Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Gwybodaeth Covid-19 (Coronavirus)


Bydd y dudalen yma yn darparu diweddariadau rheolaidd o ran newidiadau i wasanaethau'r Cyngor Sir, yn ogystal â gwybodaeth bwysig gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Neges gan ein prif weithredwr

Neges o ddiolch i drigolion yr ynys gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn, Annwen Morgan.

Cysylltwch â ni

Cynghorir aelodau o’r cyhoedd i ymweld â gwefan y Cyngor Sir yn y lle cyntaf ar gyfer gwybodaeth.

Er hynny, os nad yw’r ateb i’r ymholiad ar gael ar-lein, gall y cyhoedd bellach ddefnyddio’r ddewislen argyfwng newydd ar y system ffôn gan ffonio 01248 750057.

Bydd gan y ddewislen newydd deg opsiwn:

 • Cymorth cyllid busnesau
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Gwasanaethau Plant (gan gynnwys Teulu Môn)
 • Mynediad i’r system gymorth leol
 • Canolfannau gofal ysgolion
 • Treth Cyngor a Refeniw
 • Gwastraff ac Ailgylchu
 • Budd-dal a gostyngiad Treth Cyngor
 • Llythyr Cysgodi
 • Pob ymholiad arall

Cofiwch ddilyn y canllawiau diweddaraf a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraethau’r DU a Chymru.

Arhoswch Adref, Cadwch yn Ddiogel, Achubwch Fywydau.

Rhybudd Pwysig

Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y gall y Cyngor gymryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwynion, o ganlyniad i brinder staff ac ymateb y Cyngor i Corvid-19.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Busnes

I gael y cyngor diweddaraf i fusnesau, gweler ein tudalen cymorth busnes.

Ymwelwyr

Am y cyngor a'r arweiniad diweddaraf i ymwelwyr, ewch i wefan Croeso Cymru.

Llety gwyliau sy'n cael ei ddefnyddio gan weithwyr allweddol

Gall busnesau llety gwyliau agor ar gyfer unrhyw ddiben y gofynnir amdano’n benodol gan Weinidogion Cymru neu Awdurdodau Lleol. Gallai’r dibenion hyn gynnwys darparu llety i weithwyr allweddol, y rhai sydd wedi cael eu dadleoli neu sy’n ddigartref, neu ddarparu llety ar gyfer cleifion iechyd. 

Gweler mwy...

Diweddariad gan Croeso Cymru

Diweddariad diweddaraf gan Croeso Cymru - hysbysiad i fusnesau llety gwyliau

Canllawiau'r llywodraeth ar gyfer busnesau llety gwyliau

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020.

https://llyw.cymru/coronafeirws-canllawiau-ar-gyfer-busnesau-llety-gwyliau

Awdurdodau lleol

Gwybodaeth gan Llywodraeth Cymru - ar gael yn Saesneg yn unig, ar hun o bryd.

What local authorities and accommodation businesses must do during the coronavirus outbreak.

https://gov.wales/guidance-note-local-authorities-holiday-accommodation-and-health-protection-coronavirus

Gwasanaethau llywodraeth ac iechyd

I weld y cyngor diweddaraf yn ymwneud ag iechyd, ewch i wefan: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Coronafirws ewch i wefan: Llywodraeth Cymru

Deddf Coronavirus 2020 a chanllawiau cysylltiedig.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfynyngiadau a Chau Oherwydd Y Cornafeirws) 2020 - esboniad o’r rheoliadau

Aros Adref a Chadw Draw Oddi Wrth Bobl Eraill - cosbau a phwerau’r heddlu
Cyhoeddwyd y neges ar 27 Mawrth, 2020

Swyddfeydd ac adeiladau'r cyngor

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, ac i ddiogelu ein staff, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau Cyswllt Môn o 5yp heddiw (dydd Llun, 23 Mawrth). 

Bydd y cyfleusterau ar gau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Nid yw hwn yn benderfyniad yr ydym wedi’i wneud ar chwarae bach ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir. Fodd bynnag, rhaid rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant ein defnyddwyr gwasanaeth a’n staff.

Gellir cael mynediad at nifer o’n gwasanaethau ar-lein neu drwy’r Ap – AppMôn. Ewch i’n gwefan www.ynysmon.gov.uk neu lawrlwythwch ApMôn ar declynnau Apple neu Android a chreu cyfrif.

 • Mae Parc Gwledig Morglawdd Caergybi, Gwarchodfa Natur Leol Nant y Pandy, yn Llangefni, Pier Biwmares a Phier St Sior ym Mhorthaethwy nawr ar gau i ymwelwyr.

 • O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm (dydd Iau, 19 Mawrth).

 •  Oriel Ynys Môn, Llangefni
 • Archifau Ynys Môn, Llangefni
 • Pob Llyfrgell (Amlwch, Biwmares, Benllech, Caergybi, Llangefni, Porthaethwy a Rhosneigr)
 • Pob Canolfan Hamdden ar Ynys Môn (Llangefni, Amlwch, Caergybi a Phorthaethwy)
 • RSPB - Mae’r RSPB yn gofyn i bobl beidio ag ymweld â’u gwarchodfeydd natur. Golygai hyn, tan yr hysbysir fel arall, bod holl feysydd parcio, toiledau, canolfannau ymwelwyr, cuddfannau, caffis a siopau RSPB ar gau i’r cyhoedd. Cyhoeddwyd y neges ar 26 Mawrth, 2020

yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall. 

Nid yw hwn yn benderfyniad yr ydym wedi’i wneud ar chwarae bach ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir. Fodd bynnag, rhaid rhoi blaenoriaeth i iechyd a llesiant ein defnyddwyr gwasanaeth a’n staff. 

Mwy...

Cau cilfannau ar ffordd yr A5 rhwng Porthaethwy a Llanfairpwll

Mae NMWTRA / DBFO sy’n gyfrifol am reoli’r A55 rhwng Porthaethwy a Llanfairpwll wedi creu rhybudd ac yn cymryd camau i gau’r ddwy gilfan sydd ar yr A5 rhwng Porthaethwy a Llanfairpwll.

 Yn amlwg, y rheswm am hyn yw bod pobl yn stopio ac yn ymgynnull yno er mwyn edmygu’r olygfa.  Mae hyn yn creu bygythiad o ledaenu’r feirws COVID19.

Bydd y ddwy gilfan yn ail agor pan fydd y pandemig drosodd.

Cyhoeddwyd y neges ar 18 Ebrill, 2020

O ddydd Llun, Mawrth 23, bydd y meysydd parcio ymwelwyr poblogaidd ym Menllech, Bae Trearddur, Porthdafarch a Phorth Swtan ar gau hyd nes hysbysiad pellach.

RSPB

Mae’r RSPB yn gofyn i bobl beidio ag ymweld â’u gwarchodfeydd natur. Golygai hyn, tan yr hysbysir fel arall, bod holl feysydd parcio, toiledau, canolfannau ymwelwyr, cuddfannau, caffis a siopau RSPB ar gau i’r cyhoedd. Cyhoeddwyd y neges ar 26 Mawrth, 2020

Yn dilyn ein sefyllfa presennol gyda COVID-19 Yn anffodus, bydd y Toiledau Cyhoeddus yn cau I’r cyhoedd ar ol 18:30 heddiw (23/03/2020) hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Y gymuned a gofal cymdeithasol

Bydd Gwasanaethau Oedolion a Plant yn parhau I ddarparu gwasanaeth i unigolion a theuluoedd sydd angen cefnogaeth brys a statudol. O safbwynt, materion sydd ddim yn rhai brys, byddwn yn cynnal asesiad ac yn cadw cysylltiad dros ffon gydag unigolion a theuluoedd.

Bydd pawb sydd yn cysylltu yn derbyn sylw dros ffon er mwyn ystyried os oes angen ymweliad gan staff neu os oes modd cynnig Cymorth mewn ffordd wahanol.

Cadwch eich llygaid a'ch clustiau yn agored yn ystod y pandemig COVID-19. Gwyliwch ein fideo.

