Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwybodaeth Covid-19 (coronafeirws)


Bydd y dudalen yma yn darparu diweddariadau rheolaidd o ran newidiadau i wasanaethau'r Cyngor Sir, yn ogystal â gwybodaeth bwysig gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Lefel rhybudd 0

Canllawiau rhybudd lefel 0 i'r cyhoedd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yn ofynnol i bobl ddangos Pas COVID y GIG i brofi eu bod naill ai wedi'u brechu'n llawn neu wedi cael prawf llif unffordd negatif yn ddiweddar, er mwyn mynd i mewn i'r lleoliadau a'r digwyddiadau canlynol:

 • clybiau nos
 • digwyddiadau dan do heb seddi sy’n cynnwys mwy na 500 o bobl, lle mae pobl yn cymysgu'n agos am gyfnodau hir
 • digwyddiadau awyr agored heb seddi sy’n cynnwys dros 4,000 o bobl, lle bydd pobl yn cymysgu'n agos am gyfnodau hir
 • unrhyw ddigwyddiad, o unrhyw natur, sydd â mwy na 10,000 o bobl yn bresennol

Canllawiau rhybudd lefel 0 i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau gan Lywodraeth Cymru.

Atebion i gwestiynau cyffredin am rybudd lefel 0, gan Lywodraeth Cymru.

Canllawiau coronafeirws gan Lywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni

Er mwyn ein galluogi ni gwrdd ȃ’r galw, gofynwn yn garedig i chi gysylltu gyda ni drwy’r cyfeiriad ebost priodol yn y lle cyntaf.

Fodd bynnag, os oes angen cymorth dros y ffôn, cysylltwch gyda ni ar brif rif ffon y Cyngor 01248 750057 a gwrandewch ar yr opsiynau sydd ar gael.

Diolchwn am eich cydweithrediad.

Prif dderbynfa: cyswlltmon@ynysmon.gov.uk

Materion Tai (ar gyfer tenantiaid Cyngor): housing@anglesey.gov.uk / housingsupport@anglesey.gov.uk

Digartrefedd: TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol (Plant): teulumon@ynysmon.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol (Oedolion): ASDuty@ynysmon.gov.uk

Gwarchod y Cyhoedd / Iechyd yr Amgylchedd: iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Safonau Masnach: safonaumasnach@ynysmon.gov.uk

Addysg: addysg@ynysmon.gov.uk Cinio Ysgol am Ddim: freeschoolmeals@anglesey.gov.uk

Archifau: archifdyarchives@ynysmon.gov.uk

Hamdden: monactif@ynysmon.gov.uk

Ymholiadau Cynllunio: cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwastraff ac Ailgylchu: gwastraff@ynysmon.gov.uk

Priffyrdd: priffyrdd@ynysmon.gov.uk

Datblygu Economaidd - Grantiau: datecon@ynysmon.gov.uk

Twristiaeth: twristiaeth@ynysmon.gov.uk

Treth Cyngor / Trethi Busnes: refeniw@ynysmon.gov.uk

Budd-daliadau: budddaliadau@ynysmon.gov.uk

Swyddi: swyddi@ynysmon.gov.uk

Cofrerstru i bleidleisio: etholiadau@ynysmon.gov.uk

Ymholiadau’r Wasg a’r Cyfryngau: communications@anglesey.gov.uk

Rhybudd Pwysig

Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y gall y Cyngor gymryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwynion, o ganlyniad i brinder staff ac ymateb y Cyngor i Corvid-19.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Busnes

I gael y cyngor diweddaraf i fusnesau, gweler ein tudalen cymorth busnes.

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch.

Rydym yn gweithio yn agos gyda busnesau ar Ynys Môn i sicrhau fod mesurau ar waith i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â busnes sydd yn torri rheoliadau Covid, cysylltwch â ni.

Ymwelwyr

Am y cyngor a'r arweiniad diweddaraf i ymwelwyr, ewch i wefan Croeso Cymru.

Iechyd a llywodraeth

Cewch hyd i’r diweddaraf am ganolfannau brechu, trefnu apwyntiad arlein, pwy sy’n cael y brechlyn ac atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan Betsi Cadwaladr.

Mae manylion y ganolfan brawf symudol agosaf ar gael ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir yn glinigol ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt.

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Mae’r ap yn rhan o'n rhaglen raddfa fawr profi ac olrhain cysylltiadau'r coronafeirws (COVID-19) o'r enw Profi, Olrhain, Diogelu y GIG. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy'n profi'n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach.

Mae'r ap yn galluogi pobl i adrodd am symptomau, archebu prawf coronafeirws, cofrestru mewn lleoliadau drwy sganio côd QR ac mae'n helpu'r GIG i olrhain unigolion a allai fod wedi cael y coronafeirws.

Bydd yr ap yn helpu'r GIG i ddeall a yw'r feirws yn lledaenu mewn ardal benodol, ac felly bydd modd i awdurdodau lleol ymateb yn gyflym i'w atal rhag lledaenu ymhellach ac achub bywydau.

Gweler mwy...

I weld y cyngor diweddaraf yn ymwneud ag iechyd, ewch i wefan: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Coronafirws ewch i wefan: Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru: Cofiwch bacio’ch prawf Covid os byddwch yn dod ar wyliau i Gymru 

Profi, Olrhain, Diogelu yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer profi’r cyhoedd yn gyffredinol ac olrhain lledaeniad y coronafeirws yng Nghrymu.

Budd-daliadau, cyllid a chyflogaeth

Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi ac wedi dweud wrthoch am hunanynysu, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y gallech fod â hawl i gefnogaeth ariannol.

Cymorth ariannol i unigolion o Llywodraeth Cymriu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich bil treth cyngor neu gyfradd busnes darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yma: 

Dan yr amgylchiadau presennol a fyddai modd anfon pob llythyr / dogfen yn ymwneud â cheisiadau Budd-dal Tai / Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar e-bost at budddaliadau@ynysmon.gov.uk

Os nad oes gennych fynediad i e-bost gallwch barhau i bostio’r llythyrau/dogfennau hyn i swyddfa’r Cyngor ond byddwch yn ymwybodol y gallai gymryd mwy o amser i brosesu’r post a dychwelyd unrhyw ddogfennau angenrheidiol atoch.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom byddwn yn cysylltu â chi, naill ai ar e-bost neu ar y ffôn.

Rydym wedi creu rhai cwestiynau a ofynnir yn aml i'ch helpu chi.

Mae gan wefan Llywodraeth Cymru arweiniad a chyngor ar gyfer pobl hunangyflogedig y mae Covid-19 yn effeithio arnynt. 

https://llyw.cymru/hunan-gyflogedig-help-os-oes-gennych-lai-o-waith

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau lles neu fudd-daliadau eraill ffoniwch ganolfan JE O’Toole ar 01407 760208 lle gellir trefnu apwyntiadau dros y ffôn.

https://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu 2 fath o grant nad oes angen i chi eu talu’n ôl.  

 • Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP) – grant i’ch cynorthwyo â chostau yn dilyn argyfwng neu os ydych yn dioddef caledi ariannol eithafol.
 • Taliad Cymorth i Unigolion (IAP) – grant i’ch helpu chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdanynt fyw yn annibynnol. Rhaid i geisiadau am yr IAP gael eu cefnogi gan bartner wedi’i gymeradwyo neu byddant yn cael eu gwrthod yn awtomatig.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’w gwefan drwy’r ddolen uchod neu ffoniwch 0800 859 5924.

