Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Dywedwch Wrthym Unwaith


Ar 23 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fesurau caeth ar gyfer teithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus yn cynnwys cyfyngiadau ar ddathliadau priodasol a phartneriaethau sifil. Mae’r Gwasanaeth Cofrestru felly wedi atal yr holl wasanaethau gan eithrio cofrestru marwolaethau a chofrestru genedigaethau marw tan yr hysbysir fel arall.

Marwolaethau a genedigaethau marw

Mae darpariaeth bellach wedi’i wneud ar gyfer gallu cofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar deithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Mae’r Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn cydweithio’n agos ag ymarferwyr iechyd er mwyn rhannu gwybodaeth yn electronig er mwyn diddymu’r angen i deuluoedd sydd wedi dioddef profedigaeth orfod ymweld â’r Swyddfa Gofrestru yn ystod sefyllfa’r argyfwng presennol. Er mwyn gwneud apwyntiad i gofrestru marwolaeth neu enedigaeth farw dros y ffôn, ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925, (26) neu (27)

Genedigaethau

Mae apwyntiadau i gofrestru genedigaethau wedi eu hatal tan y nodir fel arall. Gall rhieni bellach wneud cais am fudd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydynt wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy fynd i https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim

Priodasau / partneriaethau sifil

Mae’r holl seremonïau hyd at 31 Mai, 2020 wedi eu hatal yn unol â chyhoeddiad y Prif Weinidog. Cysylltir â’r cyplau a effeithiwyd gan y penderfyniad hwn gan y Cofrestrydd. Bydd yr holl apwyntiadau yn cael eu hail-drefnu am ddim cyn gynted a bydd modd i ni wneud hynny. Bydd y Gwasanaeth Cofrestru yn adolygu apwyntiadau o fis Mehefin ymlaen yn unol â chyhoeddiadau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Hyderwn y bydd ein cwsmeriaid yn deall yr angen i bawb ddilyn y canllawiau caeth newydd a gyflwynwyd er mwyn gallu ein hamddiffyn ni gyd yn ystod y pandemig byd-eang hwn.

Bydd y Gwasanaeth Cofrestru yn cydweithio â phawb er mwyn sicrhau bod apwyntiadau i gofrestru genedigaethau a seremonïau yn cael eu hail-drefnu. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod pryd fydd y mesurau teithio hanfodol, cadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus yn cael eu codi felly byddwn yn cysylltu â chi yn y dyfodol agos unwaith y bydd y sefyllfa yn gliriach.

Peidiwch ag Ymweld â’r Swyddfa Gofrestru os gwelwch yn dda – byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn.

Mae’r gwasanaeth “Dywedwch Wrthym Unwaith” yn eich galluogi i ddweud wrthym ni unwaith a byddwn yn hysbysu’r adrannau llywodraeth a’r gwasanaethau awdurdod lleol o enedigaeth neu farwolaeth yn eich teulu.

Pan fydd rhywun yn marw, neu pan fyddwch chi’n cael babi newydd, mae llawer o bethau sydd angen eu gwneud. Un o’r pethau hyn yw cysylltu ag adrannau’r llywodraeth a gwasanaethau cyngor lleol. Hyd yn hyn mae wedi bod yn angenrheidiol i chi gysylltu â hwy i gyd yn unigol.

Rydym yn darparu gwasanaeth a all eich helpu chi roi’r wybodaeth i’r Adran Gwaith a Phensiynau. Os ydych eisiau gallant hwy wedyn basio’r wybodaeth hyn ymlaen i nifer o sefydliadau eraill.

Sut y gall y gwasanaeth eich helpu chi

Pan fydd rhywun wedi marw neu wedi'i geni mae angen cofrestru’r farwolaeth gyda’r Cofrestrydd. Unwaith y mae hynny wedi’i wneud, bydd rhaid cysylltu â nifer o sefydliadau eraill gan roi’r un wybodaeth er enghraifft gwasanaethau gofal cymdeithasol, budd-daliadau cymorth, bathodyn glas, llyfrgelloedd, asiantaethau thrwyddedu cerbydau a gyrwyr a gwasanaethau pasbord

Yn yr un modd pan fydd babi newydd yn cael ei eni mae’n rhaid i chi gysylltu â nifer o adrannau’r llywodraeth a gwasanaethau awdurdod lleol sydd angen cael gwybod am yr enedigaeth. Mae’n bwysig eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl gan y gallai hynny effeithio ar eich hawliau, fel Budd-dal Plant, Credydau Treth Gwaith neu Gredydau Treth Plant. Gall defnyddio’r gwasanaeth hwn, pan mae rhai amodau wedi cael eu bodloni, i helpu i gyflymu cais am Gredyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith gyda Chyllid a Thollau EM os ydych yn derbyn budd-daliadau sy’n berthnasol i’ch incwm (ee Cymhorthdal Incwm, neu rai mathau o Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth).

