Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Uned 21a, Stad Diwydiannol Penrhos, Caergybi LL65 2FD


Rhent (y Flwyddyn): £20,900 + TAW

Nodweddion

  • Uned busnes newydd sbon – disgwylir eu cwblhau erbyn Gorffennaf 2020
  • Wedi'i lleoli yng nghanol stad ddiwydiannol sefydledig
  • Oddeutu 511 m2 (5,550 troedfedd sgwâr)
  • Yn agos at ganol y dref a gwibffordd yr A55
  • Pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar y safle

Disgrifiad
Yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd, unedau masnachol modern wedi'u lleoli ym Mharc Diwydiannol Penrhos yng Nghaergybi. Mae Parc Diwydiannol Penrhos yn un o Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru ac mae'r ardal yn gartref i nifer o gwmnïau fel Morrisons, Wilkinsons, Argos, Summit to Sea, New Look, a Pets at Home ymhlith eraill.

Mae’r uned yn darparu arwynebedd llawr mewnol gros (GIA) o oddeutu 511 m2 (5,550 troedfedd sgwâr) sy'n cynnwys; swyddfa (tua 74.11 m2 / 797 tr2), toiled, storfa a gweithdy sy'n ymestyn i oddeutu 389.49 m2 (4,192 tr2). Mae defnydd B1, B2 a B8 wedi eu cymeradwyo a byddant ar gael Gorffennaf/Awst 2020.

Lleoliad

Mae Stad Ddiwydiannol Penrhos oddeutu milltir i'r de o ganol tref Caergybi, y porthladd a'r orsaf reilffordd ac mae'n hwylus o Gyffordd 2 o wibffordd yr A55 trwy'r A5153.

Gwasanaethau

Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dŵr, trydan tair gwedd a’r brif system ddraenio. Awgrymir bod partïon sydd â diddordeb yn sicrhau bod y darpariaethau yn  addas ar gyfer eu defnydd arfaethedig.  

Telerau’r Brydles     
Cytundeb prydles 3 blynedd gyda rhent yn daladwy bob mis ymlaen llaw. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am baratoi’r brydles, a fydd yn costio oddeutu £621.55. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.           

Datganiadau o Ddiddordeb
Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon e-bost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk

Deddf Cam-gynrychioli       
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.