Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai - gwybodaeth am ailagor


Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC) yng Ngwalchmai wedi'i ailagor.

Dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw ar-lein a dderbynnir - gweler y manylion pellach isod.

Bydd modd i bobl drefnu amser ar unrhyw adeg o’r dydd i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwalchmai ar gyfer y diwrnod canlynol. Noder, mae’r safle dal ar gau ar benwythnosau ar hyn o bryd.

Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd a staff bob amser yn ystod ymweliadau â Chanolfan Gwalchmai, rydym wedi cyflwyno'r amodau llym canlynol:

Materion pwysig i’w hystyried cyn ymweld â chanolfan Gwalchmai 

 • Peidiwch ag ymweld os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu, gyda symptomau Covid-19 neu'n cysgodi ar hyn o bryd
 • Ni ddylech ond ymweld os na allwch gadw eich gwastraff / deunydd ailgylchu’n  ddiogel gartref. Peidiwch â mynd oni bai ei fod yn hanfodol
 • Dim ond ceir a ganiateir ar y safle
 • Ni chaniateir trelars, faniau na thryciau (pick-ups) ar y safle (hyd yn oed gyda thrwydded ar eu cyfer)
 • Rydym bellach yn caniatáu person ychwanegol i gael ymweld â’r safle yn y car gyda’r gyrrwr (2 berson ym mhob car) er mwyn  gallu dadlwytho eitemau ar y safle. Noder, os oes mwy na 2 o bobl yn y car e.e. teuluoedd â phlant ifanc, byddwch yn cael ymweld â’r safle ond dim ond 2 o bobl fydd yn cael dod allan o’r car. Gallai methu â chydymffurfio â hyn arwain at rywun yn gofyn i chi adael y safle

Archebu eich ymweliad â Chanolfan Gwalchmai

 • Dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw trwy wefan Cyngor Sir Ynys Môn a dderbynnir
 • Bydd deiliaid tai yn cael archebu ymweliad ar-lein drwy ‘Fy Nghyfrif’ ar y wefan
 • Rhaid bod gennych gyfrif eisoes neu bydd angen i chi greu cyfrif newydd er mwyn archebu ar-lein. Ceir arweiniad ar sut i gofrestru - cofrestrwch gyda ‘Fy Nghyfrif’
 • Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ‘Fy Nghyfrif’, defnyddiwch y ddolen ganlynol. Sylwch: nid yw'r ffurflen archebu ar gael ar AppMÔN - archebwch ymweliad â Gwalchmai CAGC
 • Mae canllawiau manwl ar sut i lenwi'r ffurflen ar gael
 • Pwysig: Wrth lenwi'r ffurflen dylid gofnodi'ch cyfeiriad yn awtomatig. Os nad yw'n ymddangos, teipiwch eich Cod Post (nid eich cyfeiriad) a dewiswch eich cyfeiriad o'r gwymplen. Rhowch eich cod post yn y fformat LL77 7TW, gan adael lle rhwng dwy ran y cod post
 • Pwysig: Ar ddiwedd y ffurflen bydd taflen grynodeb yn ymddangos fel y gallwch wirio a yw popeth wedi'i fewnbynnu'n gywir. Unwaith y byddwch yn hapus, cliciwch 'Cyflwyno' i gwblhau eich cais am wasanaeth. Ar ôl i chi glicio 'Cyflwyno', bydd neges werdd yn ymddangos ar gornel dde eich sgrin i gadarnhau ei bod wedi'i chyflwyno. Sylwch: NID dyma'ch cadarnhad o'ch lle. Byddwch yn cael e-bost maes o law i gadarnhau a oes gennych le ai peidio
 • Os ydych yn defnyddio dyfais symudol, trowch y ffôn ar ei ochr er mwyn i chi allu gweld y cyfarwyddiadau a'r botwm 'Cyflwyno' yn well
 • Os sylwch nad oes slotiau ar gael yna bydd pob un wedi'i archebu. Daliwch ati rhag ofn y bydd ceisiadau'n cael eu gwrthod
 • Bydd y nifer o ymweliadau ar-lein ellir eu harchebu wedi eu cyfyngu er mwyn cwrdd ag anghenion iechyd a diogelwch
 • Dim ond un ymweliad a ganiateir i bob cartref yn ystod y cyfnod cychwynnol yma
 • Gofalwch eich bod yn cyrraedd ar amser – plis peidiwch a chyrraedd yn gynarach/hwyrach 

Cyrraedd Canolfan Gwalchmai - LL65 4PW

 • Mae'n debygol y bydd ciwiau yn y ganolfan ailgylchu oherwydd cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n cael mynd i mewn ar y tro ac arolygon pellach
 • Ni fyddwch yn cael mynd i mewn i'r safle heb gyfeirnod archebu dilys neu os ydych yn methu cwrdd â’r meini prawf mynediad a nodir uchod
 • Cadwch at y system rheoli traffig a'r arwyddion cyfarwyddiadau os gwelwch yn dda

Tra byddwch ar safle Canolfan Gwalchmai

 • Cadwch at y system rheoli traffig a'r arwyddion cyfarwyddiadau ar y safle os gwelwch yn dda
 • Mae'n hanfodol eich bod chi'n cofio rheolau cadw pellter cymdeithasol ac yn dilyn unrhyw negeseuon diogelwch eraill sydd mewn grym
 • Ni fydd ein staff yn gallu eich helpu i godi a chario eich gwastraff (dewch ag eitemau y gallwch godi a’u symud ar ben eich hun yn unig).
 • Byddwch yn amyneddgar a pharchwch y staff sy'n gweithio yn y ganolfan bob amser os gwelwch yn dda

Ni chaniateir i ddeiliaid cartrefi ddod ar y safle i gael gwared ar eu gwastraff os nad ydynt yn cadw at y canllawiau defnydd sydd mewn lle. 

