Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Llety gweithwyr allweddol


Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 19 Rhagfyr, 2020 y bydd cyfnod clo yn dod i rym ar 20 Rhagfyr, 2020.

O ganlyniad, bydd yn ofynnol i'r holl sefydliadau lletygarwch a darparwyr llety gau nes clywir yn wahanol.

Rydym yn deall y bydd angen i rai darparwyr llety ddarparu llety ar gyfer gweithwyr hanfodol (allweddol).

Fel yn y cyfnod clo blaenorol, pe baech yn dymuno darparu llety ar gyfer gweithwyr hanfodol (allweddol) bydd raid i chi wneud cais am dystysgrif eithrio ar gyfer pob gweithiwr sy'n dymuno aros yn ystod y cyfnod clo.

I wneud cais am dystysgrif eithrio, rhaid cwblhau cais ar gyfer pob gweithiwr allweddol yn llawn gyda chopi o'u ID a llythyr gan eu cyflogwr gyda'u manylion ar y llythyr (sy'n cyfateb i'r ID) yn nodi pam y byddant yn aros, dyddiadau eu cyrraedd a gadael, a rhif (au) yr ystafell y byddant yn eu meddiannu. 

Dylid gwneud ceisiadau o leiaf dau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw a dylid cyflenwi'r holl ddogfennau ategol gyda’r cais, fel y llythyr a chopi o’r ddogfen adnabod (ID)  – fel arall bydd y cais yn cael ei wrthod.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'r dogfennau hyn gael eu huwchlwytho gyda'r ffurflen gais ar adeg eu harchebu, nid ar ôl iddynt gyrraedd. 

Pe bai angen i chi gadarnhau pa fath o weithiwr allweddol sydd gennych yn aros, a sut maent yn gymwys, gellir dod o hyd i restr o weithwyr allweddol yma:

https://llyw.cymru/gweithwyr-hanfodol-allweddol-y-coronafeirws-cymhwysedd-prawf

Sylwch fod Swyddogion Gorfodi yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod yr holl lety a ddarperir i weithwyr allweddol wedi'u cofrestru ar gyfer tystysgrif eithrio.

Mae'r awdurdod yn cymryd unrhyw doriadau o'r ddeddfwriaeth uchod o ddifrif a byddai camau gorfodi yn cael eu hystyried yng ngoleuni unrhyw doriadau.

Gwneud cais