Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Gwybodaeth Covid-19 (Coronavirus)


Mae'r sefyllfa parthed Covid-19 (Coronafeirws) yn newid yn gyson o fewn y DU, ac mae disgwyl i'r feirws ymestyn yn sylweddol.

Bydd y dudalen yma yn darparu diweddariadau rheolaidd o ran newidiadau i wasanaethau'r Cyngor Sir, yn ogystal â gwybodaeth bwysig gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

I weld y cyngor diweddaraf yn ymwneud ag iechyd, ewch i wefan: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Coronafirws ewch i wefan: Llywodraeth Cymru

Cyngor i fusnesau

I gael y cyngor diweddaraf i fusnesau, gweler ein tudalen cymorth busnes.

Cyngor i ymwelwyr

Am y cyngor a'r arweiniad diweddaraf i ymwelwyr, ewch i wefan Croeso Cymru.

Newidiadau i wasanaethau'r Cyngor

Er eich gwybodaeth, bydd y dudalen yma’n cael ei addasu more aml â phosib.

Mewn ymateb i’r Coronafeirws, mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cymryd camau i addasu’r system ffôn bresennol er mwyn delio â’r galw am wasanaethau hanfodol.

Y rhif presennol fydd yn parhau i fod y rhif cyswllt yw, 01248 750057, a bydd y system newydd yn cynnwys dewislen argyfwng yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

Cynghorir aelodau o’r cyhoedd i ymweld â gwefan y Cyngor Sir yn y lle cyntaf ar gyfer gwybodaeth.

Er hynny, os nad yw’r ateb i’r ymholiad ar gael ar-lein, gall y cyhoedd bellach ddefnyddio’r ddewislen argyfwng newydd ar y system ffôn.

Bydd gan y ddewislen newydd deg opsiwn:

 • Cymorth cyllid busnesau
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Gwasanaethau Plant (gan gynnwys Teulu Môn)
 • Mynediad i’r system gymorth leol
 • Canolfannau gofal ysgolion
 • Treth Cyngor a Refeniw
 • Gwastraff ac Ailgylchu
 • Budd-dal a gostyngiad Treth Cyngor
 • Llythyr Cysgodi
 • Pob ymholiad arall

Cofiwch ddilyn y canllawiau diweddaraf a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraethau’r DU a Chymru.

Arhoswch Adref, Cadwch yn Ddiogel, Achubwch Fywydau.

Deddf Coronavirus 2020 a chanllawiau cysylltiedig.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfynyngiadau a Chau Oherwydd Y Cornafeirws) 2020 - esboniad o’r rheoliadau

Aros Adref a Chadw Draw Oddi Wrth Bobl Eraill - cosbau a phwerau’r heddlu
Cyhoeddwyd y neges ar 27 Mawrth, 2020

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, ac i ddiogelu ein staff, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau Cyswllt Môn o 5yp heddiw (dydd Llun, 23 Mawrth). 

Bydd y cyfleusterau ar gau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Nid yw hwn yn benderfyniad yr ydym wedi’i wneud ar chwarae bach ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir. Fodd bynnag, rhaid rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant ein defnyddwyr gwasanaeth a’n staff.

Gellir cael mynediad at nifer o’n gwasanaethau ar-lein neu drwy’r Ap – AppMôn. Ewch i’n gwefan www.ynysmon.gov.uk neu lawrlwythwch ApMôn ar declynnau Apple neu Android a chreu cyfrif.

 • Mae Parc Gwledig Morglawdd Caergybi, Gwarchodfa Natur Leol Nant y Pandy, yn Llangefni, Pier Biwmares a Phier St Sior ym Mhorthaethwy nawr ar gau i ymwelwyr.

 • O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm (dydd Iau, 19 Mawrth).

 •  Oriel Ynys Môn, Llangefni
 • Archifau Ynys Môn, Llangefni
 • Pob Llyfrgell (Amlwch, Biwmares, Benllech, Caergybi, Llangefni, Porthaethwy a Rhosneigr)
 • Pob Canolfan Hamdden ar Ynys Môn (Llangefni, Amlwch, Caergybi a Phorthaethwy)
 • RSPB - Mae’r RSPB yn gofyn i bobl beidio ag ymweld â’u gwarchodfeydd natur. Golygai hyn, tan yr hysbysir fel arall, bod holl feysydd parcio, toiledau, canolfannau ymwelwyr, cuddfannau, caffis a siopau RSPB ar gau i’r cyhoedd. Cyhoeddwyd y neges ar 26 Mawrth, 2020

yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall. 

Nid yw hwn yn benderfyniad yr ydym wedi’i wneud ar chwarae bach ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir. Fodd bynnag, rhaid rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant ein defnyddwyr gwasanaeth a’n staff. 

Mwy...

Mae’r Gronfa Ymateb Gymunedol Covid-19 wedi ei chreu er mwyn cefnogi prosiectau cymunedol hanfodol wrth iddynt ymateb i heriau eithriadol dros y misoedd nesaf.

