Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Talu


Mae nifer o ffyrdd y gallwch dalu eich bil treth cyngor. 

Gall talu trwy DDEBYD UNIONGYRCHOL fod yn hwylus. Hwn yw'r ffordd fwyaf syml a diogel i chwi dalu Bil y cyngor neu defnyddiwch ein cyfleuster talu ar-lein sy'n eich galluogi i wneud taliadau'n uniongyrchol ac yn ddiogel i'r cyngor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae gwneud taliad yn hawdd ond os ydych yn bryderus am rai agweddau o’r broses dalu, dylai’r dolenni i’r cwestiynau cyffredinol canlynol fod o gymorth i chi. Cewch eich trosglwyddo i’n hasiant trin taliadau Capita Software Services. Dilynwch eu cyfarwyddiadau ar-sgrin. Mae’r system talu ar-lein wedi’i amgryptio ac yn ddiogel. Pan fydd y taliad wedi’i gwblhau cewch e-bost i gadarnhau y taliad.

Gallwch wneud nifer o daliadau ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd: Visa, Mastercard, Maestro / Switch, Visa Delta, Electron.

Porth taliadau ar-lein

Gweler yr opsiwn taliadau ar-lein isod i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd eich tâl yn cymryd i fyny i 3 diwrnod gwaith i gyrraedd y cyfrif yr ydych yn gwneud tâl iddo. (Mae hyn yn cynnwys amser i wirio manylion eich cerdyn credyd/debyd gyda’r cwmni cerdyn credyd/debyd ac i’r cyngor gael ei hysbysu o’r tâl).

Am wybodaeth ar agweddau cyfreithiol talu ar-lein gwelwch Telerau ac amodau taliadau ar-lein.

Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein. Mae defnyddio’r gwasanaeth talu ar-lein ar y wefan hon yn tybio eich bod yn derbyn y telerau hyn.

Os nad ydych yn derbyn y telerau hyn (“telerau”), yna peidiwch â defnyddio’r gwasanaeth.

Am gymorth pellach neu i gysylltu ynghylch unrhyw ymholiad arall yn ymwneud â thaliadau ar lein e-ffoniwch 01248 750057 a chaiff eich ymholiad ei anfon ymlaen i’r swyddog perthnasol.

 • Treth Cyngor
 • Trethi Annomestig
 • Anfonebau Mân Ddyledwyr
 • Rhenti Tai
 • Gor-dal budd-dal tai
 • Gofal Cartref

Bydd opsiynau eraill yn cael eu hychwanegu fel y byddwn yn datblygu’r gwasanaeth

 • wneud yn siwr bod rhif eich cyfri gyda chi
 • wneud yn siwr eich bod yn sicr o’r maint i dalu
 • wneud yn siwr bod manylion eich cerdyn credyd / debyd gyda chi cyn dechrau

Mae trafodion yn cael eu gwneud oddi mewn i system dalu ddiogel. Rydym yn defnyddio technoleg Haen Soced Ddiogel (SSL), sef system safonol a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o’r porwyr ar y rhyngrwyd.

Wrth gael eu hanfon dros y rhyngrwyd, bydd eich manylion personol a’ch cardiau yn cael eu diogelu gan amgryptiad 128 did. Caiff manylion eich cerdyn eu cadw ar weinyddwr y tu ôl i fur cadarn (firewall). Dim ond staff awdurdodedig sy’n cael gweld yr wybodaeth. Os ydych yn talu ar lein ar gyfrifiadur mewn man cyhoeddus sicrhewch eich bod wedi dewis yr opsiwn ‘Gorffen y broses dalu’ cyn gadael y cyfrifiadur er mwyn atal unrhyw ddefnyddiwr ar eich ôl rhag gallu gweld eich manylion.

Os dewiswch canslo eich taliad, gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg drwy ddewis y botwm “Canslo”.

Bydd hyn yn eich cymeryd yn ôl i dudalen cartref taliadau arlinell Cyngor Sir Ynys Môn a bydd yr holl fanylion yn cael ei dileu. Os ydych mewn man cyhoeddus rydym yn eich cynghori yn gryf i wneud yn siwr nad ydych yn cael eich goruchwylio pan ydych yn mewnbwydo eich manylion i osgoi cam ddefnydd gan pobl eraill.

