Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cymorth i fusnes: Coronafeirws COVID-19


Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gweithio i gefnogi busnesau drwy gyfnod y Coronafeirws COVID-19.

Diweddariad

Datganiad i'r wasg: Proses dyfarnu grantiau busnes - diweddariad

Cadarnhau Cymorth Gwladwriaethol a dderbynnir dan fesur Fframwaith Dros Dro Covid-19 ar gyfer Awdurdodau’r DU a Statws Cwmni mewn Trafferthion.

Cyfrifir gwerth y cymorth mewn Ewro cyfwerth i’r Sterling drwy ddefnyddio cyfradd gyfnewid y Comisiwn sy’n gymwys ar ddyddiad cynnig y cymorth. Bydd unrhyw gymorth a ddarperir dan y mesur hwn yn berthnasol os ydych chi am wneud cais, neu wedi gwneud cais, am unrhyw gymorth arall a roddir ar sail Fframwaith Dros Dro y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd angen i chi ddatgan y swm hwn i unrhyw gorff dyfarnu cymorth arall sy’n gofyn am wybodaeth gennych chi am faint o gymorth rydych chi wedi’i dderbyn. Mae’n rhaid i chi gadw’r wybodaeth hon am bedair blynedd ar ôl i’r DU gwblhau’r broses bontio o’r UE a’i chyflwyno ar gais gan awdurdodau cyhoeddus y DU neu’r Comisiwn Ewropeaidd.

Canllawiau ar roi grantiau busnes i lety hunanarlwyo wedi’u diweddaru

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau mewn perthynas â thalu grantiau busnes i lety hunanarlwyo.
22 Ebrill, 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant nad oes raid eu talu’n ôl, sy’n gysylltiedig i’r eiddo sy’n talu trethi busnes.

Gweinyddir y grantiau yma gan Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer busnesau ar yr Ynys a byddwn yn eu prosesu cyn gynted â phosib.

Gwneud cais

Mwy o wybodaeth i hawlwyr Grant Busnes 

Mae tua 2,500 o fusnesau yn gymwys am y grantiau yma a rydym yn gweithio'n galed i edrych ar yr holl geisiadau a thalu y rhai cymwys cyn gynted ag y gallwn o dan amgylchiadau anodd.

Ar hyn o bryd rydym yn anelu at wneud 100 o daliadau grant y dydd.

Os ydych wedi gwneud cais ond heb gael taliad neu ymateb eto gofynwn i chi fod yn amyneddgar gyda ni tra ein bod yn delio â'r niferoedd uchel o geisiadau cyfredol.

Holi ac Ateb

Pam mae rhai busnesau eisoes wedi cael grantiau ond eraill heb?         

Yn gyffredinol, mae grantiau ar gyfer busnesau sydd wedi bod yn talu ardrethi busnes yn ddiweddar yn llawer symlach i'w prosesu gan fod gennym eisoes eu manylion llawn a dilysedig. I'r rhai nad ydynt wedi bod yn talu ardrethi busnes yn ddiweddar, lle mae manylion wedi newid neu ddim yn gyfredol, lle nad yw'r holl wybodaeth yn amlwg yn ei le, neu ble mae mwy nag un eiddo, mae yna broses gwirio a dilysu sydd angen digwydd, ond rydym yn gweithio i wneud hyn mor gyflym â phosib. Rydym hefyd angen cadarnhad ynghylch cymhwysedd rhai mathau o adeiladau a cyn y gallwn brosesu ceisiadau am y rhain.

Pam nad yw rhai busnesau yn gymwys?                                                   

Mae'r meini prawf wedi'u penderfynu gan y llywodraeth. Os nad oedd eich busnes ar y rhestr ardrethu busnes erbyn 20 Mawrth 2020 ar hyn o bryd nid ydym mewn sefyllfa i ystyried eich cais, ond byddwn yn adolygu hyn yng ngoleuni unrhyw ganllawiau pellach gan y llywodraeth. Mae'r grant £ 10,000 ar gyfer busnesau cymwys sydd â Gwerth Trethi (RV) o hyd at £ 12,000 ac ar hyn o bryd yn derbyn y Rhyddhad Cyfraddau Busnesau Bach. Mae'r grant o £ 25,000 ar gyfer busnesau sydd â RV yn yr ystod £ 12,000- £ 51,000 ond dim ond yn berthnasol i'r rheini sydd 'yn bennaf neu'n gyfan gwbl yn y sectorau manwerthu / hamdden / lletygarwch' - os yw'ch RV yn yr ystod hon ond eich busnes mewn sector arall nid ydych yn debygol o fod yn gymwys ar gyfer y grant penodol hwn. Mae rhai eithriadau a cyfyngiadau eraill yn berthnasol hefyd.

Sut allwn ni wirio statws ein cais?

Os o fewn pedair wythnos i ddyddiad cyflwyno'ch ffurflen gais nid ydych unai wedi derbyn taliad neu nid ydych wedi derbyn esboniad, ymateb neu ymholiad gennym, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01248 750057 Opsiwn 1, neu drwy E-bost i DATECONDEV@ynysmon.gov.uk a darparu'r wybodaeth ganlynol, a byddwn yn ymchwilio ac yn ymateb: 

  • Dyddiad y cais
  • Cyfeirnod ardrethi busnes
  • Gwerth ardrethol
  • Enw'r busnes
  • Cyfeiriad yr adeilad

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi (Covid-19) nawr ar agor ar gyfer ceisiadau. Hawliwch am 80% o gyflogau eich gweithwyr ynghyd ag unrhyw gyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiwn cyflogwr, os ydych chi wedi eu rhoi ar ‘furlough’ oherwydd coronafirws (COVID-19).

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

 

Bydd y gronfa'n darparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod y pandemig coronafirws. Bydd yn helpu i fynd i’r afael â bylchau na chyflawnwyd gan gynlluniau a gyhoeddwyd eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Gweler mwy

Banc Datblygu Cymru, Cronfa Cydnerthedd Economaidd, Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru, Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes, Diogelu busnesau sy’n methu taliadau rhent, Cymorth Tâl Salwch Statudol.

Mwy...

Bydd busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo efo gwerth trethiannol o £500,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020, yn derbyn rhyddhad trethi busnes o 100%.

Bydd hyn ar gyfer y flwyddyn drethol 2020/21 yn unig.

Rydym wedi rhoi rhestr o atebion at ei gilydd ar gyfer rhai cwestiynau a ofynnir yn aml o ran cefnogaeth busnes yn ystod y cyfnod COVID-19.

Mae'r ddogfen yma wedi ei pharatoi gan Lywodraeth DU - mewn fersiwn Saesneg yn unig.

 

Gall busnesau llety gwyliau agor ar gyfer unrhyw ddiben y gofynnir amdano’n benodol gan Weinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol.

Gallai’r dibenion hyn gynnwys darparu llety i weithwyr allweddol, y rhai sydd wedi cael eu dadleoli neu sy’n ddigartref, neu ddarparu llety ar gyfer cleifion iechyd. 

Gweler mwy...

Gallwch nawr ddefnyddio cyfeiriadur chwilio cymorth busnes Llywodraeth y DU i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes yn ystod y cyfnod pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Efallai byddech yn gymwys ar gyfer:

  • benthyciadau
  • rhyddhad treth
  • grantiau

Am fwy o wybodaeth :-

https://bit.ly/3cv0yHR