Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cydraddoldeb


Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi gwneud ymrwymiad i ymwrthod ag unrhyw gamwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i bawb.

Diben Deddf Cydraddoldeb 2010 yw gofalu bod chwarae teg i bawb trwy roi terfyn ar gamwahaniaethu, hyrwyddo cyfleoedd a deilliannau cyfartal a meithrin perthynas dda rhwng gwahanol unigolion a chymunedau.

Mae’r Ddeddf yn cymryd lle’r deddfau camwahaniaethu blaenorol gydag un Ddeddf. Mae’n symleiddio ac egluro rôl awdurdodau lleol fel arweinyddion o ran gwella cydraddoldeb ymhlith eu cymunedau a’u dinasyddion.

Pwy sy’n cael eu diogelu o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010?

Mewn gwirionedd, pawb. Mae’r Ddeddf yn cyflwyno rhestr newydd o nodweddion sydd i’w diogelu yn lle’r amryw agweddau cydraddoldeb traddodiadol. Mae’r grwpiau hyn yn cael eu diogelu trwy gyfrwng dyletswydd gyffredinol a dyletswyddau penodol y Ddeddf. Mae’r ddyletswydd gyffredinol newydd yn ymwneud â’r nodweddion isod:

  • oedran
  • newid rhyw
  • rhyw
  • hil - yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw a chenedligrwydd
  • anabledd
  • beichiogrwydd a mamolaeth
  • cyfeiriadedd rhywiol
  • crefydd neu gred - gan gynnwys diffyg cred

Mae’n ymwneud â phriodasau a phartneriaethau sifil hefyd, ond dim ond ynglŷn â rhoi ystyriaeth briodol i’r angen i gael gwared ar gamwahaniaethu.

Rydym wedi ymrwymo i brif ffrydio cydraddoldeb o fewn gwaith yr awdurdod ar bob lefel drwy integreiddio ystyriaethau cydraddoldeb o fewn ein strategaethau a’n cynlluniau allweddol. Adlewyrchir yr ymrwymiad yma yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na