Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Lwfansau cynghorwyr


Mae taliadau i aelodau, yn cynnwys aelodau cyfetholedig, yn cael eu pennu gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Cyhoeddir rhestr o daliadau i aelodau etholedig yn flynyddol

Mae’r cynllun llawn ar gael fel rhan 6 o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn. Ceir crynodeb isod er mwyn cynorthwyo i egluro’r tablau.

Mae Cyflogau Sylfaenol yn cael eu talu i gynghorwyr pob mis i gydnabod y gwaith mae pob cynghorydd yn ei wneud yn y rôl honno.

Telir Uwch Gyflogau a Chyflogau Sifig i gynghorwyr sydd â chyfrifoldebau ychwanegol oherwydd y swyddi a ddelir ganddynt - er enghraifft, fel aelod o’r Pwyllgor Gwaith neu Gadeirydd Pwyllgor - ac sy’n galw am fwy o’u hamser ac ymroddiad. Mae uchafswm o un ar bymtheg ar y nifer o Uwch Gyflogau a Chyflogau Sifig ar unrhyw amser. Mae’r Cyflog Sylfaenol wedi’i gynnwys ym mhob Uwch Gyflog a Chyflog Sifig.

Mae gan Aelodau, gan gynnwys Aelodau cyfetholedig, hawl i ad-daliad o’u costau gofal, hyd at yr uchafswm o £403 y mis, ar gyfer gweithgareddau y mae’r Cyngor wedi’u dynodi’n fusnes swyddogol neu’n ddyletswydd gymeradwy a allai gynnwys amser priodol a rhesymol ar gyfer paratoi a theithio.

Mae’r ad-daliad yma ar gael i aelodau sydd â phrif gyfrifoldeb am ofalu am blentyn neu oedolyn a/neu sydd ag anghenion cymorth personol lle nad yw'r rhain yn dod o dan ddarpariaeth statudol neu ddarpariaeth arall. Gall cymorth personol hefyd gynnwys cyflwr byrdymor neu gyflwr diweddar nad yw'n berthnasol i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mynediad i waith, Taliadau Personol, yswiriant neu ddarpariaeth arall.

Am fwy o fanylion, cysylltwch, os gwelwch yn dda, gyda Huw Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd: JJones@ynysmon.gov.uk

Treuliau a hawlir am aros dros nos neu brydau allan o’r cartref pan ar fusnes y Cyngor.

Telir hwn yn bennaf fel cyfradd fesul milltir ar gyfer teithio mewn car ar fusnes y Cyngor.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol  sy’n gosod taliadau i gynghorwyr.

Rydym yn cyhoeddi rhestr o daliadau bob blwyddyn.  Ewch i ‘Datganiad o Daliadau a Wnaed i Aelodau’ o dan ‘Dogfennau i’w lawrlwytho’ i weld faint a dalwyd i bob cynghorydd. 

I gael gweld beth mae pob cynghorydd â hawl iddo, ewch i ‘Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i Aelodau’ o dan ‘Dogfennau i’w lawrlwytho’ isod.

 

Rhoddir isod grynodeb o’r mathau o lwfansau sy’n cael eu talu:

Mae’r tablau yn dangos y symiau a delir yn uniongyrchol i gynghorwyr yn ystod y flwyddyn. Telir y cyflogau sylfaenol, yr uwch gyflogau a’r cyflogau sifig yn awtomatig i’r rhai hynny sydd yn gymwys i’w derbyn, ond mae gan gynghorwyr yr hawl i ildio’r cyflog, neu ran ohono, pe baent yn dymuno. Mae rhaid hawlio’r lwfansau eraill, yn bennaf yn fisol. Weithiau, er enghraifft ar gyfer siwrneiau trên, mae’n fwy cyfleus i’r Cyngor dalu’r gost yn uniongyrchol i’r darparwr gwasanaeth, ac ni chynhwysir y treuliau hynny yma.