Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Gwasanaethau cyngor - rhybudd lefel 4


Mae cyflwyno cyfyngiadau Rhybudd Lefel 4 wedi effeithio nifer o’n gwasanaethau.

Gweler isod restr lawn o’r gwasanaethau sydd wedi eu heffeithio a’r rhai sydd dal ar gael.

Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo 

 1. Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Penhesgyn a Gwalchmai yn parhau ar agor.
 2. Bydd y toiledau canlynol - sydd dan reolaeth y Cyngor Sir – yn parhau AR AGOR; sef Trearddur, Parc Gwledig Morglawdd, Caergybi, Llangefni, Amlwch a Phorthaethwy.
 3. Bydd casgliadau gwastraff swmpus yn parhau.
 4. Bydd gwaith Cynnal Ffyrdd ac Eiddo’r Cyngor Sir yn parhau fel arfer gan ddilyn rheoliadau Ymbellhau Cymdeithasol.
 5. Bydd gwaith hanfodol yn parhau yn ein hysgolion yn ystod y gwyliau’r Nadolig.
 6. Bydd meysydd parcio'r Cyngor Sir yn parhau AR AGOR.
 7. Bydd llwybrau cyhoeddus AR AGOR oni bai fod achos ac amgylchiadau unigryw yn cael eu hadrodd.
 8. Byddwn yn sicrhau bod gwaith gritio ffyrdd allweddol yn parhau. 

Rheoleiddio a Datblygu Economaidd 

 1. Mae Canolfannau hamdden AR GAU hyd nes hysbysir ymhellach.
 2. Mae Canolfan Fusnes Llangefni yn parhau i fod AR GAU.
 3. Dim ymweliadau safle cynllunio (yn cynnwys Rheoliadau Adeiladu) (oni bai am argyfyngau / materion brys)
 4. Gwasanaethau cofrestru i barhau i fod ar gael.
 5. Parc y Morglawdd Caergybi a Gwarchodfa Natur Leol Nant y Pandy (Llangefni) i barhau AR AGOR ar gyfer ardaloedd i drigolion yn unig wneud ymarfer corff – mesurau cadw pellter cymdeithasol i gael eu hail orfodi.
 6. Porth Amlwch i barhau AR AGOR fel porthladd masnachol. 

Tai 

 1. Byddwn yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw brys ar gartrefi ein tenantiaid.
 2. Bydd apwyntiadad gwaith cynnal a chadw yn cael eu heffeithio. Cysylltir yn uniongyrchol gyda tenantiaid a effeithir.
 3. Byddwn yn parhau gyda gwaith gwasanaethu statudol ar fwyleri gwres canolog.
 4. Parhau i ddelio gydag unigolion sy’n cyflwyno’n ddigartref ac yn parhau i gefnogi unigolion sydd mewn llety argyfwng.
 5. Byddwn yn cydgordio trefniadau ar gyfer y Gefnogaeth Gymunedol sydd ar gael dros y Nadolig.
 6. Byddwn yn gosod tai i unigolion sy’n symud ymlaen o lety argyfwng. 

Gwasanaethau Cymdeithasol (Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ac Oedolion) 

 1. Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant a Theuluoedd a’r Gwasanaeth Oedolion yn symud i drefniadau ymweld argyfwng / angenrheidiol.
 2. Mae Teulu Môn (plant), yr Un Pwynt Mynediad (oedolion) a’r Gwasanaeth Tu Allan i Oriau swyddfa yn parhau i fod ar agor er mwyn derbyn yr holl gysylltiadau Diogelu.
 3. Ymweliadau hanfodol yn unig â chartrefi gofal mewn amgylchiadau arbennig.
 4. Darpariaeth gofal cartref yn parhau.
 5. Darpariaeth statudol y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn parhau gyda rhai elfennau’n cael eu gwneud yn rhithiol. 

Gwasanaeth Dysgu 

 1. Oriel Môn yn Llangefni nawr AR GAU hyd nes hysbysir ymhellach.
 2. Bydd ein Llyfrgelloedd yn parhau i fod ar AGOR ar gyfer y gwasanaeth galw a chasglu yn unig.
 3. Mae’r Archifdy yn Llangefni AR GAU i’r cyhoedd ond bydd gwasanaeth ymholiadau ebost yn parhau drwy archifau@ynysmon.gov.uk