Mae cyllid wedi’i flaenoriaethu gan Y Gymdeithas ac mae’r arian yn ei le ar gyfer y grwpiau elusennol hynny sydd mewn lle da i allu ymateb. Nod y cyllid ychwanegol hwn yw eu helpu nhw i gymryd y camau er mwyn gallu darparu’r gofal a’r gefnogaeth angenrheidiol hwn ar gyfer trigolion Ynys Môn yn ystod y cyfnod anodd yma.

Nid oes modd i unigolion ymgeisio am gyllid ac ni ellir defnyddio’r arian i gefnogi anghenion personol neu unigol. Ni allwn dderbyn ceisiadau gan fusnesau.  

Gwybodaeth am ganolfannau gofal (ysgolion)

Addysg a gofal plant: Coronafeirws 

5 peth mae angen i chi eu gwybod cyn anfon eich plant i’r ysgol neu ofal plant:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich bil treth cyngor neu gyfradd busnes darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yma: 

Gwybodaeth am ganolfannau gofal (ysgolion)

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar gau ysgolion yng Nghymru

https://llyw.cymru/datganiad-gan-y-gweinidog-addysg-kirsty-williams-ar-gau-ysgolion-yng-nghymru?_ga=2.142826358.297363250.1584462887-2030647277.1583252357 

Arholiadau TGAU a Lefel A

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams.

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-datganiad-ar-gyfres-arholiadaur-haf?_ga=2.172232928.297363250.1584462887-2030647277.1583252357 

Uned Cefnogi Teuluoedd

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i dalu darparwyr gofal plant a Dechrau'n Deg eu taliadau Cynnig Gofal Plant Cymru, hyd yn oed os nad yw plant yn bresennol oherwydd ynysu rhag coronafeirws. Mwy yma:

https://llyw.cymru/taliadau-cynnig-gofal-plant-cymru-i-barhau-coronafeirws

Ysgolion i ddarparu gofal hanfodol yn ystod yr achosion o Coronafeirws

Bydd holl ysgolion Ynys Môn yn aros ar agor ddydd Llun (23 Mawrth) er mwyn darparu gofal i'r plant hynny sydd fwyaf anghenus yn ystod yr achosion o Coronafeirws.

Mwy o wybodaeth yma.

Bydd Gwasanaethau Oedolion a Plant yn parhau I ddarparu gwasanaeth i unigolion a theuluoedd sydd angen cefnogaeth brys a statudol. O safbwynt, materion sydd ddim yn rhai brys, byddwn yn cynnal asesiad ac yn cadw cysylltiad dros ffon gydag unigolion a theuluoedd.

Bydd pawb sydd yn cysylltu yn derbyn sylw dros ffon er mwyn ystyried os oes angen ymweliad gan staff neu os oes modd cynnig Cymorth mewn ffordd wahanol.

Cartrefi Henoed

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, rydym wedi cymryd y penderfyniad anodd i atal pob ymweliad i’n cartrefi henoed; ymhob  achos heb law am rai eithriadol:

Mae rhain yn cynnwys:

 • Brwynog, Amlwch
 • Plas Mona, Llanfairpwll
 • Garreglwyd, Caergybi
 • Plas Crigyll, Bryngwran
 • Haulfre, Llangoed

Dan yr amgylchiadau presennol a fyddai modd anfon pob llythyr / dogfen yn ymwneud â cheisiadau Budd-dal Tai / Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar e-bost at budddaliadau@ynysmon.gov.uk

Os nad oes gennych fynediad i e-bost gallwch barhau i bostio’r llythyrau/dogfennau hyn i swyddfa’r Cyngor ond byddwch yn ymwybodol y gallai gymryd mwy o amser i brosesu’r post a dychwelyd unrhyw ddogfennau angenrheidiol atoch.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom byddwn yn cysylltu â chi, naill ai ar e-bost neu ar y ffôn.

Rydym wedi creu rhai cwestiynau a ofynnir yn aml i'ch helpu chi.

Clybiau Ieuenctid Ynys Môn

Penderfynwyd cau ein Clybiau Ieuenctid bythefnos yn fuan cyn gwyliau’r Pasg yn dilyn cyngor y Llywodraeth i weithredu’r polisi o g cadw pellter rhwng pobl ac osgoi cyswllt cymdeithasol gymaint ag sy’n bosib.

Noson Wobrwyo Gwasanaeth ieuenctid Ynys Môn (31/3/20) yn Ysgol Uwchradd Bodedern wedi ei gohirio.

Canolfannau Hamdden

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm Dydd Iau, 19 Mawrth. 

O 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd

 • Pob Canolfan Hamdden ar Ynys Môn (Llangefni, Amlwch, Caergybi a Phorthaethwy)

yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall. 

Gwybodaeth Debyd Uniongyrchol ac Aelodaeth

Bydd aelodaeth y cwsmeriaid hynnu sydd ag aelodaeth Debyd Uniongyrchol misol yn cael ei rewi’n awtomatig yn ystod yr amser mae'r Canolfannau ar gau. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.

