Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cyfrifiad 2021


Yn fuan, bydd gofyn i gartrefi ar draws Ynys Mon gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Diwrnod y cyfrifiad fydd 21 Mawrth 2021.

Rhaid i chi gwblhau'r cyfrifiad yn ôl y gyfraith neu gallech gael dirwy o hyd at £1,000.

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Mae wedi cael ei gynnal bob degawd ers 1801, ac eithrio 1941.

Dyma fydd y tro cyntaf i'r cyfrifiad gael ei gynnal ar lein yn bennaf. Bydd cartrefi yn cael llythyr â chod mynediad unigryw a fydd yn eu galluogi i lenwi'r cyfrifiad ar eu cyfrifiaduron, eu ffonau neu eu llechi.

Bydd holiaduron papur ar gael ar gais.

Bydd cyfrifiad llwyddiannus yn sicrhau y gall pawb, o lywodraeth leol i elusennau, ddarparu gwasanaethau a chyllid ble mae eu hangen fwyaf.

Bydd y cyfrifiad yn cynnwys cwestiynau am eich rhyw, eich oedran, eich gwaith, eich iechyd, eich addysg, maint eich cartref a'ch ethnigrwydd. Ac, am y tro cyntaf, bydd cwestiwn yn gofyn i bobl a ydynt wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, yn ogystal â chwestiynau gwirfoddol i'r rhai sy'n 16 oed a throsodd am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd.

Yng Nghymru, bydd cwestiwn penodol i gartrefi am eu sgiliau Cymraeg hefyd.

A gall y rhai sy'n dymuno cwblhau'r cyfrifiad yn Gymraeg wneud hynny ar lein ac ar bapur. Mae botymau "Cymraeg" ac "English" er mwyn gallu newid rhwng yr ieithoedd ar unrhyw adeg ar lein, ac ar bapur gallwch chi ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg ar yr un ffurflen.

Bydd y canlyniadau ar gael o fewn 12 mis, ond caiff cofnodion personol eu cadw'n ddiogel am 100 mlynedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Diwrnod y Cyfrifiad fydd 21 Mawrth 2021.

Dechrau'r cyfrifiad

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad.

Mae'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal leol. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysiau newydd.

Mae'n gofyn cwestiynau amdanoch chi a'ch cartref er mwyn creu darlun o bob un ohonom ni.

Mae'n edrych ar bwy ydym ni a sut rydym ni'n byw. Nid oes unrhyw arolwg arall sy'n rhoi cymaint o wybodaeth am ein cymdeithas ac anghenion yn y dyfodol.

Diwrnod y Cyfrifiad fydd 21 Mawrth.

Fodd bynnag, bydd cartrefi yn cael llythyr yn y post ddechrau mis Mawrth a fydd yn cynnwys manylion am sut i gymryd rhan yn yr arolwg gorfodol.

Byddant hefyd yn cael cod mynediad unigryw er mwyn gallu llenwi'r arolwg ar lein, er bod holiaduron papur ar gael ar gais.

Mae'r cyfrifiad yn ein helpu i ddeall yr hyn sydd ei angen ar ein cymdeithas nawr, a'r hyn mae'n debygol y bydd ei angen arni yn y dyfodol.

Mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu ganddo yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich ardal.

Gallai hyn gynnwys ysgolion, meddygfeydd, gwasanaethau brys neu hyd yn oed grwpiau cymorth lleol.

Mae elusennau hefyd yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad er mwyn helpu i gael y cyllid sydd ei angen arnynt.

Mae busnesau'n ei defnyddio i benderfynu ble i leoli eu hunain, sy'n creu cyfleoedd gwaith.

Dylai gymryd tua 10 munud fesul unigolyn i gwblhau'r cyfrifiad.

Mae'n hawdd i'w wneud a gellir ei wneud ar unrhyw ddyfais, gan gynnwys cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn symudol.

Mae llyfrynnau cyfieithu ar gael i'w lawrlwytho.

Os nad yw eich iaith wedi'i chynrychioli, ffoniwch y ganolfan gyswllt cwsmeriaid ar 0800 169 2021.

Mae'r tudalennau help ar cyfrifiad.gov.uk yn esbonio sut y gallwch chi gael help.

Mae'r rhain yn cynnwys canllawiau cyffredinol, help gydag iaith ac amrywiaeth eang o fformatau hygyrch, gan gynnwys canllawiau fideo a sain (Cymraeg a Saesneg).

Gallwch chi hefyd ffonio'r ganolfan gyswllt ar 0800 169 2021 neu ymweld ag un o'n canolfannau cymorth sy'n cynnig help.

Gallech gael eich erlyn, cael dirwy sylweddol (hyd at £1000) a chofnod troseddol.

Ewch i cyfrifiad.gov.uk am ragor o wybodaeth ac unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cyfrifiad.

Ar adeg y cyfrifiad diwethaf...

  • roedd 69,751 o bobl yn byw yn Ynys Môn, gan gynnwys 3,441 o fyfyrwyr
  • roedd 78 o bobl yn gweithio fel peirianwyr sifil
  • roedd 13 o archifwyr a churaduron
  • roedd 742 o bobl yn ffermwyr
  • roedd 278 o gogyddion
  • roedd ychydig dros 20,000 ohonoch chi'n defnyddio car neu fan i yrru i'r gwaith, ac roedd bron i 2,500 yn cerdded i'r gwaith
  • redd 113 o gefndiroedd ethnig gwahanol yn Ynys Môn
  • heblaw am y Deyrnas Unedig, Iwerddon oedd y brif wlad enedigol, a Phwyleg oedd y brif iaith fwyaf cyffredin heblaw am y Gymraeg neu'r Saesneg, ac roedd 90 ohonoch chi'n ei siarad
  • roedd 35 o gartrefi ag 8 person neu fwy
  • dywedodd 131 o bobl eu bod yn Farchogion Jedi

Datganiadau i'r wasg