Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Grant Gwisg Ysgol a Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad)


Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y cynllun Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) i ganiatáu darparu cymorth tuag at liniaduron neu dabledi os nad yw’r ysgol yn gallu rhoi offer ar fenthyg i’r teulu.

Yn awr, gellir gwneud dyfarniadau tuag at:

 • gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau
 • dillad chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys (ond heb ei gyfyngu i) Sgowtiaid, Geidiaid, Cadetiaid, crefftau ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio neu ddawns
 • offer e.e. bagiau ysgol a deunyddiau ysgrifennu
 • offer arbenigol pan fydd gweithgareddau cwricwlwm newydd yn cychwyn, megis dylunio a thechnoleg
 • offer ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol, megis dysgu yn yr awyr agored e.e. dillad glaw
 • gliniaduron a thabledi (os nad yw’r ysgol yn gallu benthyg offer)

Y meini prawf ar gyfer bod yn gymwys i dderbyn y taliad yw bod y rhiant / gwarcheidwad yn bodloni’r meini prawf ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim, sef derbyn un o’r budd-daliadau a ganlyn neu dderbyn cymorth dan Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999.

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (seiliedig ar incwm)
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (seiliedig ar incwm)
 • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad oes gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eich aelwyd, fel yr aseswyd gan CThEM, yn fwy na £16,190.
 • Credyd Pensiwn (Gwarant)
 • Credyd Cynhwysol, ar yr amod nad yw incwm a enillir net blynyddol eich aelwyd yn fwy na £7,400

Fodd bynnag, noder bod cynllun diogelu trosiannol ar waith ar hyn o bryd ar gyfer prydau ysgol am ddim.

Mae hyn yn caniatáu i ddyfarniad prydau ysgol am ddim barhau os oedd y rhieni/gwarcheidwad yn derbyn y budd-daliadau angenrheidiol ond eu bod wedi cael eu symud oddi ar y budd-daliadau hynny yn ddiweddarach.

Yn anffodus, nid yw plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim dan y cynllun diogelu trosiannol yn gymwys ar gyfer y taliad hwn.

Os nad ydych yn sicr eich bod yn bodloni’r meini prawf, cysylltwch â’r gwasanaeth budd-daliadau ar 01248 750 057 i gael cyngor pellach.

Mae meini prawf y cynllun wedi cael ei ymestyn hefyd i gynnwys y disgyblion canlynol sydd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a oedd yn mynd i:

 • dechrau yn y Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £125
 • dechrau ym Mlwyddyn 1 ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £125
 • dechrau ym Mlwyddyn 3 ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £125
 • dechrau ym Mlwyddyn 5 ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £125
 • dechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £200
 • dechrau ym Mlwyddyn 8 ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £125
 • dechrau ym Mlwyddyn 9 ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £125
 • dechrau ym Mlwyddyn 10 ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £125
 • dechrau ym Mlwyddyn 11 ym mis Medi 2021 ar gyfradd o £125
 • dysgwyr mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac sy’n 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed
 • plant sy'n derbyn gofal ym mhob blwyddyn ysgol

Mae’r cyllid ar gael hefyd i bob plentyn oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal.

Dylid gwneud cais ysgrifenedig yn uniongyrchol i Swyddog Cyswllt Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal, Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni LL77 7TW.

Cyllid ar gael

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael ar gyfer pob dysgwr cymwys, ac eithrio dysgwyr ym Mlwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 hawl i hyd at £200.

Sut i hawlio’r taliad

Bydd y cynllun talu yn agor ar 15 Gorffennaf 2021.

Os yw eich plentyn/plant yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd (ac nid y cynllun diogelu trosiannol – gweler uchod) ac os ydych yn derbyn y taliad yn lle prydau ysgol am ddim yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc, nid oes angen i chi wneud dim.

Mae’r wybodaeth angenrheidiol i wneud y taliad gennym.

Rydym yn ceisio gwneud taliadau cyn gynted â phosibl. Gohiriwyd rhai taliadau diweddar ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Os nad yw eich plentyn/plant yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd ac os nad ydych yn derbyn y taliad yn lle prydau ysgol am ddim, bydd rhaid i chi lenwi ffurflen gais i dderbyn y taliad.

Mae’r ffurflen ar gael isod. Anfonwch ffurflenni wedi'u llenwi at budd-dal@ynysmon.gov.uk

Unwaith eto, rydym yn anelu i wneud y taliad o fewn mis o dderbyn y cais. Os na fyddwch yn derbyn y taliad erbyn diwedd y cyfnod hwn, yna cysylltwch â’r gwasanaeth budd-daliadau ar 01248 750 057.

Nodwch fod y cynllun hwn ar agor tan 30 Mehefin 2022 yn unig ac ni wneir unrhyw daliadau ar ôl y dyddiad hwn.

Nodwch na fydd modd gwneud unrhyw ddyfarniad pellach mewn perthynas â phlentyn os cafodd dyfarniad ei wneud yn barod yn ystod y flwyddyn ysgol hon.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na