Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Pwyllgor llywodraethu ac archwilio: penodi person lleyg


Cefndir

Mae awdurdodau lleol ar draws Cymru yn awyddus i benodi lleygwyr i’w pwyllgorau llywodraethu ac archwilio ar hyn o bryd.

Mae’r pwyllgorau statudol hyn yn rhan allweddol o fframwaith llywodraethu a rhaglen cefnogi gwelliant awdurdodau lleol.  

Diben y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw cynnig sicrwydd annibynnol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheoli mewnol, asesu perfformiad, ymdrin â chwynion a chywirdeb y dulliau adrodd ariannol a’r prosesau llywodraethu. Drwy oruchwylio’r gwaith archwilio mewnol ac allanol, gwneir cyfraniad pwysig tuag at sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol yn eu lle. 

Mae nifer o awdurdodau lleol yn ystyried defnyddio cyfarfodydd ar-lein ar gyfer eu pwyllgorau llywodraethu ac archwilio wrth feddwl am y dyfodol. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i leygwr gymryd rhan mewn pwyllgorau llywodraethu ac archwilio.   

Bydd y pwyllgorau’n cyfarfod sawl tro yn ystod y flwyddyn a bydd lleygwyr (aelodau annibynnol) yn derbyn tâl ariannol.  

Rhoddir taliadau yn unol â’r cyfraddau a bennir gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (gweler adran 9, tudalennau 30 i 31). 

Beth yw person lleyg?

Mae lleygwr yn golygu nad yw’r person: 

  • yn aelod nac yn swyddog mewn unrhyw awdurdod lleol
  • ar unrhyw adeg yn y cyfnod o ddeuddeng mis yn gorffen ar ddyddiad y penodiad wedi bod yn aelod nac yn swyddog mewn unrhyw awdurdod lleol
  • yn briod nac yn bartner sifil i aelod neu swyddog mewn unrhyw awdurdod lleol

Am bwy rydyn ni'n chwilio?

Yn ogystal â bodloni’r meini prawf hyn, bydd angen i ymgeiswyr addas fod yn anwleidyddol gyda dealltwriaeth ac ymroddiad i’r 7 Egwyddor o Fywyd Cyhoeddus (Egwyddorion Nolan - ar gael yn Saesneg yn unig) a gallu dangos y rhinweddau a’r priodoleddau canlynol: 

  • diddordeb a gwybodaeth/profiad o reoli materion ariannol, risg a pherfformiad, archwilio, cysyniadau a safonau cyfrifeg, a’r drefn reoleiddio yng Nghymru
  • meddwl gwrthrychol ac annibynnol gydag agwedd ddiduedd a’r gallu i fod yn gynnil
  • cefnogi egwyddorion llywodraethu da a’u defnyddio'n ymarferol er mwyn cyflawni’r amcanion sefydliadol
  • meddwl yn strategol gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog
  • gallu deall a phwyso a mesur tystiolaeth a herio gyda pharch 

Nid yw gwybodaeth fanwl am lywodraeth leol yn angenrheidiol, er y disgwylir i ymgeiswyr posibl fod â diddordeb mewn materion yn ymwneud â bywyd a gwasanaethau cyhoeddus. O fis Mai 2022 bydd Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio yn cael eu cadeirio gan Leygwr, felly byddai'r parodrwydd a'r gallu i ymgymryd â'r rôl hon yn ddymunol. 

Os oes gennych ddiddordeb neu brofiad ym maes llywodraethu, archwilio, rheoli perfformiad neu reoli risg ac yn awyddus i helpu awdurdod lleol i sicrhau ei fod yn cael ei lywodraethu'n effeithiol, gallwch ymweld â gwefan CLlLC i weld pa awdurdodau lleol sy'n recriwtio ar hyn o bryd. 

Sut i wneud cais

Gweler y dogfen sydd ynghlwm ar y dudalen hon cyn gwneud cais gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.

Mae dolen i'n polisi diogelu data a'n hysbysiad preifatrwydd ar y dudalen hon ac mae dolen iddo hefyd ar y ffurflen.

Dyddiad cau 30 Tachwedd 2021.

Gwneud cais

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na