Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ynglŷn â swyddi gyda'r Cyngor


Mae Ynys Môn yn lle braf i fyw ac i weithio ond mae gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn yn fwy na dim ond swydd; mae’n ymwneud â gwella bywydau’r bobl sy’n byw ac yn gweithio ar yr Ynys.

Chwiliwch am swydd

Nod y Cyngor yw bod yn:

Gyngor proffesiynol ac wedi’i redeg yn dda sy’n arloesol, uchelgeisiol ac eangfrydig o ran ein hagwedd, sydd wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a phartneriaethau er mwyn darparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon o ansawdd da sy’n cael eu gwerthfawrogi gan ein dinasyddion.

Blaenoriaethau’r Sir ar gyfer 2017-20 yw:

  • Sicrhau bod pobl Ynys Môn yn gallu ffynnu a chyflawni eu potensial tymor hir
  • Cefnogi oedolion a theuluoedd bregus er mwyn eu cadw’n ddiogel, yn iach ac mor annibynnol â phosibl.
  • Gweithio gyda’n cymunedau er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymdopi’n effeithiol â newid a datblygiadau wrth warchod ein hamgylchedd naturiol.

Er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni ein blaenoriaethau rydym angen gweithwyr sydd yr un mor uchelgeisiol â ninnau, sy’n cymryd balchder yn eu gwaith, sydd â meddylfryd byd busnes, sy’n barod i weithio mewn partneriaeth ac sydd bob amser yn darparu’r safonau uchaf posibl.

Yn bwysicaf oll, rydym eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Ynys Môn. Ymunwch â ni er mwyn gwneud y gwahaniaeth hwnnw.

Os ydych am ymuno â ni edrychwch ar y rhestr swyddi gwag (gan gynnwys swyddi dysgu).

Nodwch os gwelwch yn dda, yn achos swyddi dysgu, y gellir gofyn i chi anfon y ffurflen gais at yr ysgol berthnasol. Unwaith eto, bydd y manylion hyn ar gael ar y tudalennau gwe ar gyfer swyddi.

Os oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag y Gwasanaeth Adnoddau Dynol.

Bydd yr holl ymgeiswyr sydd ag anabledd ac sy’n cwrdd â’r lleiafswm o feini prawf ar gyfer y swydd yn cael cynnig cyfweliad yn unol ag ymrwymiad Cyngor Sir Ynys Môn i ddarparu cyfleoedd i bobl gydag anabledd.

Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost gan gynnwys gwahoddiad i gyfweliad, plis darllenwch y darn  ‘Sut i wneud cais’ a  ‘Cwestiynau cyffredin’ yn ofalus cyn cwblhau’r ffurflen gais, bydd hynny’n arbed amser yn y tymor hir.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol neu yn ddarostyngedig i unrhyw oedi.