Risg o gam-drin ac esgeuluso pobl hŷn

Mae llinell Gymorth Hourglass Cymru ar gael i unrhyw un sy`n poeni am y risg uwch o gam-drin ac esgeulustod I bobl hŷn yn ystod y cyfnod heriol yma. 

Cam-drin domestig

Cyngor ac arweiniad a ddarperir gan Gorwel ar gyfer pobl sy'n profi camdriniaeth ddomestig.

Mae’r Gronfa Ymateb Gymunedol Covid-19 wedi ei chreu er mwyn cefnogi prosiectau cymunedol hanfodol wrth iddynt ymateb i heriau eithriadol dros y misoedd nesaf.

Mae cyllid wedi’i flaenoriaethu gan Y Gymdeithas ac mae’r arian yn ei le ar gyfer y grwpiau elusennol hynny sydd mewn lle da i allu ymateb. Nod y cyllid ychwanegol hwn yw eu helpu nhw i gymryd y camau er mwyn gallu darparu’r gofal a’r gefnogaeth angenrheidiol hwn ar gyfer trigolion Ynys Môn yn ystod y cyfnod anodd yma.

Nid oes modd i unigolion ymgeisio am gyllid ac ni ellir defnyddio’r arian i gefnogi anghenion personol neu unigol. Ni allwn dderbyn ceisiadau gan fusnesau.  

Mae ein swyddfa Cyswllt Môn ar gau ar hyn o bryd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ond mae ein staff yn gweithio o adref ac yn gallu rhoi cymorth.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra gan y gallai hyn achosi peth aflonyddwch i’n gwasanaethau arferol. Mae’r prif newidiadau wedi eu hamlinellu ar y tudalen we bathodyn glas

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gofyn i bawb edrych ar ôl ei gilydd er mwyn helpu’r rheiny sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.

Mae’r neges hon yn berthnasol byth a beunydd ond rŵan, yn fwy nag erioed, mae angen diogelu pobl o bob oedran.

Yn sgil y coronafeirws mae cymdeithas yn wynebu sefyllfa nad ydym ni erioed wedi’i gweld o’r blaen ac mae hunan-ynysu yn un o’r prif negeseuon a chyngor sy’n cael ei ddarparu gan y Llywodraeth. 

Er y bydd hyn yn helpu i atal lledaeniad y feirws, yn anffodus bydd hefyd yn golygu y bydd plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yng ngogledd Cymru mewn hyd yn oed mwy o berygl o gamdriniaeth ac esgeulustod.  Byddwch yn wyliadwrus ac edrychwch ar ôl eich ffrindiau, eich teulu a’ch cymdogion ac os ydych chi’n gweld unrhyw arwydd o unrhyw fath o niwed rhowch wybod i’ch tîm diogelu lleol.”

Os oes gennych chi bryderon am blentyn:

 • Ynys Môn 01248 725888 neu’r  Gwasanaeth y tu allan i oriau:  01248 353551
 • Conwy 01492 575111 neu’r  Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01492 515777
 • Sir Ddinbych 01824 712200 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116
 • Sir y Fflint 01352 701000 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 0533116
 • Gwynedd 01766 772577 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01248 353551
 • Wrecsam 01978 292039 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

Os oes gennych chi bryderon am oedolyn:

 • Ynys Môn 01248 725752 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 01248 353551
 • Conwy 0300 456 1111 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau 01492 515777
 • Sir Ddinbych 0300 4561000 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116
 • Sir y Fflint 03000 858858  neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 0533116
 • Gwynedd 01766 772577 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau:01248 353551
 • Wrecsam 01978 292066 neu’r Gwasanaeth y tu allan i oriau: 0345 053 3116

Penderfynwyd cau ein Clybiau Ieuenctid bythefnos yn fuan cyn gwyliau’r Pasg yn dilyn cyngor y Llywodraeth i weithredu’r polisi o g cadw pellter rhwng pobl ac osgoi cyswllt cymdeithasol gymaint ag sy’n bosib.

Rydym wedi creu dogfen wybodaeth ar gyfer y math o gefnogaeth sydd gan ein cymunedau i bobl gael mynediad iddi. Mae'r ddogfen hon yn cael ei diweddaru bob dydd.

Mae’n bwysig iawn cefnogi gofalwyr sydd angen meddyginiaeth yn ystod y pandemig presennol. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Llywodraeth Cymru, Gofalwyr Cymru, Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain a Fferylliaeth Gymunedol Cymru wedi bod yn cydweithio i ddeall y pwysau sy’n wynebu gofalwyr yn ystod yr amser hwn ac i gynnig ffyrdd y gellir eu cefnogi.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi rhoi atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin, sy’n edrych ar faterion cyffredinol, iechyd a gofal a’ch hawliau. Gobeithio y byddan nhw’n ddefnyddiol i chi. 

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, rydym wedi cymryd y penderfyniad anodd i atal pob ymweliad i’n cartrefi henoed; ymhob  achos heb law am rai eithriadol:

Mae rhain yn cynnwys:

 • Brwynog, Amlwch
 • Plas Mona, Llanfairpwll
 • Garreglwyd, Caergybi
 • Plas Crigyll, Bryngwran
 • Haulfre, Llangoed

Mae addasiadau wedi eu rhoi yn eu lle o dan Ddeddf 2020 er mwyn galluogi Awdurdodau Lleol i fodloni anghenion gofal cymdeithasol ac anghenion gofal pobl heb yr angen i gynnal asesiad ariannol o’u gallu i dalu.

Mae’r ddeddfwriaeth yn galluogi awdurdodau lleol i gynnal asesiadau yn ddiweddarach ac i godi tâl yn ddiweddarach am fodloni anghenion y bobl hynny yn amodol ar yr asesiadau, cyn belled â bod yr awdurdod yn hysbysu’r person y gallent orfod talu ac eu bod yn gwneud hynny ar y pryd neu cyn i’r gofal a’r cymorth gael ei ddarparu.

Nid oes unrhyw elfen o’r egwyddorion sy’n cefnogi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, y rheoliadau a’r cod ymarfer ar godi tâl ac asesiadau ariannol wedi eu diddymu na’u gwanhau.

Felly, os codir tâl ar rywun yn ddiweddarach, fe ddylai hyn fod ar sail asesiad ariannol yn unol â’r trefniadau sydd yn eu lle o dan Ddeddf 2014 ac ar y sail bod y swm sy’n rhaid i rywun dalu yn fforddiadwy iddyn nhw a bod y trefniadau yn glir ac yn dryloyw.

Ar gyfer y rhai hynny sydd angen cymorth gan y banc bwyd, cysylltwch â Banc Bwyd Ynys Môn drwy anfon neges at  info@anglesey.foodbank.org.uk neu drwy ffonio – 07532 242 994.

Ar gyfer atgyfeiriadau yn Ward Twrcelyn, cysylltwch 07845 655 892.

Mae Medrwn Môn wedi gwneud y penderfyniad na fydd staff yn cynnal ymweliadau cartref na chyfarfodydd wyneb yn wyneb nes bydd rhybudd pellach.

Fodd bynnag, bydd ein gwasanaeth cymorth yn parhau, a gallwch barhau i gysylltu â Linc Cymunedol Môn yn uniongyrchol dros y ffôn: 01248 725745 neu e-bostio linc@medrwnmon.org, a byddwn yn fwy na pharod i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Mae ein swyddfa gyffredinol ar gael i gysylltu ar 01248 724944 ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill. Mae eich Cydlynydd Asedau Lleol ar gael o hyd i siarad â chi dros y ffôn a bydd yn ceisio cynnal mwy o alwadau cadw mewn cysylltiad â chi yn ystod yr amser anodd hwn.

Mae gennym Gyfeirlyfr Gwasanaethau sy'n rhestru rhai gwasanaethau ffôn sydd ar gael i'ch helpu chi ar hyn o bryd.

Rydym wedi creu taflen wybodaeth newydd sydd yn darparu gwybodaeth am ein llinell ffon argyfwng a’r gefnogaeth sydd ar gael gan y Cyngor Sir a phartneriaid allweddol yn y gymuned.

