Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Profi Covid-19 Ynys Gybi


Nod y rhaglen Brofi Gymunedol yw canfod pobl nad oes ganddynt symptomau COVID-19 (sef asymptomatig).

Y prif nod yw atal a lleihau trosglwyddiad pellach yn y gymuned.

Canolfan brofi Covid-19 ar gyfer trigolion sydd yn dangos symptomau

Os ydych yn dangos symptomau Covid-19 (gweler isod am restr gyflawn o symptomau) yna ewch am brawf, cyn gynted â phosib, i’r ganolfan brofi galw i mewn a thrwy ffenestr y car ym Maes Parcio Stanley Crescent, Ffordd Victoria, Caergybi.

Mae’r ganolfan brofi ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul, fel isod:

1 Ebrill i 4 Ebrill -  8am i 2pm 

5 Ebrill i 11 Ebrill -  2pm i 8pm

12 Ebrill i 18 Ebrill - 8am i 2pm 

19 Ebrill i 22 Ebrill - 2pm i 8pm 

Nid oes angen gwneud apwyntiad; dim ond mynd i’r safle os gwelwch yn dda.

Mae'n hanfodol eich bod chi ac aelodau eich cartref yn hunanynysu nes i chi dderbyn canlyniad eich prawf.

Gwasanaeth casglu prawf Covid-19 ar gyfer plant ysgol blynyddoedd 7 i 13 a’u swigen teulu

Mae’r gwasanaeth yma wedi dod i ben erbyn hyn.

Cafodd dros 3,200 o becynnau profi eu dosbarthu yn ystod yr wythnos.

Pecynnau profi Covid-19 (cymunedol)

Gan fod y ganolfan brofi gymunedol newydd ar agor yn awr yng Nghanolfan Hamdden Caergybi, mae'r gwasanaeth casglu a danfon o ddrws i ddrws wedi dod i ben. 

Gofynnir i unrhyw breswylydd sydd â phrawf PCR sydd heb gael ei gasglu i’w anfon drwy’r post. 

Noder: Rhaid postio’r profion yn y blychau post sydd wedi eu marcio’n glir â sticeri ‘Blwch Blaenoriaeth’. 

Gall trigolion Ynys Gybi sy’n gaeth i’w cartref ac sy’n methu mynd am brawf i Ganolfan Hamdden Caergybi gysylltu â’r Cyngor Sir drwy e-bost PRAWFC19@ynysmon.gov.uk neu ffonio (01248) 752267.

Canolfan brofi gymunedol Covid-19 newydd ar gyfer trigolion Caergybi ac Ynys Gybi, a phobl sy’n gweithio yno, nad ydynt yn dangos symptomau

Manteision cael prawf llif unffordd cymunedol

Mae cymryd prawf yn helpu i leihau lledaeniad y feirws yn eich cymuned, ond nid yw cael prawf yn orfodol.

  • os ydych yn cael prawf positif, rydych yn helpu i dorri cadwyn drosglwyddo COVID-19 yn eich cartref, swigen deuluol a’r gymuned
  • mae’r prawf yn nodi pobl heintus ac yn eu cynorthwyo i ynysu cyn iddynt ddatblygu symptomau
  • mae profi yn helpu i reoli ac ynysu achosion o COVID-19
  • mae profi yn diogelu’r bobl fwyaf agored i niwed rhag effeithiau a chanlyniadau COVID-19

Fideo o'r ganolfan brawf

Darllenwch yr atebion i’r cwestiynau cyffredin isod am y ganolfan brofi gymunedol dorfol yng Nghanolfan Hamdden Caergybi.

Na.

Os ydych yn dangos symptomau Covid-19 (gweler isod am restr lawn o symptomau) yna ewch am brawf, cyn gynted â phosib, i’r ganolfan galw i mewn a phrofi drwy ffenest y car ym Maes Parcio Stanley Crescent, Ffordd Victoria, Caergybi.

Mae’r ganolfan brofi ar agor rhwng 8yb a 8yp o ddydd Llun i ddydd Sul. Nid oes angen gwneud apwyntiad; dim ond mynd i’r safle os gwelwch yn dda.

