Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Sut i gwneud cwyn swyddogol


Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y gall y Cyngor gymryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwynion, o ganlyniad i ymateb y Cyngor i Covid-19.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Diffiniad o gwyn

P’un a yw’n ymwneud â’r Cyngor ei hun, rhywun sy’n gweithredu ar ei ran, neu bartneriaeth, mae cwyn :

  • yn fynegiant o anfoddhad neu bryder
  • ar lafar neu’n ysgrifenedig neu wedi ei wneud drwy unrhyw ddull cyfathrebu arall
  • wedi ei wneud gan un aelod o’r cyhoedd neu ragor
  • yn ymwneud â’r hyn a wnaed neu’r hyn na wnaed gan y Cyngor
  • yn ymwneud â safon gwasanaeth a ddarperir

Nid yw cwyn:

  • yn gais cychwynnol am wasanaeth, fel dweud nad yw bin wedi ei wagio
  • yn apêl yn erbyn penderfyniad sydd wedi ei wneud yn briodol
  • yn ffordd o geisio newid deddfwriaeth neu benderfyniad polisi sydd wedi ei wneud yn briodol
  • yn ffordd o lobïo grwpiau/sefydliadau i geisio hyrwyddo achos

Mae’r Polisi Pryderon a Chwynion yn rhan o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn (rhan 5.7).

Fel arfer bydd modd delio â chwyn yn y fan a’r lle drwy drafod gyda’r sawl sy’n darparu’r gwasanaeth e.e. y swyddog wrth y dderbynfa, staff y ganolfan hamdden, gyrrwr y fan neu’r gweithwyr ffordd. Os oes gennych ymholiad cyffredinol neu sylw am Gyngor Sir Ynys Môn neu am wasanaethau'r Cyngor, llenwch ein ffurflen ar-lein.

Ffurflen Ymholiadau Cyffredinol / Ffurflen Sylwadau

Cwyn swyddogol

Os nad yw hyn yn datrys y broblem, mae gennych hawl i wneud cwyn swyddogol.

Gallwch wneud cwyn swyddogol arlein neu drwy lawrlwytho'r ffurflen gwyno swyddogol a'i hanfon at: Y Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol a Chwynion, Yr Adran Gyfreithiol, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW.

Gallwch chi hefyd:

Gwnewch gwyn swyddogol: ffurflen ar-lein

Gwasanaethau cymdeithasol 

Mae gan y gwasanaethau cymdeithasol weithdrefn adrannol statudol.

Adran addysg

Mae’r Adran Addysg hefyd yn rhedeg gweithdrefn gwynion ar wahân ar gyfer ysgolion ac mae gan bob ysgol unigol ei pholisi cwynion ei hun y gellir ei gael drwy gysylltu â’r ysgol berthnasol.

Cwynion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg

Os hoffech wneud cwyn yn ymwneud â chydymffurfiaeth y Cyngor â Safonau'r Gymraeg neu fethiant ar ran y Cyngor i ddarparu gwasanaeth dwyieithog, defnyddiwch y weithdrefn hon, os gwelwch yn dda. 

Mae gennych hefyd hawl i gyfeirio unrhyw gwynion sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg yn uniongyrchol at Gomisiynydd y Gymraeg.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na