Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cystadleuaeth Ffotograffiaeth AHNE


Mae'r gystadleuaeth hon wedi cau.

I ddathlu canmlwyddiant y Map Daearegol cyntaf o Ynys Môn, rydym yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth.

I roi cynnig arni, anfonwch eich llun at AHNE@ynysmon.gov.uk

Mae’r map yn dangos bod daeareg Ynys Môn yn fwy amrywiol efallai nag yn unrhyw ardal gyffelyb yn Ynysoedd Prydain. Eleni yw canmlwyddiant cyhoeddi’r map gan Edward Greenly.

Bydd yr enillydd yn cael cyfle i fynd ar gwrs Geo-Gaiacio mewn lleoliad ar yr ynys ac, yn ogystal, bydd eu llun yn cael ei gynnwys yng Nghalendr Tirweddau Gwarchodedig Cymru 2020.

Rhaid anfon y lluniau erbyn 25 Medi 2019.

 1. Nid oes angen talu ffi i gystadlu.
 2. Caniateir i gystadleuwyr gyflwyno hyd at dri ymgais.
 3. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, mae’r cystadleuydd yn cytuno i lynu at y telerau a’r amodau hyn.
 4. Ni ellir derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ymgais sydd ddim yn dod i law, am ba bynnag reswm.
 5. Mae rheolau’r gystadleuaeth a sut i ymgeisio fel a ganlyn: Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, rhaid i chi dynnu ffotograff yn dangos y ddaeareg amrywiol sy’n bodoli ar draws Ynys Môn.
 6. Yn eich e-bost, dylech gynnwys eich enw a nodi ymhle cafodd y ffotograff ei dynnu.
 7. Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo neu newid y gystadleuaeth a’r telerau ac amodau hyn heb rybudd. Bydd yr hyrwyddwr yn hysbysu ymgeiswyr cyn gynted â phosib am unrhyw newidiadau i’r gystadleuaeth.
 8. Er mwyn ymgeisio ac i gael manylion am sut i ymgeisio, ewch i https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Cefn-gwlad/Ardaloedd-o-Harddwch-Naturiol-Eithriadol-AHNE/Cystadleuaeth-Ffotograffiaeth-AHNE.aspx
 9. Bydd y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio’n cael ei ymestyn i 25 Medi. Ar ôl y dyddiad hwn, ni dderbynnir unrhyw ymgais arall i’r gystadleuaeth.
 10. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, mae’r cystadleuydd yn cytuno i lynu at y telerau a’r amodau hyn.
 11. Oherwydd natur y calendr, rhaid i’r ddelwedd fod ar fformat tirwedd (llun ar draws yn hytrach nag ar i fyny).
 12. At ddibenion ansawdd, rhaid i’r ffotograff gynnwys o leiaf 4 megapicsel.
 13. Bydd y wobr fel a ganlyn: Bydd yr enillydd yn cael cyfle i fynychu cwrs Geo-Gaiacio mewn lleoliad ar yr Ynys ac, yn ogystal, bydd ei ffotograff yn cael ei gynnwys yng nghalendr Tirweddau Gwarchodedig Cymru 2020.
 14. Mae’r wobr fel y nodir uchod ac ni chynigir arian parod neu wobr arall yn ei lle. Nid oes modd trosglwyddo’r gwobrau.
 15. Tîm AHNE a Chefn Gwlad Ynys Môn fydd yn dewis yr enillydd a bydd eu penderfyniad yn derfynol.
 16. Hysbysir yr enillydd drwy e-bost ar 27 Medi a bydd yr enw’n cael ei gyhoeddi ar 28 Medi yn ystod yr Ŵyl Coetiroedd. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd, neu os nad ydynt yn hawlio’r wobr o fewn 14 diwrnod o gael eu hysbysu, rydym yn cadw’r hawl i dynnu’r wobr yn ôl a dewis enillydd arall.
 17. Mae’r enillydd yn cytuno i’w (h)enw a’i (d)delwedd gael eu defnyddio mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd, yn ogystal â’r ffotograff buddugol. Bydd unrhyw ddata personol ynghylch yr enillydd, neu unrhyw ymgeisydd arall, yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data presennol [y DU] yn unig ac ni fydd yn cael ei ddatgelu i unrhyw drydydd parti oni bai bod yr ymgeisydd wedi rhoi ei ganiatâd/ei chaniatâd ymlaen llaw.
 18. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a manylion cyswllt yr ydych yn eu rhoi yn cael eu defnyddio ar gyfer gweinyddu’r gystadleuaeth yn unig.
 19. Ni chaniateir i staff sy’n gweithio i Dîm Cyrchfannau Cyngor Sir Ynys Môn gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

ahne_cystadleuaeth_logo