Os ydych yn gwybod am ffrind neu aelod o’r teulu sydd heb fynediad at y we, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn gallu printio copi a’i roi drwy ei blwch post nhw. Cofiwch gadw at y canllawiau cadw pellter wrth wneud. 

Ysgolion, addysg a gofal plant

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar gau ysgolion yng Nghymru

https://llyw.cymru/datganiad-gan-y-gweinidog-addysg-kirsty-williams-ar-gau-ysgolion-yng-nghymru?_ga=2.142826358.297363250.1584462887-2030647277.1583252357

Ysgolion i ddarparu gofal hanfodol yn ystod yr achosion o Coronafeirws

Bydd holl ysgolion Ynys Môn yn aros ar agor ddydd Llun (23 Mawrth) er mwyn darparu gofal i'r plant hynny sydd fwyaf anghenus yn ystod yr achosion o Coronafeirws.

Mwy o wybodaeth yma.

Gwybodaeth am ganolfannau gofal (ysgolion)

Rydym wedi cyhoeddi'r trefniadau diweddaraf.

Mae adran newydd ar y wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod cyfnod y Coronafirws.

Mae’r cynllun hwn wedi ei ddarparu i ymateb i’r gofyn am ofal plant i weithwyr allweddol am gyfnod o 3 mis i ddechrau, gan adolygu’r sefyllfa wedi hyn. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu costau gofal plant cyn oed ysgol (plant rhwng 0 a 5 mlwydd oed) gweithwyr allweddol, o’r 1af Ebrill 2020, ac eithrio ffioedd cadw lle darparwyr gofal plant.

Addysg a gofal plant: Coronafeirws

5 peth mae angen i chi eu gwybod cyn anfon eich plant i’r ysgol neu ofal plant:

 

O’r 27/04/2020 bydd gan rieni plant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yr hawl i dderbyn taliad o £19.50 ar gyfer pob plentyn cymwys, drwy drosglwyddiad cyfrif banc.

Bydd taliadau yn cael eu gwneud yn wythnosol ac yn disodli’r system pecynnau cinio dyddiol.

Er mwyn hawlio, cwblhewch y ffurflen ar-lein neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 01248 752 392 sy’n agored rhwng 9-5 bob dydd.

Sylwer bod rhaid cwblhau’r ffurflen yn llawn cyn 20/04/20 i sicrhau taliadau.

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i dalu darparwyr gofal plant a Dechrau'n Deg eu taliadau Cynnig Gofal Plant Cymru, hyd yn oed os nad yw plant yn bresennol oherwydd ynysu rhag coronafeirws. Mwy yma:

https://llyw.cymru/taliadau-cynnig-gofal-plant-cymru-i-barhau-coronafeirws

 

Penderfynwyd cau ein Clybiau Ieuenctid bythefnos yn fuan cyn gwyliau’r Pasg yn dilyn cyngor y Llywodraeth i weithredu’r polisi o g cadw pellter rhwng pobl ac osgoi cyswllt cymdeithasol gymaint ag sy’n bosib.

Budd-daliadau, cyllid a chyflogaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich bil treth cyngor neu gyfradd busnes darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yma: 

Dan yr amgylchiadau presennol a fyddai modd anfon pob llythyr / dogfen yn ymwneud â cheisiadau Budd-dal Tai / Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar e-bost at budddaliadau@ynysmon.gov.uk

Os nad oes gennych fynediad i e-bost gallwch barhau i bostio’r llythyrau/dogfennau hyn i swyddfa’r Cyngor ond byddwch yn ymwybodol y gallai gymryd mwy o amser i brosesu’r post a dychwelyd unrhyw ddogfennau angenrheidiol atoch.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom byddwn yn cysylltu â chi, naill ai ar e-bost neu ar y ffôn.

Rydym wedi creu rhai cwestiynau a ofynnir yn aml i'ch helpu chi.

Mae gan wefan Llywodraeth Cymru arweiniad a chyngor ar gyfer pobl hunangyflogedig y mae Covid-19 yn effeithio arnynt. 

https://llyw.cymru/hunan-gyflogedig-help-os-oes-gennych-lai-o-waith

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau lles neu fudd-daliadau eraill ffoniwch ganolfan JE O’Toole ar 01407 760208 lle gellir trefnu apwyntiadau dros y ffôn.

https://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu 2 fath o grant nad oes angen i chi eu talu’n ôl.  

 • Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP) – grant i’ch cynorthwyo â chostau yn dilyn argyfwng neu os ydych yn dioddef caledi ariannol eithafol.
 • Taliad Cymorth i Unigolion (IAP) – grant i’ch helpu chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdanynt fyw yn annibynnol. Rhaid i geisiadau am yr IAP gael eu cefnogi gan bartner wedi’i gymeradwyo neu byddant yn cael eu gwrthod yn awtomatig.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’w gwefan drwy’r ddolen uchod neu ffoniwch 0800 859 5924.

Beth i wneud os na allwch fforddio rhoi arian ar eich mesurydd talu ymlaen llaw. 

Os ydych wedi bod yn defnyddio mwy o ynni oherwydd eich bod wedi gorfod aros adref ac na allwch fforddio rhoi arian ar eich mesurydd mae angen i chi gysylltu â’ch cyflenwr. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych wedi cael eich effeithio gan y coronafeirws neu os ydych yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth i aros adref ac i ‘hunan-ynysu’.  

Bydd manylion cyswllt eich cyflenwr i’w gweld ar eu gwefan neu ar eich bil. 

Ymwelwch â’r Wefan Cyngor ar Bopeth isod am fwy o wybodaeth. 

https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/get-help-paying-your-bills/you-cant-afford-to-top-up-your-prepayment-meter/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am effaith bosibl y Coronafeirws ar eich Credydd Cynhwysol, ewch i: https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Os oes angen asesiad cymhwyster a chymorth dan arweiniad i wneud Hawliad Credyd Cynhwysol ffoniwch y llinell Helpu i Hawlio ar 0800 0241 220

Os ydych yn gorfod hunan-ynysu a bod angen help arnoch gyda bwyd ffoniwch 075 3224 2994.

Ar gyfer y rhai hynny sydd angen cymorth gan y banc bwyd, cysylltwch â Banc Bwyd Ynys Môn drwy anfon neges at  info@anglesey.foodbank.org.uk neu drwy ffonio – 07532 242 994.

Ar gyfer atgyfeiriadau yn Ward Twrcelyn, cysylltwch 07845 655 892.

Tai a digartrefedd

Llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol parthed cefnogi tenantiaid mewn trafferthion Ariannol o ganlyniad i Covid-19

Cyhoeddwyd y neges ar 7 Ebrill, 2020

Gwasanaeth Tai

Mae gwasanaeth gwyneb i wyneb ar gau.

Dylai unrhyw berson sydd yn ddigartref neu o dan fygythiad o fod yn ddigartef gysylltu gyda ni ar y ffon 01248 752 200 neu drwy ebost TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk

Dylai unrhyw ymholiad am wasanaeth cefnogi gael ei gyrru i SPOA@ynysmon.gov.uk
Cyhoeddwyd y neges ar 27 Mawrth, 2020

Gwaith Cynnal a Chadw Tai

Oherwydd y Coronafeirws, rydym wedi penderfyniad mai dim ond galwadau gwaith cynnal a chadw argyfnwg a brys y byddwn bellach yn ei fynychu.

Mae hyn yn golygu mai dim ond galw i drwsio rhywbeth sy’n achosi risg i fywyd, iechyd neu’r eiddo y byddwn ni. Mae hyn yn cynnwys:

 • colli trydan, gwres neu ddŵr poeth yn llwyr
 • achosion difrifol o ddŵr yn gollwng, nwy yn gollwng
 • draeniau a thoiledau wedi blocio.

Os ydych wedi gofyn am waith cynnal a chadw yn barod sydd ddim yn cael ei weld fel gwaith argyfnwg neu frys, byddwn yn gadael i chi wybod pryd y gallwn ail drefnu’r gwaith.