Beth i wneud os na allwch fforddio rhoi arian ar eich mesurydd talu ymlaen llaw. 

Os ydych wedi bod yn defnyddio mwy o ynni oherwydd eich bod wedi gorfod aros adref ac na allwch fforddio rhoi arian ar eich mesurydd mae angen i chi gysylltu â’ch cyflenwr. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych wedi cael eich effeithio gan y coronafeirws neu os ydych yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth i aros adref ac i ‘hunan-ynysu’.  

Bydd manylion cyswllt eich cyflenwr i’w gweld ar eu gwefan neu ar eich bil. 

Ymwelwch â’r Wefan Cyngor ar Bopeth isod am fwy o wybodaeth. 

https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/get-help-paying-your-bills/you-cant-afford-to-top-up-your-prepayment-meter/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am effaith bosibl y Coronafeirws ar eich Credydd Cynhwysol, ewch i: https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Os oes angen asesiad cymhwyster a chymorth dan arweiniad i wneud Hawliad Credyd Cynhwysol ffoniwch y llinell Helpu i Hawlio ar 0800 0241 220

Os ydych yn gorfod hunan-ynysu a bod angen help arnoch gyda bwyd ffoniwch 075 3224 2994.

Ar gyfer y rhai hynny sydd angen cymorth gan y banc bwyd, cysylltwch â Banc Bwyd Ynys Môn drwy anfon neges at info@anglesey.foodbank.org.uk neu drwy ffonio – 07532 242 994.

Ar gyfer atgyfeiriadau yn Ward Twrcelyn, cysylltwch 07845 655 892.

Tai a digartrefedd

Mae gwasanaeth gwyneb i wyneb ar gau.

Dylai unrhyw berson sydd yn ddigartref neu o dan fygythiad o fod yn ddigartef gysylltu gyda ni ar y ffon 01248 752 200 neu drwy ebost TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk

Dylai unrhyw ymholiad am wasanaeth cefnogi gael ei gyrru i SPOA@ynysmon.gov.uk

Gallech fod yn gymwys i gael grant os bydd gennych ôl-ddyledion rhent sydd wedi cronni oherwydd COVID-19.

Llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol parthed cefnogi tenantiaid mewn trafferthion Ariannol o ganlyniad i Covid-19

Cyhoeddwyd y neges ar 7 Ebrill, 2020

Gwasanaeth Tai

Mae gwasanaeth gwyneb i wyneb ar gau.

Dylai unrhyw berson sydd yn ddigartref neu o dan fygythiad o fod yn ddigartef gysylltu gyda ni ar y ffon 01248 752 200 neu drwy ebost TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk

Dylai unrhyw ymholiad am wasanaeth cefnogi gael ei gyrru i SPOA@ynysmon.gov.uk
Cyhoeddwyd y neges ar 27 Mawrth, 2020

Gwaith Cynnal a Chadw Tai

Oherwydd y Coronafeirws, rydym wedi penderfyniad mai dim ond galwadau gwaith cynnal a chadw argyfnwg a brys y byddwn bellach yn ei fynychu.

Mae hyn yn golygu mai dim ond galw i drwsio rhywbeth sy’n achosi risg i fywyd, iechyd neu’r eiddo y byddwn ni. Mae hyn yn cynnwys:

 • colli trydan, gwres neu ddŵr poeth yn llwyr
 • achosion difrifol o ddŵr yn gollwng, nwy yn gollwng
 • draeniau a thoiledau wedi blocio.

Os ydych wedi gofyn am waith cynnal a chadw yn barod sydd ddim yn cael ei weld fel gwaith argyfnwg neu frys, byddwn yn gadael i chi wybod pryd y gallwn ail drefnu’r gwaith.

Pan fyddwch yn cysylltu efo ni ar 08081 68 56 52, bydd ein staff yn gwneud eu gorau i egluro beth fydd yn digwydd gyda’ch cais a beth fydd y camau nesaf.

 • Os byddwch yn rhentu eich eiddo un ai yn y sector preifat neu gan landlord cymdeithasol ac eich bod wedi eich effeithio yn ariannol gan Covid-19 ffoniwch 01248 752200 a gofynnwch am gael siarad â’r Tîm Cynhwysiant Ariannol. 

 • Os ydych yn rhentu gan yr awdurdod lleol ac eich bod yn bryderus am eich taliadau rhent ffoniwch 01248 752200 er mwyn siarad â’ch swyddog Rheoli Tai.

 • Oherwydd y pandemig coronafeirws presennol a chanllawiau'r Llywodraeth ynghylch a theithio nad yw'n hanfodol, mae Gwasanaethau Tai wedi gwneud rhai newidiadau o ran y broses o wneud cais am dai cymdeithasol.

 • O heddiw ymlaen, byddwn yn awr yn derbyn llungopïau o'ch dogfennau ategol (fel ID, prawf o gyfeiriad ac ati) ynghyd â'ch ffurflen gais yn hytrach na gofyn am ddogfennau gwreiddiol.

 • Yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn ffafrio'r dull o dderbyn dogfennau trwy e-bost - Mae hyn yn cynnwys dogfennau wedi'u sganio a/neu sgrin luniau a lluniau wedi'u tynnu ar eich ffôn ac ati.

Os hoffech wneud cais am dai cymdeithasol, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Cwsmer ar 01248 752200 neu drwy e-bost: adrantai@ynysmon.gov.uk. Bydd ffurflen gais yn cael ei anfon atoch yn y post ynghyd ag amlen rhadbost i chi allu dychwelyd yr holl ddogfennau os na fyddwch yn gallu anfon e-bost atom.
Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

 

Cyhoeddwyd canllawiau newydd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i gefnogi tenantiaid yn ystod argyfwng Covid.

 

Rydym wedi sefydlu tudalen i roi cyngor i landlordiaid preifat ac asiantau gosod.

Wiriadau diogelwch nwy

Mae’r canllawiau diweddaraf gan y Llywodraeth yn nodi na ddylai Landlordiaid atal yr holl wiriadau diogelwch nwy gan y byddai hynny yn achosi risg uwch i denantiaid.

Dylid ystyried pob eiddo ar sail achos wrth achos lle mae tenantiaid yn caniatau mynediad a bod peiriannwyr ar gael. Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen hon ar y dudalen Cofrestr Diogelwch Nwy (Saesneg yn unig).

Ailgylchu a gwastraff

Er mwyn diogelu gweithwyr rheng flaen casglu gwastraff rhag y firws COVID-19, mae’r Cyngor wedi cyflwyno rhestr o fesurau rheoli ychwanegol.

