Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Taliad ynysu


Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi a rhoi cyfarwyddyd i chi hunanynysu, efallai fod gennych hawl i dderbyn Cymorth Ariannol.

Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Os ydych yn bodloni’r holl feini prawf, mae gennych hawl i dderbyn Taliad Ynysu o £500.

 • rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan
  • gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru ar 23 Hydref 2020 neu wedi hynny
  • mae’r ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach wedi gofyn i’ch plentyn ynysu ar 23 Hydref 2020 neu wedi hynny
  • rydych wedi derbyn hysbysiad gan ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi dod i gysylltiad agos ag achos positif ar 1 Chwefror 2021 neu wedi hynny
 • rydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • rydych chi neu eich partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

Taliad dewisol

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn taliad dewisol o £500 os ydych yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysed eraill uchod, ond: 

 • nid ydych chi neu eich partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • byddwch yn wynebu caledi ariannol oherwydd nad ydych yn gallu gweithio am eich bod yn hunanynysu  neu eich bod yn derbyn Tâl Salwch Statudol neu swm llai na hyn

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn.

Sicrhewch fod y wybodaeth isod gennych cyn dechrau eich cais

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru
 • eich Datganiad Banc neu slip cyflog diweddaraf, neu brawf eich bod yn hunangyflogedig

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a’ch bod yn cael cyfarwyddyd i hunanynysu oherwydd eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf Covid-19 positif, mae’n bosib eich bod yn gymwys yn awr i dderbyn cymorth. 

Nodwch, os ydych yn cael cyfarwyddyd drwy hysbysiad ar yr ap, mae’n rhaid i chi ddarparu sgrinlun.

Os nad ydych yn gallu darparu’r sgrinlun yma , neu os nad ydych yn eu darparu, yna ni fydd eich cais yn cael ei ystyried.

Bydd angen cadarnhad ysgrifenedig hefyd gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn a bod eich enillion wedi gostwng o ganlyniad. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd rhaid i chi ddarparu datganiad i’r perwyl hwnnw.

Noder na allwn wneud taliadau i gyfrifon Swyddfa Bost. Cysylltwch â ni os mai dyma eich unig opsiwn os gwelwch yn dda. 

Darllenwch hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun Cymorth Hunanynysu (linc allanol i wefan Llywodraeth Cymru).

Sylwch nad yw cyfnodau o addysgu ar-lein gan ysgolion yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer taliadau hunan-ynysu.

Gwneud cais