Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Uned 4, Gweithdai Rhosyr Niwbwrch, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6UZ


O dan gynnig

Rhent (y flwyddyn): £2,550 allgynhwysol

Dyddiad cau datganiadau o ddiddordeb: 19/6/2020

Nodweddion

  • Wedi'i lleoli ar gyrion pentref Niwbwrch
  • Arwynebedd gros mewnol oddeutu 70.9 m2 (763 troedfedd sgwâr)
  • Defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8
  • Yn gymwys am 100% o ryddhad ardrethi busnes

Disgrifiad
Uned diwedd teras wedi ei hadeiladu tua 1985 a wedi’i lleoli ar gyrion pentref Niwbwrch. Mae’r uned ag arwynebedd gros mewnol o 70.9 m2 (763 troedfedd sgwâr) ac yn cynnwys swyddfa fach a thoiled. Ceir mynediad o’r tu allan i’r llecyn cynhyrchu trwy un drws rholer. Mae’r uned gyda’r budd o ardal storio gaeëdig bach yn y cefn a chyfleusterau parcio a rennir hefyd ar gael yn y ffrynt. Mae ein Hadain Cynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio o fewn categorïau B1, B2 a B8. Rydym yn cynnig prydles atgyweirio fewnol ac yswiriant. Y Gwerth Ardrethol o Restr Trethi 2017 yw £2,400 ac felly yn gymwys am 100% o ryddhad adrethi busnes.

Cyfarwyddiadau

O'r A5 tua'r gorllewin trwy Pentre Berw, cymerwch y gyffordd chwith i'r B4419 ar gyfer Niwbwrch. Dilynwch y ffordd am oddeutu pum milltir. Gellir dod o hyd i safle Gweithdai Rhosyr ar ochr dde'r ffordd gyferbyn i hen Ysgol Gynradd Niwbwrch.

Gwasanaethau

Deellir bod yr uned wedi ei chysylltu i’r prif gyflenwad dŵr, trydan a’r brif system ddraenio.                       
Telerau’r Brydles     
Cytundeb trwydded 12 mis gyda rhent sy'n daladwy bob mis ymlaen llaw. Gellir ymestyn cyfnod y drwydded ar ddiwedd y cyfnod. Mae’r Cyngor gyda pholisi o sicrhau blaendaliadau ar gyfer rhent masnachol sy’n cyfateb i 6 mis o rent. Bydd hwn yn daliad hollol ar wahân i’r rhandaliad rhent cyntaf. Mae’r gost gwasanaeth presennol yn £318.19 bob 6 mis.

Gwneud Cais
Mae'r eiddo ar gael i'w osod, yn amodol ar gais llwyddiannus, a bydd angen darparu geirdaon a chynllun busnes.

Gweld yr Eiddo        
Rhaid gwneud apwyntiad i weld yr eiddo a gellir trefnu hyn drwy gysylltu â’r Adain Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752245 neu drwy anfon ebost i YmholiadauEiddo@ynysmon.gov.uk.

Deddf Cam-gynrychioli       
Canllawiau cyffredinol yn unig yw'r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy'n gweithio, yn addas i'w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o'r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio'r mesuriadau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda'u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau cyfreithiol. Oni ddywedir yn wahanol, nid yw'r prisiau a'r rhenti a ddyfynnir yn cynnwys TAW. Yn amodol ar gontract.