Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Manteision Gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn


Mae Ynys Môn yn adnabyddus fel lle i ddianc rhag popeth ac ymlacio’n llwyr – bydd pawb sy’n dod i weithio gyda ni yn darganfod sir sy’n wirioneddol hyfryd.

Gyda 143 o henebion rhestredig ar ynys o ddim ond 276 o filltiroedd sgwâr, byddwch bob amser yn agos at hanes yma ar Ynys Môn, gyda chyfleoedd i syllu miloedd o flynyddoedd i’r gorffennol yn ein siambrau claddu, ein meini hirion a’n bryngaerau Celtaidd hynafol ac atmosfferig.

Beth am fentro dringo 400 o risiau i ben goleudy trawiadol Ynys Lawd, lle cewch olygfeydd rhyfeddol o’n harfordir creigiog a gweld adar môr rif y gwlith yn plymio. Os ydych yn credu mai hwn yw’r lle i chi gallwch ddechrau darganfod Ynys Môn.

Nod Cyngor Sir Ynys Môn yw bod yn gyngor proffesiynol, sy’n cael ei redeg yn dda ac sy’n arloesol ac yn eangfrydig ei ymagwedd, gydag ymrwymiad i ddatblygu ein pobl a’n partneriaethau er mwyn darparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol o ansawdd da, sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan ein dinasyddion. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn ymfalchïo mewn gwella ein gwasanaethau’n barhaus, trwy wrando ar yr hyn y mae ein dinasyddion, ein defnyddwyr gwasanaeth a’n busnesau yn ei ddweud, a chaniatáu i’w sylwadau ddylanwadu ar yr hyn a wnawn.

Fel cyflogwr, rydym yn cydnabod mai ein hasedau mwyaf gwerthfawr yw ein pobl. Rydym yn ymdrechu i fod yn gyflogwr o ddewis, a hynny drwy gynnig ystod o fanteision sy’n ein helpu i ddenu gweithwyr a’u cymell i gyflawni er budd dinasyddion Ynys Môn.

Rheolir perfformiad a datblygiad ein gweithwyr drwy broses flynyddol ar gyfer datblygu perfformiad, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, cymwysterau, a chymwyseddau sy’n seiliedig ar Fframwaith Cymhwysedd Ynys Môn sy’n cefnogi amcanion allweddol yr Awdurdod a’i 6 thema allweddol. Yn y bôn, rydym yn cydnabod mai gweithwyr datblygedig, bodlon gyda’r cyfleusterau priodol sy’n darparu’r gwasanaeth gorau i ddinasyddion Ynys Môn a’r rheini sy’n gweithio ac yn byw yn y sir.

Cyfle Cyfartal

Mae sicrhau amrywiaeth yn y gweithle yn bwysig i ni. Mae hynny’n golygu mwy na dim ond cydymffurfio â’r gyfraith. Mae’n ymwneud â chydnabod a gwerthfawrogi’r gwahaniaethau rhyngom a thrin ein gilydd yn deg. ‘Rydym yn awyddus i gydnabod gwerth pawb, ni waeth beth yw eu hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, cyfeiriadedd rhywiol, a chrefydd neu gred, a hynny er mwyn sicrhau cydraddoldeb ar draws pob maes. ‘Rydym eisiau parchu eraill a bod yn gyflogwr ystyriol. ‘Rydym yn teimlo bod pobl yn perfformio’n well os ydynt yn cael bod yn nhw eu hunain ac mae’n ein helpu ni hefyd i adlewyrchu’r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu.

Cynigir cyfweliad i bob ymgeisydd gydag anabledd sy’n rhoi gwybod i’r Cyngor am hynny ar adeg eu cais ac sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.