Ni chymerir taliad yn ystod yr amser mae'r Canolfannau ar gau.

Bydd eich aelodaeth yn cael ei hail-gychwyn pan fydd y canolfannau’n ailagor.

I’r rhai sydd â phecynnau blynyddol, rydym am ychwanegu amser at eich aelodaeth pan fyddwn yn ailagor.

Noder, yn y sefyllfa annhebygol bod arian yn cael ei gymryd o’ch cyfrif, byddwn yn delio â hyn yn y modd priodol. Rhowch wybod i ni os bydd hyn yn digwydd.

Rydym yn disgwyl profi nifer uwch o alwadau ffôn i'n Canolfannau Hamdden. Felly, os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu â ni trwy e-bost ar:

monactif@ynsymon.gov.uk neu drwy Facebook trwy'r gwasanaeth negeseuon.

Byddwch yn ymwybodol efallai byddwn yn delio gyda nifer uwch o ymholiadau yn ystod yr adeg yma. Felly allai arwain at amser ymateb hirach na'r arfer.

Rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus ac yn dilyn y cyngor arbenigol sy’n cael ei roi i ni. Byddwn yn eich diweddaru os bydd y sefyllfa'n newid.

Diolch am eich dealltwriaeth, cefnogaeth barhaus ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achosir.

Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol

Bydd y rhaglen Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol (NERS) yn cael ei atal am gyfnod amhenodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd ond rydym yn cymryd y mesurau hyn er mwyn sicrhau bod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu rhoi ar waith er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch ein cleientiaid a’r staff sy’n darparu’r rhaglen. 

Gwybodaeth pellach gan Môn Acitf.

Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Bydd pob Llyfrgell (Amlwch, Biwmares, Benllech, Caergybi, Llangefni, Porthaethwy a Rhosneigr) yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol mae ein adeiladau llyfrgell, gwasanaethau teithiol a gwasanaethau i'r cartref ar gau.

Gan na allwch dychwelyd eich llyfrau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a bydd y llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig.

Cadwch afael ar eich llyfrau adref. Ni fydd modd i chi archebu llyfrau am gyfnod chwaith tra rydym yn ail-lunio ein gwasanaeth. Ymddiheurwn am hyn. Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim

Rydym yn ceisio cysylltu â'n holl gwsmeriaid i drafod opsiynau amgen, neu cysylltwch â ni ar ebost  llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Mae Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canllawiau i gynorthwyo busnesau bwyd i ymateb i’r achos o coronafeirws (COVID-19).

Mae’r canllawiau newydd wedi’u datblygu gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ac yn cwmpasu ystod o feysydd gan gynnwys arfer hylendid da, rheoli salwch gweithwyr, a phellter cymdeithasol ar gyfer gwahanol leoliadau busnesau bwyd.

Mae’n annhebygol iawn y gall pobl ddal COVID-19 o fwyd. Mae COVID-19 yn salwch anadlol (respiratory) ac nid yw’n hysbys ei fod yn cael ei drosglwyddo drwy fwyd neu drwy ddeunydd pecynnu bwyd.

Mae’r ASB yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd i sicrhau bod busnesau’n gwybod beth yw eu cyfrifoldebau a pha gamau mae angen iddynt eu cymryd i gynnal safonau diogelwch a diogelu staff yn ystod yr achos hwn.

Bwyd a phryd ar glud

Os ydych yn fusnes bwyd ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd awgrymir eich bod yn edrych ar y ddogfen yma.

Gall eich helpu i adnabod rhai materion neu ymarferion pwysig i gadw eich cwsmeriaid yn saff yn nhermau alergedd a diogelwch bwyd. Fei’ch atgoffir fod rhaid i fwyd a’i gludir cael ei gadw o dan 8˚C neu dros 63˚C. Os gallwch cadwch gofnod o ba fwyd sydd yn mynd i bwy.

Os nad ydych yn weithredwr busnes bwyd ond yn meddwl paratoi bwyd gartref i rywun sydd yn hunan ynysu neu’n fregus gofynnir i chi wirio os oes ganddynt unrhyw alergedd, neu anhwylder bwyd, fel bod y bwyd a ddarperir yn saff.

Os ydych angen unrhyw gyngor pellach cysylltwch gyda Ehealth@ynysmon.gov.uk  

Gofynnwn i bawb sydd â ffrindiau neu gymdogion sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd neu i wefan CSYM, i gysylltu â nhw er mwyn eu hysbysu o’r canllawiau presennol mewn perthynas â chasglu gwastraff. Yn anffodus, gallai methu â chadw at y canllawiau arwain at beidio â chasglu eu gwastraff. 