Mae’n bwysig iawn ein bod yn diogelu staff ac ymwelwyr yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Rydym yn defnyddio’r system apwyntiadau i reoli faint o gerbydau/cartrefi sy’n ymweld bob dydd ac i helpu pobl i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, sy’n golygu mai dim ond hyn a hyn o apwyntiadau sydd ar gael bob diwrnod. Bydd y nifer cyfyngedig o apwyntiadau yn helpu i gadw pawb yn ddiogel, lleihau prysurdeb a lleihau’r ciwiau.

Er mwyn cael lle rhaid i chi greu cyfrif ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn a llenwi’r ffurflen gais. Mae nifer y llefydd sydd ar gael yn gyfyngedig iawn ac felly efallai na fydd eich cais yn llwyddiannus yn anffodus. Darllenwch yr amodau a thelerau yn ofalus iawn gan na fyddwch yn cael mynediad i’r safle os nad ydych yn cydymffurfio.

Proses ymgeisio ar-lein yn unig yw hon ar hyn o bryd. Dyma’r ffordd fwyaf diogel ac effeithiol o fonitro faint o geisiadau yr ydym yn eu cael yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn. Bydd y Cyngor yn edrych ar ffyrdd eraill o drefnu lle yn y dyfodol agos.

Caniateir un ymweliad i bob cartref er mwyn gwneud yn siŵr bod cynifer o gartrefi â phosibl yn cael cyfle i gael gwared ar eu gwastraff.

Oes – byddwn yn gwirio eich rhif cofrestru yn erbyn y cofrestriad. Noder mai dim ond ceir fydd yn cael mynychu – Ni chaniateir trelars (o unrhyw faint) nac unrhyw gerbydau o fathau masnachol (faniau, faniau cefn agored ac ati, hyd yn oed â thrwydded ddilys) i gael mynediad i Penhesgyn yn ystod yr amseroedd agor cychwynnol.  

Yn anffodus, os byddwch yn methu eich apwyntiad, bydd yn rhaid i chi wneud cais arall am le ar gyfer diwrnod arall.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ar yr A5, tu allan i Walchmai, ar ochr Caergybi o’r pentref. Gellir ei gyrraedd o’r A55 (Cyffordd 5).

Y côd post yw LL65 4PW.

 • Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau
 • Arhoswch yn eich car gyda’ch ffenestri i fyny nes y bydd staff yn gofyn i chi yrru i’r ganolfan
 • Bydd gennych 10 munud ar y safle i wagio eich car o eitemau ailgylchu/gwastraff. Sicrhewch eich bod yn gorffen dadlwytho eich gwastraff o fewn yr amser hwn
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod ag eitemau y gallwch eu cario eich hun gan na fydd unrhyw gymorth yn cael ei roi
 • Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trefnu eich gwastraff cyn dod, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu dadlwytho o fewn eich slot 10 munud
 • Sicrhewch eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill ar y safle 

Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu.

Nac ydyn. I gadw chi a’r staff ar y safle yn ddiogel, byddwn yn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn yn golygu na fydd y staff yn gallu eich helpu i ddadlwytho.

Dim ond UN person fydd yn cael mynediad i’r safle (y gyrrwr yn unig).

Oes, gwnewch hyn cyn dod os gwelwch yn dda.

 Os yw aelodau eich cartref yn hunan-ynysu ar hyn o bryd gan fod rhywun yn profi symptomau, ni ddylech ymweld â’r safle. Os ydych chi wedi cwblhau’r cyfnod hunan-ynysu, sicrhewch eich bod yn rhoi gwastraff y cartref mewn bagiau dwbl ac yn eu gadael am 72 awr cyn i chi ddod â nhw i’r safle.   

Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cadw pellter cymdeithasol, cadw traffig yn symud ac er mwyn osgoi gormod o draffig byddwn ond yn gadael ceir ar y safle yn ystod y cyfnod cychwynnol. Fodd bynnag, edrychwch ar wefan y Cyngor yn ddyddiol er mwyn cael diweddariadau pellach.

Rydym hefyd wedi cyflwyno gwasanaeth cyfyngedig o’r gwasanaeth casglu eitemau swmpus fel dewis arall i ymweld â Chanolfan Gwalchmai. Bydd y slotiau cyntaf yn gyfyngedig ar y dechrau ond y gobaith yw y gellir cynyddu’r niferoedd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gellir trefnu casgliad swmpus yn yr un ffordd ag arfer drwy gysylltu ag Adain Rheoli Gwastraff y Cyngor drwy ffonio 01248 750057 (Opsiwn 7). Noder, bydd yn rhaid talu am y gwasanaeth hwn.