Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaethau gan archfarchnadoedd ar gyfer yr henoed, pobl anabl, pobl sy'n agored i niwed, gofalwyr a gweithwyr allweddol


Pobl sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol (gwarchod) 

Dylai pobl sy'n eithriadol o agored i niwed (gwarchod) fod wedi derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol yn gofyn iddynt hunanynysu.

Mae'r llythyr yn egluro y dylent gysylltu â'u hawdurdod lleol am gymorth i gael cyflenwadau bwyd hanfodol os nad yw teulu neu ffrindiau yn gallu helpu.

Mae pob archfarchnad yng Nghymru sy'n cynnig cludiant i'r cartref wedi derbyn setiau data yn cynnwys manylion y rheini sy'n gwarchod.

Pobl sy'n agored i niwed, neu'n hunanynysu ond ddim yn gwarchod

Dylai'r bobl hyn ofyn i ffrindiau, teulu neu gymdogion sy'n iach i fynd i siopa am fwyd neu hanfodion eraill ar eu rhan, neu ddefnyddio gwasanaethau ar-lein. Os nad yw hyn yn bosibl, mae’r sector cyhoeddus, busnesau, elusennau a’r cyhoedd yn paratoi i helpu. Gallwch weld pa sefydliadau gwirfoddol sy'n gallu helpu yma https://thirdsectorsupport.wales/cy/ a gallwch gael cyngor ar ba gymorth sydd ar gael i helpu gyda phethau fel siopa bwyd

Mae gan y rhan fwyaf o'r archfarchnadoedd ffyrdd o dalu ar-lein, megis e-dalebau neu gardiau rhodd. Gall y person sy'n siopa ar ran rywun arall eu defnyddio yn y siop. I gael gwybod am yr opsiynau talu, ewch i: 

 • wefan yr archfarchnad
 • UK Finance (y llais ar gyfer y diwydiant bancio a chyllid) 

Gwybodaeth am archfarchnadoedd 

Amseroedd Agor

Oriau agor i'r henoed, pobl sy'n agored i niwed, gofalwyr, gweithwyr allweddol etc. 

Archfarchnad

Yr Henoed / Pobl sy'n agored i niwed etc.

Y GIG etc.

Tesco

Yr Henoed, Pobl sy'n agored i niwed

Llun, Mer, Gwe (9-10am ) (nid yw'n cynnwys siopau 'express')

Gweithwyr y GIG

 

 

 

 

Gweithwyr y GIG, gofal a gwasanaethau brys eraill

1 awr cyn i'r siopau agor ar ddydd Sul,

9-10am, Mawrth ac Iau

 

Mynediad â blaenoriaeth i siopau, dewch i flaen y ciw (gyda cherdyn adnabod)

Sainsbury’s

Yr henoed, pobl anabl, pobl sy'n agored i niwed a gofalwyr

Llun, Mer, Gwe - 8-9am

Y GIG a Gofal Cymdeithasol

Llun - Sad

7:30-8:00

Morrison’s

 

 

Gweithwyr y GIG

1 awr 6am-7am Llun-Sad

9:00-10:00 Sul

ASDA

 

 

Staff y GIG a gweithwyr gofal

8-9am – Llun, Mer, Gwe

9-10 Sul (edrych)

LIDL

 

 

 

 

ALDI

Yr henoed a phobl sy'n agored i niwed nad ydynt yn gallu siopa ar-lein etc.

Llun-Sad - 30 munud cyn agor

"gweithwyr brys" - y GIG, yr heddlu, gwasanaeth tân, gweithwyr gofal cymdeithasol, ymatebwyr cyntaf, staff Ambiwlans Sant Ioan

Dydd Sul 30 munud cyn agor

 

Blaenoriaeth o flaen y ciwiau (gyda cherdyn adnabod ar gyfer staff y GIG, yr heddlu a'r gwasanaeth tân)

Co-op

Y rheini sydd â risg uchel a'r rheini sy'n gofalu amdanynt

Awr siopa bwrpasol,

8-9am, Llun-Sad,

10-11am Sul

A gweithwyr y GIG

(fel yr un blaenorol)

Waitrose

Yr henoed a phobl sy'n agored i niwed

awr gyntaf ar ôl agor bob dydd

Gweithwyr y GIG

Mynediad â blaenoriaeth i siopau ac wrth y tiliau (nwyddau wedi'u neilltuo)

M&S

Yr henoed

Llun, Iau (awr gyntaf o fasnachu)

Gweithwyr y GIG, gwasanaethau brys, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Mawrth, Gwener

(awr gyntaf o fasnachu)

Iceland

Yr henoed

 

8-9 bob dydd

(dim ond y warws bwyd)

Staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd a gofal cymdeithasol 

Awr olaf (Iceland a warws bwyd)

 Siopa ar-lein a chludiant

Archfarchnad

Gwefan

Bocsys/parseli bwyd

Tesco

www.tesco.com

 

Sainsbury’s

www.sainsburys.co.uk

 

Morrison’s

https://groceries.morrisons.com/webshop/startWebshop.do

 

Mae Morrisons hefyd yn cynnig gwasanaethau siopa dros y ffôn

https://www.morrisons.com/food-boxes/

 

Mae dewis o focsys ar gael.

