Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ymgynghoriad Statudol Ardal Llangefni - Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir


Mae'r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad statudol ar gynnig ar gyfer y ddarpariaeth addysg gynradd yn ardal Llangefni.

Y cynnig yw i:

“Adleoli ac ehangu Ysgol Corn Hir ar safle gwahanol i gymryd disgyblion Ysgol Bodffordd, cau Ysgol Bodffordd ac adolygu dalgylchoedd Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir”

Bydd y cyfnod ymgynghori statudol yn rhedeg rhwng 6 Chwefror 2020 a 17:00 o'r gloch 20 Mawrth 2020.

Mae'r ddogfen ymgynghori statudol, y papur cynnig, asesiad effaith (atodiad 1), polisi adleoli ysgolion, a’r ffurflen ymateb ar-lein ar gael isod:

Os oes angen copïau caled o unrhyw ddogfen arnoch, cysylltwch â ni trwy e-bostio ysgolionmon@ynysmon.gov.uk

Neu drwy gysylltu gyda’r:

Rheolwr Rhaglen (Moderneiddio Ysgolion )
Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Thrawsnewid,
Swyddfeydd y Cyngor,
Llangefni,
LL77 7TW

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

Byddem yn ddiolchgar am eich cydweithrediad i ddarparu, yn gwbl wirfoddol, y wybodaeth y gofynnir amdani yn y ffurflen monitro cydraddoldeb isod, a hynny er mwyn sicrhau bod ein hymgynghoriad yn gynhwysol ac yn cael ei ddarparu mewn modd sy’n deg i bawb ac yn ddiduedd.  Mae’r wybodaeth yn gyfrinachol ac yn ddienw a chaiff ei defnyddio at ddibenion monitro ystadegol yn unig.