 

Biniau Gwyrdd

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, rydym wedi sylwi ar gynnydd yn y gwastraff cyffredinol (plastig, papur ayyb.) yn ein biniau Gwyrdd. Mae’n rhaid i’r deunyddiau halogedig hyn gael eu didoli’n unigol gan aelodau o staff yn y safle compostio a gall hyn fod yn beryglus (yn enwedig yn y cyfnod presennol lle rydym yn ceisio rheoli’r pandemig Covid 19). Gofynnwn i bawb sicrhau eu bod yn rhoi gwastraff gwyrdd yn unig yn y bin Gwyrdd, ac unrhyw wastraff cyffredinol yn eu cynhwysyddion cywir. Os bydd y lefelau uchel o halogiad yn parhau, efallai y bydd yn rhaid i’r awdurdod ohirio’r gwasanaeth.

Cyhoeddwyd y neges ar 31 Mawrth, 2020

Cais am wasanaeth cymorth casglu

Byddwn dal i gymryd ceisiadau am wasanaethau Casglu Cynorthwyol a Gwasanaeth Casglu Gwastraff Clinigol. Ond, oherwydd canllawiau presennol, bydd angen i’r ceisiadau rŵan cael eu gwneud ar-lein. Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Gwasanaeth casglu clytiau

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni fyddwn yn cymryd ceisiadau newydd am wasanaeth Casglu Clytiau Plant. Bydd defnyddwyr presennol o’r gwasanaeth yn parhau i gael eu gwasanaethau, nes clywch yn wahanol. Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Ceisiadau am chasgliadau swmpus

Oherwydd digwyddiadau cyfredol, nad ydym yn cymryd unrhyw ceisiadau am chasgliadau swmpus o heddiw ymlaen. Bydd y rhai sydd wedi’u harchebu yn barod yn cael eu cwblhau.

Ceisiadau am gynwysyddion ailyglychu – trolis, bin bwyd a bin gwyrdd

Oherwydd digwyddiadau cyfredol, nad ydym yn cymryd unrhyw ceisiadau am gynwysyddion ailyglychu – trolis, bin bwyd a bin gwyrdd. Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod. Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref – Penhesgyn a Gwalchmai

Yn dilyn ein sefyllfa presennol gyda COVID-19 Yn anffodus, bydd Canolfannau Ailgylchu Gwalchmai a Phenhesgyn yn cau I’r cyhoedd o 17:00 heddiw (23/03/2020) hyd nes y ceir rhybudd pellach

Casgliadau

O ganlyniad i’r pandemig COVID-19 sydd yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ac er mwyn helpu i leihau lledaeniad y firws, mae angen i ni sicrhau bod criwiau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu yn gallu casglu eich gwastraff yn y ffordd fwyaf diogel posibl. Mae’r gweithwyr hyn yn rhoi eu hunain yn agored i risg bob dydd er mwyn ein darparu â gwasanaeth casglu gwastraff. Felly, er mwyn gwneud pethau ychydig yn haws ac yn fwy diogel iddynt, allwn ni anelu i wneud y pethau canlynol os gwelwch yn dda: 

 • Ni fydd pobl sy’n hunanynysu yn cael eu trolibocsys wedi eu gwagio ond rydym yn cynghori pobl i gadw eu deunyddiau ailgylchu yn eu trolibocsys ac i beidio â mynd â nhw i’r mannau casglu. Gellir rhoi unrhyw deunyddiau ailgylchu sydd dros ben mewn bagiau plastig clir a byddant yn cael eu casglu yn dilyn eich cyfnod o hunanynysu.
 • Sicrhau bod gwastraff bin du yn cael ei roi mewn bagiau bin – dim byd yn rhydd.
 • PEIDIWCH â rhoi unrhyw fath o hancesi papur – sydd wedi eu defnyddio neu fel arall yn rhan top y troli ailgylchu. Rhowch yn eich bin du.
 • Gwnewch yn siŵr bod eitemau megis gwydr, caniau a phlastigau yn cael eu golchi cyn i chi eu rhoi yn y bocsys ailgylchu. Bydd hyn yn tawelu meddyliau’r criwiau pan ddaw hi i wahanu’r pethau sy’n cael eu hailgylchu a gwagio’r bocsys.
 • Os yn bosibl, allwch chi lanhau handlenni’r biniau/trolibocsys cyn i ni eu casglu.
 • PEIDIWCH â rhyngweithio â’r criwiau o dan UNRHYW amgylchiadau.
 • Fe ddylai pobl sy’n hunan-ynysu roi dau fag du o amgylch eu gwastraff bin du os gwelwch yn dda.
 • Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni fyddwn yn casglu tecstilau yn y bocs top ailgylchu, nac yn y banciau dillad dim mwy. A wnewch chi ddal ar eich eitemau tan mae’r amgylchiadau’n gwella plîs? Ymddiheurwn am unrhyw anhawsterau achoswyd - Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Glanhau

Gofynnwn i’r cyhoedd wneud defnydd llawn o’r biniau sbwriel sydd wedi eu darparu wrth iddynt waredu eu gwastraff neu dylid mynd â’r sbwriel adref a’i ailgylchu / ei roi yn y bin du.