Sut mae’n gweithio?

Pan fyddwch yn ein ffonio i wneud eich apwyntiad i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth yn y Swyddfa Gofrestru, bydd y gwasanaeth ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’ yn cael ei egluro i chi a byddwn yn gofyn os ydych yn dymuno cymryd rhan. Os byddwch yn dewis cymryd rhan, bydd y Cofrestrydd yn gosod y manylion ar y gronfa ddata ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’ cenedlaethol. Mae hyn fel arfer yn cymryd tua phum munud ar ddiwedd y cofrestriad.

Unwaith y bydd y manylion wedi’u rhoi ar y gronfa ddata cenedlaethol, yn llawn cynhelir cyfweliad ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’. Gellir gwneud hyn naill ai wyneb-yn-wyneb (gyda Cofrestrydd Ynys Môn) neu dros y ffôn os dymunir.

Wyneb-yn-wyneb

Gallwch wneud apwyntiad ‘Dywedwch Wrthym Unwaith’ gydag un o’n Cofrestryddion ar yr un pryd â chofrestru genedigaeth neu farwolaeth neu ar ddyddiad diweddarach os yw hynny’n fwy cyfleus. Ffoniwch 01248 751925/26/27 i drefnu apwyntiad.

 • Os ydych chi eisoes wedi cofrestru’r enedigaeth cyn defnyddio’r gwasanaeth hwn, yna bydd angen i chi ddod â’r dystysgrif geni
 • Ffurflen gais wedi’i chwblhau ar gyfer Budd-dal Plant (os ydych yn gwneud cais)
 • Rhif/au Yswiriant Gwladol y person/personau a enwir ar y gofrestr geni a/neu ddyddiad geni, cyfeiriad a rhif ffôn
 • Manylion unrhyw fudd-daliadau mae’r person/au a enwir ar y gofrestr geni yn derbyn/wedi gwneud cais amdanynt
 • Partner y person a enwir ar y gofrestr geni, (os ydynt yn byw yn yr un cartref) yn cynnwys eu rhif Yswiriant Gwladol a/neu ddyddiad geni a gwybodaeth ynglŷn â budd-daliadau efallai maent yn ei dderbyn.
 • Eu perthynas agosaf
 • Unrhyw ŵr sy’n goroesi, gwraig neu bartner sifil
 • Y person sy’n delio â’u stad.
 • Unrhyw un sy’n cael Budd-dal Plant ar eu rhan
 • Manylion am unrhyw fudd-daliadau neu wasanaethau y maent yn derbyn
 • Eu tystysgrif marwolaeth
 • Eu (os ydych am i ni roi gwybod i’r Gwasanaeth Pasbort) Rhif Pasbort
 • Eu Rhif Trwydded Gyrrwr (os ydych am i ni roi gwybod i’r DVLA)

Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am wybodaeth am:

 • Eu rhif Yswiriant Gwladol a’u dyddiad geni
 • Eu perthynas agosaf
 • Unrhyw ŵr sy’n goroesi, gwraig neu bartner sifil
 • Y person sy’n delio â’u stad.
 • Unrhyw un sy’n cael Budd-dal Plant ar eu rhan

Os mai chi yw perthynas agosaf, efallai bydd gennych hawl i gynnydd mewn budd-daliadau, felly os bydd yn ddefnyddiol cadw eich rhif Yswiriant Gwladol eich hun wrth law pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Os nad chi yw perthynas agosaf, neu’r person sy’n delio ag ystâd yr ymadawedig, gallwch barhau i ddefnyddio’r gwasanaeth os oes gennych yr awdurdod i weithredu ar eu rhan.

Mae’n rhaid i chi gael caniatâd gan y bobl hyn i ddweud wrthym amdanynt cyn i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Byddwn yn trin y wybodaeth a rydych yn ei roi i ni yn ddiogel a chyfrinachol.

Bydd y sefydliadau rydym yn cysylltu â hwy yn ei ddefnyddio i ddiweddaru budd-daliadau, credydau neu helpu i ddechrau gwasanaethau. Efallai byddant yn defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei roi iddynt mewn ffyrdd eraill, ond dim ond fel y mae’r gyfraith yn caniatáu.

Cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau fod yr holl sefydliadau, sy’n talu budd-dâl/credyd neu’n rhoi gwasanaeth i chi, gyda’r wybodaeth gywir a diweddar amdanoch chi.