Pan fyddwch yn cysylltu efo ni ar 08081 68 56 52, bydd ein staff yn gwneud eu gorau i egluro beth fydd yn digwydd gyda’ch cais a beth fydd y camau nesaf.

 • Os byddwch yn rhentu eich eiddo un ai yn y sector preifat neu gan landlord cymdeithasol ac eich bod wedi eich effeithio yn ariannol gan Covid-19 ffoniwch 01248 752200 a gofynnwch am gael siarad â’r Tîm Cynhwysiant Ariannol. 

 • Os ydych yn rhentu gan yr awdurdod lleol ac eich bod yn bryderus am eich taliadau rhent ffoniwch 01248 752200 er mwyn siarad â’ch swyddog Rheoli Tai.

 • Oherwydd y pandemig coronafeirws presennol a chanllawiau'r Llywodraeth ynghylch a theithio nad yw'n hanfodol, mae Gwasanaethau Tai wedi gwneud rhai newidiadau o ran y broses o wneud cais am dai cymdeithasol.

 • O heddiw ymlaen, byddwn yn awr yn derbyn llungopïau o'ch dogfennau ategol (fel ID, prawf o gyfeiriad ac ati) ynghyd â'ch ffurflen gais yn hytrach na gofyn am ddogfennau gwreiddiol.

 • Yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn ffafrio'r dull o dderbyn dogfennau trwy e-bost - Mae hyn yn cynnwys dogfennau wedi'u sganio a/neu sgrin luniau a lluniau wedi'u tynnu ar eich ffôn ac ati.

Os hoffech wneud cais am dai cymdeithasol, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Cwsmer ar 01248 752200 neu drwy e-bost: adrantai@ynysmon.gov.uk. Bydd ffurflen gais yn cael ei anfon atoch yn y post ynghyd ag amlen rhadbost i chi allu dychwelyd yr holl ddogfennau os na fyddwch yn gallu anfon e-bost atom.
Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

 

Cyhoeddwyd canllawiau newydd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i gefnogi tenantiaid yn ystod argyfwng Covid.

Rydym wedi sefydlu tudalen i roi cyngor i landlordiaid preifat ac asiantau gosod.

Wiriadau diogelwch nwy

Mae’r canllawiau diweddaraf gan y Llywodraeth yn nodi na ddylai Landlordiaid atal yr holl wiriadau diogelwch nwy gan y byddai hynny yn achosi risg uwch i denantiaid.

Dylid ystyried pob eiddo ar sail achos wrth achos lle mae tenantiaid yn caniatau mynediad a bod peiriannwyr ar gael. Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen hon ar y dudalen Cofrestr Diogelwch Nwy (Saesneg yn unig).

Mae gwasanaeth gwyneb i wyneb ar gau.

Dylai unrhyw berson sydd yn ddigartref neu o dan fygythiad o fod yn ddigartef gysylltu gyda ni ar y ffon 01248 752 200 neu drwy ebost TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk

Dylai unrhyw ymholiad am wasanaeth cefnogi gael ei gyrru i SPOA@ynysmon.gov.uk
Cyhoeddwyd y neges ar 27 Mawrth, 2020

Gwarchod y cyhoedd ac iechyd yr amgylchedd

Mae ein tîm Gwarchod y Cyhoedd yn cydweithio’n agos â Heddlu Gogledd Cymru er mwyn sicrhau bod yr eiddo masnachol sydd i fod ar gau oherwydd COVID19 yn cydymffurfio â’r gofynion.

Mae llythyrau yn cael eu hanfon allan at yr holl eiddo a busnesau bwyd er mwyn sicrhau eu bod i gyd yn ymwybodol o’u goblygiadau cyfreithiol er mwyn atal y lledaeniad o’r feirws.

Bydd unrhyw gwynion yn cael eu hymchwilio iddynt yn llawn a lle darganfyddir troseddau bydd hysbysiadau atal priodol, dirwyon ac o bosib, diddymu trwyddedau, yn cael eu gweithredu.

Os ydych chi eisiau gwneud cwyn neu adrodd nad yw busnes yn Ynys Môn yn cydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol neu os ydych chi'n fusnes lleol sydd angen cyngor pellach mewn perthynas â gofynion cadw pellter cymdeithasol, gallwn ni helpu.

Ymestyn canllawiau pellter corfforol i bob lleoliad gwaith er mwyn lleihau’r risg o ledaenu coronafeirws.
Cyhoeddwyd y neges ar 7 Ebrill, 2020

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn i drigolion yr ynys fod yn wyliadwrus am dwyllwyr.

Daw hyn yn ystod cyfnod tyngedfennol pan ofynnwyd i bobl Ynys Môn dynnu ynghyd a chefnogi ei gilydd.

Dywedodd Emma Jones, Rheolwr Safonau Masnach Ynys Môn, “Mae gorfod rhannu’r neges hon yn fy nhristau. Yn anffodus, ar adeg pan mae pobl ar eu gwanaf, mae lleiafrif yn gweld hyn fel cyfle i fanteisio ar bobl fregus drwy gymryd arian gan unigolion gan esgus eu bod am wneud eu siopa ac yna peidio â dod yn ôl.”

“Mae hon yn broblem genedlaethol ac rydym yn gweld mwy a mwy o achosion o dwyllwyr yn targedu’r cyhoedd a sefydliadau drwy anfon negeseuon e-bost, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon WhatsApp yn cynnig cyngor a thriniaeth ar gyfer y coronafeirws, yn ogystal â sefydlu gwefannau ffug yn gwerthu cynnyrch neu’n cynnig ‘meddyginiaeth’. Mae sgamwyr wedi bod yn creu gwefannau ffug yn gofyn am gyfraniadau i helpu dioddefwyr neu’n hyrwyddo cyngor ynghylch ymwybyddiaeth ac atal yr haint. Mae galwyr digroeso wedi bod yn cysylltu â sefydliadau yn awgrymu bod rhaid iddynt roi mesurau arbennig mewn lle erbyn dyddiad penodol.”

Yn ystod y cyfnod anodd hwn mae’r awdurdod yn gofyn i bawb fod yn wyliadwrus ac i ddiogelu eu hunain ac eraill rhag cael eu twyllo a dylai unrhyw un sy’n hunanynysu:

 • Ceisiwch ddefnyddio pobl yr ydych yn ymddiried ynddynt yn unig (ffrindiau, cymdogion neu deulu) i’ch helpu gyda’ch siopa os yw hynny’n bosib.
 • Peidiwch â rhoi eich llyfrau pensiwn neu fanylion eich cerdyn i unrhyw un nad oeddech yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt cyn i chi hunanynysu.
 • Peidiwch â gadael ymwelwyr nad ydych yn eu hadnabod i mewn i’ch tŷ oni bai eich bod wedi trefnu apwyntiad ymlaen llaw a’ch bod wedi sicrhau nad ydynt yn sâl.
 • Os oes angen i chi ofyn i rhywun nad ydych yn eu hadnabod yn dda eich helpu gyda’ch siopa, gofynnwch am gymaint â phosib o fanylion ganddynt ynghylch pwy ydynt, lle maen nhw’n byw, rhif cofrestru eu cerbyd ayb.
 • Os gallwch, ystyriwch siopa ar-lein neu archebu gan siop leol a thalu’n uniongyrchol ac felly dim ond danfon y nwyddau fydd angen ei wneud.

Ychwanegodd Emma Jones, “Rydym yn llwyr gefnogi’r bobl sydd wirioneddol eisiau helpu eu cymuned a byddwn yn annog y bobl hyn i gysylltu â Linc Cymunedol Môn sydd yn cydlynu rhestr o gefnogaeth gymunedol ar draws yr ynys gyfan, drwy ffonio 01248 752745.”

Os oes gennych unrhyw bryderon eich bod chi neu gymydog yn cael eich targedu gan dwyllwr, cysylltwch â thîm Safonau Masnach Ynys Môn heddiw ar 01248 750057 neu anfonwch e-bost at SafonauMasnach@YnysMon.gov.uk.