Toiledau Cyhoeddus

Yn dilyn ein sefyllfa presennol gyda COVID-19 Yn anffodus, bydd y Toiledau Cyhoeddus yn cau I’r cyhoedd ar ol 18:30 heddiw (23/03/2020) hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Rydym wedi creu dogfen wybodaeth ar gyfer y math o gefnogaeth sydd gan ein cymunedau i bobl gael mynediad iddi. Mae'r ddogfen hon yn cael ei diweddaru bob dydd.

Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol defnyddiol:

Twitter

 • Llywodraeth Cymru: @LlywodraethCym
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru: @IechydCyhoeddus
 • Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU (Saesneg yn unig) @DHSCgovuk
 • Cyngor Sir Ynys Môn: @cyngormon

Facebook

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth.

O 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd 

 • Oriel Ynys Môn, Llangefni 

yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth.

O 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd 

 • Archifau Ynys Môn, Llangefni 

yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Mae gwasanaeth gwyneb i wyneb ar gau.

Dylai unrhyw berson sydd yn ddigartref neu o dan fygythiad o fod yn ddigartef gysylltu gyda ni ar y ffon 01248 752 200 neu drwy ebost TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk

Dylai unrhyw ymholiad am wasanaeth cefnogi gael ei gyrru i SPOA@ynysmon.gov.uk
Cyhoeddwyd y neges ar 27 Mawrth, 2020

Gwaith Cynnal a Chadw Tai

Oherwydd y Coronafeirws, rydym wedi penderfyniad mai dim ond galwadau gwaith cynnal a chadw argyfnwg a brys y byddwn bellach yn ei fynychu.

Mae hyn yn golygu mai dim ond galw i drwsio rhywbeth sy’n achosi risg i fywyd, iechyd neu’r eiddo y byddwn ni. Mae hyn yn cynnwys:

 • colli trydan, gwres neu ddŵr poeth yn llwyr
 • achosion difrifol o ddŵr yn gollwng, nwy yn gollwng
 • draeniau a thoiledau wedi blocio.

Os ydych wedi gofyn am waith cynnal a chadw yn barod sydd ddim yn cael ei weld fel gwaith argyfnwg neu frys, byddwn yn gadael i chi wybod pryd y gallwn ail drefnu’r gwaith.

Pan fyddwch yn cysylltu efo ni ar 08081 68 56 52, bydd ein staff yn gwneud eu gorau i egluro beth fydd yn digwydd gyda’ch cais a beth fydd y camau nesaf.

 • Os byddwch yn rhentu eich eiddo un ai yn y sector preifat neu gan landlord cymdeithasol ac eich bod wedi eich effeithio yn ariannol gan Covid-19 ffoniwch 01248 752200 a gofynnwch am gael siarad â’r Tîm Cynhwysiant Ariannol. 

 • Os ydych yn rhentu gan yr awdurdod lleol ac eich bod yn bryderus am eich taliadau rhent ffoniwch 01248 752200 er mwyn siarad â’ch swyddog Rheoli Tai.

 • Oherwydd y pandemig coronafeirws presennol a chanllawiau'r Llywodraeth ynghylch a theithio nad yw'n hanfodol, mae Gwasanaethau Tai wedi gwneud rhai newidiadau o ran y broses o wneud cais am dai cymdeithasol.

 • O heddiw ymlaen, byddwn yn awr yn derbyn llungopïau o'ch dogfennau ategol (fel ID, prawf o gyfeiriad ac ati) ynghyd â'ch ffurflen gais yn hytrach na gofyn am ddogfennau gwreiddiol.

 • Yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn ffafrio'r dull o dderbyn dogfennau trwy e-bost - Mae hyn yn cynnwys dogfennau wedi'u sganio a/neu sgrin luniau a lluniau wedi'u tynnu ar eich ffôn ac ati.

Os hoffech wneud cais am dai cymdeithasol, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Cwsmer ar 01248 752200 neu drwy e-bost: adrantai@ynysmon.gov.uk. Bydd ffurflen gais yn cael ei anfon atoch yn y post ynghyd ag amlen rhadbost i chi allu dychwelyd yr holl ddogfennau os na fyddwch yn gallu anfon e-bost atom.
Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn i drigolion yr ynys fod yn wyliadwrus am dwyllwyr.

Daw hyn yn ystod cyfnod tyngedfennol pan ofynnwyd i bobl Ynys Môn dynnu ynghyd a chefnogi ei gilydd.

Dywedodd Emma Jones, Rheolwr Safonau Masnach Ynys Môn, “Mae gorfod rhannu’r neges hon yn fy nhristau. Yn anffodus, ar adeg pan mae pobl ar eu gwanaf, mae lleiafrif yn gweld hyn fel cyfle i fanteisio ar bobl fregus drwy gymryd arian gan unigolion gan esgus eu bod am wneud eu siopa ac yna peidio â dod yn ôl.”

