Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Grant Caledi i Denantiaid ar gyfer tenantiaid yn y sector rhentu preifat


Pwy sy’n gymwys 

I wneud cais am Grant Caledi i Denantiaid, mae'n rhaid eich bod wedi dioddef caledi ariannol oherwydd pandemig Covid-19, ac nad ydych wedi gallu talu eich rhent o ganlyniad i hynny.

Bydd angen ichi ddangos eich bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

  • byddwch wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
  • byddwch wedi cael trafferth talu eich rhent neu ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19
  • byddwch yn byw ac yn dal tenantiaeth ar gyfer eiddo sector preifat yn Ynys Môn 
  • ni fyddwch wedi cael budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol wrth i’ch ôl-ddyledion rhent gronni  
  • ni fyddwch wedi gallu talu eich rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan oedd gennych ôl-ddyledion oherwydd Covid-19 

Ni fyddwch yn gallu cael Grant Caledi i Denantiaid os nad ydych wedi profi caledi ariannol yn ystod pandemig Covid-19, ac yn fwriadol heb dalu eich rhent i'ch landlord neu i’ch asiant. 

Yr hyn y bydd ei angen arnoch i wneud cais 

I ymgeisio, bydd angen i chi rhoi tystiolaeth briodol i helpu’r awdurdod lleol i wneud penderfyniad ynghylch p’un ai i roi grant i chi. Bydd angen i chi ddarparu’r canlynol:  

  • prawf o bwy ydych chi (trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni, a biliau i'r cartref sy'n profi eich cyfeiriad am y tri mis diwethaf)
  • copi o'ch cyfriflenni banc am o leiaf y ddau fis diwethaf (gan gynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych)
  • copi o’ch cytundeb tenantiaeth 
  • tystiolaeth ac esboniad am y rheswm nad ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd Covid-19 – a fydd hefyd yn cynnwys adolygiad o’ch sefyllfa ariannol 

Gallai’r awdurdod lleol hefyd ofyn ichi ddarparu rhagor o dystiolaeth neu wybodaeth er mwyn cefnogi eich cais am grant. Bydd darparu hynny’n gyflym yn eu helpu i brosesu eich cais. 

Gwneud cais

Cysylltwch gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost TimOpsiynauTai@ynysmon.gov.uk neu ffonio 01248 752 200.

Cofiwch gynnwys 'Grant Caledi i Denantiaid' yn llinell pwnc eich e-bost – bydd hynny’n helpu ni dynnu eu sylw at y ffaith eich bod yn ymgeisio am grant.

Ar ôl ichi gyflwyno’ch cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio a byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â'ch cais. Bydd disgwyl ichi ddarparu gwybodaeth am eich incwm, sut mae'r pandemig wedi effeithio arnoch chi, a sut mae hyn wedi effeithio ar eich gallu i dalu eich rhent.

Byddai’n ddefnyddiol hysbysu eich landlord neu asiant eich bod yn gwneud cais am grant, gan y bydd yr awdurdod lleol hefyd yn cysylltu â’r landlord neu asiant er mwyn gofyn am ddatganiad ysgrifenedig yn cadarnhau eich bod yn denant a bod gennych ôl-ddyledion rhent, a faint yw’r ôl-ddyledion hynny.

Yna, bydd yr awdurdod lleol yn rhoi gwybod ichi a yw eich cais wedi'i gymeradwyo ai peidio. Efallai y cysylltir â chi hefyd os oes angen ichi ddarparu mwy o wybodaeth. 

Os yw’ch cais yn cael ei gymeradwyo  

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich grant yn cael ei dalu i'r landlord ar eich rhan. 

Ni fydd angen ad-dalu'r grant hwn. 

Os nad yw’ch cais yn cael ei gymeradwyo

Gwrthodir eich cais os nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwystra, neu os nad ydych wedi darparu'r dystiolaeth sydd ei hangen i brosesu eich cais. 

Gallwch hefyd gael cymorth a chyngor gan Shelter Cymru neu Cyngor ar Bopeth Cymru.

Landlordiaid ac asiantaethau

Ffurflen datganiad landlord neu asiant

Pan fydd tenant yn cyflwyno cais am y Grant Caledi i Denantiaid, bydd swyddogion o adran dai yr awdurdod lleol yn cysylltu â chi neu’ch asiant.

Mae gofyn i’r awdurdod lleol wirio gwybodaeth ar ffurflen gais y tenant gan gynnwys gwerth y taliadau rhent misol, lefel yr ôl-ddyledion rhent, bod y tenant yn byw yn yr eiddo ar y ffurflen gais a bod ganddo gytundeb tenantiaeth ar gyfer yr eiddo hwnnw.

Bydd yr awdurdod lleol yn gofyn i chi neu’ch asiant lenwi ffurflen yn datgan bod yr wybodaeth yn gywir, ac fe fyddai’n ddefnyddiol cael ymateb prydlon gan landlordiaid ac asiantaethau i geisiadau o’r fath, er mwyn cwblhau’r cais heb oedi.

Manylion banc landlord neu asiant

Bydd y taliad grant, os caiff ei ddyfarnu, yn cael ei dalu i bob landlord ar ran y tenant am yr ôl-ddyledion.

Bydd disgwyl i chi neu’ch asiant ddarparu manylion banc er mwyn galluogi’r awdurdod lleol i wneud y taliad. Mae hyn wedi’i gynnwys ar y ffurflen datganiad y landlord neu asiant.

Cofrestru landlord gyda Rhentu Doeth Cymru

Er mwyn gweithredu fel landlord yng Nghymru, rhaid i chi a’ch eiddo fod wedi cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru.

Bydd yr awdurdod lleol yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru gan ddefnyddio’r Gofrestr Gyhoeddus fel rhan o’r broses ymgeisio.

Os nad yw eich eiddo wedi cofrestru, bydd yr awdurdod lleol yn gofyn i Rhentu Doeth Cymru ymchwilio ymhellach. Ceir gwybodaeth ar sut i gofrestru ar wefan Rhentu Doeth Cymru.

Cymorth parhaus i denantiaid

Efallai y bydd angen rhagor o gymorth ar rai tenantiaid y tu hwnt i’r cynllun Grant Caledi i Denantiaid, ac os felly, efallai y bydd eich awdurdod lleol yn cysylltu â chi i drafod hyn yn uniongyrchol.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na