Mae'n hanfodol eich bod chi ac aelodau eich cartref yn hunanynysu nes i chi dderbyn canlyniad eich prawf.

Yn ddiweddar, mae Caergybi ac Ynys Gybi wedi gweld rhai o’r cyfraddau uchaf o ran heintiau Covid-19 yng Nghymru a’r DU.

Rydym yn gobeithio y bydd profion cymunedol yn nodi rhagor o achosion positif ac yn helpu’r bobl yma i ynysu er mwyn atal trosglwyddiad asymptomatig a lleihau trosglwyddiad y feirws yn y gymuned.

Nid yw 1 o bob 3 o bobl sydd â COVID-19 yn dangos symptomau o gwbl.

Mae pawb sy’n byw, yn gweithio ac yn astudio yn ardal Ynys Gybi yn cael cynnig prawf.

Mae modd i unrhyw un nad oes ganddo/ganddi symptomau gael prawf.

Drwy gael prawf byddwch yn helpu i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach a chaniatáu i’r cyfyngiadau gael eu codi yn gynt.

Canolfan Hamdden Caergybi, Kingsland, Caergybi, Ynys Môn, LL65 2YE

Dydd Oriau agor Amser cau
Dydd Llun 11am 6pm
Dydd Mawrth 11am 6pm
Dydd Mercher 11am 6pm
Dydd Iau 11am 6pm
Dydd Gwener 11am 6pm
Dydd Sadwrn 10am 4.30pm
Dydd Sul 10am 4.30pm
Dydd Gwener y Groglidd 10am 4.30pm
Dydd Llun y Pasg 10am 4.30pm

Oes.

Gall pobl ifanc 16 oed neu'n hŷn wneud y prawf eu hunain.

Dylai rhiant/gwarchodwr/gofalwr fynd gyda phlant rhwng 12 a 15 oed. Gallant wneud y prawf eu hunain, ond dylid eu goruchwylio yn y bwth.

Rhaid i blant 11 oed ac iau fod yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad/gofalwr a all weinyddu'r prawf a chynorthwyo'r plentyn.

Dylai’r oedolyn weinyddu’r swab dim ond os yw'n gyffyrddus i wneud. Nid fydd unigolion sydd wedi'u hyfforddi'n ar gael i helpu gyda gweinyddu’r prawf.

Oes.

Nid yw 1 o bob 3 o bobl sydd â Covid-19 yn dangos symptomau o gwbl. Felly, rydym yn annog pawb i fynd am brawf, beth bynnag yw eu symptomau neu eu statws brechu.

Er bod brechiadau Covid-19 yn amddiffyn y rhan fwyaf o bobl rhag mynd yn sâl gyda haint Covid, nid ydym yn gwybod a yw’r brechiad yn eich atal rhag cario’r haint a’i drosglwyddo i eraill.

Gallwch fod yn heintus heb wybod hynny. Mae angen y prawf i ganfod hynny.

Oes.

Rydym yn annog pawb ar Ynys Gybi i gael prawf.

Efallai eich bod yn cario’r haint ers i chi gael eich prawf diwethaf.

Na.

Nid oes angen i chi wneud apwyntiad i gael prawf yng Nghanolfan Hamdden Caergybi – dim ond galw i mewn.

Pan fyddwch yn cyrraedd, gofynnir i chi gofrestru ar gyfer y prawf gan ddefnyddio eich ffôn symudol.

Byddwch angen camera ar eich ffôn sy’n gallu darllen codau bar. Os nad yw eich ffôn yn gallu gwneud hyn, gall aelod o staff eich cofrestru ar gyfer y prawf.

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn cael eich cyfeirio i fwth profi lle bydd modd i chi swabio eich hun.

Ar ôl i chi swabio eich hun, byddwch yn cael eich cyfeirio i adael gan ddefnyddio drws gwahanol.

Bydd cynorthwywyr profi ar gael i ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych a’ch cynorthwyo i fynd drwy’r broses.