“Mae hon yn broblem genedlaethol ac rydym yn gweld mwy a mwy o achosion o dwyllwyr yn targedu’r cyhoedd a sefydliadau drwy anfon negeseuon e-bost, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon WhatsApp yn cynnig cyngor a thriniaeth ar gyfer y coronafeirws, yn ogystal â sefydlu gwefannau ffug yn gwerthu cynnyrch neu’n cynnig ‘meddyginiaeth’. Mae sgamwyr wedi bod yn creu gwefannau ffug yn gofyn am gyfraniadau i helpu dioddefwyr neu’n hyrwyddo cyngor ynghylch ymwybyddiaeth ac atal yr haint. Mae galwyr digroeso wedi bod yn cysylltu â sefydliadau yn awgrymu bod rhaid iddynt roi mesurau arbennig mewn lle erbyn dyddiad penodol.”

Yn ystod y cyfnod anodd hwn mae’r awdurdod yn gofyn i bawb fod yn wyliadwrus ac i ddiogelu eu hunain ac eraill rhag cael eu twyllo a dylai unrhyw un sy’n hunanynysu:

 • Ceisiwch ddefnyddio pobl yr ydych yn ymddiried ynddynt yn unig (ffrindiau, cymdogion neu deulu) i’ch helpu gyda’ch siopa os yw hynny’n bosib.
 • Peidiwch â rhoi eich llyfrau pensiwn neu fanylion eich cerdyn i unrhyw un nad oeddech yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt cyn i chi hunanynysu.
 • Peidiwch â gadael ymwelwyr nad ydych yn eu hadnabod i mewn i’ch tŷ oni bai eich bod wedi trefnu apwyntiad ymlaen llaw a’ch bod wedi sicrhau nad ydynt yn sâl.
 • Os oes angen i chi ofyn i rhywun nad ydych yn eu hadnabod yn dda eich helpu gyda’ch siopa, gofynnwch am gymaint â phosib o fanylion ganddynt ynghylch pwy ydynt, lle maen nhw’n byw, rhif cofrestru eu cerbyd ayb.
 • Os gallwch, ystyriwch siopa ar-lein neu archebu gan siop leol a thalu’n uniongyrchol ac felly dim ond danfon y nwyddau fydd angen ei wneud.

Ychwanegodd Emma Jones, “Rydym yn llwyr gefnogi’r bobl sydd wirioneddol eisiau helpu eu cymuned a byddwn yn annog y bobl hyn i gysylltu â Linc Cymunedol Môn sydd yn cydlynu rhestr o gefnogaeth gymunedol ar draws yr ynys gyfan, drwy ffonio 01248 752745.”

Os oes gennych unrhyw bryderon eich bod chi neu gymydog yn cael eich targedu gan dwyllwr, cysylltwch â thîm Safonau Masnach Ynys Môn heddiw ar 01248 750057 neu anfonwch e-bost at SafonauMasnach@YnysMon.gov.uk.

O ddydd Llun, Mawrth 23, bydd y meysydd parcio ymwelwyr poblogaidd ym Menllech, Bae Trearddur, Porthdafarch a Phorth Swtan ar gau hyd nes hysbysiad pellach.

RSPB

Mae’r RSPB yn gofyn i bobl beidio ag ymweld â’u gwarchodfeydd natur. Golygai hyn, tan yr hysbysir fel arall, bod holl feysydd parcio, toiledau, canolfannau ymwelwyr, cuddfannau, caffis a siopau RSPB ar gau i’r cyhoedd. Cyhoeddwyd y neges ar 26 Mawrth, 2020

Rhybudd Pwysig

Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y gall y Cyngor gymryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwynion, o ganlyniad i brinder staff ac ymateb y Cyngor i Corvid-19.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth

Yn dilyn ein sefyllfa presennol gyda COVID-19 Yn anffodus, bydd y Toiledau Cyhoeddus yn cau I’r cyhoedd ar ol 18:30 heddiw (23/03/2020) hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Cronfa Cymorth Dewisol - DAF

https://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu 2 fath o grant nad oes angen i chi eu talu’n ôl.  

 • Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP) – grant i’ch cynorthwyo â chostau yn dilyn argyfwng neu os ydych yn dioddef caledi ariannol eithafol.
 • Taliad Cymorth i Unigolion (IAP) – grant i’ch helpu chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdanynt fyw yn annibynnol. Rhaid i geisiadau am yr IAP gael eu cefnogi gan bartner wedi’i gymeradwyo neu byddant yn cael eu gwrthod yn awtomatig.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’w gwefan drwy’r ddolen uchod neu ffoniwch 0800 859 5924.

Beth i wneud os na allwch fforddio rhoi arian ar eich mesurydd talu ymlaen llaw. 

Os ydych wedi bod yn defnyddio mwy o ynni oherwydd eich bod wedi gorfod aros adref ac na allwch fforddio rhoi arian ar eich mesurydd mae angen i chi gysylltu â’ch cyflenwr. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych wedi cael eich effeithio gan y coronafeirws neu os ydych yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth i aros adref ac i ‘hunan-ynysu’.  

