Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Taliad ynysu


Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi ac wedi dweud wrthoch am hunanynysu, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y gallech fod â hawl i gefnogaeth ariannol.

Taliad Cefnogi Hunanynysu

Os ydych yn bodloni’r meini prawf, mae gennych hawl i Daliad Ynysu o £500. 

  • os ydych wedi eich hysbysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn (TTP) GIG Cymru y dylech hunanynysu ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
  • os ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
  • os na allwch weithio o adref ac y byddwch yn colli incwm o ganlyniad
  • os ydych ar hyn o bryd yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Cefnogaeth Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

Taliad Disgresiwn

Fe allech fod yn gymwys am Daliad Disgresiwn o £500 os ydych yn bodloni’r holl feini prawf uchod, ond:

  • nad ydych ar hyn o bryd yn derbyn: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Cefnogaeth Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
  • y byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gallu gweithio tra rydych yn hunanynysu 

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un cartref gael eu gwneud gan bob unigolyn.

Sicrhewch fod y wybodaeth isod gennych cyn i chi ddechrau ar eich cais:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan y Gwasanaeth Amddiffyn, Profi, Olrhain (TTP) GIG Cymru
  • eich Datganiad Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig

Noder na allwn wneud taliadau i gyfrifon Swyddfa Bost. Cysylltwch â ni os mai dyma eich unig opsiwn os gwelwch yn dda. 

Darllenwch hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun Cymorth Hunanynysu (linc allanol i wefan Llywodraeth Cymru).

Gwneud cais