Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (Ynys Môn a Gwynedd)


Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn ar 31 Gorffennaf 2017. Mae’r CDLl yn strategaeth ddatblygu dros gyfnod o 15 mlynedd ar gyfer defnydd tir sy’n canolbwyntio ar gael datblygiad cynaliadwy. Bydd yn gwneud y canlynol:

  • Llywio datblygiad ar gyfer tai, cyflogaeth, manwerthu a defnyddiau eraill 
  • Cynnwys polisïau a fydd yn llywio penderfyniad yr Awdurdod Cynllunio Lleol am geisiadau cynllunio
  • Diogelu ardaloedd ar gyfer cynnal a chyfoethogi’r amgylchedd naturiol ac adeiledig

Mae’r isod yn rhoi amlinelliad o’r camau allweddol a’r dogfennau sy’n rhan o’r gwaith paratoi CDLl ar y Cyd.

Cytundeb Cyflawni

Manylion

Dyma’r cam cyntaf yn y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae’r Cytundeb Cyflawni wedi ei rannu’n ddwy ran - yr amserlen a’r Datganiad o Gyfranogiad Cymunedol. Strategaeth i sicrhau fod aelodau o’r cyhoedd ynghyd a budd-deiliaid allweddol yn rhan o’r broses paratoi’r Cynllun yw’r Datganiad.

Statws
Fe gafodd y Cytundeb Cyflawni cyfredol ei gymeradwyo gan Gyngor Gwynedd ar 3 Mawrth 2016 a gan Gyngor Sir Ynys Môn ar 10 Mawrth 2016.  Dyma gopi o lythyr Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi’r amserlen diwygiedig.

Casglu gwybodaeth gefndirol

Mae’n hanfodol fod y Cynllun, yn nhermau ei bolisïau a’i gynigion wedi ei selio ar sail dystiolaeth gadarn a chredadwy a bod yna ystyriaeth wedi ei roddi i bolisïau, cynlluniau a strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Bydd casgliadau’r gwaith casglu gwybodaeth yn cael ei gofnodi mewn cyfres o Bapurau Testun a Chefndir. Bydd y Casglu gwybodaeth gefndirol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.

Statws
Parhau

Datblygu’r Welediagaeth, Amcanion ac Opsiynau Strategol

Cyhoeddwyd fersiwn cyflawn ynghyd â llawlyfr o’r ddogfen yn ystod cyfnod o ymgynghori cyhoeddus yn 2011/2012. Mae’r ddogfen yn adnabod rhai o’r materion allweddol sydd angen i’r Cynllun ymdrin ag ef, drafftio gweledigaeth posib, adnabod amcanion strategol posib, awgrymu twf strategol posib ac opsiynau dosbarthu.

Statws
Cwblhawyd 2011/2012

Hoff strategaeth

Mae’r ddogfen hon yn cynnig amlinelliad o’r weledigaeth, amcanion ac Hoff strategaeth y Cynllun. Mae’n hanfodol i aelodau o’r cyhoedd a budd-deiliaid wneud sylw ar y Cynllun yn ystod y cyfnod ymgynghori i’r ddogfen Hoff strategaeth.

Statws
Cyfnod ymgynghori cyhoeddus 9 Mai 2013 hyd at 27 Mehefin 2013

Cynllun Adneuo

Dyma’r fersiwn drafft cyflawn o’r CDLl ar y Cyd. Bydd partoi’r Cynllun Adneuo yn rhoi ystyriaeth i sylwadau a derbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori i’r ddogfen ‘Hoff Strategaeth’.

Statws
Cyfnod ymgynghori cyhoeddus wedi dod i ben ar 31 Mawrth 2015.

Archwiliad Cyhoeddus

Adroddiad yr Arolygydd

Ar 30 Mehefin 2017, derbyniwyd y Cyngor Adroddiad yr Arolygydd ar yr Archwiliad i mewn i Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Daeth yr Arolygwyr i’r casgliad, yn amodol ar y newidiadau a nodir yn Atodiad A a B o’r Adroddiad, bod Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 yn gadarn. Mae Adroddiad yr Arolygydd ar gael i’w gweld isod. Mae cyhoeddi’r Adroddiad yn dod a’r broses Archwiliad i ben.