Ni wrthodir cardiau gan Gyngor Sir Ynys Môn - cânt eu gwrthod gan eich banc. Dylech gysylltu â’ch banc yn uniongyrchol i drafod y broblem.

Ni chaiff unrhyw dal(iadau) a wneir gennych ar ôl 4yp ddim ei roi yn erbyn eich cyfrif tan (i fyny) i 3 diwrnod gwaith.

Byddwch yn derbyn cadarnhad o’ch taliad ar y sgrîn ar ôl i chi wneud y taliad. Gallwch argraffu hwn fel cadarnhad. Os ydych yn rhoi cyfeiriad e-bost, bydd derbynneb cadarnhau taliad yn cael ei anfon atoch.

Ffyrdd eraill o dalu

Os yw hyn yn wir gall talu trwy DDEBYD UNIONGYRCHOL fod yn hwylus gan mai dyma’r modd fwyaf syml a diogel i chwi dalu Bil y cyngor a dyma pam:

 • Mae’r rheolaeth yn aros gyda chwi
 • Cewch sicrwydd arian yn ôl
 • Fe’i telir yn fisol ond dim ond un ffurflen sydd rhaid i chwi ei arwyddo ac fe fydd eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu yn gwneud y gweddill
 • Cewch anghofio sieciau, stampiau ac aros mewn ciw
 • Mae yn llawer mwy diogel na thalu ag arian parod
 • Mae’r dull hefyd yn llai costus ac yn fwy syml i’r cyngor ei weinyddu sydd felly yn mynd i fod yn
  fuddiol i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ymholiad, mae gennych amser i archwilio rhywbeth nad ydych yn ei ddeall neu yn cytuno ag ef, ac o dan reolau y Gwarant Debyd Uniongyrchol fe delir yn ôl i’ch cyfrif unrhyw daliad a wnaethpwyd, oedd yn torri termau y cyfarwyddyd.

Sut mae newid i Ddebyd Uniongyrchol?

Yn syml iawn drwy gwblhau a dychwelyd y cyfarwyddyd debyd uniongyrchol sydd ar gael i’w lawrlwytho fel ffurflen pdf. 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth drwy ffonio 0300 123 0800 ar unrhyw ffôn “touch-tone” a byddwch yn cael cyfarwyddiadau ar sut i dalu. Cofiwch bydd angen eich cerdyn credyd neu ddebyd ynghyd â chyfeirnod eich cyfrif neu anfoneb.

Gallwch wneud taliad gyda cerdyn debyd / arian neu siec (taladwy i Swyddfa Bost Cyf) mewn unrhyw Swyddfa Bost. Byddwch angen cerdyn talu sydd i’w gael oddiwrth y Cyngor.

Gallwch wneud taliadau mewn arian parod yn unrhyw safle PayPoint. Cysylltwch â’r Cyngor am gerdyn talu. I ddarganfod eich safle PayPoint agosaf ewch i safle we www.paypoint.co.uk

Gallwch wneud sieciau yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ynys Môn’. Wnewch chi sicrhau, os gwelwch yn dda, fod rhif eich cyfrif Treth y Cyngor wedi’i ddyfynnu ar gefn y siec. Fe ddylech bostio eich siec i Gyngor Sir Ynys Môn, Blwch Post 29, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7ZF

Gallwch dalu trwy BACS i gyfrif banc cyffredinol y Cyngor rhif 79118615 yn National Westminster Bank, Cangen Llangefni, rhif côd 53-81-02. Wnewch chi sicrhau, os gwelwch yn dda, eich bod yn dyfynnu rhif eich cyfrif Treth Cyngor pan yn gwneud taliad. Fe all y banc godi tâl arnoch am y gwasanaeth yma.

Gallwch wneud taliad mewn Swyddfeydd Post, drwy ddefnyddio Girobank Transcash i gyfrif Giro’r Cyngor rhif 400 7123. Codir tâl gan y Swyddfa Bost am y gwasanaeth yma. Sicrhewch eich bod  yn dyfynnu rhif eich cyfrif Treth Annomestig wrth dalu os gwelwch yn dda.