Rydym yn annog unigolion i hunangofrestru yn y ganolfan trwy ddefnyddio dyfais/ffôn clyfar os oes modd gan y bydd hyn yn cyflymu'r broses.

Os na allwch hunangofrestru, yna bydd staff yn gofyn i chi roi eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost dilys yn y man cofrestru.

Mae hyn er mwyn i chi allu cofrestru a chael canlyniadau'r prawf.

Gwisgwch fasg neu orchudd wyneb pan fyddwch yn dod i'r ganolfan os gwelwch yn dda.

Oes.

Gallwch barcio yng Nghanolfan Hamdden Caergybi trwy gydol eich ymweliad i gael prawf ac mae'r parcio am ddim.

Oes.

Mae mynediad i bobl anabl. Os oes angen hyn arnoch, rhowch wybod i aelod o staff pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan.

Bydd staff ar gael yn y maes parcio i'ch helpu.

Am resymau pellter cymdeithasol, 'rydym yn gofyn i bobl ddod i'r ganolfan brofi ar eu pennau eu hunain os gwelwch yn dda.

Fodd bynnag, os ydych angen rhywfaint o gymorth personol, er enghraifft help i symud o gwmpas, mae croeso i chi ddod ag aelod o'ch teulu neu ofalwr gyda chi, ar yr amod eu bod yn eich 'swigen'.

Fodd bynnag, rhaid i chi beidio â dod â neb gyda chi sydd ag unrhyw symptomau COVID.

Nodwch fod fydd angen i rhiant/gwarchodwr/gofalwr fynd gyda phlant 15 oed neu iau.

Ni allwn ragweld pa mor hir fydd y ciwiau nac am ba mor hir y bydd yn rhaid i chi ddisgwyl, ond gellwch fod yn dawel eich meddwl y bydd staff wrth law i sicrhau y cedwir at y camau diogelwch llawn.

Byddem yn disgwyl i bawb sy'n dod am brawf gadw pellter cymdeithasol o 2m a gwisgo gorchudd wyneb.

Mae'r prawf yn cymryd ychydig funudau i'w gwblhau.

Na, nid yw'r prawf yn brifo ond gall fod ychydig yn anghyfforddus ond dim ond am ychydig eiliadau.

Na, nid yw'r profion yn orfodol.

Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy'n gymwys - pawb sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yn Ynys Gybi i gael prawf er mwyn atal trosglwyddo'r feirws gan bobl nad oes ganddynt symptomau ac i leihau trosglwyddiad y feirws yn gyffredinol yn y gymuned.

I gadw Ynys Gybi'n ddiogel ac i warchod eich cymuned, eich ffrindiau a'ch teulu.

Bydd profion yn y gymuned yn rhoi darlun mwy cywir o'r feirws yn Ynys Gybi. Darganfod pwy yw'r bobl sydd â Covid-19 a chynnig cymorth iddynt i'w helpu i hunanynysu cyn iddynt ddatblygu symptomau.

Bydd hyn yn helpu i leihau nifer y bobl y maent yn trosglwyddo'r feirws iddynt ac yn gostwng y gyfradd drosglwyddo i helpu i gadw trigolion Ynys Gybi'n ddiogel.

Os ydych chi eisoes wedi cael prawf positif yn y 90 diwrnod diwethaf, gallwch gael prawf eto ac eithrio os ydych yn bositif ar hyn o bryd ac yng nghanol eich cyfnod ynysu 10 diwrnod.

Yn y fath achos, ni ddylech gael prawf arall a dylech barhau i ynysu.

Bydd pawb yn cael prawf trwy ddefnyddio Dyfeisiau Llif Unffordd (Lateral Flow Devices - LFD).

Bydd y rheini sy'n cael prawf yn swabio eu hunain ac yna'n rhoi'r swab i dechnegydd hyfforddedig i'w brosesu yn y fan a'r lle gan ddefnyddio'r offer Llif Unffordd.

Dylech ddychwelyd i'ch car neu i'ch cartref ar unwaith ac aros am eich canlyniadau.

