Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai


Dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw a ganiateir i fynd i mewn i'r safle.

Mae dwy ffordd i archebu'ch ymweliad â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai:

 • ar-lein - gweler isod am fanylion
 • ffoniwch y Tîm Rheoli Gwastraff ar (01248) 752860 (nid yw'r opsiwn hwn ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc)

Bydd yn rhaid i bob cerbyd fod yn ddim hirach na 5 metr na’n uwch na 2.1 metr yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol.

Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd a staff bob amser yn ystod ymweliadau â Chanolfan Gwalchmai, rydym wedi cyflwyno'r amodau llym canlynol.

Dydd

Oriau agor

Amser cau

Dydd Llun

10am

4.30pm

Dydd Mawrth

10am 4.30pm

Dydd Mercher

10am 4.30pm

Dydd Iau

10am 4.30pm

Dydd Gwener

10am

4.30pm

Dydd Sadwrn

Ar gau

Ar gau

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Peidiwch ag ymweld os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu, gyda symptomau Covid-19 neu'n cysgodi ar hyn o bryd

 • ni ddylech ond ymweld os na allwch gadw eich gwastraff/deunydd ailgylchu’n ddiogel gartref. Peidiwch â mynd oni bai ei fod yn hanfodol
 • mae Gwalchmai ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 10am i 2.30pm
 • gallwn yn awr ganiatáu i bob math o gerbydau/trelars ddod i’r safle - rhai y mae angen trwydded arnynt a rhai nad oes angen trwydded arnynt
 • bydd yn rhaid i bob cerbyd fod yn ddim hirach na 5 metr na’n uwch na 2.1 metr yn cynnwys unrhyw osodiadau ychwanegol
 • os credwch fod angen trwydded ar gyfer eich cerbyd/trelar cysylltwch â Thîm Rheoli Gwastraff Cyngor Sir Ynys Môn ar 01248 752860 neu ewch i dudalen we
 • rydym bellach yn caniatáu person ychwanegol i gael ymweld â’r safle yn y car gyda’r gyrrwr (2 berson ym mhob car) er mwyn gallu dadlwytho eitemau ar y safle
 • Noder, os oes mwy na 2 o bobl yn y car e.e. teuluoedd â phlant ifanc, byddwch yn cael ymweld â’r safle ond dim ond 2 o bobl fydd yn cael dod allan o’r car

Gallai methu â chydymffurfio â hyn arwain at rywun yn gofyn i chi adael y safle.

Bydd yr amodau canlynol yn berthnasol i’r holl fathau o drelars bach o fath domestig:

 • ni all y trelar fod yn hirach na 1.8 metr o hyd
 • rhaid i’r cerbyd sy’n tynnu’r trelar fod yn gar safonol o fath domestig. Os yw’r cerbyd sy’n tynnu’r trelar yn gerbyd masnachol o dan ddiffiniad ffurfiol y Cyngor, ni fyddwch yn cael mynediad i’r safle
 • os ydych yn dod ag eitemau trwm ac nad ydych yn gallu eu gwaredu eich hun, ceisiwch ddod â rhywun efo chi i’ch helpu. Ni fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth o ganlyniad i’r cyfyngiadau Covid-19

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach gweler y Cynllun Caniatâd ar gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Domestigarnoch.

 • mae'n debygol y bydd ciwiau yn y ganolfan ailgylchu oherwydd cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n cael mynd i mewn ar y tro ac arolygon pellach
 • ni fyddwch yn cael mynd i mewn i'r safle heb gyfeirnod archebu dilys neu os ydych yn methu cwrdd â’r meini prawf mynediad a nodir uchod
 • cadwch at y system rheoli traffig a'r arwyddion cyfarwyddiadau os gwelwch yn dda
 • mae'n hanfodol eich bod chi'n cofio rheolau cadw pellter cymdeithasol ac yn dilyn unrhyw negeseuon diogelwch eraill sydd mewn grym
 • ni fydd ein staff yn gallu eich helpu i godi a chario eich gwastraff (dewch ag eitemau y gallwch godi a’u symud ar ben eich hun yn unig)
 • byddwch yn amyneddgar a pharchwch y staff sy'n gweithio yn y ganolfan bob amser os gwelwch yn dda

Ni chaniateir i ddeiliaid cartrefi ddod ar y safle i gael gwared ar eu gwastraff os nad ydynt yn cadw at y canllawiau defnydd sydd mewn lle.