Mae’r Cyngor yn gofyn i bob deiliad tŷ ddilyn y mesurau rheoli a restrir isod i leihau’r risg o ledaenu’r haint ac i sicrhau bod gwasanaethau gwastraff yn gallu parhau mor ddiogel â phosib:

Mesurau Rheoli Casglu Gwastraff Cyffredinol (troli ailgylchu, bin du, bin gwyrdd a bin bwyd)

Ni ddylai deiliaid tai:

 • Rhoi unrhyw fath o hancesi papur yn y trolibocs ailgylchu gan gynnwys hancesi wyneb, papur tŷ bach, papur cegin, hancesi papur, weips, papur pecynnu o unrhyw fath, papur glas nac unrhyw ddeunydd arall y gellir ei ystyried yn hances bapur. Os bydd unrhyw un o’r eitemau hyn wedi eu cynnwys, y mae’r criw yn teimlo y gallent achosi risg i’w hiechyd a’u lles, ni fydd unrhyw ran o’r troli yn cael ei wagio
 • Ymgysylltu â’r criwiau casglu gwastraff er mwyn sicrhau y cedwir at ofynion cadw pellter cymdeithasol bob amser
 • Gwnewch yn siŵr bod eitemau megis gwydr, caniau a phlastigau yn cael eu golchi cyn i chi eu rhoi yn y bocsys ailgylchu. Bydd hyn yn tawelu meddyliau’r criwiau pan ddaw hi i wahanu’r pethau sy’n cael eu hailgylchu a gwagio’r bocsys
 • Rhoi unrhyw ddeunydd ac eithrio gwastraff gardd gwyrdd yn y bin gwyrdd e.e. bagiau plastig, gwastraff cymysg cyffredinol ac ati – ni fydd y biniau gwyrdd yn cael eu gwagio os ydynt wedi cael eu halogi

Dylai deiliaid tai:

 • Roi dau fag o amgylch gwastraff bin du os oes symptomau Covid-19 ar unrhyw aelod o’r aelwyd a dal gafael ar unrhyw ailgylchu nes bod y symptomau wedi clirio
 • Os yw’n bosib, cynorthwyo’r criwiau casglu gwastraff drwy lanhau handlenni biniau a throlïau       

Gwastraff Swmpus Gormodol (neu wastraff sy’n rhy fawr i fynd i’r bin du)

Ni Ddylai deiliaid tai:

 • Dipio eu gwastraff gormodol yn anghyfreithlon - daliwch afael ar eich gwastraff swmpus am y tro;
 • Gadael eu gwastraff gormodol wrth ymyl biniau sbwriel y Cyngor – mae hyn yn cael ei ystyried yn dipio anghyfreithlon;

Bu’n rhaid i’r Cyngor roi’r mesurau rheoli hyn ar waith i sicrhau diogelwch gweithwyr rheng flaen allweddol sy’n cynorthwyo i gynnal iechyd cyhoeddus pob preswylydd. Plîs helpwch nhw drwy gydymffurfio â’r mesurau rheoli hyn.

Cais am wasanaeth cymorth casglu

Byddwn dal i gymryd ceisiadau am wasanaethau Casglu Cynorthwyol a Gwasanaeth Casglu Gwastraff Clinigol. Ond, oherwydd canllawiau presennol, bydd angen i’r ceisiadau rŵan cael eu gwneud ar-lein

Mae gan Ynys Môn ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartref ar gyfer defnydd trigolion.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn (CAGC)

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai (CAGC)

Hamdden, iechyd a lles

Mae holl ganolfannau hamdden Môn Actif nawr wedi cau oherwydd y cyfnod clo cenedlaethol.

Mi fyddwn yn cyfathrebu eto gyda holl aelodau unwaith mae dyddiad ar gyfer ail agor.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu â ni trwy e-bost ar: monactif@ynysmon.gov.uk

Bydd y rhaglen Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol (NERS) yn cael ei atal am gyfnod amhenodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd ond rydym yn cymryd y mesurau hyn er mwyn sicrhau bod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu rhoi ar waith er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch ein cleientiaid a’r staff sy’n darparu’r rhaglen. 

Gwybodaeth pellach gan Môn Acitf.

Clybiau Ieuenctid Ynys Môn

Penderfynwyd cau ein Clybiau Ieuenctid bythefnos yn fuan cyn gwyliau’r Pasg yn dilyn cyngor y Llywodraeth i weithredu’r polisi o g cadw pellter rhwng pobl ac osgoi cyswllt cymdeithasol gymaint ag sy’n bosib.

Noson Wobrwyo Gwasanaeth ieuenctid Ynys Môn (31/3/20) yn Ysgol Uwchradd Bodedern wedi ei gohirio.

Cyngor ac arweiniad a ddarperir gan Gorwel ar gyfer pobl sy'n profi camdriniaeth ddomestig.

Risg o gam-drin ac esgeuluso pobl hŷn

Mae llinell Gymorth Hourglass Cymru ar gael i unrhyw un sy`n poeni am y risg uwch o gam-drin ac esgeulustod I bobl hŷn yn ystod y cyfnod heriol yma. 

Byw heb ofn

Yn ystod cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yng Nghymru, mae’n bwysig bod pobl sydd mewn perygl o gamdriniaeth yn gwybod y gallan nhw gysylltu â Byw Heb Ofn ddydd a nos:

Ffôn: 0808 80 10 800

Tecst: 0786 007 7333

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Sgwrsio byw: llyw.cymru/bywhebofn

Yn ystod cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yng Nghymru, mae’n bwysig bod pobl sydd mewn perygl o gamdriniaeth yn gwybod y gallan nhw gysylltu â Byw Heb Ofn ddydd a nos:

Ffôn: 0808 80 10 800

Tecst: 0786 007 7333

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Sgwrsio byw: llyw.cymru/bywhebofn

Mae’n bwysig iawn cefnogi gofalwyr sydd angen meddyginiaeth yn ystod y pandemig presennol. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Llywodraeth Cymru, Gofalwyr Cymru, Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain a Fferylliaeth Gymunedol Cymru wedi bod yn cydweithio i ddeall y pwysau sy’n wynebu gofalwyr yn ystod yr amser hwn ac i gynnig ffyrdd y gellir eu cefnogi.

Wrth i ni barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru i aros adref ac i ond gadael ein cartrefi am resymau hanfodol, bydd nifer ohonom yn bryderus am gynnal ein ffitrwydd dros yr wythnosau nesaf.  

Efallai eich bod wedi gorfod ymlacio eich sesiynau ffitrwydd gan nad oeddech yn gallu gwneud y pethau yr oeddech yn arfer eu gwneud ond mae yna bethau y gallwn eu gwneud er mwyn cadw’n iach yn ein cartrefi.

Dyma ychydig o gyngor gan Môn Actif ar sut i gadw’n heini ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

1. Sesiwn ffitrwydd yn y cartref

Mae staff Môn Actif wedi bod yn gweithio’n galed er mwyn creu sesiynau ffitrwydd a heriau y gallwch eu gwneud yn eich ystafell fyw, eich ystafell wely neu hyd yn oed yn yr ardd!

Gyda 3-4 o fideos yn cael eu rhannu bob wythnos ar ein tudalen Facebook gallwch gynnal eich ffitrwydd drwy ymuno yn rhai ohonynt. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni sut hwyl gawsoch chi.

Mae gennym tudalen Facebook. Gallwch hefyd ddod o hyd i ein sianel YouTube.

2. Bwyta’n Iach

Gan ein bod ni bellach yn treulio mwy o amser yn ein cartrefi, mae’n gyfle da i gael hwyl ac i fod yn greadigol gyda’n coginio.

