Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Grant gwisg ysgol a datblygu disgyblion


Pwrpas y cynllun ydi i gynorthwyo teuluoedd ar incwm isel i brynu:

 • gwisg ysgol yn cynnwys cotiau ac esgidiau
 • dillad ac esgidiau ymarfer corff
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi fel y Sgowts, Geidiaid, cadlanciau, crefftau ymladd, chwareon, perfformio neu ddawns a mwy
 • offer fel bagiau ysgol ac offer i’r cas bensiliau
 • offer arbenigol ar gyfer pynciau fel dylunio a thechnoleg
 • offer ar gyfer teithio tu allan i oriau ysgol fel dysgu awyr agored e.e. dillad dal dŵr   

Mae’r arian (£125 i bob disgybl a £200 i ddisgyblion blwyddyn 7) ar gael i ddisgyblion sy’n derbyn Cinio Ysgol am Ddim neu sy’n derbyn gofal ac yn:

 • mynd i ddosbarth Derbyn mewn ysgol gynradd sy’n cael ei chynnal ym mis Medi 2019
 • mynd i flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2019
 • mynd i flwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd sy’n cael ei chynnal ym mis Medi 2019
 • mynd i flwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd sy'n cael ei chynnal ym mis Medi 2019
 • neu mynd i ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion ac sy'n 4, 7, 11  neu 14 oed ym mis Medi 2019 

Er mwyn bod yn deilwng rhaid i’r rhiant / gofalwr gyfarfod ag un o’r meini prawf canlynol:

 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol ddim mwy na £16,190)
 • Credyd Pensiwn (Gwarant)
 • Cymorth o dan Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
 • Credyd Cynhwysol ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400

Nid oes gennych hawl i’r grant os rydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith, hyd yn oed os yw eich incwm trethadwy blynyddol yn llai na £16,190. 

Sut i wneud cais?

Plis a allwch gwbwlhau y ffurflen gais yma a’i dychwelyd i’r

Swyddfa Budd-daliadau
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfa’r Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Gallwch hefyd ei anfon trwy ebost i budddaliadau@ynysmon.gov.uk 

Am fwy o wybodaeth plis cysylltwch a’r Swyddfa Budd-daliadau ar 01248 750057.

Furflen gias Grant Datblygu Disgyblion