Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Yr Her: Ein Cynigion Cychwynnol ar gyfer y Gyllideb 2020/21


Unwaith eto eleni, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymdrechu i gydbwyso cyllideb heriol.

Mae setliad cyllidebol gwell na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru wedi lleihau’r angen i weithredu arbedion effeithlonrwydd. Fodd bynnag, nid yw’r cynnydd yn ddigonol er mwyn bodloni costau cynyddol a’r angen i fuddsoddi yn y gwasanaethau sy’n dal i wynebu pwysau ariannol sylweddol.

Mae’r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2020/21 yn edrych i amddiffyn gwasanaethau sydd o dan straen. Felly, mae Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn wedi argymell cynnydd o rhwng 4.5% a 5% yn y Dreth Gyngor wrth iddo geisio amddiffyn gwasanaethau lleol, yn cynnwys ysgolion a gwasanaethau oedolion.

Rydym wedi gweithio ar draws y Cyngor a gyda’n Haelodau Etholedig (Cynghorwyr Sir) er mwyn datblygu nifer o ffyrdd o wneud arbedion a chreu incwm er mwyn helpu i gau’r bwlch cyllidol. Mae’r cynigion hyn yn dod i bron £343,000 a gellir eu gweld yn Atodiad 4 o’r adroddiad Cyllideb Refeniw Drafft.

Mae ymgynghoriad 3 wythnos (14 Ionawr – 7 Chwefror) bellach wedi dechrau ac mae’n bwysig iawn bod trigolion Ynys Môn yn cael dweud eu dweud. 

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau ar y Gyllideb Refeniw Drafft 2020/21 a'r Gyllideb Refeniw ddrafft, sy’n cynnwys rhestr o’r holl gynigion ar gyfer arbedion a chreu incwm, ynghyd â rhestr o brosiectau cyfalaf sydd i’w hariannu yn 2020/21. Mae’r adroddiadau hyn i’w gweld yn y dogfennau PDF isod.

Bydd yr adborth yn dilyn yr ymgynghoriad yn cael ei adrodd yn ôl i’r Cynghorwyr Sir cyn iddynt wneud eu penderfyniad terfynol ar y Gyllideb ym Mawrth 2020. 

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn drwy lenwi’r arolwg ar-lein isod.

Yr Her: Ein Cynigion Cychwynnol ar gyfer y Gyllideb 2020/21

Fel arall, gallwch anfon unrhyw sylwadau at budgetconsultation@anglesey.gov.uk

Neu ysgrifennwch atom yn:

Yr Her: Yr Ymgynghoriad ar y Gyllideb 2020/21,
Swyddfa’r Prif Weithredwr,
Cyngor Sir Ynys Môn,
Swyddfeydd y Cyngor,
Llangefni,
LL77 7TW

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben dydd Gwener 7 Chwefror 2020.