Mae bocs yn cynnwys cynnyrch heb glwten ar gael

 

Asda

www.asda.com

https://foodboxes.asda.com 

Lidl

www.lidl.co.uk

Nid yw Lidl yn cynnig gwasanaeth siopa ar-lein

 

Aldi

www.aldi.co.uk

Nid yw Aldi yn cynnig gwasanaeth siopa ar-lein.

https://www.aldi.co.uk/food-parcels

 

Co-op

www.coop.co.uk

Mae Co-op hefyd yn defnyddio Deliveroo i gludo bwyd

https://deliveroo.co.uk/brands/co-op/

 

 

Waitrose

www.waitrose.com

 

M&S

https://www.marksandspencer.com/

Siopa bwyd ar-lein drwy’r gwasanaeth Deliveroo neu focs bwyd yn unig.

https://www.marksandspencer.com/l/gifts/food-boxes

Mae bocs yn cynnwys cynnyrch heb glwten ar gael

Iceland

www.iceland.co.uk

 

Ocado

https://accounts.ocado.com/auth-service/sso/login

 

 

Home Bargains

https://www.homebargains.co.uk

https://www.homebargains.co.uk/products/18539-essential-food-box-delivery-included.aspx

Spar

www.afbspar.co.uk

 

 Mae siopau cornel a siopau cyfleustra lleol hefyd wedi dechrau cynnig gwasanaethau cludo siopa i’r cartref. Caiff y gwasanaethau hyn eu hysbysebu’n aml drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu ar wefan leol bwrpasol. 

Cardiau rhodd gwirfoddolwyr

Gallwch brynu'r rhain ar-lein, a gallant gael eu defnyddio gan bobl ar wahân i'r prynwr er mwyn prynu nwyddau yn y siop ar ei ran.

Fel arfer, cânt eu prynu ar-lein, ac yna anfonir e-bost gyda chod bar i naill ai'r prynwr, neu dderbynnydd arall a enwebwyd, i'w ddefnyddio i brynu nwyddau yn y siop. Mae hyn yn galluogi taliad digyswllt i gael rhwng y gwirfoddolwyr a staff y siop.

Mae nifer o archfarchnadoedd bellach wedi datblygu'r cynlluniau hyn. 

Tescohttps://www.tescogiftcards.com/

 • Isafswm – uchafswm - £5 - £150
 • Rhif y llinell gymorth: 0800 50 55 55*
 • Gellir anfon cerdyn at y prynwr neu'r gwirfoddolwr dros e-bost i'w ddefnyddio yn y siop
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop, wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir ei wario ar-lein.
 • Nid oes modd rhoi mwy o arian ar y cerdyn ond mae modd ei ddefnyddio nes bod yr holl arian ar y cerdyn wedi cael ei wario.
 • Gallwch weld faint o arian sydd ar ôl drwy ffonio 0345 0757757.
 • Prynu mewn Swmp / Pryniant Corfforaethol – ar gael ar wefan gorfforaethol Tesco, www.tescoforbusiness.com

Rhif ffôn corfforaethol: 0345 6000 968 a chyfeiriad e-bost: customerservices@tescoforbusiness.com 

ASDA – https://www.asdagiftcards.com/volunteer-shopping

 • Isafswm - uchafswn: £5 - £150
 • Rhif y llinell gymorth: 08005193333
 • Gellir anfon cerdyn at y prynwr neu'r gwirfoddolwr dros e-bost i'w ddefnyddio yn y siop
 • Gallwch roi mwy o arian ar y cerdyn, ar-lein
 • Mae hefyd yn gwerthu cerdyn ffisegol ac mae modd rhoi mwy o arian arno ar-lein, a'i anfon drwy'r post at rywun o'ch dewis chi
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Nid ydym yn siŵr a oes modd eu defnyddio ar-lein, fel cardiau rhodd eraill ASDA.
 • Prynu mewn Swmp / Pryniant Corfforaethol - https://www.asdabusiness.com/
  • Rhif ffôn cerdyn corfforaethol 03332079661 

Sainsbury’shttp://www.sainsburysgiftcard.co.uk/

 • Isafswm - uchafswn: £5-£250
 • Rhif y llinell gymorth: 03712001597
 • Gellir anfon cerdyn at y prynwr neu'r gwirfoddolwr dros e-bost i'w ddefnyddio yn y siop
 • Nid oes modd anfon cardiau rhodd drwy'r post
 • Gallwch edrych ar-lein i weld faint o arian sydd ar ôl ar eich cerdyn, ond nid ydym yn siŵr a oes modd rhoi mwy o arian arno ar-lein
 • Bydd y prynwr yn derbyn e-bost pan gaiff y cerdyn ei agor, a phob tro y caiff ei ddefnyddio
 • Gellir ei ddefnyddio yn y siop wedi ei argraffu neu ar sgrin ffôn. Ni ellir defnyddio’r cerdyn ar-lein
 • Mae rhai cynhyrchion nad oes modd eu prynu gyda cherdyn rhodd, a'r unig eitem fwyd yw fformiwla babanod. 
 • Prynu mewn Swmp / Pryniant Corfforaethol - http://www.sainsburysbusinessdirect.co.uk/ 

