Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cais am wasanaeth cymorth casglu


Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn rhoi cymorth mewn achosion lle na fedr unigolion, oherwydd eu bod yn fregus neu oherwydd analluedd, ddanfon eu biniau ar olwynion neu focsys ailgylchu at ochr y lôn ac ar yr amod nad oes unrhyw berson arall a allai gyflawni’r dasg yn byw yn y tŷ, gallent gyflwyno cais ffurfiol i’r Cyngor am wasanaeth cymorth casglu.

Os bydd y Cyngor yn cymeradwyo’r cais am y gwasanaeth cymorth casglu, yna bydd yn cytuno gyda deilydd y tŷ ar bwynt casglu addas.

Cyfyngir y gwasanaeth cymorth casglu i’r aelwydydd hynny sydd mewn angen gwirioneddol yn dilyn proses o gyflwyno cais i’r Cyngor. Bydd y Cyngor yn adolygu’r angen am y gwasanaeth hwn bob blwyddyn.

COVID-19: Byddwn dal i gymryd ceisiadau am wasanaethau casglu cynorthwyol a gwasanaeth casglu gwastraff clinigol. Ond, oherwydd canllawiau presennol, bydd angen i’r ceisiadau rŵan cael eu gwneud ar-lein.

Sut rydym yn defnyddio eich manylion personol

Bydd y wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon yn cael ei ddefnyddio i bwrpasau gweinyddol.

Deddf Diogelu Data 1998. Cyngor Sir Ynys Môn yw’r rheolwr data at ddibenion y ddeddf.