Gwybodaeth bwysig ar gyfer busnesau bwyd

Wrth i'r rheolau cyfyngu ar symudiadau barhau, mae rhai busnesau bwyd cymwys yn ailagor ac eraill yn arallgyfeirio i ddarparu gwasanaethau cludo a dosbarthu.

Mae’r tîm Gwarchod y Cyhoedd yng Nghyngor Sir Ynys Môn yn atgoffa busnesau bod nifer o faterion i'w hystyried yn ofalus cyn agor.

Mwy...
Cyhoeddwyd y neges ar 1 Mai, 2020

Mae Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canllawiau i gynorthwyo busnesau bwyd i ymateb i’r achos o coronafeirws (COVID-19). 

Mae’r canllawiau newydd wedi’u datblygu gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ac yn cwmpasu ystod o feysydd gan gynnwys arfer hylendid da, rheoli salwch gweithwyr, a phellter cymdeithasol ar gyfer gwahanol leoliadau busnesau bwyd.

Mae’n annhebygol iawn y gall pobl ddal COVID-19 o fwyd. Mae COVID-19 yn salwch anadlol (respiratory) ac nid yw’n hysbys ei fod yn cael ei drosglwyddo drwy fwyd neu drwy ddeunydd pecynnu bwyd.

Mae’r ASB yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd i sicrhau bod busnesau’n gwybod beth yw eu cyfrifoldebau a pha gamau mae angen iddynt eu cymryd i gynnal safonau diogelwch a diogelu staff yn ystod yr achos hwn.

Bwyd a phryd ar glud

Os ydych yn fusnes bwyd ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd awgrymir eich bod yn edrych ar y ddogfen yma.

Gall eich helpu i adnabod rhai materion neu ymarferion pwysig i gadw eich cwsmeriaid yn saff yn nhermau alergedd a diogelwch bwyd. Fei’ch atgoffir fod rhaid i fwyd a’i gludir cael ei gadw o dan 8˚C neu dros 63˚C. Os gallwch cadwch gofnod o ba fwyd sydd yn mynd i bwy.

Os nad ydych yn weithredwr busnes bwyd ond yn meddwl paratoi bwyd gartref i rywun sydd yn hunan ynysu neu’n fregus gofynnir i chi wirio os oes ganddynt unrhyw alergedd, neu anhwylder bwyd, fel bod y bwyd a ddarperir yn saff.

Os ydych angen unrhyw gyngor pellach cysylltwch gyda Ehealth@ynysmon.gov.uk  

Bydd y toiledau cyhoeddus yn cau i’r cyhoedd hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Rydym yn derbyn nifer cynyddol o gwynion am goelcerthi domestig sy’n achosi niwsans i gymdogion.

Mae coelcerthi fel rhain yn gallu ac yn aml yn gwaethygu cyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes ym mhob oedran; gan gynnwys asthma a chyflyrau sydd yn effeithio ar yr ysgyfaint; yn enwedig Covid-19.

Ar hyn o bryd, rydym yn gofyn i'r cyhoedd beidio a chynnau tanau. Mae'r gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn ymateb yn rhagweithiol iawn i bob adroddiad o dan yn cael ei gynnau, ac os ydym yn adnabod troseddwyr parhaol, byddwn yn cymryd camau gorfodaeth yn syth er mwyn amddiffyn y trigolion hynny sydd naill ai adref yn gweithio, yn hunan ynysu neu’n gwella salwch.

Am fwy o wybodaeth a chyngor ewch i https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Pl%C3%A2u-llygredd-cwn-a-diogelwch-bwyd/Llygredd/Ansawdd-aer/Coelcerthi.aspx

a  https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Pl%C3%A2u-llygredd-cwn-a-diogelwch-bwyd/Llygredd/Ansawdd-aer/Mwg-tywyll.aspx 

Dylid cyfeirio pob cwyn at ehealth@ynysmon.gov.uk

Mae Cyngor Môn wedi derbyn cwynion yn ddiweddar am gŵn oddi ar eu tennyn sydd yn neidio i fyny ar aelodau o’r cyhoedd.

Mae hyn, wrth gwrs, yn golygu bod yn rhaid i’r perchnogion dorri’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr er mwyn mynd i nôl eu cŵn.

Rhaid i ni bwysleisio’r angen i bobl edrych ar ôl eu cŵn mewn modd cyfrifol, yn enwedig yn ystod y pandemig Coronafeirws, a’u cadw o dan reolaeth bob amser pan mewn mannau cyhoeddus.

Rydym yn annog holl berchnogion i gadw eu cŵn ar dennyn wrth fynd â nhw am dro er mwyn cadw rheolaeth lawn ohonynt mewn mannau cyhoeddus. Bydd modd i chi wedyn gadw’r pellter cymdeithasol angenrheidiol o 2 fetr er mwyn gallu amddiffyn eich hun, eich cŵn ac aelodau eraill o’r cyhoedd. 

Mae’r fenter LEAD yn nodi bod angen cadw cŵn o dan reolaeth fel nad yw’r ymddygiad yn cael ei ystyried yn wrthgymdeithasol. Lle mae deddfwriaeth yn caniatáu hynny, bydd yr Heddlu yn gweithredu yn unol â’r cynllun LEAD.

https://www.north-wales.police.uk/contact?lang=cy-gb

Mae gwefan Busnes Cymru wedi cael ei diweddaru, ac mae bellach dri llwybr clir ac ar wahân ar gyfer cofnodi cymorth a gynigir yng Nghymru. Rhannwch y wybodaeth hon â’ch cysylltiadau i sicrhau bod ein holl randdeiliaid yn derbyn neges glir a chyson.

Llwybr 1

Mae’r Hwb Gwyddorau Bywyd yn gweithio’n agos gyda Phartneriaeth Cydwasanaethau’r GIG i ddarparu’r eitemau ar y rhestr o eitemau hanfodol sydd eu hangen ar y GIG yng Nghymru Gofynnir i unrhyw gwmni sydd eisoes yn cyflenwi offer meddygol hanfodol, neu unrhyw gyflenwr sy’n gallu darparu cymorth ychwanegol wrth naill gweithgynhyrchu, ail-bwrpasu cynhyrchion neu arloesi gysylltu â’r Hwb Gwyddorau Bywyd drwy eu porth arloesi yn: https://lshubwales.com/cy/galw-am-gydweithrediad-y-diwydiant-i-ymladd-coronafeirws Bydd yr Hwb yn disgwyl i wybodaeth hanfodol gael ei chyflwyno gyda chynigion cymorth, gan gynnwys tystiolaeth o ardystiad a safonau cynhyrchion.

Llwybr 2

Gofynnir i unrhyw gyflenwyr sy’n gallu cynnig cymorth yn benodol ar gyfer cynllunio, adeiladu a gweithredu llety ychwanegol/dros dro ar gyfer y GIG i gofnodi eu diddordeb yn HSS.COVID-19.PlanningCell@gov.wales

Llwybr 3

Mae unrhyw gymorth arall sy’n cael ei gynnig, nad yw’n gysylltiedig ag Offer Meddygol neu Offer Diogelu Personol, yn cael ei gofnodi ar lefel ranbarthol a lleol. Bydd cynigion o’r fath yn cael eu cofnodi drwy ddolen i ffurflen ar-lein sy’n nodi cynigion yn ôl cod post. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu ar lefel ranbarthol, nid i fodloni’r galw presennol ond i’w defnyddio yn y dyfodol os nodir angen.