Mae digon o resipis am fwyd iach ar gael ar y gwefannau isod:

https://www.dietdoctor.com/

https://www.bbcgoodfood.com/recipes/category/healthy

https://www.jamieoliver.com/recipes/category/healthy-recipes/

https://www.waitrose.com/home/recipes/healthyeating.html

3. Cadwch yn heini gyda ffrindiau a theulu

Os ydych yn mynd i roi cynnig ar y fideos ffitrwydd yn y cartref, pam ddim gwahodd ffrindiau a theulu i gadw’n heini gyda chi ar yr un pryd drwy ddosbarth rhithiol!

Mae nifer o Apiau y gallwch eu defnyddio er mwyn cysylltu â’ch teulu a’ch ffrindiau - yn cynnwys Facetime, Zoom, Skype a Houseparty!

4. Cymerwch egwyl ffitrwydd bob hyn a hyn

Os nad ydych eisiau ymrwymo i ddosbarthiadau ffitrwydd a heriau, mae’n bwysig eich bod yn cadw mor actif â phosibl. 

Os ydych yn gweithio wrth eich cyfrifiadur neu’n eistedd yn gwylio’r teledu, beth am gymryd egwyl ffitrwydd? Dyma rai syniadau:

 • Cerddwch i fyny ac i lawr y grisiau bob tro mae hysbysebion yn ymddangos ar y teledu
 • Sefwch i fyny ac eisteddwch i lawr 10 gwaith bob 30 munud os ydych yn eistedd ar y soffa neu wrth eich desg
 • Gosodwch eich gweithle yn y gegin neu ar y silff ffenestr er mwyn i chi allu sefyll i fyny i weithio
 • Ceisiwch gerdded 10,000 o gamau bob diwrnod.

5. Gwaith tŷ

Mae glanhau, dystio, hwfro a rhoi dillad ar y lein yn gwneud i chi symud. Peidiwch ag osgoi gwneud y gwaith tŷ, defnyddiwch y pethau hyn i’ch ysgogi chi i symud!

Rhowch y radio ymlaen, chwaraewch gerddoriaeth egnïol a gwnewch y gwaith tŷ!

Mae’r dudalen we yma wedi cael ei ddatblygu yn ystod yr epidemic Covid-19 fel bod plant yn gallu parhau i  ddatblygu eu sgiliau ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch y ffyrdd.

Y gymuned a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau gan archfarchnadoedd ar gyfer yr henoed, pobl anabl, pobl sy'n agored i niwed, gofalwyr a gweithwyr allweddol

Bydd Gwasanaethau Oedolion a Plant yn parhau I ddarparu gwasanaeth i unigolion a theuluoedd sydd angen cefnogaeth brys a statudol. O safbwynt, materion sydd ddim yn rhai brys, byddwn yn cynnal asesiad ac yn cadw cysylltiad dros ffon gydag unigolion a theuluoedd.

Bydd pawb sydd yn cysylltu yn derbyn sylw dros ffon er mwyn ystyried os oes angen ymweliad gan staff neu os oes modd cynnig Cymorth mewn ffordd wahanol.

Cadwch eich llygaid a'ch clustiau yn agored yn ystod y pandemig COVID-19. Gwyliwch ein fideo.

Risg o gam-drin ac esgeuluso pobl hŷn

Mae llinell Gymorth Hourglass Cymru ar gael i unrhyw un sy`n poeni am y risg uwch o gam-drin ac esgeulustod I bobl hŷn yn ystod y cyfnod heriol yma. 

Cam-drin domestig

Cyngor ac arweiniad a ddarperir gan Gorwel ar gyfer pobl sy'n profi camdriniaeth ddomestig.

Mae’r Gronfa Ymateb Gymunedol Covid-19 wedi ei chreu er mwyn cefnogi prosiectau cymunedol hanfodol wrth iddynt ymateb i heriau eithriadol dros y misoedd nesaf.

Mae cyllid wedi’i flaenoriaethu gan Y Gymdeithas ac mae’r arian yn ei le ar gyfer y grwpiau elusennol hynny sydd mewn lle da i allu ymateb. Nod y cyllid ychwanegol hwn yw eu helpu nhw i gymryd y camau er mwyn gallu darparu’r gofal a’r gefnogaeth angenrheidiol hwn ar gyfer trigolion Ynys Môn yn ystod y cyfnod anodd yma.

Nid oes modd i unigolion ymgeisio am gyllid ac ni ellir defnyddio’r arian i gefnogi anghenion personol neu unigol. Ni allwn dderbyn ceisiadau gan fusnesau.  

Mae ein swyddfa Cyswllt Môn ar gau ar hyn o bryd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ond mae ein staff yn gweithio o adref ac yn gallu rhoi cymorth.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra gan y gallai hyn achosi peth aflonyddwch i’n gwasanaethau arferol. Mae’r prif newidiadau wedi eu hamlinellu ar y tudalen we bathodyn glas

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gofyn i bawb edrych ar ôl ei gilydd er mwyn helpu’r rheiny sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.

Mae’r neges hon yn berthnasol byth a beunydd ond rŵan, yn fwy nag erioed, mae angen diogelu pobl o bob oedran.

Yn sgil y coronafeirws mae cymdeithas yn wynebu sefyllfa nad ydym ni erioed wedi’i gweld o’r blaen ac mae hunan-ynysu yn un o’r prif negeseuon a chyngor sy’n cael ei ddarparu gan y Llywodraeth. 

Er y bydd hyn yn helpu i atal lledaeniad y feirws, yn anffodus bydd hefyd yn golygu y bydd plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yng ngogledd Cymru mewn hyd yn oed mwy o berygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.  Byddwch yn wyliadwrus ac edrychwch ar ôl eich ffrindiau, eich teulu a’ch cymdogion ac os ydych chi’n gweld unrhyw arwydd o unrhyw fath o niwed rhowch wybod i’ch tîm diogelu lleol.”

Os oes gennych chi bryderon am blentyn:

 • Ynys Môn 01248 725888 neu’r  Gwasanaeth y tu allan i oriau:  01248 353551
 • Conwy 01492 575111 neu’r  Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01492 515777
 • Sir Ddinbych 01824 712200 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116
 • Sir y Fflint 01352 701000 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 0533116
 • Gwynedd 01766 772577 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01248 353551
 • Wrecsam 01978 292039 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

Os oes gennych chi bryderon am oedolyn:

 • Ynys Môn 01248 725752 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01248 353551
 • Conwy 0300 456 1111 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau 01492 515777
 • Sir Ddinbych 0300 4561000 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116
 • Sir y Fflint 03000 858858  neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 0533116
 • Gwynedd 01766 772577 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau:01248 353551
 • Wrecsam 01978 292066 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

Penderfynwyd cau ein Clybiau Ieuenctid bythefnos yn fuan cyn gwyliau’r Pasg yn dilyn cyngor y Llywodraeth i weithredu’r polisi o g cadw pellter rhwng pobl ac osgoi cyswllt cymdeithasol gymaint ag sy’n bosib.

Rydym wedi creu dogfen wybodaeth ar gyfer y math o gefnogaeth sydd gan ein cymunedau i bobl gael mynediad iddi. Mae'r ddogfen hon yn cael ei diweddaru bob dydd.

