Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cymorth i fusnes: Coronafeirws COVID-19


Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gweithio i gefnogi busnesau drwy gyfnod y Coronafeirws COVID-19.

Y cyngor busnes diweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Mae hon yn gronfa sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

Mae Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru yn gynllun i roi cymorth i gefnogi busnesau pwysig a swyddi.

Mae sawl cam o’r cynllun wedi bod – dilynwch y linc i weld y statws diweddaraf.

Bydd busnesau yn gallu gweld os ydynt yn gymwys yma https://fundchecker.businesswales.gov.wales/erfphase3/cy

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19. 

Fe gaeodd y grant i geisiadau yn Mehefin 2020 a ni ellir derbyn ceisiadau newydd.

Rhoddwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddarparu dau grant yn gysylltiedig ag eiddo treth busnes.

Gweinyddwyd grantiau o £10,000 neu £25,000 gan awdurdodau lleol ar draws Cymru, a derbyniodd tua 2,000 o fusnesau Ynys Mon gyfanswm o dros £22M.

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi (Covid-19) nawr ar agor ar gyfer ceisiadau. Hawliwch am 80% o gyflogau eich gweithwyr ynghyd ag unrhyw gyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiwn cyflogwr, os ydych chi wedi eu rhoi ar ‘furlough’ oherwydd coronafirws (COVID-19).

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

 

Rhestr Prif Gymorth Busnes ar gael ar Ynys Môn.

Banc Datblygu Cymru, Cronfa Cydnerthedd Economaidd, Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru, Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes, Diogelu busnesau sy’n methu taliadau rhent, Cymorth Tâl Salwch Statudol.

Mwy...

Bydd busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo efo gwerth trethiannol o £500,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020, yn derbyn rhyddhad trethi busnes o 100%.

Bydd hyn ar gyfer y flwyddyn drethol 2020/21 yn unig.

Gall busnesau llety gwyliau agor ar gyfer unrhyw ddiben y gofynnir amdano’n benodol gan Weinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol.

Gallai’r dibenion hyn gynnwys darparu llety i weithwyr allweddol, y rhai sydd wedi cael eu dadleoli neu sy’n ddigartref, neu ddarparu llety ar gyfer cleifion iechyd. 

Gweler mwy...

Gallwch nawr ddefnyddio cyfeiriadur chwilio cymorth busnes Llywodraeth y DU i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes yn ystod y cyfnod pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Efallai byddech yn gymwys ar gyfer:

  • benthyciadau
  • rhyddhad treth
  • grantiau

Am fwy o wybodaeth :-

https://bit.ly/3cv0yHR 

Diben y grant yw cefnogi busnesau gofal plant sydd wedi'u cofrestru gydag AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru) drwy roi cymorth ariannol brys i'w helpu dygymod â chanlyniadau economaidd Covid-19.

Mwy...

Posteri defnyddiol ar gyfer busnesau a’r gymuned. Croeso i chi lawrlwytho a phrintio.