Bydd manylion cyswllt eich cyflenwr i’w gweld ar eu gwefan neu ar eich bil. 

Ymwelwch â’r Wefan Cyngor ar Bopeth isod am fwy o wybodaeth. 

https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/get-help-paying-your-bills/you-cant-afford-to-top-up-your-prepayment-meter/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am effaith bosibl y Coronafeirws ar eich Credydd Cynhwysol, ewch i: https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Os oes angen asesiad cymhwyster a chymorth dan arweiniad i wneud Hawliad Credyd Cynhwysol ffoniwch y llinell Helpu i Hawlio ar 0800 0241 220

Banc Bwyd – Os ydych yn gorfod hunan-ynysu a bod angen help arnoch gyda bwyd ffoniwch 07532242994.

Hunan Gyflogedig ac wedi eich effeithio gan Covid-19?

 https://www.gov.uk/government/publications/support-for-those-affected-by-covid-19/support-for-those-affected-by-covid-19

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau lles neu fudd-daliadau eraill ffoniwch ganolfan JE O’Toole ar 01407 760208 lle gellir trefnu apwyntiadau dros y ffôn.  

 

Cyhoeddwyd y neges ar 26 Mawrth, 2020

Rhwydwaith Hawliau Tramwy a Thir Mynediad Ynys Môn

Mae rhwydwaith Llwybrau Tramwy Ynys Môn yn parhau i fod ar agor i’r cyhoedd eu defnyddio, yn amodol ar rai eithriadau a nodir isod, Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gallai newid os gwelir bod grwpiau o bobl yn casglu mewn ardaloedd penodol ac yn anwybyddu’r mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth. Ar hyn o bryd nid oes ardaloedd o Dir Mynediad wedi eu cau.

Gofynnwn fod holl aelodau’r cyhoedd yn dilyn y gofynion cadw pellter cymdeithasol ac yn defnyddio llwybrau lleol yn hytrach na theithio’n ddiangen i gefn gwlad. Mae nifer o lwybrau cerdded a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion yn mynd yn agos at gartrefi preifat. Os gwelwch yn dda, cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter o berchnogion tir a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a’r mesurau sydd yn eu lle er mwyn eich amddiffyn chi ac eraill.  

Bydd yr holl rybuddion cau yn cael eu cyhoeddi ar-lein ac yn cael eu postio ar y safle yn unol â Rheoliadau Gwarchod Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020  

Llwybrau sydd wedi cau

 • Llwybr Cyhoeddus drwy Parc Mwd, Y Fali – SH2913178638 to SH2917878975
 • Llwybr Cyhoeddus sy’n ffurfio rhan o Lwybr Arfordirol Ynys Môn ym Mharc y Morglawdd, Caergybi – SH2350383582 i SH2239083649
 • Llwybr Beicio yng Ngwarchodfa Natur Nant y Pandy, Llangefni – SH4579875901 i SH4534276537
 • Llwybr Cyhoeddus o Teras Nant i’r Llwybr Beicio yng Ngwarchodfa Natur Nant y Pandy, Llangefni -  SH4553575844 i SH4567075887

Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Yn ystod y pandemig Covid-19 presennol, bydd y Swyddogaeth Gynllunio yn ceisio parhau i ddelio gyda a gwneud penderfyniadau ar faterion cynllunio, gorfodaeth, rheoliadau adeiladu a cheisiadau cysylltiedig arall (megis Caniatâd Adeiladau Rhestredig, caniatâd Ardal Cadwraeth a Gorchmynion Gwarchod Coed a Rhybuddion Gwrychoedd) mewn modd mor effeithiol â phosibl.

Fodd bynnag, mae’r Cyngor wedi gwneud penderfyniad i atal y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. Tra gwneir pob ymdrech i wneud penderfyniadau am geisiadau byw drwy’r pwerau a ddyrennir i Swyddogion, mae ceisiadau newydd a’r rhai hynny lle mae angen penderfyniad y Pwyllgor Cynllunio yn debygol o wynebu oedi sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau ar ymweliadau safle, archwiliadau a chyfarfodydd.

Wrth i Swyddogion weithio o adref ar hyn o bryd gellir parhau i gysylltu â nhw drwy eu rhifau ffôn gwaith arferol neu drwy anfon e-bost atynt i’w cyfeiriadau gwaith arferol yn ystod oriau gwaith.

Mae’r Swyddogaeth gynllunio yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra, fodd bynnag rhaid rhoi blaenoriaeth i lesiant ac iechyd ein defnyddwyr gwasanaeth a’n staff.

Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Gan fod Cyswllt Môn wedi cau, rydym yn gofyn bod trigolion yn gwneud cais am eu bathodyn anabledd ar-lein drwy fynd i  https://apply-blue-badge.service.gov.uk/applicant?lang=cy

Os oes angen unrhyw Gymorth arnoch, anfonwch neges e-bost at cyswlltmon@ynysmon.gov.uk neu ffoniwch 01248 752155

Mae gwasanaeth gwyneb i wyneb ar gau.

