Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Melin y Graig, Craig Fawr, Llangefni LL77 7RL


Amcan Bris Rhent: £7,500 y Flwyddyn

Nodweddion

  • Cyfle i osod melin gyda seilwaith i anheddu offer telathrebu
  • Wedi'i lleoli mewn prif ardal sy'n edrych dros ganolfan weinyddol Ynys Môn
  • Tŵr tri llawr uchel
  • Leoliad delfrydol yn agos i ganol y dref a chysylltiadau phriffyrdd

Disgrifiad Byr

Hen felin ŷd G19, credir cafodd ei hadeiladu ym 1829. Caewyd yn 1893 a chafodd ei haddasu i'w defnyddio fel twr telegyfathrebu yn y 1990au.

Cyfarwyddiadau

O ddiwedd Ffordd Stad Ddiwydiannol, Llangefni (tua 1.8 milltir gogledd o Gyffordd 6 gwibffordd A55), trowch i'r dde ar y gylchfan fach i Stryd y Bont. Ewch yn eich blaen i fyny'r lôn a chymerwch y pedwerydd allanfa (arwydd i Talwrn B5109), wedyn trowch i'r chwith cyntaf i Bron Dinas. Gall y felin i'w gweld ar ddiwedd y ffordd ac mae'n mwynhau golygfa awdurdodol dros y dref.

Gwasanaethau

Awgrymir bod darpar brynwyr yn gwneud eu hymholiadau eu hunain cyn prynu.

Telerau’r Brydles

Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £621.55. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Cadwer Cyngor Sir Ynys Môn yr hawl i osod offer cyfathrebu eu hunain ar yr eiddo.

Datganiadau o Ddiddordeb a Gweld yr Eiddo

Gellir gwneud trefniadau i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig a gellid trefnu hynny trwy ffonio 01248 752241 neu trwy anfon e-bost at YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk

Deddf Cam-gynrychioli

Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant.  Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesurau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant.  Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW.

Yn amodol ar gontract.