Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyngor cyn gwneud cais


Cyngor defnyddiol ar sut i wneud cais am fathau amrywiol o ganiatâd cynllunio ynghyd â cyngor cyn gwneud cais.

Er mwyn adlewyrchu’r cynnydd yn y costau sy’n gysylltiedig a darparu’r gwasanaeth bydd ffioedd yn cael eu codi ar gyfer rhai dosbarthiadau o Gyngor Cyn Cyflwyno Cais Cynllunio. Dilynwch y ddolen ar gyfer rhestr y ffioedd.

Mae’n werth cael trafodaeth gynnar a deallus cyn gwneud cais hefyd i ddatrys unrhyw broblemau cyn gwneud y cais cynllunio ei hun.

Pryd mae angen i mi wneud cais am ganiatâd cynllunio?

Mae angen cael caniatâd cynllunio ffurfiol ar gyfer sawl math o ddatblygiad.  Mae enghreifftiau posibl yn cynnwys:

  • y rhan fwyaf o adeiladau newydd y bwriedir eu codi
  • ymestyn neu newid adeiladau presennol
  • newid defnydd tir neu adeiladau (e.e. newid ty yn fflatiau neu newid adeilad fferm yn breswylfa)
  • gwaith peirianegol neu waith arall ar dir

Fodd bynnag nid oes rhaid cael caniatâd cynllunio ar gyfer rhai mathau o ddatblygiadau.  Fel rheol nid oes angen cael caniatâd cynllunio er mwyn newid tu mewn adeilad heb effeithio ar olwg allanol yr adeilad, gwneud rhai mathau o waith allanol bychan, neu’r rhan fwyaf o waith atgyweirio a chynnal a chadw.  Caniateir newid defnydd cyfyngedig hefyd o bosibl.

Mae’r gwasanaeth wedi llunio holeb i’ch galluogi chwi benderfynu os ydych angen caniatâd cynllunio ai peidio. Gellir llwytho hon i lawr fel y gallwch ei chwblhau a’i phostio i’r adain lle byddwn ni yn gwneud ein gorau i ymateb ar unwaith. 

Gweler, os gwelwch yn dda, y cyswllt atodiadau yng ngwaelod y tudalen i lawrlwytho’r holeb. Am wybodaeth bellach prun a ydych angen caniatad cynllunio ai peidio, dilynwch y cyswllt i’r Porth Cynllunio, os gwelwch yn dda.

Sut ydw i’n talu?

Dylid cyflwyno’r ffi gyda’ch cais. Gellir ei dalu yn y dulliau canlynol:

  • Defnyddio ein sustem talu ddiogel
Gwasanaethau Cynllunio - Talu Amdano
  • Cerdyn credyd/debyd trwy ffonio 01248  752428. 
  • Drwy BACS (cysylltwch â ni am fanylion BACS ar 01248 752428)

Os oes gennych unrhyw amheuaeth am y ffi gywir, cysylltwch â’r adran gan na ellir cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â’ch cais tan y bydd y ffi gywir wedi ei derbyn. Mae gan y Porthol Cynllunio gyfrifiannell ffioedd rhyngweithiol er mwyn eich cynorthwyo ymhellach i gyfrifo’r ffi gywir.

Cymerwch ofal!

Os ydyw rhywun yn codi adeilad y mae angen caniatâd cynllunio iddo neu ganiatâd dan y rheoliadau adeiladu ac yn gwneud hynny heb gael caniatâd angenrheidiol yn y lle cyntaf mae’n bosib y bydd raid cywiro pethau yn hwyrach ymlaen, a gallai hynny fod yn drafferthus iawn ac yn eithriadol o gostus. Efallai y bydd raid dymchwel y gwaith adeiladu - yr enw ar y math hwn o weithredu yw “Gorfodaeth”.

Cyngor cynllunio cyffredinol

Mae cyngor cynllunio cyffredinol ar gael wrth ein desg groesawu yn y swyddfa gynllunio yn Llangefni rhwng 10.30am a 3pm Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Fodd bynnag, os bydd arnoch angen siarad â rhywun ynghylch mater cynllunio penodol neu os dymunwch drafod eich anghenion tu allan i’r oriau hyn, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud trefniant. Yna gallwn sicrhau bod rhywun ar gael bydd yn gallu’ch cynghori, a lleihau unrhyw anhwylustod.

Efallai y bydd angen tâl am y cyngor hwn.

Sylwch fod cyngor Rheoli Adeiladu ar gael rhwng 8.45am a 5pm. 

Asiantiaid proffesiynol

Mae’n arfer cyffredin i benodi asiant proffesiynol i weithredu ar eich rhan. Bydd cyrff neu sefydliadau proffesiynol y cynllunwyr, y penseiri a’r syrfewyr siartredig i gyd yn cynhyrchu rhestri aelodau y gallwch ymgynghori â hwy os byddwch angen cyngor arbennig.

Tim Datblygiad

Rydym yn gweithredu cyfarfod rhyng-adrannol i gysidro bwriadau cyn rhoi i mewn am ganiatad. Mae’r tim datblygu yn cyfarfod pob bythefnos.

Cefnogi busnes

Os oes gan eich prosiect oblygiadau economaidd neu gyflogaeth eraill, mae modd gwneud trefniadau i chi gyfarfod cynghorwyr o Ganolfan Busnes Ynys Môn. Gallant gynorthwyo gyda chyngor ar gyfundrefnau grant, grantiau busnes, cronfeydd hyfforddiant, ac ati, all fod yn berthnasol i’ch prosiect. Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r adran Economaidd.

Grantiau adnewyddu tai

Mae eich cais am grant i adnewyddu eich ty yn cael sylw yn yr Adran Dai. Fodd bynnag, efallai y bydd arnoch angen caniatâd cynllunio neu ganiatâd dan y rheoliadau adeiladu, neu efallai y bydd arnoch angen caniatâd dan y ddwy system. Chwi sy’n gyfrifol am benderfynu pa un ai caniatâd cynllunio neu ganiatâd dan y rheoliadau adeiladu y mae arnoch ei angen a rhaid cael hwnnw cyn dechrau gweithio.

Cymorth Cynllunio Cymru

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen annibynnol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth ar holl agweddau cynllunio defnydd tir yng Nghymru.

Ewch i’r wefan neu ffoniwch y gwasanaeth llinell gymorth cynllunio ar 02920 625 000 am fwy o wybodaeth.