Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cymorth i fusnes: Coronafeirws COVID-19


Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gweithio i gefnogi busnesau drwy gyfnod y Coronafeirws COVID-19.

Y cyngor busnes diweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Mae'r grant hwn ar gau i geisiadau newydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant nad oes raid eu talu’n ôl, sy’n gysylltiedig i’r eiddo sy’n talu trethi busnes. Gweinyddir y grantiau yma gan Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer busnesau ar yr Ynys a byddwn yn eu prosesu cyn gynted â phosib.

Os ydych chi'n fusnes hunanarlwyo, darllenwch y wybodaeth ganllaw ar y dudalen we.

Manylion pellach

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau ar dalu grantiau busnes i elusennau bach.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen we Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru.

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi (Covid-19) nawr ar agor ar gyfer ceisiadau. Hawliwch am 80% o gyflogau eich gweithwyr ynghyd ag unrhyw gyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiwn cyflogwr, os ydych chi wedi eu rhoi ar ‘furlough’ oherwydd coronafirws (COVID-19).

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

 

Rhestr Prif Gymorth Busnes ar gael ar Ynys Môn.

Banc Datblygu Cymru, Cronfa Cydnerthedd Economaidd, Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru, Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes, Diogelu busnesau sy’n methu taliadau rhent, Cymorth Tâl Salwch Statudol.

Mwy...

Bydd busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo efo gwerth trethiannol o £500,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020, yn derbyn rhyddhad trethi busnes o 100%.

Bydd hyn ar gyfer y flwyddyn drethol 2020/21 yn unig.

Rydym wedi rhoi rhestr o atebion at ei gilydd ar gyfer rhai cwestiynau a ofynnir yn aml o ran cefnogaeth busnes yn ystod y cyfnod COVID-19.

Mae'r ddogfen yma wedi ei pharatoi gan Lywodraeth DU - mewn fersiwn Saesneg yn unig.

 

Gall busnesau llety gwyliau agor ar gyfer unrhyw ddiben y gofynnir amdano’n benodol gan Weinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol.

Gallai’r dibenion hyn gynnwys darparu llety i weithwyr allweddol, y rhai sydd wedi cael eu dadleoli neu sy’n ddigartref, neu ddarparu llety ar gyfer cleifion iechyd. 

Gweler mwy...

Gallwch nawr ddefnyddio cyfeiriadur chwilio cymorth busnes Llywodraeth y DU i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes yn ystod y cyfnod pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Efallai byddech yn gymwys ar gyfer:

  • benthyciadau
  • rhyddhad treth
  • grantiau

Am fwy o wybodaeth :-

https://bit.ly/3cv0yHR 

Canllawiau Llywodraeth Cymru i helpu busnesau twristiaeth a lletygarwch i ailagor yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol

Diben y grant yw cefnogi busnesau gofal plant sydd wedi'u cofrestru gydag AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru) drwy roi cymorth ariannol brys i'w helpu dygymod â chanlyniadau economaidd Covid-19.

Mwy...

Bydd y gronfa'n darparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod y pandemig coronafirws. Bydd yn helpu i fynd i’r afael â bylchau na chyflawnwyd gan gynlluniau a gyhoeddwyd eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Gweler mwy

Posteri defnyddiol ar gyfer busnesau a’r gymuned. Croeso i chi lawrlwytho a phrintio.