Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Casgliad gwastraff gwyrdd - cwestiynau cyffredin COVID-19


Gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd

Oherwydd effaith barhaus Covid-19, bydd yn rhaid i ni leihau ein gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd am y tro.

Mae'n debygol iawn na fydd NIFER O DAI yn yr ardaloedd a restrir isod yn derbyn gwasanaeth casglu gwastraff gardd heddiw. Yn anffodus, NI fydd yn bosibl cynnig gwasanaeth dal i fyny ar hyn o bryd chwaith.

Amhariad casglu gwastraff gardd heddiw yn yr ardaloedd canlynol:

 • Brynteg
 • Bwlch
 • Benllech
 • Traeth Bychan
 • Moelfre
 • Marian Glas
 • Maenaddwyn
 • Llandyfrydog
 • Llannerchymedd
 • City Dulas
 • Bryn Refail
 • Mynydd Bodafon
 • Capel Parc
 • Penygraigwen
 • Dulas
 • Penysarn
 • Mynydd Parys
 • Amlwch
 • Nebo

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Mae nifer o staff rheng-flaen yn gorfod hunanynysu gan olygu nad yw’r gweithwyr allweddol hyn yn gallu cyflawni’r gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd ar hyn o bryd.

Yn anffodus, nid yw’r wybodaeth am y gwir nifer o staff sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff ar gael tan y bore penodol ac felly efallai na fydd rhai trigolion yn cael eu gwastraff gwyrdd wedi’i gasglu yn unol â’r calendr ac ychydig iawn o rybudd fydd yn cael ei roi. Mae hyn yn anffodus ond yn rhywbeth nad oes modd ei osgoi o dan yr amgylchiadau.    

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd wedi gorfod cael ei atal mewn rhai ardaloedd o Ynys Môn ar fyr rybudd. Cafodd y penderfyniad anodd hwn ei wneud er mwyn galluogi gweithwyr rheng flaen ein contractwr i allu canolbwyntio eu hymdrechion ar gasgliadau gwastraff mwy hanfodol megis gwastraff bwyd, ailgylchu, gwastraff hylendid a gwastraff bin du nad oes modd ei ailgylchu.

Fel y nodwyd, gellid atal eich gwasanaeth casglu gwastraff gardd ar unrhyw adeg yn seiliedig ar y nifer o staff sydd ar gael, gydag ychydig iawn o rybudd o hynny ymlaen llaw. Gan nad oes unrhyw ffordd arall i chi allu cael gwared ar eich gwastraff gwyrdd ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn awgrymu eich bod yn dal eich gafael ar y gwastraff am y tro. Un opsiwn fyddai i greu twmpath compostio eich hun - https://walesrecycles.org.uk/cy/lleihau/compostio-yn-y-cartref

Rydym yn gofyn yn garedig i chi beidio â rhoi eich gwastraff gwyrdd yn y trolibocs, eich bin brown na’r bin du. 

Mae’r ddau safle wedi cau yn ystod yr argyfwng er mwyn osgoi problemau o bobl yn casglu ac am paterion cadw pellter cymdeithasol. Rhaid i drigolion aros adref heblaw am deithiau hanfodol. Ni ystyrir bod ymweld â’ch CAGC lleol yn daith hanfodol. 

Os byddwch yn dewis ymweld â’ch CAGC lleol ac eich bod yn gadael gwastraff y tu allan tra bo’r giatiau wedi cau, ystyrir hyn yn achos o dipio sbwriel yn anghyfreithlon. Byddwch yn torri’r gyfraith ac yn debygol o dderbyn dirwy neu orfod mynd i’r llys. Cadwch afael ar eich gwastraff yn ystod y cyfnod hwn os gwelwch yn dda.

Mae’r Cyngor a’i gontractwr yn gweithio’n galed i geisio cynnal y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd yn unol â’r calendr casglu gwastraff a ddarparwyd i bob cartref. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd newidiadau i’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn ddyddiol o hyn ymlaen.

Edrychwch ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn a’n tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael y newyddion diweddaraf.

Yn anffodus, ychydig iawn o rybudd fydd modd ei roi. Bydd manylion yr ardaloedd a effeithir arnynt bob dydd yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y wefan yn ddyddiol gan fod lefelau staffio yn newid bob dydd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir a gobeithiwn y gallwch werthfawrogi’r ymdrechion sy’n cael eu gwneud i geisio cyflawni’r gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd.

Os yw eich gwastraff gwyrdd i fod i gael ei gasglu, mae’r Cyngor yn argymell i chi roi eich bin gwyrdd allan fel arfer ac i chi edrych ar wefan y Cyngor er mwyn cael unrhyw ddiweddariadau. Gobeithir y bydd cadarnhad fod y gwasanaeth wedi’i ganslo ar gael erbyn 11am ar ddiwrnod y casglu.