Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Priodasau a partneriaethau sifil


Priodasau a phartneriaethau sifil

Rydym yn dilyn cyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad y cyhoedd. Mae hyn yn golygu bod cynnwys a fformat seremonïau priodasol a phartneriaethau sifil wedi cael eu hadolygu ac ein bod wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl a ganiateir yn ein hystafelloedd seremoni ar unrhyw adeg.

Bydd cadw pellter cymdeithasol yn helpu i sicrhau bod swyddogion ac ymwelwyr yn ddiogel a bydd yn helpu i atal lledaeniad coronafeirws.

Uchafswm nifer y bobl a ganiateir ym mhob ystafell yw:

 • Swyddfa Gofrestru - 6 o bobl
 • Ystafell Seremoni - 14 o bobl

Mae’r ffigyrau hyn yn cynnwys y ddau gofrestrydd a’r cwpwl.

Byddwn yn cysylltu â chyplau sydd wedi trefnu seremoni ar sail mis wrth fis. Ein blaenoriaeth yw ail ddechrau seremonïau sydd wedi eu trefnu i ddigwydd yn y Swyddfa Gofrestru ym mis Gorffennaf ac Awst cyn derbyn ceisiadau newydd o fis Medi ymlaen. Bydd yr holl geisiadau yn amodol ar argaeledd.

Rydym bellach yn cynnal seremonïau mewn mannau eraill sydd wedi’u cymeradwyo (e.e. gwestai). Rydym yn gweithredu ar y canllawiau o gadw’r pellder cymdeithasol yn ystod y seremoniau. Rydym yn gwerthfawrogi bod yr ansicrwydd hwn yn ei gwneud hi’n anodd cynllunio ac rydym yn teimlo dros yr holl gyplau sydd wedi eu heffeithio arnynt gan y sefyllfa hon.

Dyma rhai cwestiynau ac atebion defnyddiol i gyplau:

O ba ddyddiad y gall priodasau gael eu gweinyddu neu y gellir ffurfio partneriaethau sifil?

Yng Nghymru gellir gweinyddu priodasau a ffurfio partneriaethau sifil o 22 Gorffennaf. Gall hyn ddigwydd yn Lloegr o 4 Gorffennaf.

Lle mae person ar y rhestr warchod, a all priodas gael ei gweinyddu neu bartneriaeth sifil gael ei ffurfio o bell drwy dechnoleg cynhadledd fideo?

Na, nid oes unrhyw ddarpariaeth o fewn deddfwriaeth gyfredol ar gyfer cynnal priodasau neu bartneriaethau sifil rhithiol.

A all cyplau sydd eisoes wedi rhoi hysbysiad symud ymlaen gyda’u priodas / partneriaeth sifil os dymunant wneud hynny?

Gallant, cyhyd â bod yr awdurdodau yn dal yn ddilys a bod y safle’n parhau’r un safle ac ar agor.

Beth sy’n digwydd os rhoddwyd hysbysiad blaenorol ar gyfer safle sy’n awr ar gau?

Mae angen hysbysiad newydd os yw’r safle yn newid ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil.

Mae gerddi’r swyddfa gofrestru yn hyfryd – gan fod llai risg yn yr awyr agored, a fedrir cynnal y seremoni yno yn lle hynny?

Na. Mae’n rhaid i briodas neu bartneriaeth sifil ddigwydd o fewn y safle a fanylir ar yr hysbysiad a’r caniatâd, ac fel y nodir yng nghymeradwyaeth y safle. Ni chaiff y gofod awyr agored ei gynnwys fel rhan o’r safle.

Pam na all tystion ddefnyddio technoleg fideo i fod yn dystion i’r seremoni?

Mae gofyniad yn parhau i fod o fewn y ddeddfwriaeth i 2 dyst fod yn bresennol i fod yn dyst i briodas a phartneriaeth sifil ac wedyn lofnodi’r gofrestr.

Genedigaethau

Bydd y broses o gofrestru genedigaethau a ddigwyddodd yn Ynys Môn yn ail ddechrau ar 1 Gorffennaf, 2020. Mae darpariaeth bellach wedi ei rhoi mewn lle er mwyn i enedigaethau allu cael eu cofrestru dros y ffôn yn rhannol. Bydd hyn yn ein helpu ni i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Er mwyn cwblhau’r cofrestriad, rhaid i riant/rhieni arwyddo’r gofrestr yn bersonol yn y Swyddfa Gofrestru a byddwn yn trafod y trefniadau ar gyfer gwneud hyn wrth drefnu apwyntiad.

Ar gyfer cofrestru babis sydd wedi eu geni mewn siroedd eraill, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru yn y Sir lle ganwyd y plentyn e.e.

