Annwen Morgan

Croeso

Ar ran Cyngor Sir Ynys Môn, diolch i chi am eich diddordeb yn y cyfle hwn i weithio gyda’r Cyngor, a chroeso cynnes i chi i’r meicrosafle hwn lle y byddwch, gobeithio, yn gallu dod o hyd i’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd a all roi arweiniad strategol a gweithredol i’r Gwasanaethau Oedolion wrth ddarparu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol mewn perthynas ag Oedolion sy’n byw ar Ynys Môn. Y brif flaenoriaeth fydd arwain ar ddatblygu ymateb y Cyngor i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – cefnogi oedolion “mewn perygl” a strategaethau i ganiatáu i oedolion hŷn fod mor annibynnol â phosib. Bydd disgwyl iddynt weithio mewn partneriaeth ag ystod o bartneriaid mewnol ac allanol hefyd. Yn ogystal, byddant yn ymgymryd â rôl Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

Rydym yn chwilio am unigolyn o safon uchel i ymuno â ni, rhywun sydd â’r brwdfrydedd i weld pobl a chymunedau Ynys Môn yn ffynnu ac yn tyfu, rhywun sydd â’r cymhelliant i gryfhau a pharhau i ddatblygu’r partneriaethau llwyddiannus sydd eisoes yn bodoli.

Annwen Morgan
Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn 

Parhewch