Annwen Morgan

Croeso

Ar ran Cyngor Sir Ynys Môn, diolch i chi am eich diddordeb yn y cyfle hwn i weithio gyda’r Cyngor a chroeso i chi i’r safle hwn lle rwy’n gobeithio y byddwch yn dod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch. 

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sy’n gallu bod yn arweinydd strategol ar gyfer y Gwasanaethau Plant ac Oedolion gyda’r nod o ddarparu holl swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol. Y BRIF flaenoriaeth fydd arwain ar ddatblygu ymateb y Cyngor i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - cefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion sydd “mewn perygl” a strategaethau er mwyn galluogi oedolion hŷn i fod mor annibynnol â phosibl. Bydd hyn yn golygu gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o bartneriaid mewnol ac allanol.

Rydym yn chwilio am unigolyn o safon uchel i ymuno â ni, rhywun sy’n frwdfrydig dros weld pobl a chymunedau Môn yn ffynnu ac yn tyfu a rhywun SYDD Â’R BRWDFRYDEDD i gryfhau a pharhau i ddatblygu’r partneriaethau llwyddiannus sydd eisoes yn bodoli.

Annwen Morgan
Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn 

Parhewch