Archebu eich ymweliad ar-lein

Mae'r ffurflen yn derbyn archebion am y slotiau 7 diwrnod ymlaen llaw.

Archebwch ymweliad â Gwalchmai CAGC

Cwestiynau cyffredin

Mae’n bwysig iawn ein bod yn diogelu staff ac ymwelwyr yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Rydym yn defnyddio’r system apwyntiadau i reoli faint o gerbydau/cartrefi sy’n ymweld bob dydd ac i helpu pobl i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, sy’n golygu mai dim ond hyn a hyn o apwyntiadau sydd ar gael bob diwrnod.

Bydd y nifer cyfyngedig o apwyntiadau yn helpu i gadw pawb yn ddiogel, lleihau prysurdeb a lleihau’r ciwiau.

Er mwyn cael lle rhaid i chi greu cyfrif ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn a llenwi’r ffurflen gais.

Mae nifer y llefydd sydd ar gael yn gyfyngedig iawn ac felly efallai na fydd eich cais yn llwyddiannus yn anffodus.

Darllenwch yr amodau a thelerau yn ofalus iawn gan na fyddwch yn cael mynediad i’r safle os nad ydych yn cydymffurfio.

Caniateir un ymweliad i bob cartref er mwyn gwneud yn siŵr bod cynifer o gartrefi â phosibl yn cael cyfle i gael gwared ar eu gwastraff.

Oes.

Byddwn yn gwirio eich rhif cofrestru yn erbyn y cofrestriad. 

Yn anffodus, os byddwch yn methu eich apwyntiad, bydd yn rhaid i chi wneud cais arall am le ar gyfer diwrnod arall.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ar yr A5, tu allan i Walchmai, ar ochr Caergybi o’r pentref. Gellir ei gyrraedd o’r A55 (Cyffordd 5).

Y côd post yw LL65 4PW.

Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau.

Arhoswch yn eich car gyda’ch ffenestri i fyny nes y bydd staff yn gofyn i chi yrru i’r ganolfan.

Bydd gennych 10 munud ar y safle i wagio eich car o eitemau ailgylchu/gwastraff. Sicrhewch eich bod yn gorffen dadlwytho eich gwastraff o fewn yr amser hwn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod ag eitemau y gallwch eu cario eich hun gan na fydd unrhyw gymorth yn cael ei roi.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trefnu eich gwastraff cyn dod, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu dadlwytho o fewn eich slot 10 munud.

Sicrhewch eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill ar y safle.

Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu.

Nac ydyn.

I gadw chi a’r staff ar y safle yn ddiogel, byddwn yn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn yn golygu na fydd y staff yn gallu eich helpu i ddadlwytho.

Oes, gwnewch hyn cyn dod os gwelwch yn dda.

Os yw aelodau eich cartref yn hunan-ynysu ar hyn o bryd gan fod rhywun yn profi symptomau, ni ddylech ymweld â’r safle.

Os ydych chi wedi cwblhau’r cyfnod hunan-ynysu, sicrhewch eich bod yn rhoi gwastraff y cartref mewn bagiau dwbl ac yn eu gadael am 72 awr cyn i chi ddod â nhw i’r safle.

 

Gellir trefnu casgliad swmpus yn yr un ffordd ag arfer drwy gysylltu ag Adain Rheoli Gwastraff y Cyngor drwy ffonio 01248 750057 (Opsiwn 7).

Noder, bydd yn rhaid talu am y gwasanaeth hwn.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na