Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cofrestr Etholwyr


Mae’r Gofrestr Etholwyr yn rhestru:

  • Trigolion yn Ynys Môn a fedr bleidleisio mewn gwahanol etholiadau.
  • Trigolion o dramor yr oedd eu cofrestriad diwethaf i gofrestru mewn cyfeiriad yn Ynys Môn.
  • Gweithwyr y Lluoedd Arfog sydd wedi cofrestru dan ddatganiad gwasanaeth.
  • Pobl ddigartref a chanddynt gysylltiad lleol.

Caiff y Gofrestr Etholwyr ei diwygio bob hydref a’i chyhoeddi ar 1 Rhagfyr bob blwyddyn ar ôl i ni gwblhau ein hymchwil blynyddol i’r holl aelwydydd yn Ynys Môn.  Mae’n cael ei diweddaru hefyd ar ddiwrnod gwaith cyntaf bob mis dan gynllun cofrestru treigl.

Os nad ydych ar y Gofrestr Etholwyr, ni fyddwch yn gallu pleidleisio.

Mae dwy gofrestr

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a gafwyd gan y cyhoedd mae swyddogion cofrestru yn cadw dwy gofrestr –

Y Gofrestr Etholiadol  

Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus.  Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol megis sicrhau mai dim ond pobl sy’n gymwys i bleidleisio sy’n cael gwneud.

Fe’i defnyddir at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir yn y gyfraith hefyd, megis

  • canfod troseddau (e.e. twyll)
  • cysylltu â phobl i drefnu gwasanaeth rheithgor
  • ceisiadau gwirio credyd.

Y gofrestr agored (sy’n cael ei hadnabod hefyd fel y gofrestr olygedig).

Mae’r gofrestr agored yn ddetholiad o’r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei defnyddio mewn etholiadau. Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft, fe’i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad.

Bydd eich enw a’ch cyfeiriad ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn i ni dynnu eich manylion oddi arni drwy ffonio 01248 752548.  Nid yw tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored yn cael unrhyw effaith ar eich hawl i bleidleisio.

Gallwch weld mwy o wybodaeth am y ddwy gofrestr a sut y gellir eu defnyddio yn www.gov.uk/yourvotematters