Mae’n bwysig iawn cefnogi gofalwyr sydd angen meddyginiaeth yn ystod y pandemig presennol. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Llywodraeth Cymru, Gofalwyr Cymru, Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain a Fferylliaeth Gymunedol Cymru wedi bod yn cydweithio i ddeall y pwysau sy’n wynebu gofalwyr yn ystod yr amser hwn ac i gynnig ffyrdd y gellir eu cefnogi.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi rhoi atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin, sy’n edrych ar faterion cyffredinol, iechyd a gofal a’ch hawliau. Gobeithio y byddan nhw’n ddefnyddiol i chi. 

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, rydym wedi cymryd y penderfyniad anodd i atal pob ymweliad i’n cartrefi henoed; ymhob  achos heb law am rai eithriadol:

Mae rhain yn cynnwys:

 • Brwynog, Amlwch
 • Plas Mona, Llanfairpwll
 • Garreglwyd, Caergybi
 • Plas Crigyll, Bryngwran
 • Haulfre, Llangoed

Mae addasiadau wedi eu rhoi yn eu lle o dan Ddeddf 2020 er mwyn galluogi Awdurdodau Lleol i fodloni anghenion gofal cymdeithasol ac anghenion gofal pobl heb yr angen i gynnal asesiad ariannol o’u gallu i dalu.

Mae’r ddeddfwriaeth yn galluogi awdurdodau lleol i gynnal asesiadau yn ddiweddarach ac i godi tâl yn ddiweddarach am fodloni anghenion y bobl hynny yn amodol ar yr asesiadau, cyn belled â bod yr awdurdod yn hysbysu’r person y gallent orfod talu ac eu bod yn gwneud hynny ar y pryd neu cyn i’r gofal a’r cymorth gael ei ddarparu.

Nid oes unrhyw elfen o’r egwyddorion sy’n cefnogi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, y rheoliadau a’r cod ymarfer ar godi tâl ac asesiadau ariannol wedi eu diddymu na’u gwanhau.

Felly, os codir tâl ar rywun yn ddiweddarach, fe ddylai hyn fod ar sail asesiad ariannol yn unol â’r trefniadau sydd yn eu lle o dan Ddeddf 2014 ac ar y sail bod y swm sy’n rhaid i rywun dalu yn fforddiadwy iddyn nhw a bod y trefniadau yn glir ac yn dryloyw.

Ar gyfer y rhai hynny sydd angen cymorth gan y banc bwyd, cysylltwch â Banc Bwyd Ynys Môn drwy anfon neges at  info@anglesey.foodbank.org.uk neu drwy ffonio – 07532 242 994.

Ar gyfer atgyfeiriadau yn Ward Twrcelyn, cysylltwch 07845 655 892.

Mae Medrwn Môn wedi gwneud y penderfyniad na fydd staff yn cynnal ymweliadau cartref na chyfarfodydd wyneb yn wyneb nes bydd rhybudd pellach.

Fodd bynnag, bydd ein gwasanaeth cymorth yn parhau, a gallwch barhau i gysylltu â Linc Cymunedol Môn yn uniongyrchol dros y ffôn: 01248 725745 neu e-bostio linc@medrwnmon.org, a byddwn yn fwy na pharod i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Mae ein swyddfa gyffredinol ar gael i gysylltu ar 01248 724944 ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill. Mae eich Cydlynydd Asedau Lleol ar gael o hyd i siarad â chi dros y ffôn a bydd yn ceisio cynnal mwy o alwadau cadw mewn cysylltiad â chi yn ystod yr amser anodd hwn.

Mae gennym llyfryn gwybodaeth sy'n rhestru rhai gwasanaethau ffôn sydd ar gael i'ch helpu chi ar hyn o bryd.

Rydym wedi creu taflen wybodaeth newydd sydd yn darparu gwybodaeth am ein llinell ffon argyfwng a’r gefnogaeth sydd ar gael gan y Cyngor Sir a phartneriaid allweddol yn y gymuned.

Os ydych yn gwybod am ffrind neu aelod o’r teulu sydd heb fynediad at y we, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn gallu printio copi a’i roi drwy ei blwch post nhw. Cofiwch gadw at y canllawiau cadw pellter wrth wneud. 

Ysgolion, addysg a gofal plant

Mae’r Cyngor Sir yn falch o allu adrodd bod sefyllfa’r Ynys parthed coronafeirws wedi sefydlogi yn dilyn nifer uchel o achosion yn ddiweddar.

Rydym wedi bod yn cadw llygaid craff ar y sefyllfa ers ein penderfyniad Ddydd Llun (Chwefror 22) i oedi rhag derbyn plant Cyfnod Sylfaen nol i’r ysgol.

Heddiw, mae’r data lleol diweddaraf sydd ar gael yn dangos:

 • gostyngiad yng nghyfradd yr achosion Coronafeirws ar yr ynys
 • gostyngiad yn y canran o brofion positif

Mae gennym hefyd, erbyn hyn, well ddealltwriaeth o’r sefyllfa sydd yn bodoli yn Ysbyty Gwynedd, Bangor. Wedi gwaith gyda phartneriaid, mae’n amlwg bod yr ymlediad presennol wedi’i gyfyngu o fewn yr ysbyty.

Wrth edrych ar duedd y data lleol presennol a sicrwydd na fydd yr ymlediad yn Ysbyty Gwynedd yn cael effaith ehangach ar gymdeithas, credir y bydd sefyllfa’r Ynys yn fwy cadarnhaol eto'r wythnos nesaf.

O ganlyniad, mae Ysgolion Môn yn ail-afael mewn cynlluniau i groesawu disgyblion Cyfnod Sylfaen yn ôl yn raddol o Ddydd Llun, Mawrth 1. Y gobaith yw y bydd yr holl ddisgyblion Cyfnod Sylfaen yn ôl yn eu dosbarthiadau erbyn dydd Mercher, Mawrth 3, fan bellaf.

Bydd ysgol eich plentyn yn darparu manylion pellach ac yn cadarnhau unrhyw drefniadau penodol ar gyfer eich plentyn yn y man.

Yn y cyfamser, bydd ysgolion yn parhau i ddarparu dysgu o bell i’r holl ddisgyblion.

Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni am eich amynedd a chydweithred parod yn ystod cyfnod anodd dros ben. Mae pob penderfyniad a wnaethpwyd hyd yma wedi eu gwneud er lles a diogelwch plant a staff ysgolion; a bydd hyn yn parhau.

Bydd swyddogion y Cyngor Sir yn parhau i fonitro data lleol yn agos dros y penwythnos. Os yw’r sefyllfa yn newid er y gwaethaf, byddwn mewn cysylltiad eto cyn dydd Llun.

Noder: Mae mwy a mwy o achosion o’r coronafeirws wedi eu cysylltu â throsglwyddiad rhwng cartrefi dros yr wythnosau diwethaf. Mae llawer o’r rhain wedi eu hachosi o ganlyniad i deuluoedd neu ffrindiau yn ymweld â’i gilydd yn gymdeithasol.

Mae hefyd yn hanfodol bod eich plant yn osgoi cymysgu â phlant eraill o du allan i’w cartrefi neu swigen gefnogaeth. Mae hyn yn berthnasol i blant o dan 11 oed yn ogystal â phlant dros 11 oed a lle mae plant yn yr un dosbarth neu swigen o fewn yr ysgol.

Mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru i’w gweld yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

Er mwyn hawlio, cwblhewch y ffurflen ar-lein neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 01248 752 392 sy’n agored rhwng 9-5 bob dydd.

Gwybodaeth a chanllawiau ategol i helpu darparwyr gofal plant a rhieni i ddiogelu plant gan Lywodraeth Cymru.

Trefniadau cludiant ysgol o fis Medi 2020.

Bydd disgwyl i ddisgyblion a staff mewn ysgolion uwchradd a cholegau wisgo gorchuddion wyneb ym mhob man y tu allan i’r ystafell dosbarth ac ar gludiant i’r ysgol.

Gwybodaeth pellach...

Mae adran newydd ar y wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod cyfnod y Coronafirws.

Coronafeirws (COVID-19): gofal plant i rai dan bump oed

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i dalu darparwyr gofal plant a Dechrau'n Deg eu taliadau Cynnig Gofal Plant Cymru, hyd yn oed os nad yw plant yn bresennol oherwydd ynysu rhag coronafeirws. Mwy yma:

https://llyw.cymru/taliadau-cynnig-gofal-plant-cymru-i-barhau-coronafeirws

Penderfynwyd cau ein Clybiau Ieuenctid bythefnos yn fuan cyn gwyliau’r Pasg yn dilyn cyngor y Llywodraeth i weithredu’r polisi o g cadw pellter rhwng pobl ac osgoi cyswllt cymdeithasol gymaint ag sy’n bosib.

Gwarchod y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd

Mae ein tîm Gwarchod y Cyhoedd yn cydweithio’n agos â Heddlu Gogledd Cymru er mwyn sicrhau bod yr eiddo masnachol sydd i fod ar gau oherwydd COVID19 yn cydymffurfio â’r gofynion.

Mae llythyrau yn cael eu hanfon allan at yr holl eiddo a busnesau bwyd er mwyn sicrhau eu bod i gyd yn ymwybodol o’u goblygiadau cyfreithiol er mwyn atal y lledaeniad o’r feirws.

Bydd unrhyw gwynion yn cael eu hymchwilio iddynt yn llawn a lle darganfyddir troseddau bydd hysbysiadau atal priodol, dirwyon ac o bosib, diddymu trwyddedau, yn cael eu gweithredu.

Os ydych chi eisiau gwneud cwyn neu adrodd nad yw busnes yn Ynys Môn yn cydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol neu os ydych chi'n fusnes lleol sydd angen cyngor pellach mewn perthynas â gofynion cadw pellter cymdeithasol, gallwn ni helpu.

Ymestyn canllawiau pellter corfforol i bob lleoliad gwaith er mwyn lleihau’r risg o ledaenu coronafeirws.
Cyhoeddwyd y neges ar 7 Ebrill, 2020

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn i drigolion yr ynys fod yn wyliadwrus am dwyllwyr.

Daw hyn yn ystod cyfnod tyngedfennol pan ofynnwyd i bobl Ynys Môn dynnu ynghyd a chefnogi ei gilydd.

Dywedodd Emma Jones, Rheolwr Safonau Masnach Ynys Môn, “Mae gorfod rhannu’r neges hon yn fy nhristau. Yn anffodus, ar adeg pan mae pobl ar eu gwanaf, mae lleiafrif yn gweld hyn fel cyfle i fanteisio ar bobl fregus drwy gymryd arian gan unigolion gan esgus eu bod am wneud eu siopa ac yna peidio â dod yn ôl.”

“Mae hon yn broblem genedlaethol ac rydym yn gweld mwy a mwy o achosion o dwyllwyr yn targedu’r cyhoedd a sefydliadau drwy anfon negeseuon e-bost, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon WhatsApp yn cynnig cyngor a thriniaeth ar gyfer y coronafeirws, yn ogystal â sefydlu gwefannau ffug yn gwerthu cynnyrch neu’n cynnig ‘meddyginiaeth’. Mae sgamwyr wedi bod yn creu gwefannau ffug yn gofyn am gyfraniadau i helpu dioddefwyr neu’n hyrwyddo cyngor ynghylch ymwybyddiaeth ac atal yr haint. Mae galwyr digroeso wedi bod yn cysylltu â sefydliadau yn awgrymu bod rhaid iddynt roi mesurau arbennig mewn lle erbyn dyddiad penodol.”

Yn ystod y cyfnod anodd hwn mae’r awdurdod yn gofyn i bawb fod yn wyliadwrus ac i ddiogelu eu hunain ac eraill rhag cael eu twyllo a dylai unrhyw un sy’n hunanynysu:

 • Ceisiwch ddefnyddio pobl yr ydych yn ymddiried ynddynt yn unig (ffrindiau, cymdogion neu deulu) i’ch helpu gyda’ch siopa os yw hynny’n bosib.
 • Peidiwch â rhoi eich llyfrau pensiwn neu fanylion eich cerdyn i unrhyw un nad oeddech yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt cyn i chi hunanynysu.
 • Peidiwch â gadael ymwelwyr nad ydych yn eu hadnabod i mewn i’ch tŷ oni bai eich bod wedi trefnu apwyntiad ymlaen llaw a’ch bod wedi sicrhau nad ydynt yn sâl.
 • Os oes angen i chi ofyn i rhywun nad ydych yn eu hadnabod yn dda eich helpu gyda’ch siopa, gofynnwch am gymaint â phosib o fanylion ganddynt ynghylch pwy ydynt, lle maen nhw’n byw, rhif cofrestru eu cerbyd ayb.
 • Os gallwch, ystyriwch siopa ar-lein neu archebu gan siop leol a thalu’n uniongyrchol ac felly dim ond danfon y nwyddau fydd angen ei wneud.

Ychwanegodd Emma Jones, “Rydym yn llwyr gefnogi’r bobl sydd wirioneddol eisiau helpu eu cymuned a byddwn yn annog y bobl hyn i gysylltu â Linc Cymunedol Môn sydd yn cydlynu rhestr o gefnogaeth gymunedol ar draws yr ynys gyfan, drwy ffonio 01248 752745.”

Os oes gennych unrhyw bryderon eich bod chi neu gymydog yn cael eich targedu gan dwyllwr, cysylltwch â thîm Safonau Masnach Ynys Môn heddiw ar 01248 750057 neu anfonwch e-bost at SafonauMasnach@YnysMon.gov.uk.

Gwybodaeth bwysig ar gyfer busnesau bwyd

Wrth i'r rheolau cyfyngu ar symudiadau barhau, mae rhai busnesau bwyd cymwys yn ailagor ac eraill yn arallgyfeirio i ddarparu gwasanaethau cludo a dosbarthu.

Mae’r tîm Gwarchod y Cyhoedd yng Nghyngor Sir Ynys Môn yn atgoffa busnesau bod nifer o faterion i'w hystyried yn ofalus cyn agor.

Mwy...
Cyhoeddwyd y neges ar 1 Mai, 2020

Mae Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canllawiau i gynorthwyo busnesau bwyd i ymateb i’r achos o coronafeirws (COVID-19). 

Mae’r canllawiau newydd wedi’u datblygu gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ac yn cwmpasu ystod o feysydd gan gynnwys arfer hylendid da, rheoli salwch gweithwyr, a phellter cymdeithasol ar gyfer gwahanol leoliadau busnesau bwyd.

