Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ynglŷn â Diogelu data a rhyddid i wybodaeth


O 1 Ionawr, 2005 ddaeth Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (RhGA) i rym. Mae’r rhain yn rhoi i unigolion a sefydliadau hawl gyfreithiol gyffredinol i gael mynediad i wybodaeth y mae’r cyngor yn ei chadw.

Mae llawer o wybodaeth ar gael yn barod ac mae llawer ohono ar ein gwefan. Bydd ein Cynllun Cyhoeddi yn eich cynorthwyo i ddod i hyd i’r wybodaeth rydych angen. Mae’n arweinlyfr i’r fath o wybodaeth rydym yn cyhoeddi fel arferol, y fformat a gyhoeddir a faint fydd yn costio os oes unrhyw dâl. O bosib bydd y rhestr A - Y o gymorth i ddarganfod pa wasanaethau mae’r cyngor yn darparu.

Gellir gofyn am wybodaeth sydd ddim wedi’i gynnwys yn y Cynllun Cyhoeddi drwy gysylltu â ni yn ysgrifenedig (gan gynnwys ebyst a ffacs)

Wrth ofyn neu gyflwyno cais am wybodaeth nodwch, mewn ysgrifen y manylion a ganlyn os gwelwch yn dda:-

  • eich enw a’ch cyfeiriad
  • rhif ffôn yn ystod y dydd, ebost
  • y wybodaeth neu’r dogfennau y mae arnoch eu hangen (Os mae’r gwybodaeth yn y Cynllun Cyhoeddi dyfynnwch rif cyfeirnod y cyhoeddiad os gwelwch yn dda)
  • ym mha fodd neu ddull yr hoffech gael y wybodaeth, un ai copi papur neu e-bost etc
  • os dangosir codiad yn erbyn cyhoeddiad amgaewch eich taliad, os gwelwch yn dda, gydag eich cais

Os gwneir cais, mae rhaid cael eich hysbysu:

  • os mae’r wybodaeth gan y cyngor; ac
  • os oes ganddi (ac nid yw’n eithriedig), mae rhaid i’r wybodaeth gael ei rhoi i chi o fewn ugain niwrnod gwaith