 • Ysbyty Gwynedd – 01766 771000

I wneud apwyntiad ar gyfer cofrestru dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925 (6) neu (7).

Gall rhieni barhau o wneud hawliad am fudd-dâl plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth, lle nad ydynt wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau hyn. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd i https://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim

Marwolaethau a geni’n farw

Mae darpariaeth bellach wedi’i wneud er mwyn gallu cofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd hyn yn helpu’r Gwasanaeth Cofrestru i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Bydd y Gwasanaeth Cofrestru hefyd yn gweithio’n agos ag ymarferwyr iechyd er mwyn rhannu gwybodaeth yn electronig er mwyn diddymu’r angen i deuluoedd sy’n galaru ymweld â’r Swyddfa Gofrestru yn ystod cyfnod yr argyfwng presennol.

I wneud apwyntiad ar gyfer cofrestru dros y ffôn ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar 01248 751925 (6) neu (7).

 

Os ydych chi wedi penderfynu priodi mewn seremoni sifil ym Môn gallwn eich sicrhau y cewch seremoni arbennig ac unigryw ar gyfer eich anghenion chi.

Yn y tudalennau hyn, gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i drefnu eich priodas sifil mewn Swyddfa Gofrestru neu Leoliad wedi’i gymeradwyo, sut i roi rhybudd o briodas ar gyfer priodas sifil neu grefyddol a sut i drefnu i Gofrestrydd fynychu eich priodas grefyddol os oes angen.

 • Os ydych yn priodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr drwy Drwydded Gyffredin neu Ostegion, dylech gysylltu efo’ch Ficer ynglyn ag unrhyw raghysbysiadau cyfreithiol angenrheidiol.
 • Os ydych yn priodi mewn unrhyw fath arall o eglwys neu gapel neu mewn seremoni sifil mewn Swyddfa Gofrestru neu leoliad wedi’i gymeradwyo, rhaid rhoi rhybudd o briodas yn bersonol i’ch Cofrestrydd Arolygu lleol.

Rhaid i’r ddau ohonoch fod wedi byw mewn ardal gofrestru yng Nghymru neu Loegr am o leiaf saith niwrnod cyn rhoi hysbysiad yn y Swyddfa Gofrestru.

 • Os yw’r ddau ohonoch yn byw yn yr un ardal, dylai’r ddau ohonoch fynd i’r Swyddfa Gofrestru leol i roi hysbysiad am y briodas.
 • Os ydych yn byw mewn ardaloedd cofrestru ar wahân, yna bydd angen i’r ddau ohonoch roi rhybudd yn eich ardal eich hun.

Gallwch roi rhybudd o briodas hyd at flwyddyn cyn diwrnod eich priodas.  Unwaith y bydd y ddau ohonoch wedi rhoi rhybudd, rhaid i chi aros 28 diwrnod pellach cyn gallu priodi.  Cysylltwch efo’r Swyddfa Gofrestru i gael rhagor o gyngor cyn gynted ag y byddwch wedi penderfynu priodi. Gweler y ddolen uchod.

Pan fyddwch yn rhoi rhybudd  yn eich hardal I briodi mewn adeilad sydd wedi’w drwyddedu I gynnal priodasau ar Ynys Mon.  Plis sicrhewch eich bod yn dweud wrth y Tim Cofrestru mae adral Ynys Môn sydd angen i’w ddefnyddio. 

Partneriaeth Sifil

Mae gan unrhyw bâr sy’n cofrestru partneriaeth sifil yr un hawliau â phâr priod o ran pethau fel treth, nawdd cymdeithasol, etifeddu a buddion gweithle.

Cofrestru yng Nghymru a Lloegr?

 • mynnwch gyngor a gwybodaeth o wefan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Gweler y linc isod.
 • penderfynwch ble’r hoffech chi gofrestru. Er enghraifft, mewn swyddfa gofrestru neu gyrchfan wedi’i chymeradwyo fel gwesty.
 • pennwch y dyddiad, ond gwnewch yn siŵr y gall y cofrestrydd fod yn bresennol os dewiswch gyrchfan wedi’i chymeradwyo
 • trefnwch i roi rhybudd am eich bwriad i gofrestru i’r awdurdod cofrestru lle mae’r ddau ohonoch yn byw. Mae’n rhaid ichi roi rhybudd o leiaf 15 diwrnod clir cyn y dyddiad cofrestru
 • cofrestrwch. Llofnodwch y ddogfen gyfreithiol yng ngŵydd y cofrestrydd a’ch dau dyst 
Llawlyfr Dathliadau Ynys Môn

Bydd ffi yn daladwy ar gyfer pob rhybudd. 

Gweler y ddogfen amgaeedig am restr llawn o westai a llefydd eraill sydd wedi’i cymeradwyo ar gyfer cynnal priodasau a phartneriaethau sifil