Mae’n annhebygol iawn y gall pobl ddal COVID-19 o fwyd. Mae COVID-19 yn salwch anadlol (respiratory) ac nid yw’n hysbys ei fod yn cael ei drosglwyddo drwy fwyd neu drwy ddeunydd pecynnu bwyd.

Mae’r ASB yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd i sicrhau bod busnesau’n gwybod beth yw eu cyfrifoldebau a pha gamau mae angen iddynt eu cymryd i gynnal safonau diogelwch a diogelu staff yn ystod yr achos hwn.

Bwyd a phryd ar glud

Os ydych yn fusnes bwyd ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd awgrymir eich bod yn edrych ar y ddogfen yma.

Gall eich helpu i adnabod rhai materion neu ymarferion pwysig i gadw eich cwsmeriaid yn saff yn nhermau alergedd a diogelwch bwyd. Fei’ch atgoffir fod rhaid i fwyd a’i gludir cael ei gadw o dan 8˚C neu dros 63˚C. Os gallwch cadwch gofnod o ba fwyd sydd yn mynd i bwy.

Os nad ydych yn weithredwr busnes bwyd ond yn meddwl paratoi bwyd gartref i rywun sydd yn hunan ynysu neu’n fregus gofynnir i chi wirio os oes ganddynt unrhyw alergedd, neu anhwylder bwyd, fel bod y bwyd a ddarperir yn saff.

Os ydych angen unrhyw gyngor pellach cysylltwch gyda Ehealth@ynysmon.gov.uk

Rydym yn derbyn nifer cynyddol o gwynion am goelcerthi domestig sy’n achosi niwsans i gymdogion.

Mae coelcerthi fel rhain yn gallu ac yn aml yn gwaethygu cyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes ym mhob oedran; gan gynnwys asthma a chyflyrau sydd yn effeithio ar yr ysgyfaint; yn enwedig Covid-19.

Ar hyn o bryd, rydym yn gofyn i'r cyhoedd beidio a chynnau tanau. Mae'r gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn ymateb yn rhagweithiol iawn i bob adroddiad o dan yn cael ei gynnau, ac os ydym yn adnabod troseddwyr parhaol, byddwn yn cymryd camau gorfodaeth yn syth er mwyn amddiffyn y trigolion hynny sydd naill ai adref yn gweithio, yn hunan ynysu neu’n gwella salwch.

Am fwy o wybodaeth a chyngor ewch i https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Pl%C3%A2u-llygredd-cwn-a-diogelwch-bwyd/Llygredd/Ansawdd-aer/Coelcerthi.aspx

a  https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Pl%C3%A2u-llygredd-cwn-a-diogelwch-bwyd/Llygredd/Ansawdd-aer/Mwg-tywyll.aspx 

Dylid cyfeirio pob cwyn at ehealth@ynysmon.gov.uk

Mae Cyngor Môn wedi derbyn cwynion yn ddiweddar am gŵn oddi ar eu tennyn sydd yn neidio i fyny ar aelodau o’r cyhoedd.

Mae hyn, wrth gwrs, yn golygu bod yn rhaid i’r perchnogion dorri’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr er mwyn mynd i nôl eu cŵn.

Rhaid i ni bwysleisio’r angen i bobl edrych ar ôl eu cŵn mewn modd cyfrifol, yn enwedig yn ystod y pandemig Coronafeirws, a’u cadw o dan reolaeth bob amser pan mewn mannau cyhoeddus.

Rydym yn annog holl berchnogion i gadw eu cŵn ar dennyn wrth fynd â nhw am dro er mwyn cadw rheolaeth lawn ohonynt mewn mannau cyhoeddus. Bydd modd i chi wedyn gadw’r pellter cymdeithasol angenrheidiol o 2 fetr er mwyn gallu amddiffyn eich hun, eich cŵn ac aelodau eraill o’r cyhoedd. 

Mae’r fenter LEAD yn nodi bod angen cadw cŵn o dan reolaeth fel nad yw’r ymddygiad yn cael ei ystyried yn wrthgymdeithasol. Lle mae deddfwriaeth yn caniatáu hynny, bydd yr Heddlu yn gweithredu yn unol â’r cynllun LEAD.

https://www.north-wales.police.uk/contact?lang=cy-gb

Mae gwefan Busnes Cymru wedi cael ei diweddaru, ac mae bellach dri llwybr clir ac ar wahân ar gyfer cofnodi cymorth a gynigir yng Nghymru. Rhannwch y wybodaeth hon â’ch cysylltiadau i sicrhau bod ein holl randdeiliaid yn derbyn neges glir a chyson.

Llwybr 1

Mae’r Hwb Gwyddorau Bywyd yn gweithio’n agos gyda Phartneriaeth Cydwasanaethau’r GIG i ddarparu’r eitemau ar y rhestr o eitemau hanfodol sydd eu hangen ar y GIG yng Nghymru Gofynnir i unrhyw gwmni sydd eisoes yn cyflenwi offer meddygol hanfodol, neu unrhyw gyflenwr sy’n gallu darparu cymorth ychwanegol wrth naill gweithgynhyrchu, ail-bwrpasu cynhyrchion neu arloesi gysylltu â’r Hwb Gwyddorau Bywyd drwy eu porth arloesi yn: https://lshubwales.com/cy/galw-am-gydweithrediad-y-diwydiant-i-ymladd-coronafeirws Bydd yr Hwb yn disgwyl i wybodaeth hanfodol gael ei chyflwyno gyda chynigion cymorth, gan gynnwys tystiolaeth o ardystiad a safonau cynhyrchion.

Llwybr 2

Gofynnir i unrhyw gyflenwyr sy’n gallu cynnig cymorth yn benodol ar gyfer cynllunio, adeiladu a gweithredu llety ychwanegol/dros dro ar gyfer y GIG i gofnodi eu diddordeb yn HSS.COVID-19.PlanningCell@gov.wales

Llwybr 3

Mae unrhyw gymorth arall sy’n cael ei gynnig, nad yw’n gysylltiedig ag Offer Meddygol neu Offer Diogelu Personol, yn cael ei gofnodi ar lefel ranbarthol a lleol. Bydd cynigion o’r fath yn cael eu cofnodi drwy ddolen i ffurflen ar-lein sy’n nodi cynigion yn ôl cod post. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu ar lefel ranbarthol, nid i fodloni’r galw presennol ond i’w defnyddio yn y dyfodol os nodir angen.

Atebion gan Dîm Gwarchod y Cyhoedd i'ch cwestiynau cyffredin.

Genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

Priodasau a phartneriaethau sifil

Rydym yn dilyn cyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae hyn yn golygu bod cynnwys a fformat seremonïau priodasol a phartneriaethau sifil wedi cael eu hadolygu ac ein bod wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl a ganiateir yn ein hystafelloedd seremoni ar unrhyw adeg.

Bydd cadw pellter cymdeithasol yn helpu i sicrhau bod swyddogion ac ymwelwyr yn ddiogel a bydd yn helpu i atal lledaeniad coronafeirws.

Uchafswm nifer y bobl a ganiateir ym mhob ystafell yw:

 • Swyddfa Gofrestru - 6 o bobl
 • Ystafell Seremoni - 14 o bobl

Mae’r ffigyrau hyn yn cynnwys y ddau gofrestrydd a’r cwpwl.