Ailgylchu a gwastraff

Gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd

Gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd - cwestiynau cyffredin COVID-19

Er mwyn diogelu gweithwyr rheng flaen casglu gwastraff rhag y firws COVID-19, mae’r Cyngor wedi cyflwyno rhestr o fesurau rheoli ychwanegol. Mae’r Cyngor yn gofyn i bob deiliad tŷ ddilyn y mesurau rheoli newydd a restrir isod i leihau’r risg o ledaenu’r haint ac i sicrhau bod gwasanaethau gwastraff yn gallu parhau mor ddiogel â phosib:

Mesurau Rheoli Casglu Gwastraff Cyffredinol (troli ailgylchu, bin du, bin gwyrdd a bin bwyd)

NI DDYLAI deiliaid tai:

 • Roi hancesi papur yn y troli bocs – ni fydd y troli bocs cyfan yn cael ei wagio os gwelir bod hancesi papur ynddo;
 • Ymgysylltu â’r criwiau casglu gwastraff er mwyn sicrhau y cedwir at ofynion cadw pellter cymdeithasol bob amser;
 • Rhoi tecstilau yn y troli bocs am y tro – daliwch eich gafael ynddynt er mwyn eu hailgylchu yn hwyrach ymlaen neu rhowch nhw yn eich bin du;
 • Rhoi caniau, gwydr a phlastigau budr yn y troli bocs - golchwch nhw’n lân os gwelwch yn dda;
 • Gwneud ceisiadau am droli ailgylchu newydd, bin du neu fin gwastraff bwyd gan na fyddant yn cael eu prosesu (dim ond biniau du y gellir eu harchebu ar hyn o bryd);
 • Rhoi unrhyw ddeunydd ac eithrio gwastraff gardd gwyrdd yn y bin gwyrdd e.e. bagiau plastig, gwastraff cymysg cyffredinol ac ati – ni fydd y biniau gwyrdd yn cael eu gwagio os ydynt wedi cael eu halogi;

DYLAI deiliaid tai:

 • Roi dau fag o amgylch gwastraff bin du os oes symptomau Covid-19 ar unrhyw aelod o’r aelwyd a dal gafael ar unrhyw ailgylchu nes bod y symptomau wedi clirio;
 • Os yw’n bosib, cynorthwyo’r criwiau casglu gwastraff drwy lanhau handlenni biniau a throlïau.           

Gwastraff Swmpus Gormodol (neu wastraff sy’n rhy fawr i fynd i’r bin du)

NI DDYLAI deiliaid tai:

 • Dipio eu gwastraff gormodol yn anghyfreithlon - daliwch afael ar eich gwastraff swmpus am y tro;
 • Gadael eu gwastraff gormodol wrth ymyl biniau sbwriel y Cyngor – mae hyn yn cael ei ystyried yn dipio anghyfreithlon;

Bu’n rhaid i’r Cyngor roi’r mesurau rheoli hyn ar waith i sicrhau diogelwch gweithwyr rheng flaen allweddol sy’n cynorthwyo i gynnal iechyd cyhoeddus pob preswylydd. Plîs helpwch nhw drwy gydymffurfio â’r mesurau rheoli hyn.

Cyhoeddwyd y neges ar 14 Ebrill, 2020

Gofynnwn i bawb sydd â ffrindiau neu gymdogion sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd neu i wefan CSYM, i gysylltu â nhw er mwyn eu hysbysu o’r canllawiau presennol mewn perthynas â chasglu gwastraff. Yn anffodus, gallai methu â chadw at y canllawiau arwain at beidio â chasglu eu gwastraff. 

Biniau Gwyrdd

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, rydym wedi sylwi ar gynnydd yn y gwastraff cyffredinol (plastig, papur ayyb.) yn ein biniau Gwyrdd. Mae’n rhaid i’r deunyddiau halogedig hyn gael eu didoli’n unigol gan aelodau o staff yn y safle compostio a gall hyn fod yn beryglus (yn enwedig yn y cyfnod presennol lle rydym yn ceisio rheoli’r pandemig Covid 19). Gofynnwn i bawb sicrhau eu bod yn rhoi gwastraff gwyrdd yn unig yn y bin Gwyrdd, ac unrhyw wastraff cyffredinol yn eu cynhwysyddion cywir. Os bydd y lefelau uchel o halogiad yn parhau, efallai y bydd yn rhaid i’r awdurdod ohirio’r gwasanaeth.

Cyhoeddwyd y neges ar 31 Mawrth, 2020

Cais am wasanaeth cymorth casglu

Byddwn dal i gymryd ceisiadau am wasanaethau Casglu Cynorthwyol a Gwasanaeth Casglu Gwastraff Clinigol. Ond, oherwydd canllawiau presennol, bydd angen i’r ceisiadau rŵan cael eu gwneud ar-lein. Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Gwasanaeth casglu clytiau

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni fyddwn yn cymryd ceisiadau newydd am wasanaeth Casglu Clytiau Plant. Bydd defnyddwyr presennol o’r gwasanaeth yn parhau i gael eu gwasanaethau, nes clywch yn wahanol. Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Ceisiadau am gynwysyddion ailyglychu – trolis, bin bwyd a bin gwyrdd

Oherwydd digwyddiadau cyfredol, nad ydym yn cymryd unrhyw ceisiadau am gynwysyddion ailyglychu – trolis, bin bwyd a bin gwyrdd. Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod. Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref – Penhesgyn a Gwalchmai

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ailagor ei Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC) ym Mhenhesgyn yn unig o ddydd Mawrth, Mehefin 2il.

Dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw trwy wefan Cyngor Sir Ynys Môn a dderbynnir.

Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Gwalchmai yn parhau ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Casgliadau

O ganlyniad i’r pandemig COVID-19 sydd yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ac er mwyn helpu i leihau lledaeniad y firws, mae angen i ni sicrhau bod criwiau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu yn gallu casglu eich gwastraff yn y ffordd fwyaf diogel posibl. Mae’r gweithwyr hyn yn rhoi eu hunain yn agored i risg bob dydd er mwyn ein darparu â gwasanaeth casglu gwastraff. Felly, er mwyn gwneud pethau ychydig yn haws ac yn fwy diogel iddynt, allwn ni anelu i wneud y pethau canlynol os gwelwch yn dda: 

 • Ni fydd pobl sy’n hunanynysu yn cael eu trolibocsys wedi eu gwagio ond rydym yn cynghori pobl i gadw eu deunyddiau ailgylchu yn eu trolibocsys ac i beidio â mynd â nhw i’r mannau casglu. Gellir rhoi unrhyw deunyddiau ailgylchu sydd dros ben mewn bagiau plastig clir a byddant yn cael eu casglu yn dilyn eich cyfnod o hunanynysu.

 • Sicrhau bod gwastraff bin du yn cael ei roi mewn bagiau bin – dim byd yn rhydd.
 • PEIDIWCH â rhoi unrhyw fath o hancesi papur yn y trolibocs ailgylchu gan gynnwys hancesi wyneb, papur tŷ bach, papur cegin, hancesi papur, weips, papur pecynnu o unrhyw fath, papur glas nac unrhyw ddeunydd arall y gellir ei ystyried yn hances bapur. Os bydd unrhyw un o’r eitemau hyn wedi eu cynnwys, y mae’r criw yn teimlo y gallent achosi risg i’w hiechyd a’u lles, ni fydd unrhyw ran o’r troli yn cael ei wagio. 

 • Gwnewch yn siŵr bod eitemau megis gwydr, caniau a phlastigau yn cael eu golchi cyn i chi eu rhoi yn y bocsys ailgylchu. Bydd hyn yn tawelu meddyliau’r criwiau pan ddaw hi i wahanu’r pethau sy’n cael eu hailgylchu a gwagio’r bocsys.

 • Os yn bosibl, allwch chi lanhau handlenni’r biniau/trolibocsys cyn i ni eu casglu.

 • PEIDIWCH â rhyngweithio â’r criwiau o dan UNRHYW amgylchiadau.

 • Fe ddylai pobl sy’n hunan-ynysu roi dau fag du o amgylch eu gwastraff bin du os gwelwch yn dda.

 • Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni fyddwn yn casglu tecstilau yn y bocs top ailgylchu, nac yn y banciau dillad dim mwy. A wnewch chi ddal ar eich eitemau tan mae’r amgylchiadau’n gwella plîs? Ymddiheurwn am unrhyw anhawsterau achoswyd - Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Toiledau Cyhoeddus

Yn dilyn ein sefyllfa presennol gyda COVID-19 Yn anffodus, bydd y Toiledau Cyhoeddus yn cau I’r cyhoedd ar ol 18:30 heddiw (23/03/2020) hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ailagor ei Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC) ym Mhenhesgyn yn unig o ddydd Mawrth, Mehefin 2il.

Dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw trwy wefan Cyngor Sir Ynys Môn a dderbynnir.

Hamdden, iechyd a lles

Canolfannau Hamdden

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm Dydd Iau, 19 Mawrth. 

O 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd

 • Pob Canolfan Hamdden ar Ynys Môn (Llangefni, Amlwch, Caergybi a Phorthaethwy)

yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall. 

Gwybodaeth Debyd Uniongyrchol ac Aelodaeth

Bydd aelodaeth y cwsmeriaid hynnu sydd ag aelodaeth Debyd Uniongyrchol misol yn cael ei rewi’n awtomatig yn ystod yr amser mae'r Canolfannau ar gau. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.

Ni chymerir taliad yn ystod yr amser mae'r Canolfannau ar gau.

Bydd eich aelodaeth yn cael ei hail-gychwyn pan fydd y canolfannau’n ailagor.

I’r rhai sydd â phecynnau blynyddol, rydym am ychwanegu amser at eich aelodaeth pan fyddwn yn ailagor.

Noder, yn y sefyllfa annhebygol bod arian yn cael ei gymryd o’ch cyfrif, byddwn yn delio â hyn yn y modd priodol. Rhowch wybod i ni os bydd hyn yn digwydd.

Rydym yn disgwyl profi nifer uwch o alwadau ffôn i'n Canolfannau Hamdden. Felly, os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu â ni trwy e-bost ar:

monactif@ynsymon.gov.uk neu drwy Facebook trwy'r gwasanaeth negeseuon.

Byddwch yn ymwybodol efallai byddwn yn delio gyda nifer uwch o ymholiadau yn ystod yr adeg yma. Felly allai arwain at amser ymateb hirach na'r arfer.

Rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus ac yn dilyn y cyngor arbenigol sy’n cael ei roi i ni. Byddwn yn eich diweddaru os bydd y sefyllfa'n newid.

Diolch am eich dealltwriaeth, cefnogaeth barhaus ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achosir.

Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol

Bydd y rhaglen Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol (NERS) yn cael ei atal am gyfnod amhenodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd ond rydym yn cymryd y mesurau hyn er mwyn sicrhau bod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu rhoi ar waith er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch ein cleientiaid a’r staff sy’n darparu’r rhaglen. 

Gwybodaeth pellach gan Môn Acitf.

Clybiau Ieuenctid Ynys Môn

Penderfynwyd cau ein Clybiau Ieuenctid bythefnos yn fuan cyn gwyliau’r Pasg yn dilyn cyngor y Llywodraeth i weithredu’r polisi o g cadw pellter rhwng pobl ac osgoi cyswllt cymdeithasol gymaint ag sy’n bosib.

Noson Wobrwyo Gwasanaeth ieuenctid Ynys Môn (31/3/20) yn Ysgol Uwchradd Bodedern wedi ei gohirio.

Cyngor ac arweiniad a ddarperir gan Gorwel ar gyfer pobl sy'n profi camdriniaeth ddomestig.

Risg o gam-drin ac esgeuluso pobl hŷn

Mae llinell Gymorth Hourglass Cymru ar gael i unrhyw un sy`n poeni am y risg uwch o gam-drin ac esgeulustod I bobl hŷn yn ystod y cyfnod heriol yma. 

Mae’n bwysig iawn cefnogi gofalwyr sydd angen meddyginiaeth yn ystod y pandemig presennol. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Llywodraeth Cymru, Gofalwyr Cymru, Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain a Fferylliaeth Gymunedol Cymru wedi bod yn cydweithio i ddeall y pwysau sy’n wynebu gofalwyr yn ystod yr amser hwn ac i gynnig ffyrdd y gellir eu cefnogi.

Wrth i ni barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru i aros adref ac i ond gadael ein cartrefi am resymau hanfodol, bydd nifer ohonom yn bryderus am gynnal ein ffitrwydd dros yr wythnosau nesaf.  

Efallai eich bod wedi gorfod ymlacio eich sesiynau ffitrwydd gan nad oeddech yn gallu gwneud y pethau yr oeddech yn arfer eu gwneud ond mae yna bethau y gallwn eu gwneud er mwyn cadw’n iach yn ein cartrefi.

Dyma ychydig o gyngor gan Môn Actif ar sut i gadw’n heini ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

1. Sesiwn ffitrwydd yn y cartref

Mae staff Môn Actif wedi bod yn gweithio’n galed er mwyn creu sesiynau ffitrwydd a heriau y gallwch eu gwneud yn eich ystafell fyw, eich ystafell wely neu hyd yn oed yn yr ardd!

Gyda 3-4 o fideos yn cael eu rhannu bob wythnos ar ein tudalen Facebook gallwch gynnal eich ffitrwydd drwy ymuno yn rhai ohonynt. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni sut hwyl gawsoch chi.

Mae gennym tudalen Facebook. Gallwch hefyd ddod o hyd i ein sianel YouTube.

2. Bwyta’n Iach

Gan ein bod ni bellach yn treulio mwy o amser yn ein cartrefi, mae’n gyfle da i gael hwyl ac i fod yn greadigol gyda’n coginio.

Mae digon o resipis am fwyd iach ar gael ar y gwefannau isod:

https://www.dietdoctor.com/

https://www.bbcgoodfood.com/recipes/category/healthy

https://www.jamieoliver.com/recipes/category/healthy-recipes/

https://www.waitrose.com/home/recipes/healthyeating.html

3. Cadwch yn heini gyda ffrindiau a theulu

Os ydych yn mynd i roi cynnig ar y fideos ffitrwydd yn y cartref, pam ddim gwahodd ffrindiau a theulu i gadw’n heini gyda chi ar yr un pryd drwy ddosbarth rhithiol!

Mae nifer o Apiau y gallwch eu defnyddio er mwyn cysylltu â’ch teulu a’ch ffrindiau - yn cynnwys Facetime, Zoom, Skype a Houseparty!

4. Cymerwch egwyl ffitrwydd bob hyn a hyn

Os nad ydych eisiau ymrwymo i ddosbarthiadau ffitrwydd a heriau, mae’n bwysig eich bod yn cadw mor actif â phosibl. 

Os ydych yn gweithio wrth eich cyfrifiadur neu’n eistedd yn gwylio’r teledu, beth am gymryd egwyl ffitrwydd? Dyma rai syniadau:

 • Cerddwch i fyny ac i lawr y grisiau bob tro mae hysbysebion yn ymddangos ar y teledu
 • Sefwch i fyny ac eisteddwch i lawr 10 gwaith bob 30 munud os ydych yn eistedd ar y soffa neu wrth eich desg
 • Gosodwch eich gweithle yn y gegin neu ar y silff ffenestr er mwyn i chi allu sefyll i fyny i weithio
 • Ceisiwch gerdded 10,000 o gamau bob diwrnod.

5. Gwaith tŷ

Mae glanhau, dystio, hwfro a rhoi dillad ar y lein yn gwneud i chi symud. Peidiwch ag osgoi gwneud y gwaith tŷ, defnyddiwch y pethau hyn i’ch ysgogi chi i symud!

Rhowch y radio ymlaen, chwaraewch gerddoriaeth egnïol a gwnewch y gwaith tŷ!

Mae’r dudalen we yma wedi cael ei ddatblygu yn ystod yr epidemic Covid-19 fel bod plant yn gallu parhau i  ddatblygu eu sgiliau ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch y ffyrdd.

Genedigaethau, marwolaethau a phriodasau

Ar 23 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fesurau caeth ar gyfer teithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus yn cynnwys cyfyngiadau ar ddathliadau priodasol a phartneriaethau sifil. Mae’r Gwasanaeth Cofrestru felly wedi atal yr holl wasanaethau gan eithrio cofrestru marwolaethau a chofrestru genedigaethau marw tan yr hysbysir fel arall.

