Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Sut i gwneud cwyn swyddogol


Rhybudd Pwysig

Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y gall y Cyngor gymryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwynion, o ganlyniad i brinder staff ac ymateb y Cyngor i Corvid-19.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth

Fel arfer bydd modd delio â chwyn yn y fan a’r lle drwy drafod gyda’r sawl sy’n darparu’r gwasanaeth e.e. y swyddog wrth y dderbynfa, staff y ganolfan hamdden, gyrrwr y fan neu’r gweithwyr ffordd. Os oes gennych ymholiad cyffredinol neu sylw am Gyngor Sir Ynys Môn neu am wasanaethau'r Cyngor, llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ffurflen Ymholiadau Cyffredinol / Ffurflen Sylwadau

Os nad yw hyn yn datrys y broblem, mae gennych hawl i wneud “cwyn” swyddogol.

Nodwch: mae’r trefn gwyno ar wahân ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol

Gallwch wneud cwyn swyddogol trwy cofrestru gyda'r Porth arlein a llenwi'r ffurflen neu drwy lawrlwytho'r ffurflen gwyno swyddogol a'i hanfon at:

Y Swyddog Gofal Cwsmer, Yr Adran Gyfreithiol, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW

Gwnewch gwyn swyddogol

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gofrestru gyfa Fy Nghyfrif. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Diffiniad o “Gwyn”

P’un a yw’n ymwneud â’r Cyngor ei hun, rhywun sy’n gweithredu ar ei ran, neu bartneriaeth, mae cwyn :

  • Yn fynegiant o anfoddhad neu bryder;
  • Ar lafar neu’n ysgrifenedig neu wedi ei wneud drwy unrhyw ddull cyfathrebu arall;
  • Wedi ei wneud gan un aelod o’r cyhoedd neu ragor;
  • Yn ymwneud â’r hyn a wnaed neu’r hyn na wnaed gan y Cyngor neu;
  • Yn ymwneud â safon gwasanaeth a ddarperir.

Nid yw cwyn:

  • Yn gais cychwynnol am wasanaeth, fel dweud nad yw bin wedi ei wagio;
  • Yn apêl yn erbyn penderfyniad sydd wedi ei wneud yn briodol;
  • Yn ffordd o geisio newid deddfwriaeth neu benderfyniad polisi sydd wedi ei wneud yn briodol;
  • Yn ffordd o lobïo grwpiau/sefydliadau i geisio hyrwyddo achos.

Mae’r Polisi Pryderon a Chwynion yn rhan o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn (rhan 5.7).

Gwasanaethau Cymdeithasol – mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol weithdrefn adrannol statudol.

Mae’r Adran Addysg hefyd yn rhedeg gweithdrefn gwynion ar wahân ar gyfer ysgolion ac mae gan bob ysgol unigol ei pholisi cwynion ei hun y gellir ei gael drwy gysylltu â’r ysgol berthnasol.

Cwynion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg - Os hoffech wneud cwyn yn ymwneud â chydymffurfiaeth y Cyngor â Safonau'r Gymraeg neu fethiant ar ran y Cyngor i ddarparu gwasanaeth dwyieithog, defnyddiwch y weithdrefn hon, os gwelwch yn dda.  Mae gennych hefyd hawl i gyfeirio unrhyw gwynion sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg yn uniongyrchol at Gomisiynydd y Gymraeg.