Gall y profion Prawf Llif Unffordd (LFT) roi canlyniadau o fewn 30 munud - 1 awr heb yr angen i brosesu'r swabiau mewn labordy.

Anfonir canlyniadau profion llif unffordd trwy neges destun neu e-bost.

Os nad oes gennych fynediad i ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost, yna arhoswch yn ddiogel i ffwrdd oddi wrth eraill a dychwelwch i'r ganolfan ar ôl 30 munud.

Na.

Dylech ddychwelyd i'ch car neu i'ch cartref ar unwaith ac aros am eich canlyniadau.

Na, does dim rhaid i chi hunanynysu.

Dylech dderbyn canlyniad eich prawf mewn awr. Felly, rydym yn annog pawb sydd wedi cael prawf i ddychwelyd i'w car/cartref ar unwaith i ddisgwyl am eu canlyniad.

Peidiwch â mynd i unrhyw adeiladau cyhoeddus cyfagos os gwelwch yn dda oherwydd fe allech chi fod yn lledaenu'r feirws os ydych chi'n cael prawf positif.

Rydym yn argymell eich bod yn dychwelyd i'r ganolfan brofi ar ôl 7 niwrnod i gael y prawf eto er mwyn sicrhau eich bod yn dal i fod yn rhydd o COVID-19.

Os ydych chi'n profi'n bositif bydd angen i chi gael prawf swab PCR traddodiadol.

Ewch am brawf, cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda, yn y ganolfan brofi galw i mewn a thrwy ffenest y car ym Maes Parcio Stanley Crescent, Ffordd Victoria, Caergybi.

Mae'r ganolfan brofi ar agor rhwng 8yb ac 8yp o ddydd Llun i ddydd Sul. Nid oes angen gwneud apwyntiad; dim ond mynd i'r safle os gwelwch yn dda.

Mae'n hanfodol eich bod chi ac aelodau eich cartref yn hunanynysu nes i chi dderbyn canlyniad eich prawf.

Bydd y drefn olrhain cysylltiadau yn cychwyn trwy'r tîm Profi Olrhain a Diogelu a chynghorir y rheini y mae'r achos positif wedi dod i gysylltiad â nhw i hunanynysu am 10 diwrnod.

Bydd aelod o'r Tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth.

Bydd angen i chi barhau i ddilyn y rheolau cyfredol sydd mewn grym yng Nghymru ac a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Os yw Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru wedi cysylltu â chi a dweud wrthych am hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gymorth ariannol trwy Gynllun Taliad Cymorth Hunanynysu Llywodraeth Cymru.

Mae'r gefnogaeth ariannol hon wedi'i chynllunio i helpu i sicrhau bod pobl sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 a'u cysylltiadau agos yn hunanynysu am y cyfnod gofynnol i atal y feirws rhag lledaenu.

Dyluniwyd y cynllun hefyd i annog unigolion sy'n gymwys i gael y cymorth hwn i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn helpu i atal trosglwyddo COVID-19 ac i osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach

Na.

Nid yw prawf negyddol yn newid y rheolau cyfredol y mae'n rhaid i ni i gyd eu dilyn.

Nac ydi.

Mae'r holl brofion Covid-19 sy'n rhan o'r cynllun peilot yn rhad ac am ddim.

Ni ellir danfon prawf llif unffordd i'ch cartref.

Os ydych chi'n sâl neu os oes gennych symptomau gellir anfon prawf atoch yn y post i'ch tŷ trwy http://www.gov.uk/get-coronavirus-test neu drwy ffonio 119.

Ar gyfer yr holl ymholiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19 ar gyfer trigolion Ynys Gybi, ffoniwch y llinell gynghori ar 01248 752 628 neu 01443 425020.

Nodwch os gwelwch yn dda, oherwydd nifer y galwadau, efallai y bydd y llinellau'n brysur a dim ond os oes gennych ymholiad penodol na ellir ei ateb yn y Cwestiynau Cyffredin uchod y dylech ffonio'r rhif hwn.