Mae Adroddiad yr Arolygydd yn rhwymol a bydd y Cyngor bellach yn ymgorffori’r newidiadau a bennir. Fel sy’n ofynnol gan Reoliadau Cynllun Datblygu Lleol (2005) (fel y’i diwygiwyd), bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd o fewn 8 wythnos o dderbyn yr Adroddiad.

Atodiad A - Cofrestr o Newidiadau Materion sy’n Codi (NMC)

Atodiad B – Cofrestr Newidiadau Materion sy’n Codi yr Arolygydd (INMC) 

Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 – 2026 

Ar 28 Gorffennaf 2017 penderfynodd Cyngor Gwynedd i fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwyendd a Môn. Penderfynodd Cyngor Sir Ynys Môn i fabwysiadu’r Cynllun ar 31 Gorffennaf 2017. Felly, mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwyendd a Môn (CDLl ar y cyd) ar 31 Gorffennaf 2017. Daeth yn weithredol ar ddyddiad ei fabwysiadu ac mae’n disodli’r cynlluniau canlynol a pholisïau dros dro:

 Ynys Môn                                                                              Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd
 Cynllun Fframwaith Gwynedd (1993)  Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2009)
 Cynllun Lleol Ynys Môn (1996)  
 Cynllun Datblygu Unedol Ynys Môn
(a stopiwyd) (2005)
 
 Polisi Cynllunio Dros Dro: Safleoedd Mawr
(2011)
 
 • Polisi Cynllunio Dros Dro: Clystyrau Gwledig (2011)  

Y CDLl ar y Cyd fydd y sail ar gyfer penderfyniadau am gynllunio defnydd tir yn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd ac Ynys Môn ac fe gaiff ei ddefnyddio gan y Cynghorau i lywio a rheoli cynigion datblygu.

Dogfennau mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd:

Dogfennau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a fabwysiadwyd:

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a fabwysiadwyd

Cynllun Datblygu lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn - Datganiad Ysgrifenedig 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a fabwysiadwyd - Mapiau Mewnosodiad

Ynys Môn

Gwynedd

 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a fabwysiadwyd - Mapiau Cynigion

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a fabwysiadwyd - Mapiau Cyfyngiadau

Adroddiad terfynol Arfarniad o Gynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol

Adroddiad terfynol Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Adroddiadau Monitro

Mae'n ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol fonitro gweithrediad y Cynllun a fabwysiadwyd ganddyn nhw drwy gynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol sy'n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2 (Drafft) (1 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020)

Oherwydd y pandemig cadarnhaodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Lleol Julie James nad oedd rhaid cyflwyno Adroddiad ym mis Hydref 2020. Er hyn, mae’r Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi paratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) drafft ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020.

Oherwydd y cyfnod clo yn ystod 2020 doedd ddim yn bosib casglu’r holl dystiolaeth roedd ei angen, ag oherwydd hynny dydi’r AMB ddim wedi cael ei gyflwyno’n ffurfiol i Lywodraeth Cymru, ac mae’r Adroddiad (AMB2) felly dal mewn ffurf drafft. Ar gais y Llywodraeth mi fydd Adroddiad Monitro ar gyfer y cyfnod o 1Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020 yn cael ei gyflwyno ynghyd a Adroddiad Monitro Blynyddol 1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021 cyn diwedd Hydref 2021.

Mae llawer o faterion wedi codi yn ystod cyfnod yr argyfwng, gan amlygu’n fwy pryderon am faterion megis y nifer o dai haf ac ail gartrefi a’r defnydd ohonynt, pryder am effaith gôr-dwristiaeth ar gymunedau, yr amgylchedd ac is-adeiledd yr ardal.  Oherwydd fod cyfnod AMB2 rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020 dydi’r materion yma ddim wedi cael eu hamlygu yn yr Adroddiad. Bydd y materion yma a materion eraill sydd wedi codi yn ystod yr argyfwng Covid-19 yn cael ei trafod yn AMB3 fydd yn adrodd ar y cyfnod 1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021 sydd yn cynnwys cyfnod y argyfwng. 

Mae’r Adroddiad Monitro Blynyddol 2 (Drafft) ar gael isod:

Adroddiad Monitro Blynyddol 2 (Drafft)

Adroddiad Monitro Blynyddol 1 (1 Awst 2017 – 31 Mawrth 2019)

Cafodd yr adroddiad yma ei gyflwyno i Llywodraeth Cymru yn Hydref 2019. Mae Adroddiad Monitro Blynyddol 1 ar gael isod:

Adroddiad Monitro Blynyddol 1