Dylai unrhyw berson sydd yn ddigartref neu o dan fygythiad o fod yn ddigartef gysylltu gyda ni ar y ffon 01248 752 200 neu drwy ebost TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk

Dylai unrhyw ymholiad am wasanaeth cefnogi gael ei gyrru i SPOA@ynysmon.gov.uk
Cyhoeddwyd y neges ar 27 Mawrth, 2020

Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020

https://llyw.cymru/canllawiau-i-berchnogion-gweithredwyr-parciau-gwyliau-coronafeirws?fbclid=IwAR3Yc8rgDqIx2SqTMVpHKYEPw_d3lwntYFcRZPeS-XjWKCDIOP6Vy5bLpkI

Mae ein tîm Gwarchod y Cyhoedd yn cydweithio’n agos â Heddlu Gogledd Cymru er mwyn sicrhau bod yr eiddo masnachol sydd i fod ar gau oherwydd COVID19 yn cydymffurfio â’r gofynion.

Mae llythyrau yn cael eu hanfon allan at yr holl eiddo a busnesau bwyd er mwyn sicrhau eu bod i gyd yn ymwybodol o’u goblygiadau cyfreithiol er mwyn atal y lledaeniad o’r feirws.

Bydd unrhyw gwynion yn cael eu hymchwilio iddynt yn llawn a lle darganfyddir troseddau bydd hysbysiadau atal priodol, dirwyon ac o bosib, diddymu trwyddedau, yn cael eu gweithredu.

Cyhoeddwyd y neges ar 2 Ebrill, 2020

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gofyn i bawb edrych ar ôl ei gilydd er mwyn helpu’r rheiny sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.

Mae’r neges hon yn berthnasol byth a beunydd ond rŵan, yn fwy nag erioed, mae angen diogelu pobl o bob oedran.

Yn sgil y coronafeirws mae cymdeithas yn wynebu sefyllfa nad ydym ni erioed wedi’i gweld o’r blaen ac mae hunan-ynysu yn un o’r prif negeseuon a chyngor sy’n cael ei ddarparu gan y Llywodraeth. 

Er y bydd hyn yn helpu i atal lledaeniad y feirws, yn anffodus bydd hefyd yn golygu y bydd plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yng ngogledd Cymru mewn hyd yn oed mwy o berygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.  Byddwch yn wyliadwrus ac edrychwch ar ôl eich ffrindiau, eich teulu a’ch cymdogion ac os ydych chi’n gweld unrhyw arwydd o unrhyw fath o niwed rhowch wybod i’ch tîm diogelu lleol.”

Os oes gennych chi bryderon am blentyn:

 • Ynys Môn 01248 725888 neu’r  Gwasanaeth y tu allan i oriau:  01248 353551
 • Conwy 01492 575111 neu’r  Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01492 515777
 • Sir Ddinbych 01824 712200 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116
 • Sir y Fflint 01352 701000 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 0533116
 • Gwynedd 01766 772577 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01248 353551
 • Wrecsam 01978 292039 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

Os oes gennych chi bryderon am oedolyn:

 • Ynys Môn 01248 725752 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01248 353551
 • Conwy 0300 456 1111 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau 01492 515777
 • Sir Ddinbych 0300 4561000 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116
 • Sir y Fflint 03000 858858  neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 0533116
 • Gwynedd 01766 772577 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau:01248 353551
 • Wrecsam 01978 292066 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

Mae Cyngor Môn wedi derbyn cwynion yn ddiweddar am gŵn oddi ar eu tennyn sydd yn neidio i fyny ar aelodau o’r cyhoedd.

Mae hyn, wrth gwrs, yn golygu bod yn rhaid i’r perchnogion dorri’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr er mwyn mynd i nôl eu cŵn.

Rhaid i ni bwysleisio’r angen i bobl edrych ar ôl eu cŵn mewn modd cyfrifol, yn enwedig yn ystod y pandemig Coronafeirws, a’u cadw o dan reolaeth bob amser pan mewn mannau cyhoeddus.

Rydym yn annog holl berchnogion i gadw eu cŵn ar dennyn wrth fynd â nhw am dro er mwyn cadw rheolaeth lawn ohonynt mewn mannau cyhoeddus. Bydd modd i chi wedyn gadw’r pellter cymdeithasol angenrheidiol o 2 fetr er mwyn gallu amddiffyn eich hun, eich cŵn ac aelodau eraill o’r cyhoedd. 

Mae’r fenter LEAD yn nodi bod angen cadw cŵn o dan reolaeth fel nad yw’r ymddygiad yn cael ei ystyried yn wrthgymdeithasol. Lle mae deddfwriaeth yn caniatáu hynny, bydd yr Heddlu yn gweithredu yn unol â’r cynllun LEAD.

https://www.north-wales.police.uk/contact?lang=cy-gb

Diweddariad diwethaf: 5y.b, 2 Ebrill, 2020