Covid-19 yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig a ddarparwyd yng Nghymru ers mis Rhagfyr 2020, mae’r cynlluniau newydd sy’n cael eu cyflwyno ar 15 Mawrth 2021 (a phwnc y canllaw hwn) yn parhau i gael eu targedu i ddarparu cymorth uniongyrchol yn bennaf i fusnesau lletygarwch, twristiaeth, hamdden, manwerthu dianghenraid, a’u cadwyni cyflenwi, os ydynt yn gallu dangos bod y cyfyngiadau sy’n parhau yn cael effaith sylweddol ar eu busnesau.

Os gwnaethoch dderbyn grant dan y cynllun grant yn gysylltiedig ag ardrethi annomestig o fis Rhagfyr 2020 ymlaen, byddwch yn cael eich talu’n awtomatig ac ni fydd angen i chi gyflwyno cais.

Bydd y taliadau hyn yn cael eu gwneud yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 15 Mawrth 2021.

Bydd angen i fusnesau gyda hereditamentau cymwys nad ydynt wedi cofrestru yn flaenorol, neu na ddyfarnwyd grant iddynt dan y cynlluniau grant yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig o fis Rhagfyr ymlaen, fod yn gymwys pan fydd y broses ymgeisio yn agored.

Disgwylir y bydd hyn yn berthnasol i nifer fechan o fusnesau yn unig gyda hereditamentau cymwys nad ydynt wedi gwneud eu hunain yn hysbys hyd yma.

Gofynnir i fusnesau sy’n cofrestru am y tro cyntaf hunanddatgan eu bod wedi gweld gostyngiad o 40% mewn trosiant ar gyfer mis Ionawr 2021 a mis Chwefror 2021 o gymharu â mis Ionawr 2020 a mis Chwefror 2020.

Bydd rhaid i fusnesau sydd angen cofrestru fod yn atebol fel trethdalwr i’r awdurdod lleol ac yn meddiannu’r hereditament cymwys ar 1 Mawrth 2021.

Mae’r cyfyngiad eiddo lluosog sy’n berthnasol i’r cynllun Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach yn berthnasol i’r grant hwn.

Felly, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob ardal awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant.

Mewn perthynas â llety hunanarlwyo, mae canllawiau tebyg ag ar gyfer cynlluniau grant blaenorol yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig yn berthnasol, sef na fydd eiddo yn gymwys i gael y grant oni bai bod y meini prawf canlynol yn cael eu bodloni:

• gall y llety hunanarlwyo ddarparu dwy flynedd o gyfrifon masnachu am y cyfnod yn union cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes
• rhaid i’r busnes llety arlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm i’r perchennog (isafswm trothwy yw 50%)
• rhaid bod y llety hunanarlwyo wedi’i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy dros gyfnod parhaus o 12 mis yn ystod y ddwy flynedd cyn y cais am grant

Cynlluniau Grant yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Mae dau gynllun grant newydd yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig yn cael eu cyflwyno gan Weinidogion Cymru ym mis Mawrth 2021, fel a ganlyn.

Grant A

Taliad grant arian parod o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth a busnesau cadwyn cyflenwi cysylltiedig, yn cynnwys rhai busnesau manwerthu, gyda hereditamentau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000.

Bydd Grant A hefyd yn berthnasol i bob trethdalwr sy’n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC), sy’n gweithredu yn y sectorau hamdden a lletygarwch wedi’u lleoli mewn eiddo â gwerth ardrethol o hyd at £12,000.

Mae disgresiwn gan Awdurdodau Lleol i ddarparu grantiau i gyrff dielw yr ystyriant sy’n gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt yn cael rhyddhad elusennol na rhyddhad CASC ar hyn o bryd.

Dim ond i sefydliadau dielw sy’n cael rhyddhad trethi dewisol neu sydd â hawl iddo ac sy’n gweithredu yn y sectorau hamdden neu letygarwch y mae’r disgresiwn hwn yn berthnasol.

Grant B

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth a busnesau cadwyn cyflenwi cysylltiedig, yn cynnwys rhai busnesau manwerthu, gyda hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £500,000.

Mae’r grant hefyd ar gael i sefydliadau dielw sy’n meddiannu eiddo lletygarwch a hamdden cymwys.

Ar gau i geisiadau newydd.