Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Ymgynghoriad ar Cwrs Golff Llangefni


Hysbysiad yn unol â Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015 o benderfyniad I gael gwared ar gwrs golff Llangefni

Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Sir Ynys Môn wedi gwneud penderfyniad i gael gwared ar y tir sy’n gysylltiedig â chwrs golff Llangefni.

Bydd y llain ymarfer, yr ardal ymarfer a’r siop yn parhau i fod ar agor i’r cyhoedd.

Gellir gweld manylion am leoliad cwrs golff Llangefni, crynodeb o’r sylwadau a dderbyniwyd ac a ystyriwyd gan y Cyngor yn dilyn yr ymarfer ymgynghori yn unol â’r Rheoliadau, ynghyd â’r rhesymau dros benderfyniad y Cyngor yn Adroddiad Penderfyniad y Cyngor.Gellir gweld copi o’r Adroddiad Penderfyniad isod.

Fel arall, mae copi caled ar gael ar gais ac mae hefyd ar gael i’w archwilio yn y cyfeiriad isod am gyfnod o saith wythnos o’r dyddiad a nodir ar ddiwedd yr hysbysiad hwn yn ystod oriau swyddfa arferol (9am - 5pm) trwy apwyntiad ymlaen llaw yn:Canolfan Fusnes Môn, Llangefni, LL77 7XA

Cyhoeddir rhybudd o fwriad arfaethedig y Cyngor Sir i waredu’r tir yn unol â Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015

Dyddiedig: 27/04/2021
Diwedd: 15/06/2021

I drefnu apwyntiad i weld yr Adroddiad Penderfyniad neu i’w dderbyn trwy e-bost neu drwy’r post, cysylltwch â Tudur H. Jones - Datblygu Economaidd os gwelwch yn dda.

tudurjones@ynysmon.gov.uk neu 01248 752 435