Morrison’shttps://morrisons.cashstar.com/store/recipient?locale=en-gb

 • Isafswm - uchafswn: £10 - £250
 • Rhif y llinell gymorth: 03443815042
 • Darparu cardiau ffisegol a chardiau e-rodd, a bydd y cardiau ffisegol yn cael eu postio i'r derbynnydd, a’r e-gerdyn yn cael ei anfon drwy e-bost
 • Mae modd eu defnyddio yn unrhyw siop Morrison's, wedi'u hargraffu neu ar sgrin ffôn, gan gynnwys tiliau hunanwasanaeth. Nid oes modd eu defnyddio ar-lein
 • Gallwch weld faint o arian sydd ar ôl drwy ffonio'r rhif ar gefn y cerdyn, neu ar-lein ar gyfer e-gardiau, ond nid oes modd rhoi mwy o arian ar y cerdyn
 • Mae modd prynu cardiau rhodd i sefydliadau mewn swmp hefyd https://morrisons-biz.cashstar.com/home/ 

Waitrosehttp://www.johnlewisgiftcard.com/

 • Isafswm - uchafswn: £10 - £500
 • Archebu dros y ffôn / llinell gymorth: 03301230350
 • Gellir anfon y cerdyn dros e-bost at y prynwr neu'r gwirfoddolwr i'w ddefnyddio
 • Mae modd prynu cardiau rhodd ffisegol ar-lein, ond nid oes cysylltiad â lansiad y "cerdyn gwirfoddolwr"
 • Mae gan Waitrose rif ffôn er mwyn prynu cardiau dros y ffôn hefyd
 • Gellir defnyddio'r cerdyn yn y siop neu ar-lein
 • Prynu mewn Swmp / Pryniant Corfforaethol: mae modd prynu cardiau rhodd corfforaethol arferol, ond nid oes cysylltiad â'r cynllun cerdyn gwirfoddolwr https://www.johnlewis.com/business/corporategiftcardsandgifts 

M&Shttps://www.marksandspencer.com/all-in-this-together/p/p60282075?prevPage=srp  

 • Isafswm - uchafswn: £10 - £500
 • Rhif y llinell gymorth: 03330148444
 • Gellir anfon y cerdyn dros e-bost at y prynwr neu'r gwirfoddolwr i'w ddefnyddio
 • Gellir ei ddefnyddio ar-lein neu yn y siop
 • Mae hefyd modd prynu cardiau rhodd ffisegol o M&S, ond nid oes cysylltiad â'r cynllun cerdyn gwirfoddolwr
 • Mae modd prynu mewn swmp drwy dudalen rhoddion corfforaethol M&S (https://marksandspencerforbusiness.com/)
  • Rhif ffôn cerdyn corfforaethol 03330148444 

Co-op

 • Wedi lansio menter ar gyfer siopwyr sy'n agored i niwed ac sy'n hunanynysu neu'n gwarchod: https://co-operate.coop.co.uk/support/need-support/
 • Ffoniwch 0800 029 4592 – rhif ffôn penodol Co-op
 • Prynu cerdyn rhodd wedi’i rannu gyda gwirfoddolwyr etc.
 • Gall y llinell gymorth hefyd gyfeirio pobl at gynlluniau cymorth gwirfoddolwyr awdurdodau lleol 

ALDI - https://vouchers.aldi.co.uk/

(nid e-gerdyn ar-lein)

 • Mae modd prynu talebau ar-lein a'u postio er mwyn i bobl eraill allu siopa ar ran rywun arall.
 • Maent ar gael i'w prynu fesul £5 a £10, heb gost ychwanegol i bostio
 • Rhif ffôn gwasanaeth cwsmeriaid: 0800 042 0800
 • Mae modd prynu taleb las (ond yn eithrio'r loteri) neu daleb oren (yn eithrio alcohol a'r loteri)
 • Cysylltwch drwy vouchers@aldi.co.uk ar gyfer pryniannau sefydliadol.
 • Os yw'r pryniant yn llai na chost y daleb, ni chaiff newid ei roi ac ni fydd y swm yn aros ar y daleb

SPAR

 • Partneriaeth â’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol sy’n caniatáu i wirfoddolwyr siopa ar ran unigolion sydd angen y gwasanaeth hwn.
 • Gall gynnwys siopau Spar annibynnol neu rai sy'n berchen i'r cwmni.

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na