Marwolaethau a genedigaethau marw

Mae darpariaeth bellach wedi’i wneud ar gyfer gallu cofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar deithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn cydweithio’n agos ag ymarferwyr iechyd er mwyn rhannu gwybodaeth yn electronig er mwyn diddymu’r angen i deuluoedd sydd wedi dioddef profedigaeth orfod ymweld â’r Swyddfa Gofrestru yn ystod sefyllfa’r argyfwng presennol. Er mwyn gwneud apwyntiad i gofrestru marwolaeth neu enedigaeth farw dros y ffôn, ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925, (26) neu (27)

Genedigaethau

Mae apwyntiadau i gofrestru genedigaethau wedi eu hatal tan y nodir fel arall. Gall rhieni bellach wneud cais am fudd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydynt wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy fynd i https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim

Priodasau / partneriaethau sifil

Mae’r holl seremonïau hyd at 31 Mai, 2020 wedi eu hatal yn unol â chyhoeddiad y Prif Weinidog. Cysylltir â’r cyplau a effeithiwyd gan y penderfyniad hwn gan y Cofrestrydd. Bydd yr holl apwyntiadau yn cael eu hail-drefnu am ddim cyn gynted a bydd modd i ni wneud hynny. Bydd y Gwasanaeth Cofrestru yn adolygu apwyntiadau o fis Mehefin ymlaen yn unol â chyhoeddiadau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Hyderwn y bydd ein cwsmeriaid yn deall yr angen i bawb ddilyn y canllawiau caeth newydd a gyflwynwyd er mwyn gallu ein hamddiffyn ni gyd yn ystod y pandemig byd-eang hwn.

Bydd y Gwasanaeth Cofrestru yn cydweithio â phawb er mwyn sicrhau bod apwyntiadau i gofrestru genedigaethau a seremonïau yn cael eu hail-drefnu. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod pryd fydd y mesurau teithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus yn cael eu codi felly byddwn yn cysylltu â chi yn y dyfodol agos unwaith y bydd y sefyllfa yn gliriach.

Peidiwch ag Ymweld â’r Swyddfa Gofrestru os gwelwch yn dda – byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn.

Cynllunio, rheoli adeiladau a chadwraeth

Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Yn ystod y pandemig Covid-19 presennol, bydd y Swyddogaeth Gynllunio yn ceisio parhau i ddelio gyda a gwneud penderfyniadau ar faterion cynllunio, gorfodaeth, rheoliadau adeiladu a cheisiadau cysylltiedig arall (megis Caniatâd Adeiladau Rhestredig, caniatâd Ardal Cadwraeth a Gorchmynion Gwarchod Coed a Rhybuddion Gwrychoedd) mewn modd mor effeithiol â phosibl.

Fodd bynnag, mae’r Cyngor wedi gwneud penderfyniad i atal y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. Tra gwneir pob ymdrech i wneud penderfyniadau am geisiadau byw drwy’r pwerau a ddyrennir i Swyddogion, mae ceisiadau newydd a’r rhai hynny lle mae angen penderfyniad y Pwyllgor Cynllunio yn debygol o wynebu oedi sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau ar ymweliadau safle, archwiliadau a chyfarfodydd.

Wrth i Swyddogion weithio o adref ar hyn o bryd gellir parhau i gysylltu â nhw drwy eu rhifau ffôn gwaith arferol neu drwy anfon e-bost atynt i’w cyfeiriadau gwaith arferol yn ystod oriau gwaith.

Mae’r Swyddogaeth gynllunio yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra, fodd bynnag rhaid rhoi blaenoriaeth i lesiant ac iechyd ein defnyddwyr gwasanaeth a’n staff.

Gwasanaeth Llyfrgelloedd ac Archifau

Cyhoeddwyd y neges ar 25 Mawrth, 2020

Bydd pob Llyfrgell (Amlwch, Biwmares, Benllech, Caergybi, Llangefni, Porthaethwy a Rhosneigr) yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol mae ein adeiladau llyfrgell, gwasanaethau teithiol a gwasanaethau i'r cartref ar gau.

Gan na allwch dychwelyd eich llyfrau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a bydd y llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig.

Cadwch afael ar eich llyfrau adref. Ni fydd modd i chi archebu llyfrau am gyfnod chwaith tra rydym yn ail-lunio ein gwasanaeth. Ymddiheurwn am hyn. Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim

Rydym yn ceisio cysylltu â'n holl gwsmeriaid i drafod opsiynau amgen, neu cysylltwch â ni ar ebost  llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Rydym yn parhau i ymateb i ymholiadau gan gwsmeriaid.

Mewn ymateb i gyngor y llywodraeth, mae Gwasanaeth Archifau Ynys Môn ar gau ar gyfer pob apwyntiad cyhoeddus hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth yn parhau i ymateb i ymholiadau. Y ffordd orau o gysylltu â’r gwasanaeth archifau yw drwy e-bost.

Manylion cyswllt: ARCHIFDY@ynysmon.gov.uk

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Cyhoeddwyd y neges ar 5ed Mail, 2020

Rhwydwaith Hawliau Tramwy a Thir Mynediad Ynys Môn

Mae rhwydwaith Llwybrau Tramwy Ynys Môn yn parhau i fod ar agor i’r cyhoedd eu defnyddio, yn amodol ar rai eithriadau a nodir isod, Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gallai newid os gwelir bod grwpiau o bobl yn casglu mewn ardaloedd penodol ac yn anwybyddu’r mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth. Ar hyn o bryd nid oes ardaloedd o Dir Mynediad wedi eu cau.

Gofynnwn fod holl aelodau’r cyhoedd yn dilyn y gofynion cadw pellter cymdeithasol ac yn defnyddio llwybrau lleol yn hytrach na theithio’n ddiangen i gefn gwlad. Mae nifer o lwybrau cerdded a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion yn mynd yn agos at gartrefi preifat. Os gwelwch yn dda, cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter o berchnogion tir a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a’r mesurau sydd yn eu lle er mwyn eich amddiffyn chi ac eraill.  

Bydd yr holl rybuddion cau yn cael eu cyhoeddi ar-lein ac yn cael eu postio ar y safle yn unol â Rheoliadau Gwarchod Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020  

Llwybrau sydd wedi cau

 • Llwybr Cyhoeddus drwy Parc Mwd, Y Fali – SH2913178638 to SH2917878975
 • Llwybr Cyhoeddus sy’n ffurfio rhan o Lwybr Arfordirol Ynys Môn ym Mharc y Morglawdd, Caergybi – SH2350383582 i SH2239083649
 • Llwybr Beicio yng Ngwarchodfa Natur Nant y Pandy, Llangefni – SH4579875901 i SH4534276537
 • Llwybr Cyhoeddus o Teras Nant i’r Llwybr Beicio yng Ngwarchodfa Natur Nant y Pandy, Llangefni -  SH4553575844 i SH4567075887
 • Llwybr Cyhoeddus o Gwredog Uchaf yn rhedeg yn gyffredinol tua’r De heibio Eglwys Santes Mair, Llannerchymedd - SH4056386189 i SH4044085130
 • Llwybr Cyhoeddus heibio Hen Gapel, Tynygongl - SH5024883498 i SH5003383383
 • Llwybr Cyhoeddus o’r A5025 heibio Castellior i Lon Penmynydd - SH5468674654 to SH5383473474
 • Llwybr Cyhoeddus o Pant Glas i Castell, Llanbedrgoch - SH4941180999 i SH4995880803

Dylai tirfeddianwyr/ deiliaid tir sy’n gofyn am gau llwybrau gysylltu efo’r Cyngor ar 01248 752376 neu pemht@ynysmon.gov.uk

Mae adroddiadau am rai llwybrau yn cael eu cau/ rhwystro gan dirfeddianwyr. Ni ddylai hyn ddigwydd ac mae’n anghyfreithiol. Dylai unrhyw un sy’n dod ar draws rhwystr newydd, arwyddion llwybrau sydd wedi eu tynnu/cuddio, neu sy’n cael ei herio gymryd lluniau a gadael i’r Cyngor wybod drwy ddefnyddio’r e-bost yma: pemht@ynysmon.gov.uk