Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Swyddfeydd Modern Unigol, Neuadd y Farchnad, Caergybi LL65 1HH


Amcan Bris Rhent:

£2,680 - £4,250 + TAW y Flwyddyn 

Nodweddion

  • Swyddfeydd llawr cyntaf Neuadd y Farchnad, adeilad sydd wedi'i ailwampio
  • Rhan o raglen adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd Neuadd y Dref
  • Lleoliad yng Nghanol y Dref
  • Neuadd y Farchnad yn darparu cartref newydd i Lyfrgell Caergybi, casgliadau hanes lleol yr Ynys ac mannau newydd ar gyfer dysgu, hyfforddi a gweithgareddau cymunedol 

Disgrifiad

Cyfle unigryw i brydlesu swyddfeydd unigol ar lawr cyntaf Neuadd y Farchnad yng nghanol dref Caergybi.  Roedd yr adeilad wedi dirywio dros gyfnod o ddeng mlynedd ac mae’r adeilad wedi cael ei atgyweirio a’i uwchraddio ar gyfer ei ddefnyddio i ddibenion newydd gan olygu y bydd defnydd cynaliadwy yn cael ei wneud o’r adeilad yn y pen draw. Mae’r prosiect yn sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r adeilad, sy’n parchu ac yn dathlu treftadaeth y Neuadd. Bydd y Neuadd yn gartref newydd i Lyfrgell Caergybi a chasgliadau hanes lleol yr Ynys, arddangosfeydd sy’n dehongli hanes Caergybi gyda chyfleoedd i sicrhau lleoliadau newydd ar gyfer dysgu, hyfforddiant, gweithgareddau cymunedol ac uned masnachol. 

Ystafelloedd

Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys:

Llawr Cyntaf

m2

troedfedd sgwâr

Swyddfa F14

41.0

441.16

Storfa (Swyddfa F14)

4.4

47.34

Swyddfa F15

33.5

360.46

Swyddfa F18

52.6

565.98

Swyddfa F19

53.1

571.36

Swyddfa F20

41.7

448.69

Storfa (Swyddfa F20)

3.8

40.89

Gorsaf De 1

6.6

71.02

Gorsaf De 2

6.6

71.02

Swyddfa / Ystafell Gyfarfod 1

70.6

759.66

Storfa

(Swyddfa / Ystafell Gyfarfod 1)

3.0

32.28

Swyddfa / Ystafell Cyfarfod 2

60.0

645.60

Storfa

(Swyddfa / Ystafell Gyfarfod 2)

5.0

53.80

Swyddfa / Ystafell Gyfarfod 3

45.5

489.58

Storfa

(Swyddfa / Ystafell Gyfarfod 3)

7.4

79.62

Ystafell Aros

18.1

194.76

Toiledau

6.4

68.86

Toiled Anabl

4.2

45.19

CYFANSWM

463.5

4987.27

 Telerau’r Brydles

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnig swyddfeydd hyblyg ar lawr cyntaf y Neuadd naill yn unigol neu gyda'i gilydd drwy drwydded neu brydles atgyweirio a gwarantu llawn (gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw - amodau i'w negodi). Bydd y Landlord yn talu costau’r holl wasanaethau (gan gynnwys trethi annomestig [NDR], trydan, nwy, dŵr, ffôn, rhyngrwyd, gwastraff, gwasanaethu’r lifft ac ati) a bydd yn eu hadennill gan y tenant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y Cyngor ar gyfer paratoi'r brydles, a fydd oddeutu £621.55 + TAW. Mae gan y Cyngor bolisi o sicrhau blaendal rhent masnachol sy'n cyfateb i rhent 6 mis. Mae hwn yn daliad hollol ar wahân i'r rhandaliad cyntaf o rent. Bydd cost gwasanaeth cyfran deg hefyd yn daladwy (bob 6 mis). 

Cyflwyno Cais

Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a fydd yn cynnwys darparu geirdaon a chynllun busnes. Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ystyried ceisiadau gan endidau masnachol ac anfasnachol. 

Gweld yr Eiddo a Datganiadau o Ddiddordeb                                                                                        

Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn wneud hynny drwy gysylltu ag Adain Eiddo’r Cyngor dros y ffôn ar 01248 752241 / 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk 

Deddf Cam-gynrychioli

Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.