Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Taliad ynysu


Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi a rhoi cyfarwyddyd i chi hunanynysu, efallai fod gennych hawl i dderbyn Cymorth Ariannol.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Os ydych yn bodloni’r holl feini prawf, mae gennych hawl i dderbyn Taliad Ynysu o £500 

 • rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan:
  • gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru ar 23 Hydref 2020 neu wedi hynny
  • mae’r ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach wedi gofyn i’ch plentyn ynysu ar 23 Hydref 2020 neu wedi hynny
  • rydych wedi derbyn hysbysiad gan ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi dod i gysylltiad agos ag achos positif ar 1 Chwefror 2021 neu wedi hynny
 • rydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • rydych chi neu eich partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn 

Taliad Dewisol 

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn Taliad Dewisol o £500 os ydych yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysed eraill uchod, ond: 

 • nid ydych chi neu eich partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol oherwydd nad ydych yn gallu gweithio am eich bod yn hunanynysu 

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn. 

Sicrhewch fod y wybodaeth isod gennych cyn dechrau eich cais 

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru
 • eich Datganiad Banc neu slip cyflog diweddaraf, neu brawf eich bod yn hunangyflogedig 

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a’ch bod yn cael cyfarwyddyd i hunanynysu oherwydd eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf Covid-19 positif, mae’n bosib eich bod yn gymwys yn awr i dderbyn cymorth. 

Nodwch, os ydych yn cael cyfarwyddyd drwy hysbysiad ar yr ap, mae’n rhaid i chi ddarparu sgrinlun.

Os nad ydych yn gallu darparu’r sgrinlun yma , neu os nad ydych yn eu darparu, yna ni fydd eich cais yn cael ei ystyried.

Bydd angen cadarnhad ysgrifenedig hefyd gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn a bod eich enillion wedi gostwng o ganlyniad. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd rhaid i chi ddarparu datganiad i’r perwyl hwnnw.

Noder na allwn wneud taliadau i gyfrifon Swyddfa Bost. Cysylltwch â ni os mai dyma eich unig opsiwn os gwelwch yn dda. 

Darllenwch hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun Cymorth Hunanynysu (linc allanol i wefan Llywodraeth Cymru).

Sylwch nad yw cyfnodau o addysgu ar-lein gan ysgolion yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer taliadau hunan-ynysu.

Gwneud cais