Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Swyddi gyda'r Cyngor


Chwiliwch am swydd

Fel cyflogwr o ddewis, mae Ynys Môn yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo, ond mae gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn yn fwy na dim ond swydd; mae'n ymwneud â gwneud bywyd yn well i'r bobl sy'n byw ac yn gweithio ar yr Ynys.

Nod y Cyngor yw:

bod yn Gyngor proffesiynol, sy’n cael ei redeg yn dda ac sy’n arloesol ac yn eangfrydig ei ymagwedd, gydag ymrwymiad i ddatblygu ein pobl a’n partneriaethau er mwyn darparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol o ansawdd da, sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan ein dinasyddion.

Blaenoriaethau'r Sir ar gyfer 2017-20 yw:

  • Sicrhau y gall pobl Ynys Môn ffynnu a gwireddu eu potensial tymor hir
  • Cefnogi oedolion a theuluoedd bregus i'w cadw'n ddiogel, yn iach ac mor annibynnol â phosib

Gweithio mewn partneriaeth â'n cymunedau i sicrhau eu bod yn gallu dygymod yn effeithiol â newidiadau a datblygiadau tra’n gwarchod ein hamgylchedd naturiol

‘Rydym yn rhoi'r opsiwn i bobl ag anableddau wneud cais am swyddi gwag mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 os gwelwch yn dda i gael rhagor o gyngor.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymrwymedig i gyfleon cyfartal wrth ddarparu ei wasanaethau ac yn ei rôl fel cyflogwr mawr, ac i ddileu gwahaniaethu annheg ac anghyfreithlon yn ein holl bolisïau, gweithdrefnau ac arferion.

Nodir y gofynion Iaith Gymraeg ar gyfer pob swydd yn y Disgrifiadau Swydd.

Os hoffech wella'ch sgiliau iaith Gymraeg, mae yna amrywiaeth o opsiynau dysgu ar gael trwy Dysgu Cymraeg

Bydd raid cael Tystysgrif GDG foddhaol a chyfredol ar gyfer rhai swyddi penodol. Bydd y gofyn hwn wedi ei nodi bob amser yn y Disgrifiad Swydd perthnasol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn fan hyn.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na