Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Taliad ynysu


Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi a rhoi cyfarwyddyd i chi hunanynysu, efallai fod gennych hawl i dderbyn Cymorth Ariannol.

Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy.

Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth.

Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Mae cymhwystra i gael Taliad Cymorth Hunanynysu gwerth £750 wedi'i gyfyngu i bobl sydd

 • wedi cael gwybod bod yn rhaid iddynt aros gartref a hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu oherwydd eu bod wedi cael canlyniad positif i'r prawf coronafeirws neu wedi bod mewn cysylltiad agos yn ddiweddar â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif a dim wedi ei brechu yn gyflawn, NEU;
 • yn rhiant neu'n ofalwr plentyn y gofynnwyd iddo hunanynysu drwy'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu fel achos positif

Noder: nid yw rhieni plant sydd wedi cael eu hysbysu drwy'r Ap y dylent hunanynysu yn gymwys i gael taliad.

Neu

 • wedi cael eu hysbysu drwy Ap Covid-19 y GIG i hunanynysu oherwydd eu bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif yn ddiweddar, sydd ddim wedi ei brechu yn gyflawn ac sydd wedi ei gynghori i hunanynysu gan POD. Gellir gwirio'r gofyniad hwn yn unigol;

Rhaid i'r ymgeisydd hefyd fod

 • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig, a
 • ddim yn gallu gweithio gartref ac yn mynd i golli incwm o ganlyniad ac
 • (yr ymgeisydd neu ei bartner) yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Ddim yn berson ifanc ble mae rhiant/gofalwr plentyn yn derbyn Budd-dal Plant ar ei rhan

Gwneud cais

Efallai y byddwch yn gymwys i gael taliad dewisol. Gwiriwch y meini prawf ar y dudalen hon.

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn taliad dewisol o £750 os ydych yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysed eraill uchod, ond:

 • nid ydych chi neu eich partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • byddwch yn wynebu caledi ariannol oherwydd nad ydych yn gallu gweithio am eich bod yn hunanynysu neu eich bod yn derbyn Tâl Salwch Statudol neu swm llai na hyn

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn.

Sicrhewch fod y wybodaeth isod gennych cyn dechrau eich cais

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru
 • eich Datganiad Banc neu slip cyflog diweddaraf, neu brawf eich bod yn hunangyflogedig

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a’ch bod yn cael cyfarwyddyd i hunanynysu oherwydd eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf Covid-19 positif, mae’n bosib eich bod yn gymwys yn awr i dderbyn cymorth. 

Nodwch, os ydych yn cael cyfarwyddyd drwy hysbysiad ar yr ap, mae’n rhaid i chi ddarparu sgrinlun.

Os nad ydych yn gallu darparu’r sgrinlun yma , neu os nad ydych yn eu darparu, yna ni fydd eich cais yn cael ei ystyried.

Bydd angen cadarnhad ysgrifenedig hefyd gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn a bod eich enillion wedi gostwng o ganlyniad. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd rhaid i chi ddarparu datganiad i’r perwyl hwnnw.

Noder na allwn wneud taliadau i gyfrifon Swyddfa Bost. Cysylltwch â ni os mai dyma eich unig opsiwn os gwelwch yn dda. 

Darllenwch hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun Cymorth Hunanynysu (linc allanol i wefan Llywodraeth Cymru).

Sylwch nad yw cyfnodau o addysgu ar-lein gan ysgolion yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer taliadau hunan-ynysu.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na