Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Canfas Blynyddol


Beth yw canfasio blynyddol?

Er mwyn i’r gofrestr etholiadol gael ei diweddaru a’i gwirio rydym yn cynnal canfasio blynyddol sef ymgyrch cofrestru pleidleiswyr. Rydym yn ysgrifennu i bob eiddo yn Ynys Môn yn gofyn i chi gadarnhau a yw’r manylion sydd gennym ar gyfer eich eiddo ar y gofrestr etholiadol yn gywir. Yna byddwn yn cyhoeddi cofrestr etholiadol newydd ar 1 Rhagfyr.

Sut y byddwn yn cysylltu â chi?

Bydd pob eiddo yn Ynys Môn yn derbyn Ffurflen Ymholiadau Blynyddol yn y post.

Dyma ffurflen A3 sy’n rhestru’r bobl yr ydym wedi’u cofrestru ar y gofrestr etholiadol yn yr eiddo hwnnw sy’n gymwys i bleidleisio. Gall hefyd restru unigolion 16/17 oed a fydd yn gymwys i bleidleisio ar ôl iddynt droi yn 18 oed. Os yw’r ffurflen yn wag, mae hynny’n golygu nad oes gennym unrhyw un wedi’u cofrestru yn yr eiddo.

Er mwyn i’r gofrestr etholiadol gael ei diweddaru a’i gwirio rydym yn cynnal canfasio blynyddol sef ymgyrch cofrestru pleidleiswyr. Rydym yn ysgrifennu i bob eiddo yn Ynys Môn yn gofyn i chi gadarnhau a yw’r manylion sydd gennym ar gyfer eich eiddo ar y gofrestr etholiadol yn gywir. Yna byddwn yn cyhoeddi cofrestr etholiadol newydd ar 1 Rhagfyr.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen y ffurflen yn ofalus ac yn gwirio bod pawb sy’n byw yn eich eiddo (sy’n gymwys i bleidleisio) wedi’u rhestru ar y ffurflen. Os oes gwybodaeth ar goll, yna mae angen i chi gysylltu â ni i roi gwybod. Os oes unrhyw bobl ifanc 16/17 oed yn byw yn yr eiddo sydd heb eu cynnwys ar y rhestr, yna rydym angen eu manylion hwythau hefyd. Os bydd yr holl wybodaeth yn gywir, yna rydych angen cadarnhau hynny hefo ni. Byddem yn gwerthfawrogi ymateb erbyn y dyddiad sydd ar y ffurflen fel nad oes raid i ni anfon ffurflen atgoffa.

Gwerthgawrogir petai modd i bawb gwblhau’r ffurflen yn brydlon er mwyn lleihau costau.

Ceir pedwar ffordd o gadrnahu neu newid y manylkion ar y Ffurflen ymholiad blynyddol:

* Byddwch angen y cod diogelwch (2 ran) sydd naill ai i’w gael ar waelod tudalen 1 neu ar ben dudalen 2.*

  • Cam 1 – Ewch i www.elecreg.co.uk/ynysmon

    • Cam 2 – Teipiwch eich cod diogelwch unigryw (2 ran) a’ch cod post

    • Cam 3 - Darllenwch y wybodaeth ar y sgrîn a dilynwch y cyfarwyddiadau

    • Cam 4 - Parhewch drwy’r broses hyd nes ei fod yn gofyn i chi gadarnhau a gorffen

  • Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r broses hon, bydd y Swyddog Cofretru Etholiadol yn derbyn y wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn.

Ond yn cael ei ddefnyddio i gadarnhau bod y manylion yn gywir.

* Byddwch angen y cod diogelwch (2 ran) sydd naill ai i’w gael ar waelod tudalen 1 neu ar ben dudalen 2.*

• Cam 1 - Ffoniwch 08082 841443

• Cam 2 – Teipiwch eich côd diogelwch unigryw

• Cam 3 - Dilynwch y cyfarwyddiadau dros y ffôn

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r broses hon, bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn derbyn y wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn.

Dim ond i gadarnhau bod manylion yn gywir yn unig

* Byddwch angen y cod diogelwch (2 ran) sydd naill ai ar waelod tudalen 1 neu ar ben dudalen 2.*

• Cam 1 – Anfonwch neges destun 07786 209343 ac yna eich 2 gôd diogelwch gyda gofod rhyngddyn nhw.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r broses hon, bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn derbyn y wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn.

I ychwanegu, dileu neu newid manylion

• Cam 1 – Ysgrifenwch unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau ar y ffurflen. Os ydych chi am ddileu unrhyw un rhowch linell drwy eu henw. Os nad oes neb yn gymwys i bleidleisio yn yr eiddo, llenwch rhan 2 ” ar dudalen 3.

• Cam 2 - Darllenwch y datganiad ar waelod tudalen 3 a llofnodwch yn y blwch. Os na fyddwch yn llofnodi’r ffurflen bydd yn rhaid i ni ei hanfon yn ôl atoch i’w llofnodi.

• Cam 3 – Rhowch y ffurflen yn yr amlen ragdaledig a ddarperir. Nid oes angen rhoi stamp ar yr amlen.

• Cam 4 - Rhowch yr amlen yn y post neu ei dychwelyd i Swyddfeydd y Cyngor ,Llangefni LL77 TW. Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r broses hon, bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn derbyn y wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r broses hon, bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn derbyn y wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn.

Unwaith y byddwn wedi prosesu’r wybodaeth byddwn yn ei wirio yn erbyn y gofrestr etholiadol. Os oes unrhyw ychwanegiadau, dileadau neu newidiadau yna bydd hynny’n cael ei ddiweddaru ar y gofrestr etholiadol.

Os ydych chi wedi ychwanegu rhywun at yr eiddo, byddwn yn anfon ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru yn y post sy’n gofyn iddynt ddarparu rhagor o wybodaeth, megis dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol. Rydym yn gofyn iddynt wneud hynny fel y gallwn gadarnhau eu hunaniaeth.

Os byddwch yn dweud wrthym fod rhywun wedi symud o’r cyfeiriad, byddwn yn anfon llythyr pellach at bob unigolyn er mwyn i ni gael cadarnhad eu bod wedi symud. Y rheswm dros hyn yw bod angen dau ddarn o dystiolaeth i dynnu rhywun o’r gofrestr etholiadol.

Os nad ydych yn ymateb i’r Ffurflen Ymholiad Blynyddol, bydd canfasiwr (swyddog o’r cyngor) yn galw heibio’ch eiddo i gadarnhau’r wybodaeth gyda chi yn bersonol.