Byddwn yn cysylltu â chyplau sydd wedi trefnu seremoni ar sail mis wrth fis. Ein blaenoriaeth yw ail ddechrau seremonïau sydd wedi eu trefnu i ddigwydd yn y Swyddfa Gofrestru ym mis Gorffennaf ac Awst cyn derbyn ceisiadau newydd o fis Medi ymlaen. Bydd yr holl geisiadau yn amodol ar argaeledd.

Rydym bellach yn cynnal seremonïau mewn mannau eraill sydd wedi’u cymeradwyo (e.e. gwestai). Rydym yn gweithredu ar y canllawiau o gadw’r pellder cymdeithasol yn ystod y seremoniau. Rydym yn gwerthfawrogi bod yr ansicrwydd hwn yn ei gwneud hi’n anodd cynllunio ac rydym yn teimlo dros yr holl gyplau sydd wedi eu heffeithio arnynt gan y sefyllfa hon.

Dyma rhai cwestiynau ac atebion defnyddiol i gyplau:

O ba ddyddiad y gall priodasau gael eu gweinyddu neu y gellir ffurfio partneriaethau sifil?

Yng Nghymru gellir gweinyddu priodasau a ffurfio partneriaethau sifil o 22 Gorffennaf. Gall hyn ddigwydd yn Lloegr o 4 Gorffennaf.

Lle mae person ar y rhestr warchod, a all priodas gael ei gweinyddu neu bartneriaeth sifil gael ei ffurfio o bell drwy dechnoleg cynhadledd fideo?

Na, nid oes unrhyw ddarpariaeth o fewn deddfwriaeth gyfredol ar gyfer cynnal priodasau neu bartneriaethau sifil rhithiol.

A all cyplau sydd eisoes wedi rhoi hysbysiad symud ymlaen gyda’u priodas / partneriaeth sifil os dymunant wneud hynny?

Gallant, cyhyd â bod yr awdurdodau yn dal yn ddilys a bod y safle’n parhau’r un safle ac ar agor.

Beth sy’n digwydd os rhoddwyd hysbysiad blaenorol ar gyfer safle sy’n awr ar gau?

Mae angen hysbysiad newydd os yw’r safle yn newid ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil.

Mae gerddi’r swyddfa gofrestru yn hyfryd – gan fod llai risg yn yr awyr agored, a fedrir cynnal y seremoni yno yn lle hynny?

Na. Mae’n rhaid i briodas neu bartneriaeth sifil ddigwydd o fewn y safle a fanylir ar yr hysbysiad a’r caniatâd, ac fel y nodir yng nghymeradwyaeth y safle. Ni chaiff y gofod awyr agored ei gynnwys fel rhan o’r safle.

Pam na all tystion ddefnyddio technoleg fideo i fod yn dystion i’r seremoni?

Mae gofyniad yn parhau i fod o fewn y ddeddfwriaeth i 2 dyst fod yn bresennol i fod yn dyst i briodas a phartneriaeth sifil ac wedyn lofnodi’r gofrestr.

Genedigaethau

Bydd y broses o gofrestru genedigaethau a ddigwyddodd yn Ynys Môn yn ail ddechrau ar 1 Gorffennaf, 2020. Mae darpariaeth bellach wedi ei rhoi mewn lle er mwyn i enedigaethau allu cael eu cofrestru dros y ffôn yn rhannol. Bydd hyn yn ein helpu ni i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Er mwyn cwblhau’r cofrestriad, rhaid i riant/rhieni arwyddo’r gofrestr yn bersonol yn y Swyddfa Gofrestru a byddwn yn trafod y trefniadau ar gyfer gwneud hyn wrth drefnu apwyntiad.

Ar gyfer cofrestru babis sydd wedi eu geni mewn siroedd eraill, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru yn y Sir lle ganwyd y plentyn e.e.

 • Ysbyty Gwynedd – 01766 771000

I wneud apwyntiad ar gyfer cofrestru dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925 (6) neu (7).

Gall rhieni barhau o wneud hawliad am fudd-dâl plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydynt wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau hyn. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd i https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim

Marwolaethau a geni’n farw

Mae darpariaeth bellach wedi’i wneud er mwyn gallu cofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Bydd y Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn gweithio’n agos ag ymarferwyr iechyd er mwyn rhannu gwybodaeth yn electronig er mwyn diddymu’r angen i deuluoedd sy’n galaru ymweld â’r Swyddfa Gofrestru yn ystod cyfnod yr argyfwng presennol.

I wneud apwyntiad ar gyfer cofrestru dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925 (6) neu (7).

 

Cynllunio, rheoli adeiladau a chadwraeth

Yn ystod y pandemig Covid-19 presennol, bydd y Swyddogaeth Gynllunio yn ceisio parhau i ddelio gyda a gwneud penderfyniadau ar faterion cynllunio, gorfodaeth, rheoliadau adeiladu a cheisiadau cysylltiedig arall (megis Caniatâd Adeiladau Rhestredig, caniatâd Ardal Cadwraeth a Gorchmynion Gwarchod Coed a Rhybuddion Gwrychoedd) mewn modd mor effeithiol â phosibl.

Wrth i Swyddogion weithio o adref ar hyn o bryd gellir parhau i gysylltu â nhw drwy eu rhifau ffôn gwaith arferol neu drwy anfon e-bost atynt i’w cyfeiriadau gwaith arferol yn ystod oriau gwaith.

Mae’r Swyddogaeth gynllunio yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra, fodd bynnag rhaid rhoi blaenoriaeth i lesiant ac iechyd ein defnyddwyr gwasanaeth a’n staff.

Gwasanaeth Llyfrgelloedd ac Archifau

Mae Cyngor Ynys Môn wedi cyflwyno gwasanaeth llyfrau 'Galw a Chasglu' yn ogystal a bod ar agor i ddod i mewn i’r llyfrgell i bori a dewis drwy apwyntiad

Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim.

Mae'r Archifdy ar agor gyda gwasanaeth cyfyngedig.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Cyhoeddwyd y neges ar 16 Mehefin 2021

Rhwydwaith Hawliau Tramwy a Thir Mynediad Ynys Môn

Mae rhwydwaith Llwybrau Cyhoeddus a Thir Mynediad Ynys Môn yn parhau i fod ar agor i’r cyhoedd i’w defnyddio.

Gofynnwn fod holl aelodau’r cyhoedd yn dilyn y gofynion cadw pellter cymdeithasol. Mae llawer o lwybrau cerdded a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion yn mynd yn agos at gartrefi preifat. Os gwelwch yn dda, cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter o berchnogion tir a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a’r mesurau sydd yn eu lle er mwyn eich amddiffyn chi ac eraill.

Mae adroddiadau am rai llwybrau yn cael eu cau/rhwystro gan dirfeddianwyr. Ni ddylai hyn ddigwydd ac mae’n anghyfreithiol. Dylai unrhyw un sy’n dod ar draws rhwystr newydd, arwyddion llwybrau sydd wedi eu tynnu/cuddio, neu sy’n cael ei herio gymryd lluniau a gadael i’r Cyngor wybod drwy ddefnyddio’r e-bost yma: pemht@ynysmon.gov.uk


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na