Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Tipio anghyfreithlon a gorfodaeth gwastraff


Rydym yn cadw ein hynys hardd yn ‘lân ac yn wyrdd’ drwy gynnal amrywiaeth o wasanaethau glanhau strydoedd.

Rydym hefyd yn gofodi deddfwriaeth amgylcheddol.

Mae Ynys Môn yn ynys brydferth ac yn wir, mae bron y cyfan o ardal ei harfordir wedi’i ddosbarthu fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

Mae rhai unigolion yn mynnu tarfu gyda’n gwaith ac yn parhau i gael gwared o’u gwastraff mewn ffordd anghyfreithlon.

Rydym yn gweithio i rwystro ymddygiad gwrthgymdeithasol fel hyn a bydd ein tîm o Swyddogion Gorfodaeth yn ymchwilio i bob math o ddigwyddiadau ledled yr Ynys, fel:

  • Gollwng Sbwriel
  • Cael gwared o wastraff yn anghyfreithlon, elwir hefyd yn dympio
  • Problemau gyda gwastraff domestig a gwastraff domestig ymylol

Mae’r gyfraith yn cefnogi ein gwaith gorfodaeth

Cyflwynwyd Cyfraith Statud i gosbi’r rhai sy’n cyflawni trosedd Amgylcheddol.

Defnyddir y ddeddfwriaeth hon i roi dirwy sefydlog a chymryd camau cyfreithiol lle bo angen hynny.

Cymryd camau gorfodaeth yw’r opsiwn olaf ac addysgu pobl yw’r opsiwn gorau bob tro.

Bydd yr Adain Rheoli Gwastraff yn gweithio gyda thrigolion i addysgu a rhoi cyfarwyddyd ar sut i ddelio gyda gwastraff a chael gwared ohono mewn ffordd gyfrifol.

Tipio anghyfreithlon

Sut gallwch adrodd tipio-anghyfreithlon?

Llenwch y ffurflen ar-lein.

Adroddwch am tipio anghyfreithlon

Gallwch hefyd lenwi’r ffurflen isod a’i yrru at yr Adain Rheoli Gwastraff, neu ffoniwch y swyddfa ar 01248 752860. Mae modd lawrlwytho’r cerdyn post isod a’i hargraffu. Does dim angen stamp - gallwch ei ddanfon trwy ddefnyddio’r cyfeiriad rhad bost sydd ar y cerdyn.

Gallwch gyflwyno’r ffurflen yn anhysbys neu cofrestrwch eich cyfrif hunan wasanaeth personol a diogel, bydd yn arbed amser ac yn helpu i gadw trefn ar eich ceisiadau am wasanaeth. 

Tipio Anghyfreithlon - beth ydyw?

‘Tipio Anghyfreithlon’ yw gadael gwastraff a reolir yn ddiawdurdod ar dir nad yw wedi ei drwyddedu i’w dderbyn.

Mewn geiriau eraill mae’n rhywbeth mwy na gadael sbwriel.

Gellir gweld yr union fanylion am y drosedd o dan Adran 33 Deddf Diogelwch Amgylcheddol 1990.

Mae pobl sy’n cyflawni’r drosedd hon yn torri’r gyfraith ac mae tipio anghyfreithlon yn niweidiol i’r amgylchedd, yn llygru, yn annifyr i edrych arno, yn wrthgymdeithasol ac yn gostus i’w glirio.

Beth mae’r Cyngor yn ei wneud ynglyn a thipio-anghyfreithlon?

Bydd pob achos o dipio anghyfreithlon yr adroddir amdano yn cael ei ymchwilio, a’i archwilio a chymerir ffotograff ac yna caiff ei basio ymlaen i’n contractwyr i’w glirio.

Mae’r tystiolaeth yn cael ei ddefnyddio i sefydlu enw a chyfeiriad, manylion cyfrif banc personol, enwau cwmnïau neu unrhyw beth fydd yn cyfeirio’r Swyddog Gorfodaeth tuag at y troseddwr.

Mae hyn yn cymryd llawer o amser ac ymdrech gyda rhywbeth y gellir mynd ag ef i , a hynny am ddim ar gyfer delio ag ef yn y ffordd gywir.

Nid cyfrifoldeb yr Awdurdod yw clirio achosion o dipio anghyfreithlon ar dir preifat. Bydd angen gwneud trefniadau preifat.