Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Grant Gwisg Ysgol a Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad)


Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid ar gyfer Grant Datblygu Disgyblion i ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim neu sy'n derbyn gofal, ac mae'r cyfraddau ar gyfer 2020/21 fel a ganlyn:

 • £125 ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn Derbyn mewn Ysgol Gynradd
 • £125 ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 3 mewn Ysgol Gynradd
 • £200 ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 7 mewn Ysgol Uwchradd
 • £125 ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 10 mewn Ysgol Uwchradd

Mae disgyblion 4, 7, 11 a 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion hefyd yn gymwys.

Pwrpas y cynllun yw cynorthwyo teuluoedd sydd ar incwm isel i brynu:

 • gwisg ysgol yn cynnwys cotiau ac esgidiau
 • dillad ac esgidiau ymarfer corff
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi fel y Sgowtiaid, Geidiaid, Cadlanciau, crefftau ymladd, chwaraeon, perfformio neu ddawns a mwy
 • offer fel bagiau ysgol ac offer i’r cas pensiliau
 • offer arbenigol ar gyfer pynciau fel dylunio a thechnoleg
 • offer ar gyfer teithio tu allan i oriau ysgol fel dysgu awyr agored e.e. dillad dal dwr

Er mwyn bod yn deilwng rhaid i’r rhiant / gofalwr gwrdd ag un o’r meini prawf canlynol:

 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Credyd Treth Plentyn ar yr amod nad oes gennych hawl i gael Credyd Treth Gwaith a bod gennych incwm blynyddol yn y cartref, fel yr aseswyd gan CthEM nad yw'n fwy na £16,190.
 • Credyd Pensiwn (Gwarant)
 • Cymorth dan Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
 • Credyd Cynhwysol ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400

Mae Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) i blant sy'n derbyn gofal ym mhob blwyddyn ysgol ar gael yn uniongyrchol o'r Gwasanaeth Dysgu. Gwnewch gais ysgrifenedig yn uniongyrchol i Heulwen Owen, Swyddog Cyswllt Addysg Plant Mewn Gofal, Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni LL77 7TW.

Nid yw disgyblion sy'n cael Prydau Ysgol am Ddim oherwydd trefniadau amddiffyn trosiannol yn gymwys i gael y cyllid hwn.